Releasenotes

Logo CORA.png

Onder op deze pagina vind je een opsomming hoe ver CORA inmiddels is uitgewerkt. Die opsomming actualiseren we telkens als een nieuwe release wordt gepubliceerd.CORA 4.2


Release 30 oktober 2022
CORA 4.2 onderscheidt zich van CORA 4.1 door:

 • Actuele status per CORA referentiemodel respectievelijk CORA bedrijfsobjectendomein te vermelden;
 • Samenhang van bedrijfsobjecten middels het CORA bedrijfsobjectenmodel als één integraal model te lanceren;
 • Het CORA bedrijfsobject-domeinmodel fors uit te breiden;
 • Een eerste aanzet te presenteren voor de CORA_Informatiedomeinen;
 • Nieuwe diensten en bedrijfsservices inclusief de daarvoor benodigde bedrijfs- en werkprocessen;
 • Enkele operationele en ondersteunende bedrijfsfuncties als gevolg van feedback en/of procesuitwerkingen logischer gemaakt;
 • De menustructuur van deze wiki fors verbeterd.


Status CORA referentiearchitectuur-onderdelen

Referentie
Ter review
Prototype

Alle CORA referentiearchitectuur-onderdelen voorzien we voortaan van een status zoals rechts weergegeven:

 • Voor processen wordt al onderscheid gemaakt tussen 'Prototype' en 'Referentie'. Deze statussen zijn herbruikbaar voor alle CORA modellen en CORA bedrijfsobjectdomeinen. Daar hebben we nu de status 'Ter review' aan toegevoegd;
 • De reviewprocedure is vooralsnog heel simpel gehouden: alle reacties via info@corponet.nl op de modellen en domeinen zijn van harte welkom, maar alleen voor de modellen en domeinen met de status 'Ter review' worden ze met voorrang opgepakt.


CORA Bedrijfsobjectenmodel

Bedrijfsobjecten vormen met elkaar één model. Belangrijke uitgangspunten bij het opstellen van het CORA Bedrijfsobjectenmodel zijn:

 • Een zuivere afbakening van domeinen[1];
 • Bedrijfsobjecten mogen slechts één keer voorkomen in het gehele model, ongeacht de domeinen die in het model worden onderscheiden;
 • Het model sluit - waar mogelijk - aan op het stelsel van basisregistraties van de Nederlandse overheid en relevante sectorregistraties.


CORA bedrijfsobject-domeinmodel

Met CORA 4.2 zijn de bedrijfsobjectdomeinen Adres (BAG), 'Akte (BRK)', 'Basisregistratie Personen (BRP)', Energieprestatie, Financiën, 'Gebeurtenissen', 'Handelsregister (HR)', 'Inkomen (BRI)', Kadaster, Matching, Publicaties, Topografie, 'Waarde Onroerende Zaken (WOZ)' en Woningwaardering toegevoegd[2]

Basisregistratie

Is betreffend domein één-op-één overgenomen uit het stelsel van basisregistraties van de Nederlandse overheid[3], dan wordt dit op betreffende domeinpagina vermeld met de blauwe markering 'Basisregistratie' in plaats van status[4]. Daarnaast bevat de domeinnaam een afkorting tussen haakjes zoals (BAG), (BRI) of (BRK).


Bedrijfsobjectdomeinen 'Vastgoed' en 'Relaties' ter review

Ter review

De bedrijfsobjectdomeinen Vastgoed en Relaties zijn ter review gepubliceerd.

Domeinen 'Relaties' en 'Vastgoed' zijn per 30 oktober 2022 ter review gepubliceerd.Nieuwe diensten en bedrijfsservices en daarvoor benodigde processen:

Prototype

Nieuwe toegevoegde procesketens betreffen Vernieuwen energielabels en Asbestsanering waar de volgende nieuwe processen onderdeel van uitmaken:


Daarnaast zijn ook:


Wijzigingen bedrijfsfunctiemodel

Nieuwe bedrijfsfunctie:

 • Energieprestatie dat de competenties betreft voor het leveren van de dienst 'Actueel energielabel'.


Gewijzigde Bedrijfsfuncties:

 • 'In/Uit exploitatie vastgoed' is hernoemd in Vastgoedexploitatie omdat het ook wijzigen exploitatie kan betreffen;
 • 'Energiebeheer' is hernoemd in Energiecoaching omdat de focus hierbij primair is gericht op coaching van huurders (zie bijvoorbeeld bladzijde 29 van het themablad Corporatieprocessen);
 • 'VvE-vertegenwoordiging' is hernoemd in (Groot)eigenaar vertegenwoordiging omdat de focus hier specifiek is gericht op het vertegenwoordigen van de woningcorporatie in de VvE en niet andersom. Ook is deze bedrijfsfunctie ontkoppeld van de hoofdbedrijfsfunctie Leefomgevingsbeheer en ondergebracht bij de hoofdbedrijfsfunctie Vastgoedtransactie omdat (groot)eigenaar vertegenwoordiging direct voortkomt uit het hebben of verkrijgen van eigenaarschap van appartementsrechten;
 • 'VvE-administratie' en 'VvE-bestuur' zijn hernoemd in Administratief VvE-beheer en Bestuurlijk VvE-beheer waarmee de benaming logischer is en synchroon is met Technisch VvE-beheer;
 • Voorraadbeheer is hernoemd in Magazijnbeheer want dat dekt de lading beter. Bovendien betreft het een ondersteunende bedrijfsfunctie en dus verplaatst naar de hoofdbedrijfsfunctie Ondersteuning.CORA 4.1


Release 7 juni 2022
Nieuw toegevoegd: thema Gesplitst vastgoed

Als woningcorporaties te maken hebben met het beheren en exploiteren van vastgoed waarbij het eigenaarschap van het gebouw is ondergebracht bij een Vereniging van Eigenaren, dan heeft dit impact op de dienstverlening naar de klant. In het thema wordt dit toegelicht en zijn verwijzingen opgenomen naar de relevante procesketens.


Release 20 februari 2022
Nieuw toegevoegd:

Prototype
 • procesketen Overdragen en (opnieuw) in exploitatie nemen van vastgoed waarin 5 mogelijke aanleidingen voor het in exploitatie nemen van vastgoed zijn uitgewerkt. Hierbij is specifiek aandacht besteed wanneer de vastgoedregistratie respectievelijk de vastgoedadministratie opgestart kunnen worden afhankelijk of sprake is van het opleveren of het verwerven van vastgoed;
PrototypeRelease 30 december 2021

Nieuw toegevoegd:

 • inleidende teksten voor alle procesketens en stuurscenario's waarmee betreffend stukje bedrijfsvoering van de woningcorporatie wordt toegelicht;
Prototype
PrototypeRelease 28 november 2021


Release 22 september 2021

CORA 4.1 is een forse uitbreiding van CORA 4.0. Het betreft (behoudens incidentele kleine wijzigingen) dus geen verandering maar een uitbreiding inclusief een nieuw kleurenschema in de figuren waarvan de behoefte is voortkomen uit diverse samenwerkingsverbanden:

Referentie
Prototype


Uit al deze initiatieven zijn relevante (nieuwe) aanvullingen voortgekomen die we in de CORA-modellen overnemen:

Kopieren 2.jpg
 • En tot slot hebben we bij alle figuren van de CORA modellen, de procesketens en de stuurscenario's het makkelijker gemaakt door een linkje rechtboven ieder figuur te plaatsen. Daarmee kun je de figuur op ware grootte openen en is die veel beter leesbaar. Als je vervolgens de toetscombinatie [CTRL+S] gebruikt, dan kun je de figuur ook lokaal opslaan en hergebruiken, desgewenst in combinatie met de teksten uit de tabel met de beschrijvingen van de onderdelen van betreffende figuur die telkens op dezelfde pagina is te vinden.


Met CORA 4.1 verwachten we veel vragen die ons regelmatig gesteld worden, af te kunnen vangen. Tegelijkertijd zijn we ons terdege bewust dat de uitbreiding en verdieping van CORA met deze release nieuwe vragen oproepen. Stel ze gerust door een mail te sturen naar info@corponet.nl.


CORA 4.0


Release 20 februari 2021
De afgelopen maanden is CORA 4.0 op verschillende onderdelen verder uitgewerkt. Daarmee is de samenhang van de concepttypes van het kennismodel verder uitgelijnd. Dat heeft tot de volgende nieuwe en/of gewijzigde onderdelen geleid:


Release 1 december 2020

De pagina Incassoproces klaar voor gebruik bevat de uitleg rondom de eerste procesketen Incasso dat is uitgewerkt in het kader van het Aedes/CorpoNet initiatief Op weg naar goed beschreven processen.


Release 22 oktober 2020

De vormgeving van het CORA procesketensjabloon met bedrijfsfuncties is iets logischer uitgelijnd naar aanleiding van feedback die we hebben ontvangen via info@corponet.nl. We hebben voorts in tabel 1 op de pagina CORA processjablonen inzichtelijk gemaakt welke CORA elementen van het CORA kennismodel 1.2 in de sjablonen en andere figuur weergaven van de ketenprocessen worden getoond.


Release 12 september 2020

De afgelopen maanden is CORA 4.0 op verschillende onderdelen verder uitgewerkt. Daarmee is de samenhang van de concepttypes van het kennismodel verder uitgelijnd. Dat heeft tot de volgende nieuwe en/of gewijzigde onderdelen geleid:

 • CORA kennismodel 1.2 dat ten opzichte van kennismodel 1.1 de volgende wijzigingen bevat:
  • De definitie van procesketen is verruimd door 'organisatieonderdelen' toe te voegen;
  • 'Applicatie component' , 'Applicatie functie' en 'Integratiefunctie' nemen we niet meer op in het CORA kennismodel, lees hiervoor de toelichting CORA applicatielaag en services;
 • Bedrijfsprocessen uitgewerkt tot het niveau van CORA werkprocessen en worden ter inspiratie meegegeven aan de werkgroepen die komende maanden verschillende referentieprocessen in samenwerking tussen Aedes en CorpoNet gaan uitwerken;
  • Tip: in iedere figuur kun je op het bedrijfsproces klikken om de procesuitwerking te vinden conform het CORA bedrijfsprocessjabloon. Die bevat de werkprocessen inclusief input en output, prestatie-indicatoren, risico's en bedrijfsobjecten van het bedrijfsproces, voor zover we die nu beschikbaar hebben. Deze zullen aangevuld en/of aangepast worden door de werkgroepen in samenwerking met Aedes en CorpoNet.
 • Diensten uitgewerkt tot het niveau van bedrijfsservices die gerealiseerd worden door de gepubliceerde werkprocessen en eveneens dus meegegeven worden aan werkgroepen die komende maanden referentieprocessen gaan uitwerken;
 • CORA procesketensjabloon met bedrijfsfuncties (zie hiervoor CORA processjablonen) dat twee eerder gepubliceerde procesketensjablonen vervangt;
 • Uitgewerkte procesketens onder de voorlopige werktitels:
 • Bedrijfsproces 'Matchen' dat hernoemd is in 'Werven en selecteren kandidaten'. 'Matchen' is een processtap in het werkproces 'Opstellen kandidatenlijst';
 • Gewijzigd bedrijfsfunctiemodel dat de volgende wijzigingen bevat:
 • Het benoemen van specifieke bedrijfsfuncties die onder invloed van wet- of regelgeving altijd extern belegd zijn maar relevant zijn voor het kunnen leveren van de diensten van woningcorporaties;
 • De menustructuur is heringericht zodat meteen de CORA modellen te vinden zijn en de onderliggende niveau's van betreffende modellen. Daarnaast is de optie CORA downloads vervallen omdat op iedere modelpagina betreffende tabel te vinden is. Ze zijn op dezelfde wijze als voorheen te kopiëren en te plakken in bijvoorbeeld excel;
 • Specialisten die in de eigen bedrijfsarchitectuur met CORA 4.0 werken, kunnen de Archimate repository aanvragen via info@corponet.nl.


Release 8 mei 2020

CORA 4.0 is op onderdelen verder uitgewerkt. Derhalve kunnen we de volgende nieuwe en gewijzigde onderdelen publiceren:


Release 21 november 2019

Ten opzichte van CORA 3 zijn verschillende elementtypen herzien of toegevoegd. De belangrijkste wijzigingen betreffen:
Hoe ver is CORA uitgewerkt?

Referentie
Referentie
Logo CORA.png

 1. Zo zijn bedrijfsobjecten uit het domein vastgoed verhuisd naar een nieuw domein topografie.
 2. Voor enkele domeinen hebben we geen aparte uitsnede gemaakt.
 3. We beperken ons hierbij tot de voor CORA relevante onderdelen.
 4. Voor vragen en opmerkingen graag rechtstreeks contact opnemen met betreffende bronhouder.
 5. Vastgoedeenheden zijn in de fysieke wereld op basis van (beoogd) gebruik af te bakenen tot gebruikseenheden die als zodanig een n-op-n relatie hebben met administratieve eenheden.
 6. Toelichtende teksten zijn uit de definitie gehaald en waar relevant expliciet als toelichting opgenomen.
 7. Met dank aan Susanne van der Poel van Staedion.
 8. Bijvoorbeeld als gevolg van renovatie, wijziging doelgroep bij verhuurmutatie of realisatie planmatig onderhoud inclusief geriefsverbeteringen.
 9. Omwille van de leesbaarheid van procesketens en stuurscenario's hebben we het product Extern ingekocht toegevoegd. Het omvat een groepering van extern in te kopen diensten die we alleen in het bedrijfsservicemodel hebben ingetekend omdat ze feitelijk geen onderdeel uitmaken van het CORA dienstenmodel. Ze zijn echter wel randvoorwaardelijk voor sommige te leveren diensten aan de externe klant;
 10. Woningcorporaties kunnen bedrijfsfuncties outsourcen waardoor ze diensten niet meer zelf leveren maar extern inkopen.
 11. Zo maken de processtappen Aanbieding zittende bewoner en Verwerken reactie zittende bewoner geen onderdeel uit van de procesketen Wederverkoop eenheden maar zijn wel onderdeel van het bedrijfsproces
 12. Prototype
  Het verschil met referentieprocessen is dat de beschrijving van de elementen ontbreken. Ook zijn ze nog niet door de markt gereviewd. Maar ze zijn in principe wel tot het niveau van processtap uitgewerkt en ook zijn de producten, diensten en bedrijfsservices die met deze processen worden gerealiseerd in beeld gebracht. Je herkent ze aan de oranje markering ‘Prototype’.