Releasenotes

Logo CORA.png

Onder op deze pagina vind je een opsomming hoe ver CORA inmiddels is uitgewerkt. Die opsomming actualiseren we telkens als een nieuwe release wordt gepubliceerd.CORA 4.1


Release 7 juni 2022
Nieuw toegevoegd: thema Gesplitst vastgoed

Als woningcorporaties te maken hebben met het beheren en exploiteren van vastgoed waarbij het eigenaarschap van het gebouw is ondergebracht bij een Vereniging van Eigenaren, dan heeft dit impact op de dienstverlening naar de klant. In het thema wordt dit toegelicht en zijn verwijzingen opgenomen naar de relevante procesketens.


Release 20 februari 2022
Nieuw toegevoegd:

Prototype
 • procesketen Overdragen en (opnieuw) in exploitatie nemen van vastgoed waarin 5 mogelijke aanleidingen voor het in exploitatie nemen van vastgoed zijn uitgewerkt. Hierbij is specifiek aandacht besteed wanneer de vastgoedregistratie respectievelijk de vastgoedadministratie opgestart kunnen worden afhankelijk of sprake is van het opleveren of het verwerven van vastgoed;
PrototypeRelease 30 december 2021

Nieuw toegevoegd:

 • inleidende teksten voor alle procesketens en stuurscenario's waarmee betreffend stukje bedrijfsvoering van de woningcorporatie wordt toegelicht;
Prototype
PrototypeRelease 28 november 2021


Release 22 september 2021

CORA 4.1 is een forse uitbreiding van CORA 4.0. Het betreft (behoudens incidentele kleine wijzigingen) dus geen verandering maar een uitbreiding inclusief een nieuw kleurenschema in de figuren waarvan de behoefte is voortkomen uit diverse samenwerkingsverbanden:

Referentieproces
Prototype


Uit al deze initiatieven zijn relevante (nieuwe) aanvullingen voortgekomen die we in de CORA-modellen overnemen:

Kopieren 2.jpg
 • En tot slot hebben we bij alle figuren van de CORA modellen, de procesketens en de stuurscenario's het makkelijker gemaakt door een linkje rechtboven ieder figuur te plaatsen. Daarmee kun je de figuur op ware grootte openen en is die veel beter leesbaar. Als je vervolgens de toetscombinatie [CTRL+S] gebruikt, dan kun je de figuur ook lokaal opslaan en hergebruiken, desgewenst in combinatie met de teksten uit de tabel met de beschrijvingen van de onderdelen van betreffende figuur die telkens op dezelfde pagina is te vinden.


Met CORA 4.1 verwachten we veel vragen die ons regelmatig gesteld worden, af te kunnen vangen. Tegelijkertijd zijn we ons terdege bewust dat de uitbreiding en verdieping van CORA met deze release nieuwe vragen oproepen. Stel ze gerust door een mail te sturen naar info@corponet.nl.


CORA 4.0


Release 20 februari 2021
De afgelopen maanden is CORA 4.0 op verschillende onderdelen verder uitgewerkt. Daarmee is de samenhang van de concepttypes van het kennismodel verder uitgelijnd. Dat heeft tot de volgende nieuwe en/of gewijzigde onderdelen geleid:


Release 1 december 2020

De pagina Incassoproces klaar voor gebruik bevat de uitleg rondom de eerste procesketen Incasso dat is uitgewerkt in het kader van het Aedes/CorpoNet initiatief Op weg naar goed beschreven processen.


Release 22 oktober 2020

De vormgeving van het CORA procesketensjabloon met bedrijfsfuncties is iets logischer uitgelijnd naar aanleiding van feedback die we hebben ontvangen via info@corponet.nl. We hebben voorts in tabel 1 op de pagina CORA processjablonen inzichtelijk gemaakt welke CORA elementen van het CORA kennismodel 1.2 in de sjablonen en andere figuur weergaven van de ketenprocessen worden getoond.


Release 12 september 2020

De afgelopen maanden is CORA 4.0 op verschillende onderdelen verder uitgewerkt. Daarmee is de samenhang van de concepttypes van het kennismodel verder uitgelijnd. Dat heeft tot de volgende nieuwe en/of gewijzigde onderdelen geleid:

 • CORA kennismodel 1.2 dat ten opzichte van kennismodel 1.1 de volgende wijzigingen bevat:
  • De definitie van procesketen is verruimd door 'organisatieonderdelen' toe te voegen;
  • 'Applicatie component' , 'Applicatie functie' en 'Integratiefunctie' nemen we niet meer op in het CORA kennismodel, lees hiervoor de toelichting CORA applicatielaag en services;
 • Bedrijfsprocessen uitgewerkt tot het niveau van CORA werkprocessen en worden ter inspiratie meegegeven aan de werkgroepen die komende maanden verschillende referentieprocessen in samenwerking tussen Aedes en CorpoNet gaan uitwerken;
  • Tip: in iedere figuur kun je op het bedrijfsproces klikken om de procesuitwerking te vinden conform het CORA bedrijfsprocessjabloon. Die bevat de werkprocessen inclusief input en output, prestatie-indicatoren, risico's en bedrijfsobjecten van het bedrijfsproces, voor zover we die nu beschikbaar hebben. Deze zullen aangevuld en/of aangepast worden door de werkgroepen in samenwerking met Aedes en CorpoNet.
 • Diensten uitgewerkt tot het niveau van bedrijfsservices die gerealiseerd worden door de gepubliceerde werkprocessen en eveneens dus meegegeven worden aan werkgroepen die komende maanden referentieprocessen gaan uitwerken;
 • CORA procesketensjabloon met bedrijfsfuncties (zie hiervoor CORA processjablonen) dat twee eerder gepubliceerde procesketensjablonen vervangt;
 • Uitgewerkte procesketens onder de voorlopige werktitels:
 • Bedrijfsproces 'Matchen' dat hernoemd is in 'Werven en selecteren kandidaten'. 'Matchen' is een processtap in het werkproces 'Opstellen kandidatenlijst';
 • Gewijzigd bedrijfsfunctiemodel dat de volgende wijzigingen bevat:
 • Het benoemen van specifieke bedrijfsfuncties die onder invloed van wet- of regelgeving altijd extern belegd zijn maar relevant zijn voor het kunnen leveren van de diensten van woningcorporaties;
 • De menustructuur is heringericht zodat meteen de CORA modellen te vinden zijn en de onderliggende niveau's van betreffende modellen. Daarnaast is de optie CORA downloads vervallen omdat op iedere modelpagina betreffende tabel te vinden is. Ze zijn op dezelfde wijze als voorheen te kopiëren en te plakken in bijvoorbeeld excel;
 • Specialisten die in de eigen bedrijfsarchitectuur met CORA 4.0 werken, kunnen de Archimate repository aanvragen via info@corponet.nl.


Release 8 mei 2020

CORA 4.0 is op onderdelen verder uitgewerkt. Derhalve kunnen we de volgende nieuwe en gewijzigde onderdelen publiceren:


Release 21 november 2019

Ten opzichte van CORA 3 zijn verschillende elementtypen herzien of toegevoegd. De belangrijkste wijzigingen betreffen:
Hoe ver is CORA uitgewerkt?

Referentieproces
Logo CORA.png

 1. Bijvoorbeeld als gevolg van renovatie, wijziging doelgroep bij verhuurmutatie of realisatie planmatig onderhoud inclusief geriefsverbeteringen.
 2. Omwille van de leesbaarheid van procesketens en stuurscenario's hebben we het product Extern ingekocht toegevoegd. Het omvat een groepering van extern in te kopen diensten die we alleen in het bedrijfsservicemodel hebben ingetekend omdat ze feitelijk geen onderdeel uitmaken van het CORA dienstenmodel. Ze zijn echter wel randvoorwaardelijk voor sommige te leveren diensten aan de externe klant;
 3. Woningcorporaties kunnen bedrijfsfuncties outsourcen waardoor ze diensten niet meer zelf leveren maar extern inkopen.
 4. Zo maken de processtappen Aanbieding zittende bewoner en Verwerken reactie zittende bewoner geen onderdeel uit van de procesketen Wederverkoop eenheden maar zijn wel onderdeel van het bedrijfsproces
 5. Prototype
  Het verschil met referentieprocessen is dat de beschrijving van de elementen ontbreken. Ook zijn ze nog niet door de markt gereviewd. Maar ze zijn in principe wel tot het niveau van processtap uitgewerkt en ook zijn de producten, diensten en bedrijfsservices die met deze processen worden gerealiseerd in beeld gebracht.

  Je herkent ze aan de oranje markering ‘Prototype’.