Sturend

ArchiMate-element Sturend
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-60745863-aaf1-3d1c-6a53-a80239a2ebbc
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Sturend
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Grouping Sturend Bepalen missie is het bedrijfsproces waarbij de organisatie bepaald wat zij voor de buitenwereld wil betekenen en hoe zij dat wil realiseren (BusinessProcess) Bepalen missie Grouping Primair Uitvoeren control is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Uitvoeren control Monitoring heeft betrekking op alle aspecten van de bedrijfsvoering waarbij gemeten wordt hoe er door de organisatieonderdelen gepresteerd wordt, de meetresultaten beoordeeld worden of zij zich al dan niet binnen de gewenste bandbreedte voordoen en desgewenst aanbevelingen/aanwijzingen worden verstrekt hoe bij te sturen om de toekomstige prestaties alsnog binnen de gewenste bandbreedte te krijgen. (Product) Monitoring Bepalen beleid is het bedrijfsproces waarmee het beleid van de organisatie per onderwerp (beleidsterrein) binnen de kaders van vigerende wet- en regelgeving wordt opgesteld, beargumenteerd en vastgesteld en daarmee een kader schept voor de primaire en ondersteunende bedrijfsfuncties waarbinnen de werkzaamheden van de organisatie verricht mogen worden (BusinessProcess) Bepalen beleid Grouping Secundair of ondersteunend Opstellen actualiseren (M)JOB is het bedrijfsproces waarmee de beoogde onderhoudswerkzaamheden in afstemming met de meerjareninvesteringsbegroting worden getemporiseerd en waarvan de activiteiten voor het eerstvolgende kalenderjaar als jaarschijf afzonderlijk wordt vastgesteld om vervolgens in productie te kunnen nemen. (BusinessProcess) Opstellen/actua- liseren (M)JOB Verantwoorden bedrijfsvoering is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Verantwoorden bedrijfsvoering Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Opstellen/actua- liseren bedrijfsvoerings- plan Opstellen/actualiseren financieel plan is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Opstellen/actua- liseren financieel plan Richting is de missie, visie en het beleid die de woningcorporatie heeft opgesteld om richting en sturing te geven aan de eigen organisatie voor de primaire en ondersteunende functies en binnen welke kaders aan de activiteiten invulling gegeven wordt. (Product) Richting Grouping Interne klanten Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Besturing Opstellen/actualiseren gebiedsplan is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Opstellen/actua- liseren gebiedsplan Uitvoeren risicomanagement is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Uitvoeren risicomanageme- nt Opstellen/actualiseren sociaal beheerplan is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Opstellen/actua- liseren sociaal beheerplan Uitvoeren portefeuillesturing is het bedrijfsproces waarmee te maken keuzes omtrent de vastgoedpropositie van de Woningcorporatie worden geijkt en de gewenste en/of benodigde vastgoedinvesteringen worden bepaald. (BusinessProcess) Uitvoeren portefeuillesturin- g Bepalen visie is het bedrijfsproces waarbij de organisatie doelen formuleert voor de komende periode en waarbij kansen bepaald wordt waar de kansen van de organisatie liggen gelet op de eerder geformuleerde visie. (BusinessProcess) Bepalen visie Plannen is de verzameling van deelplannen die de organisatie heeft gemaakt voor het realiseren van de missie, visie en beleid. (Product) Plannen Uitvoeren benchmark is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Uitvoeren benchmark AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship Deze svg is op 15-03-2021 07:37:23 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 15-03-2021 07:37:23 CET