Besturing

ArchiMate-element Besturing
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-0dd6860e-407c-c84d-4e8e-9c83d7d2738b
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Besturing
Documentatie  : Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn.
CORA-concepttype  : Hoofdbedrijfsfunctie
Soort bedrijfsfunctie  : Sturend
Bron  : CORA 4.0
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Besturing Bepalen beleid is het bedrijfsproces waarmee het beleid van de organisatie per onderwerp (beleidsterrein) binnen de kaders van vigerende wet- en regelgeving wordt opgesteld, beargumenteerd en vastgesteld en daarmee een kader schept voor de primaire en ondersteunende bedrijfsfuncties waarbinnen de werkzaamheden van de organisatie verricht mogen worden (BusinessProcess) Bepalen beleid Bepalen missie is het bedrijfsproces waarbij de organisatie bepaald wat zij voor de buitenwereld wil betekenen en hoe zij dat wil realiseren (BusinessProcess) Bepalen missie Opstellen/actualiseren sociaal beheerplan is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Opstellen/actua- liseren sociaal beheerplan Het vaststellen van de visie en de missie van de organisatie op basis waarvan de strategie kan worden bepaald en het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Bedrijfsstrategi- e Bepalen visie is het bedrijfsproces waarbij de organisatie doelen formuleert voor de komende periode en waarbij kansen bepaald wordt waar de kansen van de organisatie liggen gelet op de eerder geformuleerde visie. (BusinessProcess) Bepalen visie Uitvoeren control is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Uitvoeren control Het bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld. (BusinessFunction) Risicomanagem- ent Uitvoeren risicomanagement is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Uitvoeren risicomanageme- nt Het operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie. (BusinessFunction) Organisatieont- wikkeling Opstellen/actualiseren gebiedsplan is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Opstellen/actua- liseren gebiedsplan Opstellen actualiseren (M)JOB is het bedrijfsproces waarmee de beoogde onderhoudswerkzaamheden in afstemming met de meerjareninvesteringsbegroting worden getemporiseerd en waarvan de activiteiten voor het eerstvolgende kalenderjaar als jaarschijf afzonderlijk wordt vastgesteld om vervolgens in productie te kunnen nemen. (BusinessProcess) Opstellen/actua- liseren (M)JOB Verantwoorden bedrijfsvoering is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Verantwoorden bedrijfsvoering Het zorgdragen dat de financiële behoefte en middelen van de woningcorporatie in balans blijven binnen te stellen kaders en daarmee de bedrijfsvoering gefinancierd kan worden. (BusinessFunction) Financiële planning Het bepalen van het beleid ten aanzien van de exploitatiewijze, het beheer en het plannen van investeringen in het vastgoed gelet op het beoogde rendement voor de woningcorporatie en bewaking of het beoogde renedement ook gerealiseerd word. Veel woningcorporatie hebben hiervoor de disiplines Assetmanagement en Portfoliomanagement. (BusinessFunction) Vastgoedsturing Grouping Sturend Uitvoeren benchmark is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Uitvoeren benchmark Uitvoeren portefeuillesturing is het bedrijfsproces waarmee te maken keuzes omtrent de vastgoedpropositie van de Woningcorporatie worden geijkt en de gewenste en/of benodigde vastgoedinvesteringen worden bepaald. (BusinessProcess) Uitvoeren portefeuillesturin- g Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin deze voldoet aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke de woningcorporaties hun doelstellingen willen realiseren. (BusinessFunction) Control Opstellen/actualiseren financieel plan is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Opstellen/actua- liseren financieel plan Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Opstellen/actua- liseren bedrijfsvoerings- plan AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 17-03-2021 13:18:39 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 17-03-2021 13:18:39 CET