Plannen

ArchiMate-element Plannen
ArchiMate_Product.png
Elementtype  : Product
Element-id  : Id-3bbe7aa4-ef2b-9dde-affc-666087dcf20f
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Plannen
Documentatie  : Plannen is de verzameling van deelplannen die de organisatie heeft gemaakt voor het realiseren van de missie, visie en beleid.
Bron  : CORA 4.0
CORA-concepttype  : Product
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Plannen is de verzameling van deelplannen die de organisatie heeft gemaakt voor het realiseren van de missie, visie en beleid. (Product) Plannen Opstellen actualiseren (M)JOB is het bedrijfsproces waarmee de beoogde onderhoudswerkzaamheden in afstemming met de meerjareninvesteringsbegroting worden getemporiseerd en waarvan de activiteiten voor het eerstvolgende kalenderjaar als jaarschijf afzonderlijk wordt vastgesteld om vervolgens in productie te kunnen nemen. (BusinessProcess) Opstellen/actua- liseren (M)JOB Uitvoeren portefeuillesturing is het bedrijfsproces waarmee te maken keuzes omtrent de vastgoedpropositie van de Woningcorporatie worden geijkt en de gewenste en/of benodigde vastgoedinvesteringen worden bepaald. (BusinessProcess) Uitvoeren portefeuillesturin- g Opstellen/actualiseren sociaal beheerplan is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Opstellen/actua- liseren sociaal beheerplan Opstellen/actualiseren financieel plan is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Opstellen/actua- liseren financieel plan Dit is een rechtspersoon die als instelling vastgoed exploiteert en beheert met als doel om het vastgoed te verhuren en/of te verkopen al dan niet met een terugkoopregeling aan doelgroepen van beleid. (BusinessRole) Woningcorporat- ie Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Opstellen/actua- liseren bedrijfsvoerings- plan Grouping Sturend Opstellen/actualiseren gebiedsplan is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Opstellen/actua- liseren gebiedsplan Portefeuilleplan betreft (de verzameling) plannen die de woningcorporatie heeft opgesteld voor het exploiteren en beheer van de vastgoedportefeuille uitgesplitst naar deelportefeuilles. (BusinessService) Portefeuilleplan Het financieel plan betreft de financiële raming van de organisatie voor de komende periode en hoe zij de voorgenomen investeringen inclusief de lopende exploitatie wenst te financieren (BusinessService) Financieel plan Gebiedsplan betreft (de verzameling) plannen die de woningcorporatie heeft opgesteld voor het (ontwikkelen en) beheer van een gebied. Dit kan een wijk, buurt of anders afgebakend gebied zijn. (BusinessService) Gebiedsplan Het sociaal beheerplan betreft de opsomming van mogelijke en beoogde activiteiten die de woningcorporatie wil realiseren gericht op het sociale beheer (BusinessService) Sociaal beheerplan Het onderhoudsplan betreft de opsomming van mogelijke en beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden om het vastgoed in conditie te houden zoals in het onderhoudsbeleid is vastgesteld. (BusinessService) Onderhoudspla- n Het bedrijfsvoeringplan betreft de verzameling van plannen hoe de organisatie ingericht wordt gelet op de realisatie van het leveren van de producten en diensten aan de extrene klant, invulling geeft aan de communicatie, hoe idealiter met informatie omgegaan wordt door de organisatie en welke interne functies benodigd zijn om die producten en diensten aan de externe klant te kunnen leveren. (BusinessService) Bedrijfsvoerings- plan RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert Deze svg is op 14-03-2021 12:05:14 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-03-2021 12:05:14 CET