Projectontwikkeling

Informatiedomein
VERA Standaard > Informatiedomeinen > Projectontwikkeling
View
Grouping Informatiedomein Projectontwikkeling ====Definitie==== Een opdracht voor het leveren van een product of dienst door een crediteur. ====Toelichting==== Voor bepaalde producten of diensten die door leveranciers moeten worden uitgevoerd zal er eerst een opdracht moeten worden verstrekt. Door de opdracht weet de crediteur dat de te leveren dienst ook bekend is bij de opdrachtgever en daardoor ook verdere administratieve verwerking (van bijvoorbeeld de factuur) kan plaatsvinden. ====Voorbeelden==== * Een reparatieverzoek in het kader van Dagelijks Onderhoud kan leiden tot een opdracht aan een aannemer voor het uitvoeren van een reparatie. * In een nieuwbouwproject kan een opdracht worden gegeven aan een architect voor een ontwerp. (DataObject) Inkoopopdracht ====Definitie==== Een relatie is een rechtspersoon, natuurlijk persoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie. ====Toelichting==== Relatie is een basis-klasse voor een rechtspersoon, natuurlijk persoon en een groep personen en bevat hiervan dus de gemeenschappelijke eigenschappen. <br /> Relatie geeft de mogelijkheid te koppelen met een rechtspersoon, natuurlijk persoon of een groep personen via één koppeling. <br /> In beginsel worden ook systeemgebruikers als relatie uitgewisseld. ====Voorbeelden==== Huurder, deurwaarder of aannemer. (DataObject) Relatie ====Definitie==== In algemene zin is een project "een tijdelijke manier van samenwerken, gericht op het opleveren van een uniek resultaat, tegen een vooraf bepaalde inspanning of prijs, dat bijdraagt aan het behalen van doelen en waarbij de belangrijkste werkzaamheden te inventariseren zijn". In de context van dit gegevensdomein spreken we in deze versie van VERA specifiek over vastgoedprojecten: in tijd en middelen begrensde, eenmalige set aan activiteiten om nieuw vastgoed te creëren of bestaand vastgoed (grootschalig) te renoveren en/of te verduurzamen, met als doel om extra waarde te creëren ten opzichte van een bestaande situatie. Deze waarde kan zowel worden uitgedrukt in financieel rendement als in maatschappelijk rendement. Een financieel niet-rendabel project kan toch doorgang vinden omdat het een maatschappelijke bijdrage levert. Op termijn kunnen we deze definitie uitbreiden tot projecten in generieke zin, waardoor ook niet-vastgoed gerelateerde projecten beschreven kunnen worden met het model. ====Toelichting==== Het gegevensobject Project bevat algemeen beschrijvende kenmerken van het project en de relaties met de klasse(n) Eenheid en/of Cluster (bestaand bezit) of met de klasse KadasterPerceel (nieuwbouw). Via een eventueel bovenliggendProject kunnen meerdere projecten aan elkaar worden gerelateerd, waarbij het 'bovenliggende' project dan bijvoorbeeld een ontwikkel programma kan zijn. In het project worden ook de relaties gelegd met het te ontwikkelen of te onderhouden vastgoed: * In geval van herontwikkeling van of projectmatig onderhoud aan bestaand bezit kan dit direct door Eenheden of Clusters te koppelen; * In geval van nieuwbouw kan dit door Kadastrale percelen te koppelen. Het gegevensobject KadasterPerceel wordt hier geïntroduceerd en is nog niet uitgewerkt binnen VERA (DataObject) Project ====Definitie==== Een project doorloopt een aantal vooraf gedefinieerde Projectfase(s). Iedere projectfase is opgedeeld in specifieke taken en werkzaamheden met duidelijk te onderscheiden start- en eindmomenten. Na iedere projectfase volgt een Projectfasebesluit, waarbij ná formele goedkeuring de volgende fase van start gaat. ====Toelichting==== Het aantal fasen en de concreet uit te voeren werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van het soort project (nieuwbouw, sloop/nieuwbouw, renovatie, etc.), en van de regiekeuze voor de uitvoering van het project. In een projectfase kunnen specifieke betrokkenen een rol spelen; op fase-niveau is daarom een relatie gelegd met de klasse Relatie, via de Projectrol. Binnen een projectfase worden daarnaast één of meer Projecttaken onderscheiden (waaraan ook weer een specifieke projectrol gekoppeld kan zijn). Iedere fase wordt afgesloten met een Projectfasebesluit, dat dient ter evaluatie. Kenmerkend voor (vastgoed-)projecten is dat het budget (via de klase Projectbudgetregel) per fase wordt goedgekeurd/vrijgegeven. Via de Projectfase kan daardoor de ontwikkeling van het aangevraagde en goedgekeurde budget in de tijd worden gevolgd. ====Voorbeelden==== Initiatieffase, Definitiefase, Ontwerpfase, Voorbereidingsfase, Realisatiefase, Nazorgfase (DataObject) Projectfase ====Definitie==== Een taak of activiteit die binnen een projectfase wordt uitgevoerd. ====Toelichting==== Het aantal en het soort Projecttaken is afhankelijk van het type project en de fase waarin het project zich bevindt. Zo zal in het geval van renovatie veelvuldig contact met bewoners plaatsvinden, maar in het geval van nieuwbouw veel minder. En zo zullen in de Ontwerpfase andere soorten werkzaamheden plaatsvinden dan in de Realisatiefase. Via het gegevensobject Projectrelatie kunnen een of meer verantwoordelijke(n) en/of uitvoerende(n) worden gekoppeld. Het uitvoeren van een taak zal in veel gevallen tot Projectbestedingen leiden: in het geval van door derden uitgevoerde werkzaamheden via een of meerdere Projectorders, in het geval van door eigen medewerkers uitgevoerde werkzaamheden rechtstreeks door het registreren van bestedingen (bestede uren) op de Projecttaak. ====Voorbeelden==== * Binnen de fase Voorlopig Ontwerp: Maken communicatieplan / Verzamelen bewonersinput / Verzamelen data-vereisten voor exploitatie * Binnen de fase Definitief Ontwerp: Opleveren DO / Inrichten modelwoning / Aanvraag akkoord welstandscommissie / Aanvraag omgevingsvergunning * Binnen de fase Besluitvorming realisatie: Opleveren realisatiedocument / Opleveren projectvoorstel voor bewoners / Uitvoeren draagvlakmeting / Registreren akkoordverklaringen bewoners / Geven van vervolgopdrachten * Binnen de fase Realisatie: Toezicht op de bouw / Bouwvergaderingen bijwonen / Onderhouden relatie bewoners * Binnen de fase Oplevering: Overdracht aan beheer: Actualiseren (nieuwe) vastgoedgegevens / Opstellen overdrachtsdossier / Inrichten contractmanagement (garantie, onderhoud, etc.) / Actualiseren MJOP * Binnen de fase Nazorg: Uitvoeren inspecties / Afhandelen garanties / Informeren bewoners / Akkoordverklaring aannemer * Binnen de fase Evaluatie: Administratieve afhandeling / Verlenen decharge projectteam / Beoordelen leveranciers / Beoordelen opdrachtgever / Uitvoeren bewonersenquête (DataObject) Projecttaak ====Definitie==== Kosten- of opbrengstensoort. Alle projectbudgetregels samen vormen de stichtingskostenopzet van het project. Projectbudgetregels doorlopen een cyclus, van (initiële) prognose, via aangevraagd budget, naar goedgekeurd (of: vrijgegeven) budget. ====Toelichting==== Projectbudgetregels kennen een hiërarchische structuur, gebaseerd op de (stichtings-)kostenopzet van het project, waarbij detail-, subtotaal- en eindtotaalregels worden onderscheiden (het kenmerk Projectbudgetregelregelsoort). Via Grootboekrekening kan een relatie gelegd worden met de financiële adminstratie en met het Referentie Grootboekschema (RGS). Per project(fase) wordt middels een projectfasebesluit goedkeuring gevraagd voor de bijgestelde prognose. Tevens wordt in het fasebesluit budget aangevraagd voor de volgende fase. Het goedgekeurde budget is het financiële kader waarbinnen de projectverantwoordelijke opereert, waardoor budgetoverschrijding alleen mogelijk is als daarover expliciet verantwoording wordt afgelegd. Via het kenmerk Projectbudgetregelsoort wordt het onderscheid gemaakt tussen Prognosebedragen en Budgetbedragen. De Projectdoelstelling bevat de initiële projectprognose, op een nog hoog aggregatieniveau (een totaalregel of een beperkt aantal subtotalen). Naarmate het project vordert (via de Projectfasen) worden de totaalregels uitgesplitst naar meer gedetailleerde projectbudgetregels, en worden de prognoses bijgesteld. Omdat projectbudgetregels een hiërarchische opbouw hebben (met bovenliggende regels) kunnen eind- en tussentellingen gemaakt worden per (stichtings-)kostensoort. Een projectbudgetregel heeft altijd een relatie met een projectfase: als een projectfase wordt afgesloten schuift de budgetprognose als het ware door naar de volgende fase. In deze overgang tussen projectfasen wordt onderscheid gemaakt tussen a) de laatst goedgekeurde prognose (voorgaande fase), b) de nieuwe, actuele prognose aan het eind van de fase, c) goed te keuren budget voor de volgende fase. Aan het eind van een projectfase wordt, in het fasebesluit, goedkeuring gegeven aan de bijgestelde prognose én aan het eventueel nieuw aangevraagde budget. Het totaalbudget voor de volgende fase bestaat uit het eerder aangevraagde budget + het nieuw aangevraagde budget. ====Voorbeelden==== Kosten: Grondkosten, Bouwkosten, Bijkomende kosten (met onderliggend: advieskosten, onvoorzien, financieringskosten, algemene kosten (AK)), BTW Opbrengsten: Subsidies, Verkoopopbrengst (DataObject) Projectbudgetregel ====Definitie==== Aanbesteding is onderdeel van (niet bestaand) WP Inkoop, die nog moeten worden uitgewerkt. Vooralsnog binnen het financiële domein. In de aanbesteding wordt onder andere bepaald welke aannemers mogen meedingen, en welke aanbestedingsvorm van toepassing is. (DataObject) Aanbesteding ====Definitie==== Het Projectfasebesluit markeert het einde van een projectfase, en het begin van een eventuele volgende projectfase. Het is een formeel document dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de opdrachtgever, en bevat de verantwoording van zowel de technisch-/inhoudelijke als de financiële voortgang. Ieder fasebesluit fungeert als een evaluatiemoment, wat tijdig ingrijpen of bijsturen op het project mogelijk maakt. Middels een goedgekeurd projectfasebesluit wordt tevens budget aangevraagd voor de volgende fase. Pas ná goedkeuring van het fasebesluitdocument gaat de volgende projectfase van start, en wordt het gevraagde budget vrijgegeven voor de volgende fase. ====Toelichting==== Binnen het gegevensmodel wordt in het midden gelaten welke gegevens exact in een projectfasebesluit geregistreerd worden. In plaats van het opsommen van specifieke attributen adviseren we daarom om een relatie met een Informatieobject (en via het Informatieobject eventueel met een Dossier) te leggen. Een Informatieobject is een te koppelen document of bestand (bijvoorbeeld een Word- of PDF-bestand) en kan standaad aan iedere VERA-klasse worden toegevoegd. Eén van de Projectfasebesluiten valt samen met de formele oplevering van het project (d.w.z. de oplevering van de ontwikkelde of gerenoveerde vastgoed eenheden aan de opdrachtgever). Deze mijlpaal markeert het eind van het werkproces "Gecoördineerde uitvoering project" en de start van het werkproces "Beheren vastgoedgegevens" (en daarmee het in (her-)exploitatie nemen van het vastgoed. Let op: de oplevering is meestal niet de laatste fase van een project. ====Voorbeelden==== Initiatiefbesluit, Definitiebesluit, Ontwerpbesluit, Voorbereidingsbesluit, Realisatie/uitvoeringsbesluit, Nazorgbesluit (DataObject) Projectfasebesluit ====Definitie==== De rol die een aan een project verbonden relatie (een natuurlijk persoon of rechtspersoon) heeft binnen de context van het project, een projectfase of een projecttaak. Alle projectrelaties tezamen zijn noodzakelijk voor de afronding van een vastgoedproject. ====Toelichting==== Bij een project is meestal een groot aantal relaties betrokken, elk met een eigen rol binnen het project, onder aanvoering van de projectverantwoordelijke (projecleider/ontwikkelaar). Het kunnen zowel interne (organisatie-) rollen zijn als externe (leveranciers-) rollen. De rollen kunnen op meerdere niveaus worden gedefinieerd: op Project-niveau, op Projectfase-niveau en/of op Projecttaak-niveau. ====Voorbeelden==== Interne rollen zijn (intern) projectmanager, ontwikkelmanager, bouwkundig inspecteur, opdrachtgever, administratief medewerker, projectcontroller, fiscalist, jurist, kwaliteitsmanager, directievoerder, overdrachtsteam en managementteam. Externe rollen zijn onder andere (hoofd-)aannemer, architect, constructeur, kostendeskundige, bewoner, gemeente-ambtenaar (DataObject) Projectrol ====Definitie==== Een verzameling van gegevens (informatieobjecten) met als gemeenschappelijk kenmerk dat ze horen bij een voor de woningcorporatie relevant onderwerp bijvoorbeeld een relatie, vastgoedobject, project of thema. ====Toelichting==== Een dossier bevat informatieobjecten, die een activiteit van de organisatie/het bedrijf aantonen. Dossier kan een virtueel concept (dynamische query) zijn indien de documentaire neerslag direct gerelateerd wordt aan business objecten. Echter in sommige systemen wordt de documentaire neerslag in een dossier gebundeld waarbij dossier een eigen betekenis krijgt vanuit het proces en een eigen levenscyclus kent. ====Voorbeelden==== * Mutatiedossier * Relatie dossier * Project dossier * Medewerkersdossier (DataObject) Dossier ====Definitie==== Een eenheid is een afgebakend stuk vastgoed of een benoemd terrein dat in die hoedanigheid gebruikt kan worden in de dienstverlening van de woningcorporatie (m.u.v. onderhoud). ====Toelichting==== Een eenheid is datgene waar de corporatie overeenkomsten over afsluit met haar klanten. De eenheid is onderwerp van administratieve handelingen voor verhuur en verkoop (inclusief eventuele terugkoopregelingen).<br /> De eenheden kunnen in een boomstructuur georganiseerd zijn, een pand (andere klasse) kan een verblijfsobject bevatten (type eenheid, aansluitend op BAG) met daarin kamers (type eenheid).<br /> Een eenheid heeft dus niet altijd een relatie met de fysieke vastgoedwereld. De eenheden kunnen zowel de fysieke wereld als de administratieve wereld (verhuur of verkoop) beschrijven.<br /> De klasse eenheid is zodanig gemodelleerd dat vanuit een eenheid alle klassen uit het vastgoed domein opgevraagd kunnen worden. Er is gekozen om een generieke klasse voor alle te verhuren eenheden te modeleren.<br /> Door deze keuze wordt het eenvoudiger om vastgoed gegevens te administreren. Een nadeel van deze keuze is dat de klasse eenheid niet eenduidig is over de betekenis (semantiek) van de gegevens in het object. Dit valt af te leiden op basis van het type van de eenheid. Een ander nadeel is dat de klasse eenheid veel attributen bevat die niet voor elk type eenheid (of op elk ‘niveau’ van eenheid) van toepassing zijn. Een eenheid kan informatieobjecten bevatten. Bijvoorbeeld foto's, video's, plattegronden etc. ====Voorbeelden==== Dit kunnen bijvoorbeeld woningen, garages, bedrijfspanden of studentenkamers zijn. Een volledige galerijflat die te koop gezet wordt is ook een eenheid. Een C.V. ketel of dakgoot waar onderhoud op gepleegd moet worden is géén eenheid. Ook trappenhuizen en andere algemene ruimtes die onderwerp van onderhoud zijn maar niet van andere dienstverlening zijn geen eenheden. ====Toepasbaar voor==== Object, Bedrijfspand, Parkeerplaats, verzorgingseenheid, OGE, VHE, woning, verblijfsobject. (DataObject) Eenheid ====Definitie==== Het verzoek voor het meten van de kwaliteit voor een afgeronde zaak, proces of als . ====Toelichting==== De corporatie wil op meerdere momenten in de gehele dienstverlening aan relaties een kwaliteitsmeting kunnen uitvoeren om de ervaringen van haar relaties te peilen en deze resultaten te gebruiken in de verdere optimalisatie van de processen rondom de dienstverlening. Wanneer een corporatie zaakgericht werkt kan dit aan het einde van een zaak plaatsvinden maar er kunnen ook kwaliteitsmetingen plaatsvinden tijdens de uitvoering van een proces (tussentijdse kwaliteitsmeting) of bij de afronding van een proces, denk hierbij aan onderhoudsvezoeken en verhuurmutatie. Het kwaliteitsmetingverzoek is input voor het bedrijfsproces Kwaliteitsmeting in het intakeproces om te bepalen of en zo ja welke vragenlijst vestuurd wordt naar de te enqueteren relatie. Zo kan bij de intake bepaald worden of de kwaliteitsmeting binnen een steekproef valt waarbij er geen kwaliteitsmeting gedaan wordt of juist een andere meting. Ook wordt in de intake bepaald welke vragenlijst aan de relatie gestuurd moet worden en via welk kanaal (telefoon, e-mail, post, ...) ====Voorbeelden==== Voorbeeld 1: Tijdens de uitvoering van een onderhoudsverzoek heeft de timmerman de klemmende deur gerepareerd. Bij het technisch gereedmelden van het onderhoudsverzoek doet de corporatie een kwaliteitsmetingsverzoek om bij de betreffende huurder de ervaring op te halen over de uitvoering van de technische werkzaamheden. Voorbeeld 2: In het verhuurmutatieproces wordt bij de afwikkeling een kwaliteitsmetingverzoek gedaan om bij de vertrekkende huurder de ervaring op te halen over de afhandeling van de verhuurmutatie. Voorbeeld 3: In het verhuurmutatieproces wordt bij de afwikkeling een kwaliteistmetingverzoek gedaan om bij de nieuwe huurder de ervaring op te halen van de oplevering van de woning. Voorbeeld 4: Binnen het domein Projectontwikkeling kunnen -afhankelijk van het type project- op meerdere momenten metingen worden gedaan naar de mening van bewoners/huurders/belanghebbenden. (DataObject) Kwaliteitsmetingsverzoek ====Definitie==== Verwijzing naar de inkoopopdrachten van een project, binnen het gegevensdomein Financiën. (DataObject) Projectorder ====Definitie==== De marktwaarde in verhuurde staat (MVS) van een eenheid conform de uitgangspunten van AW en WSW (Handboek MVS) van een bepaald verslagjaar. ====Toelichting==== Autoriteit Woningcorporaties en WSW hebben een gezamenlijk beoordelingskader opgesteld dat gebruikmaakt van twee waardebegrippen: marktwaarde in verhuurde staat (hierna marktwaarde) en beleidswaarde. Corporaties zijn verplicht hun bezit in de jaarrekening op zowel marktwaarde als beleidswaarde te waarderen. <br /> De marktwaarde weerspiegelt de waarde van het corporatiebezit in ‘de markt’ en geeft daarmee inzicht in de waarde (als onderpand) van het bezit. <br /> Let op: Voor de waardering van vastgoed voor andere doeleinden dan verantwoording aan AW en WSW (bijvoorbeeld een waardebepaling voor een hypotheekaanvraag of voor een verkooptransactie) kan de Taxatie worden gebruikt. ====Toepasbaar voor==== Het vastleggen van verantwoordingsinformatie ten behoeve van AW en het WSW. (DataObject) Marktwaarde ====Definitie==== De beleidswaarde van een eenheid conform de uitgangspunten van AW en WSW als afgeleide van de marktwaarde. ====Toelichting==== Autoriteit Woningcorporaties en WSW hebben een gezamenlijk beoordelingskader opgesteld dat gebruik maakt van twee waardebegrippen: marktwaarde in verhuurde staat (hierna marktwaarde) en beleidswaarde. <br /> Corporaties zijn verplicht hun bezit in de jaarrekening op zowel marktwaarde als beleidswaarde te waarderen. <br /> De beleidswaarde weerspiegelt de maatschappelijke waarde van het corporatiebezit, uitgedrukt in de extra inspanningen die een corporatie levert ten opzichte van een commercieel vastgoedbelegger t.a.v. beschikbaarheid, betaalbaarheid, onderhoudskwaliteit en beheer van het vastgoed. <br /> Let op: Voor de waardering van vastgoed voor andere doeleinden dan verantwoording aan AW en WSW (bijvoorbeeld een waardebepaling voor een hypotheekaanvraag of voor een verkooptransactie) kan de Taxatie worden gebruikt. ====Voorbeelden==== De marktwaarde (voor een bepaald verslagjaar) minus de afslagen voor beschikbaarheid, betaalbaarheid, onderhoudskwaliteit en beheerkosten bepaalt de beleidswaarde voor dat verslagjaar. ====Toepasbaar voor==== Het vastleggen van verantwoordingsinformatie ten behoeve van AW en het WSW. (DataObject) Beleidswaarde ====Definitie==== Een perceel is een stuk grond waarop vastgoed ontwikkeld kan worden / is. ====Toelichting==== Link met Kadaster (DataObject) KadasterPerceel ====Definitie==== Een gebouw is een in de werkelijkheid fysiek begrensd bouwwerk. ====Toelichting==== De term ‘gebouw’ wordt in het dagelijks taalgebruik gebruikt als synoniem voor pand, maar wordt ook gebruikt om een cluster van aaneengesloten panden (een blok) aan te duiden. Bijvoorbeeld een flatgebouw of een aaneengesloten rij eengezinswoningen.<br /> Een oud pand en een nieuw pand kunnen samen een gebouw vormen. (DataObject) Gebouw ====Definitie==== Een cluster is een groepering van eenheden die om administratieve redenen of andere bedrijfsmatige redenen onderscheiden worden, waardoor gelijke vorm van onderhoud, sturing en beleid mogelijk is. ====Toelichting==== Een cluster groepeert een set aan eenheden en vormt een bepaalde doorsnede op de totale set aan eenheden. Een eenheid kan daarom ook bij meerdere clusters (andere doorsnedes) horen. Een cluster kan informatieobjecten bevatten. Bijvoorbeeld foto's, video's, plattegronden etc. ====Voorbeelden==== Voorbeeld 1: onderhoudscluster TC100 voor een groep eenheden ten behoeve van (planmatig) onderhoud Voorbeeld 2: vereniging-van-eigenaren-cluster waarmee een groep eenheden samen een VVE vormen Voorbeeld 3: financieel cluster Voorbeeld 4: huurverhogingscluster. (DataObject) Cluster ====Definitie==== Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. ====Toelichting==== De overeenkomstklasse is een basisklasse die toegepast kan worden voor algemene overeenkomsten tussen partijen. Naast de algemene overeenkomstklasse is er een aantal specifieke overeenkomstklassen uitgewerkt die een uitbreiding vormen op de algemene overeenkomstklasse. <br /> De overeenkomstklasse is vooral gericht op de situaties waarbij een relatie (klant) een overeenkomst aangaat met de woningcorporatie. Een overeenkomst kan informatieobjecten bevatten. Bijvoorbeeld een exemplaar van het getekende contract of aantekeningen bij de overeenkomst.. ====Voorbeelden==== Arbeidsovereenkomst, beheerovereenkomst. ====Toepasbaar voor==== Contracten. (DataObject) Overeenkomst ====Definitie==== Een projectbesteding geeft informatie over de besteding van middelen en tijd betreffende de uitvoering van een projecttaak. Het betreft de registratie van het verbruikte middel (materiaal, materieel, diensten) in 'fysieke' termen van aantallen en hoeveelheden. De financiële vertaling van een besteding (financiële realisatie) is een grootboekmutatie en zit in het domein Financiën. ====Toelichting==== Projectbestedingen worden vastgelegd door de uitvoerende(n) van de taken c.q. de werkzaamheden. Proejctbestedingen kunnen reistijd en werktijd zijn alsmede de kosten van ver-/gebruikte materialen bij de uitvoering van de onderhoudstaak. Als taken uitgevoerd worden door een externe partij dan zal altijd een projectorder (i.e. een inkoopopdracht) gegeven worden. ====Voorbeelden==== Voorbeeld: De (intern) projectleider heeft 4 uur werktijd geboekt op het project, betreffende coördinerende werkzaamheden. (DataObject) Projectbesteding ====Definitie==== Projectdoelstelling beschrijft de doelstellingen van en de kaders waarbinnen het project uitgevoerd wordt. Dit kunnen kwalitatieve doelstellingen zijn (energieprestatie normen, huurprijsklassen, aantallen woningen per type, etc.) die een relatie hebben met de portefeuillestrategie, maar het zijn ook de financiële kaders (bijvoorbeeld de IRR) die een relatie hebben met de meerjareninvesteringsbegroting en/of het investeringsstatuut. ====Toelichting==== Het gaat het om (inschattingen van) gemiddelden voor het gehele project en niet om de uiteindelijk daadwerkelijk gerealiseerde doelstellingen. Die laatste zullen pas bij oplevering van het project, op eenheidniveau of clusterniveau, worden geregistreerd in bestaande klassen binnen het Vastgoed domein, als onderdeel van het werkproces "Beheren vastgoedgegevens". Tegenover de begrote kosten (stichtingskosten) van het project staat een verwachte waarde van het (nieuwe) (her-)ontwikkelde of projectmatig onderhouden vastgoed, zichtbaar gemaakt door het koppelen van marktwaarde en beleidswaarde. Projectbudgetregel geeft aan wat het (initieel) beschikbaar gestelde budget is. De budgetregels vormen tezamen de stichtingskostenopzet. Het budget wordt beschikbaar gesteld vanuit de vastgestelde Meerjareninvesteringsbegroting (MJIB). Indien er vanuit de MJIB geen budget is, dan moet eerst een (aanvullende) projectbudgetaanvraag zijn gedaan. Gedurende de realisatie van het project zullen projectbudgetregels wijzigen, en/of nieuwe budgetregels worden toegevoegd. (DataObject) Projectdoelstelling ====Definitie==== Het btw tarief dat gebruikt kan worden bij het aanmaken van facturen. ====Toelichting==== De huidige btw tarieven zijn ingegaan per 1 oktober 2012. Daarnaast is op 1 januari 2019 het lage BTW-tarief van 6% verhoogt naar 9%. Deze tarieven kunnen vanuit regelgeving worden aangepast. ====Voorbeelden==== Momenteel worden er vier btw tarieven onderkend, hoog (21%), laag (9%), nul (0%) en vrijgesteld van BTW. (DataObject) BtwTarief ====Definitie==== Een rol is een verschijningsvorm van een relatie ten opzichte van de woningcorporatie of een andere relatie. ====Toelichting==== Een Relatie kan de rol aannemen van klant maar tegelijkertijd ook van prospect bijvoorbeeld. <br /> RelatieRol maakt het mogelijk meerdere rollen toe te kennen aan een relatie. Per rol van een relatie kunnen verschillende adres en contactgegevens van toepassing zijn. ====Voorbeelden==== * Klant : huurder, belanghebbende, vve * Prospect: woningzoekende. Een natuurlijk persoon kan bijvoorbeeld zowel voorzitter van een vve zijn als een woningzoekende. Deze persoon heeft dan een algemene rol van Prospect. Daarnaast een rol van Klant in relatie tot de rechtspersoon die de VVE voorstelt. (DataObject) Relatierol ====Definitie==== Een grootboekrekening bevat de stamgegevens voor de verdere rubricering van gelijke uitgaven- of inkomstenposten in het grootboek. ====Toelichting==== Een rubricering waarop conform de wettelijke normen de activa, passiva, verlies en winst worden geboekt. ====Voorbeelden==== (Huur)debiteuren, Banksaldo. (DataObject) Grootboekrekening Grouping Legenda informatiedomeinen Financiën (ArchiMateView) Financiën Dossier (ArchiMateView) Dossier Energie (ArchiMateView) Energie Vastgoed (ArchiMateView) Vastgoed Relaties (ArchiMateView) Relaties Projectontwikkeling (ArchiMateView) Projectontwikkeling Overeenkomsten (ArchiMateView) Overeenkomsten Woonruimteverdeling (ArchiMateView) Woonruimteverdeling Organisatie (ArchiMateView) Organisatie Algemeen (ArchiMateView) Algemeen Onderhoud (ArchiMateView) Onderhoud Kwaliteit (ArchiMateView) Kwaliteit AssociationRelationship projectorders AssociationRelationship overeenkomst AssociationRelationship rollen AssociationRelationship clusters AssociationRelationship percelen AssociationRelationship (voorlopig) eenheden AssociationRelationship dossier AssociationRelationship rollen AssociationRelationship aanbestedingen AssociationRelationship fasen AssociationRelationship doelstelling AssociationRelationship bovenliggend- Project AssociationRelationship rollen AssociationRelationship fasebesluit AssociationRelationship budgetregels AssociationRelationship project AssociationRelationship taken AssociationRelationship orders AssociationRelationship kwaliteitsmetingVe- rzoeken AssociationRelationship rollen AssociationRelationship fase AssociationRelationship bestedingen AssociationRelationship eenheden AssociationRelationship kadasterPercelen AssociationRelationship clusters AssociationRelationship projectorder AssociationRelationship fase AssociationRelationship bovenliggendeBudge- tregels AssociationRelationship fasebesluit AssociationRelationship btwTarief AssociationRelationship projectdoelste- lling AssociationRelationship grootboekrek- ening AssociationRelationship project AssociationRelationship overeenkomst AssociationRelationship fase AssociationRelationship budgetregels AssociationRelationship fasen AssociationRelationship taken AssociationRelationship relatie AssociationRelationship projecten AssociationRelationship eenheid AssociationRelationship relaties AssociationRelationship projecten AssociationRelationship taak AssociationRelationship taak AssociationRelationship budgetregels AssociationRelationship overeenkomst AssociationRelationship inkoopopdracht AssociationRelationship bestedingen AssociationRelationship percelen AssociationRelationship budgetregel AssociationRelationship order AssociationRelationship taak AssociationRelationship beleidswaarde AssociationRelationship marktwaarde AssociationRelationship initiëleBudget- regels AssociationRelationship project AssociationRelationship projectbudge- tregels AssociationRelationship projectbudgetregels Deze svg is op 06-05-2022 13:55:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-05-2022 13:55:33 CEST
Versies
ArchiMate
Elementtype
ArchiMateView
Element-id
Id-557722c5-12e2-e5db-49f9-ffae6d1003bb
ArchiMate-model
VERA 4.0
Documentatie

Alle ingrepen in vastgoed waarbij sprake is van coördinatie van projectmatige uitvoeringswerkzaamheden

Een project start altijd met een projectbesluit (het projectbesluit is het eindresultaat van het werkproces Vastgoedsturing. Een project doorloopt een aantal fasen, en iedere fase wordt afgesloten met een fasedocument en een go/no-go besluit om door te gaan naar een volgende projectfase. Voor iedere fase wordt budget beschikbaar gesteld door de opdrachtgever. Zowel projectfase als budget worden opgesplitst in details: projectregels (activiteiten) en budgetregels (kostensoorten). Via de budgetregels is er een sterke verwevenheid met het domein Financiën, waarbinnen o.a. inkoop, facturatie en administratie plaatsvinden.

Een aantal (projecttaken) betreft formele aanvragen bij de overheid. In principe is dit een werkproces/processtap dat in de procesketen uitwerking thuishoort. Als er heel specifieke gegevens uitgewisseld moeten worden met de overheid, is/zijn specifieke gegevensobjecten misschien nodig. Nader te onderzoeken.

Voorbeelden: - Omgevingsvergunning - Aanvraag welstandscommissie - NOM/BENG - LAVS (landelijke asbestregistratie) - ......

Ook nog onderzoeken: Akkoordverklaringen van bewoners in geval van renovatieprojecten. Dit is een essentieel onderdeel voor de voortgang van een project (en soms leidend tot lange (juridische) procedures). Het rechtvaardigt misschien een specifiek gegevensobject?!

Code

PRO

Relatie met CORA

Projectontwikkeling

Klassen
  • Project - In algemene zin is een project "een tijdelijke manier van samenwerken, gericht op het opleveren van een uniek resultaat, tegen een vooraf bepaalde inspanning of prijs, dat bijdraagt aan het behalen van doelen en waarbij de belangrijkste werkzaamheden te inventariseren zijn". In de context van dit gegevensdomein spreken we in deze versie van VERA specifiek over vastgoedprojecten: in tijd en middelen begrensde, eenmalige set aan activiteiten om nieuw vastgoed te creëren of bestaand vastgoed (grootschalig) te renoveren en/of te verduurzamen, met als doel om extra waarde te creëren ten opzichte van een bestaande situatie. Deze waarde kan zowel worden uitgedrukt in financieel rendement als in maatschappelijk rendement. Een financieel niet-rendabel project kan toch doorgang vinden omdat het een maatschappelijke bijdrage levert. Op termijn kunnen we deze definitie uitbreiden tot projecten in generieke zin, waardoor ook niet-vastgoed gerelateerde projecten beschreven kunnen worden met het model.

  • Projectbesteding - Een projectbesteding geeft informatie over de besteding van middelen en tijd betreffende de uitvoering van een projecttaak. Het betreft de registratie van het verbruikte middel (materiaal, materieel, diensten) in 'fysieke' termen van aantallen en hoeveelheden. De financiële vertaling van een besteding (financiële realisatie) is een grootboekmutatie en zit in het domein Financiën.

  • Projectbudgetregel

  • Projectdoelstelling - Projectdoelstelling beschrijft de doelstellingen van en de kaders waarbinnen het project uitgevoerd wordt. Dit kunnen kwalitatieve doelstellingen zijn (energieprestatie normen, huurprijsklassen, aantallen woningen per type, etc.) die een relatie hebben met de portefeuillestrategie, maar het zijn ook de financiële kaders (bijvoorbeeld de IRR) die een relatie hebben met de meerjareninvesteringsbegroting en/of het investeringsstatuut.

  • Projectfase - Een project doorloopt een aantal vooraf gedefinieerde Projectfase(s). Iedere projectfase is opgedeeld in specifieke taken en werkzaamheden met duidelijk te onderscheiden start- en eindmomenten. Na iedere projectfase volgt een Projectfasebesluit, waarbij ná formele goedkeuring de volgende fase van start gaat.

  • Projectfasebesluit - Het Projectfasebesluit markeert het einde van een projectfase, en het begin van een eventuele volgende projectfase. Het is een formeel document dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de opdrachtgever, en bevat de verantwoording van zowel de technisch-/inhoudelijke als de financiële voortgang. Ieder fasebesluit fungeert als een evaluatiemoment, wat tijdig ingrijpen of bijsturen op het project mogelijk maakt. Middels een goedgekeurd projectfasebesluit wordt tevens budget aangevraagd voor de volgende fase. Pas ná goedkeuring van het fasebesluitdocument gaat de volgende projectfase van start, en wordt het gevraagde budget vrijgegeven voor de volgende fase.

  • Projectorder - Verwijzing naar de inkoopopdrachten van een project, binnen het gegeve

  • Projectrol - De rol die een aan een project verbonden relatie (een natuurlijk persoon of rechtspersoon) heeft binnen de context van het project, een projectfase of een projecttaak. Alle projectrelaties tezamen zijn noodzakelijk voor de afronding van een vastgoedproject.

  • Projecttaak - Een taak of activiteit die binnen een projectfase wordt uitgevoerd.

RelatiesVERA&CORA logo.png