Gefaciliteerde organisatie

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > Products > Gefaciliteerde organisatie
ArchiMate-element Gefaciliteerde organisatie
ArchiMate_Product.png
Elementtype  : Product
Element-id  : Id-c731852c-86df-817d-8b7c-11104fe23a1d
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Gefaciliteerde organisatie
Documentatie  : Gefaciliteerde organisatie is een organisatie die secundaire of ondersteunende diensten aan zichzelf levert en/of door derden laat leveren om daarmee de primaire activiteiten te kunnen uitvoeren gericht op het leveren van producten en diensten aan klanten.
Bron  : CORA 4.0
CORA-concepttype  : Product
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Gefaciliteerde organisatie is een organisatie die secundaire of ondersteunende diensten aan zichzelf levert en/of door derden laat leveren om daarmee de primaire activiteiten te kunnen uitvoeren gericht op het leveren van producten en diensten aan klanten. (Product) Gefaciliteerde organisatie Leveren personele diensten is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Leveren personele diensten Voeren relatiemanagement is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Voeren relatiemanagem- ent Voeren crediteurenbeheer is het bedrijfsproces waarmee het controleren, scannen, inboeken en betaalbaar stellen van inkoopfacturen wordt gerealiseerd inclusief het onderhouden van contacten met de bedrijven en externe leveranciers over betaling van facturen en het zorg dragen voor een correcte archivering van de boekhoudkundige stukken. (BusinessProcess) Voeren crediteurenbehe- er Voeren financiële administratie is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Voeren financiële administratie Registreren vastgoed is het bedrijfsproces waarbij mutaties aan bestaande of registraties van nieuwe bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties worden geadministreed in de vastgoedadministratie. (BusinessProcess) Registreren vastgoed Leveren communicatie diensten is het bedrijfsproces waarmee de interne en externe communicatiediensten worden gerealieeerd en de huisstijl van de orginatie(onderdelen) worden geleverd (BusinessProcess) Leveren communicatie diensten Van al het vastgoed dat de woningcorporatie exploiteert en/of in beheer heeft worden van ieder gebouw de bouwdelen, de bouwkundige elementen en de installaties geadministreerd en worden daarvan mutaties bijgehouden. Aan deze vastgoedadministratie kunnen diverse aanvullende gegevens worden gekoppeld zoals garantie's, beheerovereekomsten en eigendom om daarmee zicht te krijgen wie waarvoor verantwoordelijk is en welke rechten en plichten de woningcorporatie heeft ten aanzien van het beheer van dat vastgoed. (BusinessService) Geregistreerd vastgoed Leveren datamanagement is het bedrijfsporces waarmee ... (BusinessProcess) Leveren datamanagemen- t Woningcorporaties betalen op basis van vigerende overeenkomsten facturen van derden (BusinessService) Crediteurenbeh- eer Leveren juridische diensten is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Leveren juridische diensten Leveren ICT diensten is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Leveren ICT diensten Woningcorporaties onderhouden contacten met stakeholders en leveranciers (BusinessService) Relatiemanage- ment Uitvoeren treasury is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Uitvoeren treasury Leveren facilitaire diensten is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Leveren facilitaire diensten Grouping Ondersteunend Voor diverse doeleinden (zoals beoordelen onderhoudsverzoeken, periodieke conditiemetingen of bijvoorbeeld woningopleveringen) worden vastgoedinspecties uitgevoerd door (of in opdracht van) de woningcorporatie (BusinessService) Vastgoedinspect- ie Inkopen goederen, diensten en werken is het bedrijfsproces waarmee goederen, diensten en werken worden ingekocht en de rechten en plichten contractueel worden geborgd inclusief het sluiten van serviceabonnementen ten aanzien van de ingekochten goeder, diensten en werken. (BusinessProcess) Inkopen goederen, diensten en werken Inspecteren vastgoed is het werkproces waarbij bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties van vastgoed wordt geinspecteerd en afhankelijk van de reden voor inspectie oorzaak en gevolgen van schade en/of storingen worden onderzocht ten einde een diagnose te stellen respectievelijk de technische staat aan de hand van criteria te beoordelen en daarover te rapporteren (BusinessProcess) Inspecteren vastgoed Dit is een rechtspersoon die als instelling vastgoed exploiteert en beheert met als doel om het vastgoed te verhuren en/of te verkopen al dan niet met een terugkoopregeling aan doelgroepen van beleid. (BusinessRole) Woningcorporat- ie Aan de klanten, leveranciers en medewerkers worden ICT-diensten geleverd ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van de woningcorporatie (BusinessService) ICT-diensten De woningcorporatie zorgt voor beheersing van de financiële positie ten einde de bedrijfsvoering blijvend financieel te kunnen realiseren (BusinessService) Treasury Woningcorpotaties zorgen dat zij comform vigerende wet- en regelgeving handelen en zien er op toe dat zij bij eventuele geschillen met klanten en/of leveranciers zich optimaal informeren over de juridische mogelijkheden om de belangen van de organisatie te behartigen. (BusinessService) Juridische diensten Woningcorporaties houden dagelijkks de verlies- en winstrekening bij van de ele organisatie (BusinessService) Financiële administratie Woninhcorporaties kopen goederen, diensten en werken in om daarmee diensten te kunnen leveren, zowel aan interne als externe klanten (BusinessService) Ingekocht goed, dienst of werk De woningcorporaties regeistreerd en actualiseerd data ter ondersteuning van de oinformatiebehoefte van de woningcoporaties benodigd voor het uitvoeren van de bedrijfsvoering (BusinessService) Datamanageme- nt De woningcorporatie levert extern en intern communicatie-diensten en verzorgt de huisstijl van de woningcorporatie (BusinessService) Communicatie- diensten De woningcorporaties verzorgt facilitaire diensten gericht op het kunnen uitvoeren van de bedrijfsvoering door de organisatie. (BusinessService) Facillitaire diensten De woningcorporatie heeft als werkgever voor het uitvoeren van de bedrijfsvoering medewerkers in dienst (BusinessService) Personele diensten RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert Deze svg is op 14-03-2021 08:43:01 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-03-2021 08:43:01 CET