CORA domein Overeenkomsten

ArchiMate-modellen > CORA 4.1 > Views > CORA domein Overeenkomsten
CORA domein Overeenkomsten
Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. (BusinessObject) Overeenkomst Een koopovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie zich verplicht het eigendomsrecht van een of meer verhuureenheden binnen een overeengekomen periode over te dragen aan een koper (klant) en waarmee de koper zich verplicht tot een betaling van een overeengekomen prijs. (BusinessObject) Koopovereenkomst Een samenwerkingsovereenkomst is een type overeenkomst waarin de samenwerking tussen partijen voor het beschermen of bevorderen van gemeenschappelijke belangen geregeld is. (BusinessObject) Samenwerkingsovereenkomst Een serviceovereenkomst is een type overeenkomst waarmee een woningcorporatie zich verplicht een bepaalde eenmalige, periodieke of continue service te leveren aan een afnemer (klant) en waarmee de afnemer zich verplicht tot een eenmalige of periodieke betaling. (BusinessObject) Serviceovereenkomst Een onderhoudsovereenkomst is een type overeenkomst waarin het onderhoud van een vastgoedobject tussen eigenaar (klant) en woningcorporatie qua tijd, kosten en kwaliteit geregeld is. (BusinessObject) Onderhoudsovereenkomst Een middelenovereenkomst is een type overeenkomst die betrekking heeft op te leveren goederen of diensten door een leverancier aan de woningcorporatie. (BusinessObject) Middelenovereenkomst Een arbeidsovereenkomst is een vaste of tijdelijke overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever waarbij enerzijds de werknemer in dienst van de werkgever verplicht is om persoonlijk arbeid te verrichten en anderzijds de werkgever verplicht is voor deze arbeid loon aan de werknemer te betalen. (BusinessObject) Arbeidsovereenkomst Een beheerovereenkomst is een type overeenkomst waarin het beheren (exploiteren en onderhouden) van Vastgoed geregeld is. (BusinessObject) Beheerovereenkomst Een huurovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie tot wederopzegging, het recht aan één huurder (klant) geeft om één of meer verhuureenheden te gebruiken en waarmee een huurder zich verplicht tot een (periodieke) betaling. (BusinessObject) Huurovereenkomst Een schadeovereenkomst is een type overeenkomst die betrekking heeft op het leveren van een dienst voor te herstellen schade. (BusinessObject) Schadeovereenkomst Een onderhoudsorder is een opdracht die bij een overeenkomst hoort waarin uit te voeren onderhoudstaken zijn vastgelegd. (BusinessObject) Onderhoudsorder Een erfpachtovereenkomst is de overeenkomst tussen een erfverpachter en erfpachter aangaande een recht van erfpacht. dat wil zeggen het recht waarmee de erfpachter een onroerend goed dat aan de erfverhuurder (meestal de gemeente) toebehoort mag gebruiken. De erfpachter betaalt hiervoor aan de erfverhuurder een geldsom of een vergoeding in natura op vaste tijd (de canon). Woningcorporaties maken soms gebruik van erfpachtovereenkomsten om percelen in erfpacht uit te geven en de opstallen vrij te verkopen om een terugkoopregeling te regelen. (BusinessObject) Erfpachtovereenkomst Vastgoed is de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, evenals de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. (Grouping) Vastgoed Een administratieve eenheid is de eenheid in de administratie van woningcrporaties die ten behoeve van de exploitatie als zodanig wordt onderscheiden. Een administratieve eenheid kan bijvoorbeeld een woning zijn, maar ook een stuk grond, een gebouw of zelfs een verzameling van gebouwen. Om die reden zegt het tellen van het aantal eenheden niet zoveel. Daarvoor zijn de bedrijfsregels essentieel om toe te passen, Zie hiervoor de methodiek van prestatie-indicatoren . (BusinessObject) Administratieve eenheid Een direct belanghebbende is een relatie die een of meer overeenkomsten met de woningcorporatie heeft of had en die invloed kan uitoefenen op de organisatie, of hierdoor beïnvloed wordt en/of waarvan de organisatie ook daadwerkelijk afhankelijk is en/of die een groep mensen vertegenwoordigt die een bepaald risico draagt. (BusinessObject) Direct belanghebbende Een klant is een relatie die van de diensten van de woningcorporatie gebruik maakt en/of gebruik gemaakt heeft. De klant is de (rechts)persoon die uniek door de woningcorporatie geïdentificeerd is en die als direct belamghebbende: • één of meerdere overeenkomsten met de woningcorporatie heeft voor het afnemen van een product van de woningcorporatie (‘contractant’) • en/of recht heeft op bepaalde producten van de woningcorporatie omdat deze (rechts)persoon een bepaalde relatie heeft met een contractant (zoals een medebewoner of een VvElid odat de huurder respectievelijk de VvE de contracttant is) (BusinessObject) Klant Werknemers ingehuurd of in vaste dienst van een woningcorporatie. (BusinessObject) Medewerker Woningcorporatie Een leverancier is een relatie die diensten of goederen levert, zou kunnen gaan leveren of heeft geleverd aan de woningcorporatie. (BusinessObject) Leverancier AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 22-09-2021 05:34:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 22-09-2021 05:34:12 CEST
Legenda
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view CORA domein Overeenkomsten
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-60a9b75e-992e-31bb-38cb-ced1846ed883
ArchiMate-model  : CORA 4.1
Label  : CORA domein Overeenkomsten
CORA-concepttype  : Bedrijfsobjecten-domein
Bron  : CORA 1.0
Elementen  : 
Relaties  :