Overeenkomsten

Contextdiagram
Grouping Overeenkomste- n Een serviceovereenkomst is een type overeenkomst waarmee een woningcorporatie zich verplicht een bepaalde eenmalige, periodieke of continue service te leveren aan een afnemer (klant) en waarmee de afnemer zich verplicht tot een eenmalige of periodieke betaling. (BusinessObject) Serviceovereen- komst Grouping Vastgoed Een onderhoudsorder is een opdracht die bij een overeenkomst hoort waarin uit te voeren onderhoudstaken zijn vastgelegd. (BusinessObject) Onderhoudsord- er Een samenwerkingsovereenkomst is een type overeenkomst waarin de samenwerking tussen partijen voor het beschermen of bevorderen van gemeenschappelijke belangen geregeld is. (BusinessObject) Samenwerkings- overeenkomst Een huurovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie tot wederopzegging, het recht aan één huurder (klant) geeft om één of meer verhuureenheden te gebruiken en waarmee een huurder zich verplicht tot een (periodieke) betaling. (BusinessObject) Huurovereenko- mst Grouping Relaties Een middelenovereenkomst is een type overeenkomst die betrekking heeft op te leveren goederen of diensten door een leverancier aan de woningcorporatie. (BusinessObject) Middelenoveree- nkomst Een koopovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie zich verplicht het eigendomsrecht van een of meer verhuureenheden binnen een overeengekomen periode over te dragen aan een koper (klant) en waarmee de koper zich verplicht tot een betaling van een overeengekomen prijs. (BusinessObject) Koopovereenko- mst Een onderhoudsovereenkomst is een type overeenkomst waarin het onderhoud van een vastgoedobject tussen eigenaar (klant) en woningcorporatie qua tijd, kosten en kwaliteit geregeld is. (BusinessObject) Onderhoudsove- reenkomst Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. (BusinessObject) Overeenkomst Een beheerovereenkomst is een type overeenkomst waarin het beheren (exploiteren en onderhouden) van Vastgoed geregeld is. (BusinessObject) Beheerovereen- komst Grouping Projectontwikk- eling Een energieprestatie overeenkomst is een type overeenkomst waarin geregeld wordt welke hoeveelheid energie geleverd wordt (de energiebundel) met de installaties waar contractant gebruik maakt. (BusinessObject) Energieprestati- e overeenkomst Een arbeidsovereenkomst is een vaste of tijdelijke overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever waarbij enerzijds de werknemer in dienst van de werkgever verplicht is om persoonlijk arbeid te verrichten en anderzijds de werkgever verplicht is voor deze arbeid loon aan de werknemer te betalen. (BusinessObject) Arbeidsovereen- komst Een schadeovereenkomst is een type overeenkomst die betrekking heeft op het leveren van een dienst voor te herstellen schade. (BusinessObject) Schadeovereen- komst Grouping Onderhoud AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 14-03-2021 16:37:15 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-03-2021 16:37:15 CET