Overeenkomst

ArchiMate-element Overeenkomst
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-fff7d385-0187-bf20-fa04-04731bc2ce40
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Overeenkomst
Documentatie  : Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn.
Bron  : CORA 1.0
CORA-concepttype  : Bedrijfsobject
Domein  : Overeenkomsten
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. (BusinessObject) Overeenkomst Een onderhoudsovereenkomst is een type overeenkomst waarin het onderhoud van een vastgoedobject tussen eigenaar (klant) en woningcorporatie qua tijd, kosten en kwaliteit geregeld is. (BusinessObject) Onderhoudsove- reenkomst Een administratieve eenheid is de eenheid in de administratie van woningcrporaties die ten behoeve van de exploitatie als zodanig wordt onderscheiden. Een administratieve eenheid kan bijvoorbeeld een woning zijn, maar ook een stuk grond, een gebouw of zelfs een verzameling van gebouwen. Om die reden zegt het tellen van het aantal eenheden niet zoveel. Daarvoor zijn de bedrijfsregels essentieel om toe te passen, Zie hiervoor de methodiek van prestatie-indicatoren . (BusinessObject) Administratieve eenheid Een samenwerkingsovereenkomst is een type overeenkomst waarin de samenwerking tussen partijen voor het beschermen of bevorderen van gemeenschappelijke belangen geregeld is. (BusinessObject) Samenwerkings- overeenkomst Een Verhuurbare Eenheid (VHE) is een eenheid die individueel verhuurbaar is. Verhuurbaar komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verhuurbare eenheid (VHE) Een verkochte eenheid (VKE) is een eenheid die in het verleden door de woningcorporatie is verkocht en die in de administratie behouden blijft vanwege een terugkoopregeling of andere bepaling waardoor de woningcorporatie in de toekomst mogelijk nog een handeling zal moeten verrichten in het kader van de verkoop die heeft plaatsgevonden. Verkocht komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verkochte eenheid (VKE) Een project is een eenmalig proces in tijd begrensd met een uniek resultaat. (BusinessObject) Project Een huurovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie tot wederopzegging, het recht aan één huurder (klant) geeft om één of meer verhuureenheden te gebruiken en waarmee een huurder zich verplicht tot een (periodieke) betaling. (BusinessObject) Huurovereenko- mst Een leverancier is een relatie die diensten of goederen levert, zou kunnen gaan leveren of heeft geleverd aan de woningcorporatie. (BusinessObject) Leverancier Een serviceovereenkomst is een type overeenkomst waarmee een woningcorporatie zich verplicht een bepaalde eenmalige, periodieke of continue service te leveren aan een afnemer (klant) en waarmee de afnemer zich verplicht tot een eenmalige of periodieke betaling. (BusinessObject) Serviceovereen- komst Een schadeovereenkomst is een type overeenkomst die betrekking heeft op het leveren van een dienst voor te herstellen schade. (BusinessObject) Schadeovereen- komst Een direct belanghebbende is een relatie die een of meer overeenkomsten met de woningcorporatie heeft of had en die invloed kan uitoefenen op de organisatie, of hierdoor beïnvloed wordt en/of waarvan de organisatie ook daadwerkelijk afhankelijk is en/of die een groep mensen vertegenwoordigt die een bepaald risico draagt. (BusinessObject) Direct belanghebbende Een klant is een relatie die van de diensten van de woningcorporatie gebruik maakt en/of gebruik gemaakt heeft. De klant is de (rechts)persoon die uniek door de woningcorporatie geïdentificeerd is en die als direct belamghebbende: • één of meerdere overeenkomsten met de woningcorporatie heeft voor het afnemen van een product van de woningcorporatie (‘contractant’) • en/of recht heeft op bepaalde producten van de woningcorporatie omdat deze (rechts)persoon een bepaalde relatie heeft met een contractant (zoals een medebewoner of een VvElid odat de huurder respectievelijk de VvE de contracttant is) (BusinessObject) Klant Een onderhoudsorder is een opdracht die bij een overeenkomst hoort waarin uit te voeren onderhoudstaken zijn vastgelegd. (BusinessObject) Onderhoudsord- er Een beheerovereenkomst is een type overeenkomst waarin het beheren (exploiteren en onderhouden) van Vastgoed geregeld is. (BusinessObject) Beheerovereen- komst Een arbeidsovereenkomst is een vaste of tijdelijke overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever waarbij enerzijds de werknemer in dienst van de werkgever verplicht is om persoonlijk arbeid te verrichten en anderzijds de werkgever verplicht is voor deze arbeid loon aan de werknemer te betalen. (BusinessObject) Arbeidsovereen- komst Grouping Overeenkomste- n Een middelenovereenkomst is een type overeenkomst die betrekking heeft op te leveren goederen of diensten door een leverancier aan de woningcorporatie. (BusinessObject) Middelenoveree- nkomst Een koopovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie zich verplicht het eigendomsrecht van een of meer verhuureenheden binnen een overeengekomen periode over te dragen aan een koper (klant) en waarmee de koper zich verplicht tot een betaling van een overeengekomen prijs. (BusinessObject) Koopovereenko- mst Definitie Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. Toelichting De overeenkomstklasse is een basisklasse die toegepast kan worden voor algemene overeenkomsten tussen partijen. Naast de algemene overeenkomstklasse is er een aantal specifieke overeenkomstklassen uitgewerkt die een uitbreiding vormen op de algemene overeenkomstklasse. De overeenkomstklasse is vooral gericht op de situaties waarbij een relatie (klant) een overeenkomst aangaat met de woningcorporatie. Voorbeelden Arbeidsovereenkomst, beheerovereenkomst. Toepasbaar voor Contracten. (DataObject) Overeenkomst AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 16-03-2021 16:20:35 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 16-03-2021 16:20:35 CET