Exclusief gebruiksrecht huureenheid

ArchiMate-modellen > CORA 4.2 > BusinessServices > Exclusief gebruiksrecht huureenheid
ArchiMate-element Exclusief gebruiksrecht huureenheid
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : BusinessService
Element-id  : Id-16cf0409-86c8-56b1-d0c6-fb78308887a9
ArchiMate-model  : CORA 4.2
Label  : Exclusief gebruiksrecht huureenheid
Documentatie  : Het exclusieve gebruiksrecht huureenheid aan huurders betreft de overeengekomen dienst waarbij (mede)huurder exclusief het gebruiksrecht heeft verkregen voor de overeengekomen periode van vastgoed dat in eigendom is van de woningcorporatie en waarbij de woningcorporatie zorg draagt voor het adequaat beheer en onderhoud van dit vastgoed.
CORA-concepttype  : Dienst
Bron  : CORA 4.0
Toelichting  : Output bedrijfsproces
Planmatig onderhoud  : Ja
Verhuurmutatie  : Ja
(her)ontwikkeling eenheden  : Ja
P&D model  : Ja
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het exclusieve gebruiksrecht huureenheid aan huurders betreft de overeengekomen dienst waarbij (mede)huurder exclusief het gebruiksrecht heeft verkregen voor de overeengekomen periode van vastgoed dat in eigendom is van de woningcorporatie en waarbij de woningcorporatie zorg draagt voor het adequaat beheer en onderhoud van dit vastgoed. (BusinessService) Exclusief gebruiksrecht huureenheid Gemiddeld aantal dagen leegstand van de eenheden die op een peildatum leeg staan Formule: A/B (Value) Gemiddeld aantal leegstandsdag- en van leegstaande eenheden Dit is de eenheid die door de woningcorporatie gereed is gemaakt om (opnieuw) te gaan verhuren. (BusinessService) Eenheid klaar voor verhuur Totale huurderving minus gedekte leegstand. (Value) Huurdervingsb- edrag (gedekte) leegstand Huurdervingspercentage (gedekte) leegstand (Value) Huurdervingsp- ercentage (gedekte) leegstand Gemiddeld aantal dagen leegstand van de eenheden met een nieuwe huur- of koopovereenkomst in de meetperiode. Formule: A/B (Value) Afnamesnelhei- d van leegstand Het document (inclusief bijlagen) waarin de rechten en plichten omtrent het exclusief gebruiksrecht van een huureenheid door de woningcorporatie (als verhuurder) en de huurder worden vastgelegd en ondertekend. (BusinessService) Afgesloten huurovereenk- omst Dit is de administratieve verantwoording door de woningcorporatie waarmee aangetoond wordt dat de nieuwe verhuring cornform vigerende wet- en regelgeving heeft plaatsgevonden. (BusinessService) Nieuwe verhuring verantwoord Dit is de huurovereenkomst die op initiatief van huurder of verhuurder (met inachtneming van de opzegtermijn) is ontbonden en daarmee het exclusief gebruiksrecht en daaruit voortkomende rechten voor huurder is komen te vervallen per datum waarop de huurovereenkomst is beeindigd. (BusinessService) Huurovereenk- omst beëindigd Aantal dagen in de meetperiode dat verhuurbare of verkoopbare eenheden leeg hebben gestaan Formule: A (Value) Aantal leegstandsdag- en Gederfde bruto huuropbrengsten als percentage van de totale bruto huuropbrengsten Formule: A/B*100% (Value) Huurdervingsp- ercentage o.b.v. bruto huur Gederfde netto huuropbrengsten als percentage van de totale netto huuropbrengsten Formule: A/B*100% (Value) Huurdervingsp- ercentage o.b.v. netto huur Dit zijn de sleutels van de huureenheid die aan huurder worden overgedragen zodra de huurder het exclusief gebruiksrecht van betreffende huureenheid heeft verkregen. (BusinessService) Overhandigde sleutels BusinessService Bewonersbege- leiding optiepakket(te- n) nieuwbouw/re- novatie Percentage van de tijd in een verslagperiode dat eenheden verhuurd zijn. Fornule: A/B * 100% (Value) Bezettingsgra- ad huureenheden Het zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. (BusinessFunction) Contracteren BusinessService Bewonersbege- leiding tijdelijke bewoning BusinessService Gemanagde relatie bewoners Verhuren eenheden is het bedrijfsproces waarmee aangaan en beëindigen van de huurovereenkomst met huurders wordt gerealiseerd inclusief het in rekening brengen van de netto huur (BusinessProcess) Verhuren eenheden Verhuurde eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de huurder het exclusieve gebruiksrecht heeft en op basis van de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft op aanvullende diensten. (Product) Verhuurde eenheid AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Verhuren eenheden realiseert: Exclusief gebruiksrecht huureenheid (RealizationRelationship) Realiseert AggregationRelationship groepeert Deze svg is op 28-04-2023 17:29:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-04-2023 17:29:08 CEST