Relaties

Informatiedomein
View
Een relatie is een natuurlijk persoon, rechtspersoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de corporatie. Synoniem voor een relatie is een ‘stakeholder’ (belanghebbende). Deze definitie is overgenomen uit CORA 4.0. Gegevens die in dit domein opgenomen zijn moeten dus passen binnen bovenstaande definitie. (Grouping) Informatiedomein Relaties ====Definitie==== Waarschuwing aan de aanbieder op de woonmarkt over actuele of voormalige problemen die de relatie bij gebruik van een Eenheid heeft veroorzaakt. ====Toelichting==== Omvat alles wat bij bewoning of gebruik van de Eenheid tot problemen kan leiden, bijvoorbeeld huurschuld, overlast, wietplantages. <br /> Omvat niet een waarschuwing met betrekking tot wangedrag in het contact met medewerkers. (DataObject) Signalering ====Definitie==== Een rechtspersoon is een organisatie die een juridische vorm heeft (B.V., N.V., V.O.F. etc.), die volwaardig en handelingsbekwaam in het rechtsverkeer kan optreden. ====Toelichting==== Een rechtspersoon is een relatie met extra eigenschappen. Een rechtspersoon kan als relatie worden gekoppeld aan overige klassen. <br /> De rechtspersoon wordt kan door één of meer natuurlijke personen worden vertegenwoordigd. ====Voorbeelden==== Leverancier of aannemer. (DataObject) Rechtspersoon ====Definitie==== Gegevens waarmee met een relatie contact opgenomen kan worden. ====Toelichting==== Met een relatie kan op meerdere manieren contact worden opgenomen. Relevante contactgegevens kunnen hierin worden opgenomen. <br /> Contactgegeven is een basis-klasse voor een telefoongegeven en bevat hiervan dus de gemeenschappelijke eigenschappen. Contactgegeven geeft de mogelijkheid ook te koppelen met een telefoongegeven via één koppeling. <br /> Contactgegeven maakt het mogelijk meerdere contactgegevens te koppelen aan een relatie. ====Voorbeelden==== Telefoon, email of sociale media. (DataObject) Contactgegeven ====Definitie==== Voor de relatie aangemaakt account als geauthentiseerde bezoeker van de woonmarkt. ====Toelichting==== Het betreft hier puur de aanmelding zelf, waarbij de relatie een gebruikersnaam en wachtwoord krijgt om verder de woonmarkt op te gaan. <br /> Met een registratie kan er nog niet actief worden deelgenomen aan de woonmarkt waar een Inschrijving of een Abonnement voor nodig is. Plaatsen van reacties, opties en krijgen van een woning is dus beperkt mogelijk (wel bijv. is sturen van een e-mail bij vrijesectorwoningen mogelijk). Met een registratie kan men gebruik maken van gepersonaliseerde diensten van de corporatie. ====Toepassing==== Account, gebruikersnaam (DataObject) Account ====Definitie==== Dit is de koppeling tussen een relatie en adressen. ====Toelichting==== Een relatie kan verhuizen en dus historisch gezien gekoppeld zijn aan meerdere adressen. ====Voorbeelden==== Relatie heeft een postadres, woonadres etc. (DataObject) RelatieAdres ====Definitie==== De telefoonnummers van een relatie. ====Toelichting==== Telefoonnummers kunnen worden opgedeeld in vier delen; landnummer, kengetal, abonneenummer en extensie. Deze opdeling wordt in Telefoongegeven toegepast. <br /> Een telefoongegeven is een contactgegeven met extra eigenschappen. Een telefoongegeven kan als contactgegeven worden gekoppeld aan overige klassen. ====Voorbeelden==== Telefoonnummer. (DataObject) Telefoonnummer ====Definitie==== Voor de relatie vastgelegde inkomens informatie. ====Toelichting==== Kan bruto of netto maand of jaar inkomens bevatten alsook de inkomensbron. Bijvoorbeeld: Uitkering of Werk. (DataObject) Inkomen ====Definitie==== Een relatie is een rechtspersoon, natuurlijk persoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie. ====Toelichting==== Relatie is een basis-klasse voor een rechtspersoon, natuurlijk persoon en een groep personen en bevat hiervan dus de gemeenschappelijke eigenschappen. <br /> Relatie geeft de mogelijkheid te koppelen met een rechtspersoon, natuurlijk persoon of een groep personen via één koppeling. <br /> In beginsel worden ook systeemgebruikers als relatie uitgewisseld. ====Voorbeelden==== Huurder, deurwaarder of aannemer. (DataObject) Relatie ====Definitie==== Bevat de actuele opleidingsgegevens van een relatie. ====Toelichting==== Het betreft hier het opleidingsniveau, studentnummer, begindatum studie, opleidingsinstituut etc. op basis waarvan men in aanmerking kan komen voor bepaalde woningen. (DataObject) Opleiding ====Definitie==== Een groep relaties die weer als een relatie wordt gezien. ====Toelichting==== Een groep relaties is een relatie met extra eigenschappen. Een groep relaties kan hierdoor als relatie worden gekoppeld aan overige klassen. <br /> Relatiegroep maakt het mogelijk meerdere rechtspersonen of natuurlijke personen te groeperen als één relatie. Denk bijvoorbeeld aan een huishouden, contactpersonen of belanghebbenden. ====Voorbeelden==== Huishouden, contactpersonen, belanghebbenden. (DataObject) Relatiegroep ====Definitie==== De betaalgegevens van een relatie. ====Toelichting==== Een relatie kan meerdere betaalgegevens hebben. ====Voorbeelden==== Bankrekeningnummer. (DataObject) Betaalgegeven ====Definitie==== Een rol is een verschijningsvorm van een relatie ten opzichte van de woningcorporatie of een andere relatie. ====Toelichting==== Een Relatie kan de rol aannemen van klant maar tegelijkertijd ook van prospect bijvoorbeeld. <br /> RelatieRol maakt het mogelijk meerdere rollen toe te kennen aan een relatie. Per rol van een relatie kunnen verschillende adres en contactgegevens van toepassing zijn. ====Voorbeelden==== * Klant : huurder, belanghebbende, vve * Prospect: woningzoekende. Een natuurlijk persoon kan bijvoorbeeld zowel voorzitter van een vve zijn als een woningzoekende. Deze persoon heeft dan een algemene rol van Prospect. Daarnaast een rol van Klant in relatie tot de rechtspersoon die de VVE voorstelt. (DataObject) Relatierol ====Definitie==== Een contactmoment is een gebeurtenis in de tijd waarbij een Relatie via één van de communicatiekanalen mogelijk in verbinding komt met de woningcorporatie en er informatie wordt overgedragen. ====Toelichting==== Klantcontacten kunnen onder andere informatievragen, klachten, reparatieverzoeken en doorgegeven mutaties zijn van klanten, maar kan ook informatie zijn vanuit de corporatie naar de klant, zoals een informatiebrief. E-mails, foto's en documenten kunnen als informatieobjecten worden meegestuurd. ====Voorbeelden==== Contact met klantenservice. (DataObject) Contactmoment ====Definitie==== De door een debiteur afgegeven machtiging die het financiële bedrijf toestaat om bepaalde vorderingen automatisch te incasseren. ====Toelichting==== Indien een debiteur zijn vorderingen bij een financieel bedrijf via automatische incasso wil laten incasseren zal de debiteur een machtiging hiervoor moeten afgeven. Deze machtiging moet bekend zijn bij het financiële bedrijf om de incasso te mogen uitvoeren. Hier wordt door de banken op gecontroleerd. ====Voorbeelden==== Een huurder geeft een machtiging af voor het incasseren van de maandelijkse huur. (DataObject) Incassomachtiging ====Definitie==== Standaard afspraakverzoeken voor bepaalde afspraken. ====Toelichting==== Met deze entiteit kan men bepaalde standaard afspraakverzoeken vastleggen die worden gebruikt bij het maken van de uiteindelijke afspraken. Bijvoorbeeld een inspectieafspraak. Specificatie van de (inspectie)afspraken die gemaakt moeten worden zodra een huuroveeenkomst van de eenheid wordt beeindigd. ====Voorbeelden==== * De garage op de Lindenlaan 10 hoeft slechts eenmaal geinspecteerd te worden aan het einde van de huurovereenkomst. * Bij de huurwoning op de Lindenlaan 1 moet zowel een voorinspectie als een eindinspectie plaatsvinden. (DataObject) Afspraakverzoek ====Definitie==== Een mogelijke optie voor een afspraak. ====Toelichting==== Een afspraakoptie kan preciese begin en eindtijden van een afspraak hebben of een tijdvak. (DataObject) AfspraakOptie ====Definitie==== Dit zijn de afspraken die gemaakt zijn met relaties. ====Toelichting==== Er wordt een afspraak gemaakt tijdens een contactmoment. ====Voorbeelden==== De aannemer komt volgende week langs. (DataObject) Afspraak ====Definitie==== Combinatie van de in BAG gedefinieerde objecten Woonplaats, Nummeraanduiding en Openbare ruimte naam of door de woningcorporatie in het verlengde hiervan zelf toegevoegde adressen. ====Toelichting==== Adressen zijn er in twee soorten, de officieel door de BAG uitgegeven adressen en extra adressen die de corporatie zelf aan eenheden toevoegt. De BAG kent bijvoorbeeld geen adressen aan onzelfstandige eenheden (studentenkamers) of garages toe. Corporaties gebruiken hiervoor wel adressen in hun systemen. ====Voorbeelden==== Voorbeeld 1: Adres van een eenheid die verhuurd wordt Voorbeeld 2: Het adres van de aannemer waarmee een relatie is (DataObject) Adres ====Definitie==== Deel van het gebied van een gemeente, waarin huizen zijn gebouwd, als eenheid beschouwd door die gemeente, voorzien van een naam die kan afwijken van de naam van die gemeente. ====Toelichting==== Woonplaats is naast een attribuut van adres (te bestempelen als referentiedata) ook een geografische afbakening van een gebied op een kaart. In het kader van geografische informatie functies en vanuit CORA is dit daarom als aparte klasse opgenomen. (DataObject) Woonplaats ====Definitie==== Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. ====Toelichting==== De overeenkomstklasse is een basisklasse die toegepast kan worden voor algemene overeenkomsten tussen partijen. Naast de algemene overeenkomstklasse is er een aantal specifieke overeenkomstklassen uitgewerkt die een uitbreiding vormen op de algemene overeenkomstklasse. <br /> De overeenkomstklasse is vooral gericht op de situaties waarbij een relatie (klant) een overeenkomst aangaat met de woningcorporatie. Een overeenkomst kan informatieobjecten bevatten. Bijvoorbeeld een exemplaar van het getekende contract of aantekeningen bij de overeenkomst.. ====Voorbeelden==== Arbeidsovereenkomst, beheerovereenkomst. ====Toepasbaar voor==== Contracten. (DataObject) Overeenkomst ====Definitie==== Voorstel om in aanmerking te komen voor een bepaalde eenheid of complex. ====Toelichting==== De aanbieding kan naar aanleiding van een door de relatie geplaatste reactie worden gedaan. Het is tevens mogelijk dat een aanbieding via directe bemiddeling wordt gedaan. Hiervoor hoeft de relatie geen reactie op de bepaalde eenheid of complex te hebben. Om een aanbieding te mogen accepteren kan een bezichtiging verplicht zijn. Een aanbieding kan telefonisch, per e-mail, post of internet worden gedaan. (DataObject) Aanbieding ====Definitie==== In een reactie geeft een relatie aan in aanmerking te willen komen voor een bepaalde eenheid of complex. ====Toelichting==== Om te mogen reageren op een publicatie moet men voldoen aan de geldende selectiecriteria voor de eenheid of het complex. ====Voorbeelden==== Voor sommige eenheden bestaan bijvoorbeeld bepaalde inkomens-, leeftijdseisen of een bepaalde gezinssamenstelling. Als men hier niet aan voldoet mag men niet reageren op de publicatie. (DataObject) Reactie ====Definitie==== Voorrangsregelingen waarvoor de woningzoekende in aanmerking komt. ====Toelichting==== Wanneer een woningzoekende recht heeft op één of meer voorrangsregelingen kan deze voorrang krijgen in het woonruimtebemiddelingsproces. ====Voorbeelden==== Voorbeelden van voorrang zijn mensen met een medische indicatie, gemeentelijke urgentie, binding met een bepaald gebied of opleiding of die voldoen aan andere lokale of regionale voorrangsregelingen. Deze criteria waaronder specifieke voorrang geld is het voorrang profiel. (DataObject) Voorrangsregeling ====Definitie==== Regelingen waarvoor men in aanmerking kan komen en waarvan men gebruik kan maken. ====Toelichting==== Er bestaan vaak speciale regelingen om de positie van woningzoekenden op de woningmarkt te versterken. Voor het gebruikt hiervan moet men aan toelatingscriteria voldoen. ====Voorbeelden==== Een voorbeeld regeling is Tijdelijk behoud inschrijfduur, gebruikers van deze regeling kunnen voor een bepaalde duur hun inschrijfduur meenemen naar een nieuwe woning en inschrijving. Wil men dan binnen een bepaalde tijd weer verhuizen dan is men de oude inschrijfduur niet kwijt wat leidt tot een hogere voorrang in het woonruimtebemiddelingsproces. (DataObject) Regeling ====Definitie==== Een toewijzing vindt plaats indien een kandidaat de aanbieding heeft geaccepteerd en bij controle van diens gegevens blijkt dat deze juist zijn. Vervolgens kan tot tekening van de overeenkomst worden overgegaan. (DataObject) Toewijzing ====Definitie==== Een natuurlijk persoon is per definitie een mens van vlees en bloed, met een identiteit (naam en voornamen), afstamming (al dan niet bekend of puur juridisch), geboorteplaats en –datum. ====Toelichting==== Een natuurlijk persoon is een relatie met extra eigenschappen. Een natuurlijk persoon kan als relatie worden gekoppeld aan overige klassen. <br /> Voor het verwerven van juridische erkenning wordt in Nederland een geboorteakte opgemaakt in een gemeentelijk register. Het begrip natuurlijk persoon benadert de mens dus niet als een biologische entiteit maar als een juridische. ====Voorbeelden==== Huurder of vertegenwoordiger van een rechtspersoon. (DataObject) NatuurlijkPersoon ====Definitie==== De onderhoudsleverancier is een speciale rechtspersoon waarmee onderhoudscontracten zijn afgesproken. ====Toelichting==== De onderhoudsleverancier. ====Voorbeelden==== Leverancier of aannemer. (DataObject) Onderhoudsleverancier Grouping Legenda informatiedomeinen Financiën (ArchiMateView) Financiën Dossier (ArchiMateView) Dossier Energie (ArchiMateView) Energie Vastgoed (ArchiMateView) Vastgoed Relaties (ArchiMateView) Relaties Projectontwikkeling (ArchiMateView) Projectontwikkeling Overeenkomsten (ArchiMateView) Overeenkomsten Woonruimteverdeling (ArchiMateView) Woonruimteverdeling Organisatie (ArchiMateView) Organisatie Algemeen (ArchiMateView) Algemeen Onderhoud (ArchiMateView) Onderhoud Kwaliteit (ArchiMateView) Kwaliteit AssociationRelationship adres AssociationRelationship relatie AssociationRelationship relaties SpecializationRelationship AssociationRelationship relatierol AssociationRelationship relatie AssociationRelationship abonnemen- ten AssociationRelationship relatie AssociationRelationship adres AssociationRelationship relatie AssociationRelationship relatierol SpecializationRelationship AssociationRelationship relaties AssociationRelationship overeenko- msten AssociationRelationship contactm- omenten AssociationRelationship rollen AssociationRelationship groepen AssociationRelationship adressen AssociationRelationship afspraken AssociationRelationship contactge- gevens AssociationRelationship betaalgeg- evens AssociationRelationship relatie SpecializationRelationship AssociationRelationship relaties AssociationRelationship rekeningPlaats AssociationRelationship relatie AssociationRelationship incassomachti- gingen AssociationRelationship contactm- omenten AssociationRelationship contactgegevens AssociationRelationship rolRelatie AssociationRelationship relatieadressen AssociationRelationship relatie AssociationRelationship relaties AssociationRelationship relaties AssociationRelationship adres AssociationRelationship opties AssociationRelationship relaties AssociationRelationship adres AssociationRelationship adres AssociationRelationship relaties AssociationRelationship contactge- geven AssociationRelationship voorrangsre- gelingen AssociationRelationship regelingen AssociationRelationship toewijzing- en AssociationRelationship aanbieding- en AssociationRelationship opleiding AssociationRelationship inkomens AssociationRelationship signaleringen AssociationRelationship Account SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 19-06-2022 21:34:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 19-06-2022 21:34:19 CEST
Versies

Relaties VERA 4.0

Relaties VERA 3.2.1

ArchiMate
Elementtype
ArchiMateView
Element-id
Id-72b1bace-57ce-7032-b146-c8c79737baf3
ArchiMate-model
VERA 4.0
Documentatie

Een relatie is een natuurlijk persoon, rechtspersoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de corporatie. Synoniem voor een relatie is een ‘stakeholder’ (belanghebbende).

Code

REL

Relatie met CORA

Relaties, Relaties

Klassen
 • Account - Voor de relatie aangemaakt account als geauthentiseerde bezoeker van de woonmarkt.

 • Afspraak - Dit zijn de afspraken die gemaakt zijn met relaties.

 • AfspraakOptie - Een mogelijke optie voor een afspraak.

 • Afspraakverzoek - Standaard afspraakverzoeken voor bepaalde afspraken.

 • Betaalgegeven - De betaalgegevens van een relatie.

 • Contactgegeven - Gegevens waarmee met een relatie contact opgenomen kan worden.

 • Contactmoment - Een contactmoment is een gebeurtenis in de tijd waarbij een Relatie via één van de communicatiekanalen mogelijk in verbinding komt met de woningcorporatie en er informatie wordt overgedragen.

 • Inkomen - Voor de relatie vastgelegde inkomens informatie.

 • NatuurlijkPersoon - Een natuurlijk persoon is per definitie een mens van vlees en bloed, met een identiteit (naam en voornamen), afstamming (al dan niet bekend of puur juridisch), geboorteplaats en –datum.

 • Onderhoudsleverancier - De onderhoudsleverancier is een speciale rechtspersoon waarmee onderhoudscontracten zijn afgesproken.

 • Opleiding - Bevat de actuele opleidingsgegevens van een relatie.

 • Rechtspersoon - Een rechtspersoon is een organisatie die een juridische vorm heeft (B.V., N.V., V.O.F. etc.), die volwaardig en handelingsbekwaam in het rechtsverkeer kan optreden.

 • Relatie - Een relatie is een rechtspersoon, natuurlijk persoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie.

 • RelatieAdres - Dit is de koppeling tussen een relatie en adressen.

 • Relatiegroep - Een groep relaties die weer als een relatie wordt gezien.

 • Relatierol - Een rol is een verschijningsvorm van een relatie ten opzichte van de woningcorporatie of een andere relatie.

 • Signalering - Waarschuwing aan de aanbieder op de woonmarkt over actuele of voormalige problemen die de relatie bij gebruik van een Eenheid heeft veroorzaakt.

 • Telefoonnummer - De telefoonnummers van een relatie.

RelatiesVERA&CORA logo.png