Onderhoud

Informatiedomein
View
Grouping Informatiedomein Onderhoud ====Definitie==== Een door een inspecteur opgesteld rapport naar aanleiding van een inspectie (voor- en/of eind-inspectie) ten gevolge van een mutatie of een reparatieverzoek (inspectie reparatiemelding). ====Toelichting==== Tijdens een (eind-)inspectie kunnen afgeronde werkzaamheden worden geïnspecteerd, maar er kunnen ook Defecten (gebreken of verbeterpunten) worden onderzocht of aangetroffen. Er kunnen vanuit het onderhoudsproces meerdere redenen zijn voor het uitvoeren van een inspectie: * Inspectie naar aanleiding van een mutatie. <br /> Een inspecteur kan een voor- of eindinspectie uitvoeren om vast te stellen welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden om de eenheid weer geschikt te maken voor wederverhuur * Inspectie naar aanleiding van een reparatiemelding. <br /> Een inspecteur kan een inspectie uitvoeren om vast te stellen wat het daadwerkelijke Defect is (Defecten zijn) zodat de juiste opdracht (Onderhoudsorder) gegeven kan worden aan de onderhoudsfunctie * Inspectie naar aanleiding van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. <br /> Een inspecteur kan een inspectie uitvoeren om vast te stellen of de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden correct zijn uitgevoerd binnen de kwaliteitseisen van de corporatie. Dit kan op basis van steekproef gebeuren maar ook naar aanleiding van een klacht. <br /> Het Inspectierapport bevat alle verzamelde informatie van de uitgevoerde inspectie en kan gebruikt worden om vervolgopdrachten (Onderhoudsorders) aan te maken. Een inspectierapport kan informatieobjecten bevatten voor bijvoorbeeld het document van het inspectierapport, een verslag etc ====Voorbeelden==== Voorbeeld 1: Inspecteur Pietersen heeft naar aanleiding van de inspectie een inspectierapport opgesteld waarin de defecten zijn opgenomen die hersteld moeten worden. Op basis van dit inspectierapport en vastgelegde defecten kunnen één of meerdere Onderhoudsorders opgesteld worden voor de daadwerkelijke uitvoering van het mutatieonderhoud. Voorbeeld 2: Naar aanleiding van een onduidelijk reparatieverzoek is een inspectie gepland. Inspecteur Pietersen heeft de inspectie uitgevoerd en vastgesteld wat het daadwerkelijke defect is en een inspectierapport opgesteld. Op basis van dit inspectierapport kan een onderhoudsorder opgesteld worden voor de daadwerkelijke reparatie. Voorbeeld 3: Op basis van een steekproef op uitgevoerde mutatiewerkzaamheden heeft inspecteur Pietersen een inspectie uitgevoerd en geconstateerd dat de werkzaamheden conform de kwaliteitseisen zijn uitgevoerd. Hij heeft deze bevindingen vastgelegd in inspectierapport en er zijn geen vervolgacties nodig. (DataObject) Inspectierapport ====Definitie==== Een onderhoudsverzoek is een melding van een gebrek of gewenste verbetering die kan leiden tot een opdracht tot het uitvoeren van een inspectie, of direct tot het uitvoeren van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan het vastgoed in bezit van de woningbouwcorporatie of van derden, als daar een overeenkomst over is afgesloten. ====Toelichting==== De melder van het onderhoudsverzoek is vaak de gebruiker van de woning (de huurder of bewoner), een derde (buurvrouw, kennis) of de afdeling binnen de woningcorporatie die verantwoordelijk is voor de verhuur van de woning (verhuur-/bewonerszaken). De afdeling die verantwoordelijk is voor het onderhoud bepaalt of het onderhoudsverzoek uitgevoerd moet worden. Deze afdeling zet op basis van het onderhoudsverzoek de activiteiten uit bij één of meerdere (externe) vakgroepen. Het onderhoudsverzoek beschrijft het gebrek en/of de gewenste verbetering(en), maar bevat geen technische details over de specifiek uit te voeren werkzaamheden (dat gebeurt in de onderhoudstaken en -orders). Een onderhoudsverzoek kan leiden tot een of meer onderhoudsorder(s), die op hun beurt bestaan uit een of meer onderhoudstaken. Een onderhoudsverzoek kan informatieobjecten bevatten. Bijvoorbeeld foto's van defecten, plattegrond, opleverdocument dat getekend moet worden etc. ====Voorbeelden==== Voorbeeld 1: Huurder Jansen meldt dat het raam in de woonkamer niet goed sluit. Ook meldt hij dat de tussendeur van de woonkamer naar de hal klemt. Voor deze twee meldingen wordt één Onderhoudsverzoek aangemaakt met twee Defecten. Beide defecten worden gekoppeld aan één Onderhoudsorder (“Kleine reparatiewerkzaamheden woonkamer”) voor de interne vakgroep zodat één afspraak gemaakt kan worden voor de onderhoudswerkzaamheden. * Onderhoudsverzoek "Raam sluit niet goed en tussendeur klemt” ** Onderhoudsorder "Kleine reparatiewerkzaamheden woonkamer" *** Defect “Woonkamer/Buitenraam/Sluit niet” *** Defect “Woonkamer/Binnendeur/Klemt” Voorbeeld 2: Huurder Jansen meldt dat het raam in de woonkamer niet goed sluit. Ook meldt hij dat de tussendeur van de woonkamer naar de hal klemt. Voor deze twee meldingen wordt één onderhoudsverzoek aangemaakt met twee Defecten. Elk van de defecten worden gekoppeld aan een aparte onderhoudsorder (“Binnendeur van de woonkamer gangbaar maken” en “Kunststof buitenraam woonkamer sluitend maken”). Dit is nodig omdat niet alle werkzaamheden door hetzelfde onderhoudsbedrijf uitgevoerd zullen worden. * Onderhoudsverzoek “Raam sluit niet goed en tussendeur klemt” ** Onderhoudsorder "Kunststof buitenraam woonkamer sluitend maken" *** Defect “Woonkamer/Buitenraam/Sluit niet” ** Onderhoudsorder “Binnendeur van de woonkamer gangbaar maken” *** Defect “Woonkamer/Binnendeur/Klemt” Voorbeeld 3: Huurder Jansen meldt dat het raam in de woonkamer niet goed sluit. Ook meldt hij dat de tussendeur van de woonkamer naar de hal klemt. Voor deze melding worden twee aparte onderhoudsverzoeken aangemaakt, omdat de corporatie beide verzoeken apart van elkaar wil bewaken en (financieel) afwikkelen. Aan elke onderhoudsverzoek wordt een Defect gekoppeld die weer leidt tot één onderhoudsorder ("Kunststof buitenraam woonkamer sluitend maken" en "Binnendeur van de woonkamer gangbaar maken"). * Onderhoudsverzoek "Raam in de woonkamer sluit niet goed” ** Onderhoudsorder "Kunststof buitenraam woonkamer sluitend maken" *** Defect “Woonkamer/Buitenraam/Sluit niet” * Onderhoudsverzoek "Tussendeur woonkamer klemt” ** Onderhoudsorder “Binnendeur van de woonkamer gangbaar maken” *** Defect “Woonkamer/Binnendeur/Klemt” Voorbeeld 4: Een verhuurmedewerker maakt een onderhoudsverzoek aan voor een woning waarvan de huur is opgezegd. Het verzoek luidt “voer de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit om de woning naar een voor wederverhuur noodzakelijk kwaliteitsniveau te brengen”. <br /> Welke werkzaamheden precies verricht moeten worden is nog niet bekend en daarvoor wordt eerst een inspectie gepland voor Inspecteur Karelsen. Uit deze inspectie blijkt dat gaten in de muur van de woonkamer moeten worden gedicht en dat de keuken moet worden vervangen. Deze twee Defecten worden vastgelegd en omdat de huurder besluit om de gaten in de muur te laten dichten door de corporatie worden twee aparte onderhoudsorders uitgezet bij resp. de interne vakgroep en aannemer Pietersen. <br /> Na het uitvoeren van de mutatieonderhoudswerkzaamheden wordt nog een eindcontrole uitgevoerd door inspecteur Karelsen om vast te stellen dat alle defecten zijn hersteld. * Onderhoudsverzoek “voer de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden…” * Onderhouds/Inspectieorder voor inspecteur “Voer voorinspectie uit” * Onderhoudsorder voor interne vakgroep “Dicht gaten in de muur “ * Onderhoudsorder voor aannemer “Vervang keuken door pakket X” * Onderhouds/Inspectieorder voor inspecteur “Controleer mutatie” (DataObject) Onderhoudsverzoek ====Definitie==== Een Onderhoudsbesteding geeft informatie over de besteding van middelen en tijd betreffende de uitvoering van een Onderhoudstaak. ====Toelichting==== Onderhoudsbestedingen worden vastgelegd door de uitvoerende(n) van de werkzaamheden. Onderhoudsbestedingen kunnen reistijd en werktijd zijn alsmede de kosten van ver-/gebruikte materialen bij de uitvoering van de onderhoudstaak (opmerking: er is (nog) geen relatie met artikelen en artikelcodes op onderhoudsbestedingen). <br /> Als de werkzaamheden uitgevoerd worden door een extern onderhoudsbedrijf is het een keuze of afzonderlijke Onderhoudsbestedingen worden geregistreerd of niet. Aan de hand van onderhoudsbestedingen kunnen kosten worden doorbelast aan bijvoorbeeld de huurder. Daarnaast kunnen de onderhoudsbestedingen gebruikt worden voor analyse (zoals bijvoorbeeld voorcalculatie t.o.v. nacalculatie). ====Voorbeelden==== Voorbeeld 1: De allround vakman Jansen heeft afgelopen maandag 30 minuten besteed aan het vervangen van de kitvoegen in de badkamer. Hierbij is anderhalf patroon kit verbruikt. Voorbeeld 2: Inspecteur Pietersen heeft 10 minuten reistijd en 30 minuten werktijd besteed aan het inspecteren van een mutatiewoning. (DataObject) Onderhoudsbesteding ====Definitie==== Een onderhoudsorder is een opdracht tot het uitvoeren van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, of een opdracht tot het uitvoeren van een inspectie aan het bezit van een woningcorporatie of andere vastgoedbeheerder, waarmee een onderhoudsovereenkomst is afgesloten. ====Toelichting==== De opdrachtgever van de onderhoudsorder is de afdeling binnen de woningcorporatie die verantwoordelijk is voor het (laten) uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Het is ook mogelijk dat deze verantwoordelijkheid is uitbesteed aan een externe partij (outsourcing). De opdrachtnemer is een externe uitvoerende (aannemer of service-/onderhoudsbedrijf) of een interne vakgroep. <br /> Een onderhoudsorder kan resulteren in één of meerdere afspraken met een relatie (meestal de huurder/bewoner). <br /> Een onderhoudsorder bestaat uit één of meer onderhoudstaken, die de uit te voeren werkzaamheden in detail kunnen beschrijven. Het is ook mogelijk dat een onderhoudsorder bestaat uit slechts 1 onderhoudstaak waarin de werkzaamheden globaal wordt beschreven. In dat geval wordt de detaillering van de uit te voeren werkzaamheden overgelaten aan de (externe) uitvoerende partij. <br /> Een onderhoudsorder is gekoppeld aan een onderhoudsverzoek wanneer het reparatie- of mutatieonderhoud betreft. Bij de uitvoering van planmatig onderhoud is er geen relatie met een onderhoudsverzoek. <br /> Zowel in het geval van reparatie-/klachtenonderhoud als bij mutatieonderhoud kan er sprake zijn van een 1-op-1 relatie tussen onderhoudsorder en onderhoudsverzoek, maar kunnen er ook meerdere orders aan het onderhoudsverzoek zijn gekoppeld. De onderhoudsorder bevat het Defect of de Defecten, die meestal word(t)(en) overgenomen van het bovenliggende Onderhoudsverzoek. De informatie van het Defect ondersteunt bij het bepalen wie de opdracht tot uitvoering krijgt. Daarnaast bepaalt het defect ook of mogelijk sprake is van garanties of andere specifieke contractvoorwaarden. Een onderhoudsorder kan informatieobjecten bevatten. Bijvoorbeeld foto's van defecten, plattegrond, opleverdocument dat getekend moet worden etc. ====Voorbeelden==== Voorbeeld 1: Naar aanleiding van een onderhoudsverzoek van huurder Jansen voor het repareren van een lekkende waterleiding in de badkamer wordt een onderhoudsorder aangemaakt. Omdat de corporatie eigen vakmannen in dienst heeft die deze reparatie kunnen uitvoeren wordt de onderhoudsorder toegewezen aan de interne vakgroep Loodgieters. <br /> Voorbeeld 2: Naar aanleiding van een huuropzegging van huurder Jansen wordt door de verhuurmakelaar een onderhoudsverzoek aangemaakt om de woning geschikt te maken voor wederverhuur. Voor het bepalen van de benodigde (herstel)werkzaamheden wordt een order gemaakt voor het inspecteren van de woning. De inspectieorder wordt toegewezen aan de inspecteur die zijn bevindingen vastlegt in een inspectierapport. <br /> Voorbeeld 3: Op basis van het mutatieproces rondom de woning van huurder Jansen is een inspectie uitgevoerd en vastgesteld dat het mutatiepakket BKT (badkamer-keuken-toilet) moet worden uitgevoerd. Omdat deze werkzaamheden niet uitgevoerd worden door de interne vakgroep wordt een onderhoudsorder aangemaakt voor de aannemer Pietersen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. <br /> Voorbeeld 4: In de vastgestelde onderhoudsbegroting voor het huidige jaar is opgenomen dat de boeiboorden van de woningen in cluster X worden vervangen. Op basis daarvan wordt een onderhoudsorder toegewezen aan aannemer Pietersen. (DataObject) Onderhoudsorder ====Definitie==== De voorgecalculeerde kosten voor de uitvoering van een onderhoudstaak. ====Toelichting==== OnderhoudstaakVoorcalculatie bevat informatie over de te verwachte prijs van een onderhoudstaak. <br /> Per soort besteding (werktijd, reistijd, materiaal, etc.) kan een voorcalculatie worden vastgelegd. Deze voorcalculaties worden gekoppeld aan een onderhoudstaak zodat (na uitvoering van de werkzaamheden) een relatie gelegd kan worden met de daadwerkelijke kosten voor de onderhoudstaak. <br /> Een verbijzondering naar bestedingsoort is niet verplicht; de voorcalculatie kan ook zonder bestedingsoort, op totaalniveau voor de onderhoudstaak worden gebruikt. <br /> Via Standaardprijs kan een relatie worden gelegd met eenheidsprijzen c.q. normprijscodes (Ketenstandaard). ====Voorbeelden==== Bij een onderhoudstaak “Vervang kraan” kan op twee manieren een OnderhoudstaakVoorcalculatie worden vastgelegd: # Een voorcalculatie voor de taak als geheel: <br /> **1x kraan vervangen à €90,- <br /> Er is een 1:1- relatie met de onderhoudstaak. <br /> Het attribuut bestedingssoort kan leeg blijven. <br /> Als voor het vervangen van een kraan een vaste prijs (of normprijs) is afgesproken, dan kan deze voorcalculatie worden gekoppeld aan een Standaardprijs “Kraan vervangen”. <br /> <br /> # Voorcalculaties per bestedingssoort: <br /> **30 min. werktijd à €80,- = €40,- <br /> **1 stuk keukenkraan type X à €30,- = €30,- <br /> **15 minuten reistijd à €80,- = €20,- <br /> Er zijn in dit geval drie OnderhoudstaakVoorcalculaties bij de onderhoudstaak. <br /> Als voor het vervangen van een kraan een vaste prijs (of normprijs) is afgesproken, dan kunnen de voorcalculaties worden gekoppeld een uurtarief werktijd, een uurtarief reistijd en een vaste materiaalprijs voor de kraan, via Standaardprijs. (DataObject) Onderhoudstaakvoorcalc- ulatie ====Definitie==== Een onderhoudstaak is een specifieke verrichting die uitgevoerd wordt door een uitvoerende met een bepaald specialisme. ====Toelichting==== Een Onderhoudstaak wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden en kan heel gedetailleerd zijn (verwijder vloerbedekking, voer vloerbedekking af, egaliseer vloer, etc.) maar ook heel algemeen (vervang vloerbedekking). VERA neemt geen standpunt in hoe gedetailleerd de corporatie of aannemer taken wil registreren, maar biedt een keuze: gedetailleerd door veel taken per order of globaal met één taak per order. Een onderhoudstaak is gekoppeld aan een specialisme zodat de uitvoerende partij de onderhoudstaak kan plannen bij specifieke vakmannen met dit specialisme. Aan een onderhoudstaak kunnen onderhoudsbestedingen worden gekoppeld. Bij onderhoudsorders die uitgezet zijn bij een aannemer kan de aannemer indien gewenst andere/meer gedetailleerde uitvoeringstaken definiëren. Deze detaillering valt op dit moment buiten de scope van VERA. Een onderhoudsorder kan informatieobjecten bevatten. Bijvoorbeeld foto’s die de vakman heeft gemaakt van het defect (vooraf) en herstel (achteraf). Daarnaast kan het ook een opmerking van bijvoorbeeld de vakman zijn. ====Voorbeelden==== Voorbeeld 1: Naar aanleiding van de onderhoudsorder “Herstel badkamer naar aanleiding van lekkage” aan aannemer Pietersen is voor de loodgieter een onderhoudstaak aangemaakt “Vervang kitvoegen”. Voorbeeld 2: Naar aanleiding van een huuropzegging van huurder Jansen is een inspectieorder gemaakt, met een onderhoudstaak voor het daadwerkelijk uitvoeren van de voorinspectie. De onderhoudstaak heeft als specialisme “Inspecteur”. Voorbeeld 3: Omdat de corporatie heel gedetailleerd de uit te voeren werkzaamheden wil monitoren zijn er voor het vervangen van de vloerbedekking vier onderhoudstaken aangemaakt die afzonderlijk van elkaar gepland en uitgevoerd kunnen worden: “verwijder vloerbedekking”, “voer vloerbedekking af”, "egaliseer vloer” en onderhoudstaak “leg nieuwe vloerbedekking” Voorbeeld 4: De corporatie heeft aan aannemer Pietersen de opdracht gegeven om de vloerbedekking te vervangen en heeft daarvoor één onderhoudstaak aangemaakt: “vervangen vloerbedekking". (DataObject) Onderhoudstaak ====Definitie==== Een Defect is een technisch mankement aan, of wens tot verbetering van een element binnen een eenheid, een collectief object, of een cluster van eenheden. ====Toelichting==== Voor een enkelvoudig reparatieverzoek meldt iemand of iets (een apparaat) een defect of een voorstel tot verbetering bij de bedrijfsfunctie Klantbediening. Naar aanleiding van die melding wordt een reparatie of woningverbetering uitgevoerd. Voor een dergelijke melding wordt een Onderhoudsverzoek vastgelegd met daaraan gekoppeld een of meerdere Defect(en). Het begrip Defect verwijst dus niet uitsluitend naar mankementen, maar kunnen ook wensen tot verbetering zijn. Het Defect bevat zgn. ‘LEDO’ informatie (Locatie, Element, Defect en Oorzaak). Ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden wordt (worden) één of meer Onderhoudsorder(s) bij het Onderhoudsverzoek gecreëerd. <br /> Bij mutatieonderhoud legt de inspectiefunctie de resultaten van een woninginspectie vast in een Inspectierapport. Tijdens de inspectie meldt de inspecteur veelal meerdere Defecten. Deze Defecten zijn gekoppeld aan een Onderhoudsverzoek voor het herstellen of verbeteren van een eenheid voor wederverhuur. Voor deze Defecten worden daarna één of meerdere Onderhoudsorders aangemaakt voor de uitvoering van de benodigde werkzaamheden. Een defect kan informatieobjecten bevatten voor opmerkingen, foto's van het defect of andere relevante documenten. ====Voorbeelden==== Voorbeeld 1: Een huurder geeft een defect door: lekkende kraan in de badkamer. Voorbeeld 2: Een lift geeft een defect door: deuren werken niet meer . Voorbeeld 3: Een inspecteur constateert tijdens de mutatie-inspectie een versleten keuken. (DataObject) Defect ====Definitie ===== Standaardprijs bevat vaste (eenheids- of taak-) prijzen voor bestedingen bij een onderhoudstaak, of voor de onderhoudstaak als geheel. ====Toelichting==== Per soort besteding (werktijd, reistijd, materiaal, etc.), of per onderhoudstaak kunnen Standaardprijzen worden vastgelegd. Deze standaard prijzen kunnen worden gekoppeld aan OnderhoudstaakVoorcalculaties. Standaardprijs is equivalent aan de zgn. normprijscodes binnen Ketenstandaard. ====Voorbeelden==== Scenario 1: Voor een onderhoudstaak “Vervang kraan” is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een vaste taakprijs overeengekomen van €190,-: * Meeteenheid: stuks * Aantal: 1 * Bedrag: €190,- Scenario 2: Voor een onderhoudstaak “Vervang kraan” zijn tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vaste eenheidsprijzen afgesproken voor werktijd, reistijd en de kraan. Er zijn drie Standaardprijzen voor de drie OnderhoudstaakVoorcalculaties: * Werktijd ** Meeteenheid: uren ** Aantal: 1 ** Bedrag: €80,- * Reistijd ** Meeteenheid: uren ** Aantal: 1 ** Bedrag: €80,- * Materiaal ** Meeteenheid: stuks ** Aantal: 1 ** Bedrag: €30,- Scenario 3: Voor de taak “Vervangen 10 kranen in bulk”, is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een vaste taakprijs overeengekomen van €800,-: * Meeteenheid: stuks * Aantal: 10 * Bedrag: €800,- (DataObject) Standaardprijs ====Definitie==== Een rol is een verschijningsvorm van een relatie ten opzichte van de woningcorporatie of een andere relatie. ====Toelichting==== Een Relatie kan de rol aannemen van klant maar tegelijkertijd ook van prospect bijvoorbeeld. <br /> RelatieRol maakt het mogelijk meerdere rollen toe te kennen aan een relatie. Per rol van een relatie kunnen verschillende adres en contactgegevens van toepassing zijn. ====Voorbeelden==== * Klant : huurder, belanghebbende, vve * Prospect: woningzoekende. Een natuurlijk persoon kan bijvoorbeeld zowel voorzitter van een vve zijn als een woningzoekende. Deze persoon heeft dan een algemene rol van Prospect. Daarnaast een rol van Klant in relatie tot de rechtspersoon die de VVE voorstelt. (DataObject) Relatierol ====Definitie==== Een debiteur is een persoon of organisatie waarop de woningcorporatie een vordering heeft als gevolg van geleverde goederen of diensten. ====Toelichting==== Van elke debiteur worden hier de stamgegevens bijgehouden. ====Voorbeelden==== Huurders, gemeentes. (DataObject) Debiteur ====Definitie==== Dit zijn de afspraken die gemaakt zijn met relaties. ====Toelichting==== Er wordt een afspraak gemaakt tijdens een contactmoment. ====Voorbeelden==== De aannemer komt volgende week langs. (DataObject) Afspraak ====Definitie==== Een bouwkundig element is een te onderhouden constructie of deel daarvan. ====Toelichting==== Een bouwkundig element is het kleinste deel van een gebouw of pand waar onderhoud op gepleegd wordt. Een bouwkundig element beschrijft een type constructie of deel daarvan dat onderhouden moet worden.<br /> Bouwkundige elementen kunnen samen een bouwdeel vormen.<br /> Bouwkundige elementen en bouwdelen kennen beide een technisch/bouwkundige invalshoek, anders dan een collectief object (die ook kan bestaan uit bouwkundige elementen) die een meer administratieve invalshoek kent. ====Voorbeelden==== Bijvoorbeeld kozijnen buiten (schilderen), dakbedekking, enzovoort. (DataObject) BouwkundigElement ====Definitie==== Een collectief object is een specifiek te identificeren onderdeel of ruimte in of rond een gebouw met een gemeenschappelijke functie, m.a.w. het wordt door meerdere bewoners gedeeld. ====Toelichting==== Binnen een collectief object kunnen zich bouwdelen of bouwkundige elementen bevinden die relevant zijn in het kader van onderhoud, bijvoorbeeld een bellenbord, een trap of een vloer.<br /> Een collectief object heeft een administratieve invalshoek. Het geeft aan welke gemeenschappelijke delen/ruimten er rondom een eenheid bestaan. Een collectief object kan een andere eigenaar hebben dan de eenheden die zich rondom het collectief object bevinden. In een gebouw waar sprake is van een VvE bijvoorbeeld, is die VvE de eigenaar van sommige collectieve objecten, niet de corporatie.<br /> Het begrip maakt het mogelijk om een klacht over bijv. een tuin of een hal te herleiden tot een specifieke locatie in of rond de woning van de melder, en om daarbij vast te stellen wie de eigenaar is en door wie het object wordt onderhouden/beheerd. ====Voorbeelden==== In gebouw X, een grote portiekflat, zijn de volgende collectieve objecten te onderscheiden: Centrale hal noordzijde, Centrale hal zuidzijde, Ontmoetingsruimte X en Gemeenschappelijke tuin Y. ====Toepasbaar voor==== Hal, tuin, dak, parkeerplaats. (DataObject) CollectiefObject ====Definitie==== Een cluster is een groepering van eenheden die om administratieve redenen of andere bedrijfsmatige redenen onderscheiden worden, waardoor gelijke vorm van onderhoud, sturing en beleid mogelijk is. ====Toelichting==== Een cluster groepeert een set aan eenheden en vormt een bepaalde doorsnede op de totale set aan eenheden. Een eenheid kan daarom ook bij meerdere clusters (andere doorsnedes) horen. Een cluster kan informatieobjecten bevatten. Bijvoorbeeld foto's, video's, plattegronden etc. ====Voorbeelden==== Voorbeeld 1: onderhoudscluster TC100 voor een groep eenheden ten behoeve van (planmatig) onderhoud Voorbeeld 2: vereniging-van-eigenaren-cluster waarmee een groep eenheden samen een VVE vormen Voorbeeld 3: financieel cluster Voorbeeld 4: huurverhogingscluster. (DataObject) Cluster ====Definitie==== Een eenheid is een afgebakend stuk vastgoed of een benoemd terrein dat in die hoedanigheid gebruikt kan worden in de dienstverlening van de woningcorporatie (m.u.v. onderhoud). ====Toelichting==== Een eenheid is datgene waar de corporatie overeenkomsten over afsluit met haar klanten. De eenheid is onderwerp van administratieve handelingen voor verhuur en verkoop (inclusief eventuele terugkoopregelingen).<br /> De eenheden kunnen in een boomstructuur georganiseerd zijn, een pand (andere klasse) kan een verblijfsobject bevatten (type eenheid, aansluitend op BAG) met daarin kamers (type eenheid).<br /> Een eenheid heeft dus niet altijd een relatie met de fysieke vastgoedwereld. De eenheden kunnen zowel de fysieke wereld als de administratieve wereld (verhuur of verkoop) beschrijven.<br /> De klasse eenheid is zodanig gemodelleerd dat vanuit een eenheid alle klassen uit het vastgoed domein opgevraagd kunnen worden. Er is gekozen om een generieke klasse voor alle te verhuren eenheden te modeleren.<br /> Door deze keuze wordt het eenvoudiger om vastgoed gegevens te administreren. Een nadeel van deze keuze is dat de klasse eenheid niet eenduidig is over de betekenis (semantiek) van de gegevens in het object. Dit valt af te leiden op basis van het type van de eenheid. Een ander nadeel is dat de klasse eenheid veel attributen bevat die niet voor elk type eenheid (of op elk ‘niveau’ van eenheid) van toepassing zijn. Een eenheid kan informatieobjecten bevatten. Bijvoorbeeld foto's, video's, plattegronden etc. ====Voorbeelden==== Dit kunnen bijvoorbeeld woningen, garages, bedrijfspanden of studentenkamers zijn. Een volledige galerijflat die te koop gezet wordt is ook een eenheid. Een C.V. ketel of dakgoot waar onderhoud op gepleegd moet worden is géén eenheid. Ook trappenhuizen en andere algemene ruimtes die onderwerp van onderhoud zijn maar niet van andere dienstverlening zijn geen eenheden. ====Toepasbaar voor==== Object, Bedrijfspand, Parkeerplaats, verzorgingseenheid, OGE, VHE, woning, verblijfsobject. (DataObject) Eenheid ====Definitie==== Een relatie is een rechtspersoon, natuurlijk persoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie. ====Toelichting==== Relatie is een basis-klasse voor een rechtspersoon, natuurlijk persoon en een groep personen en bevat hiervan dus de gemeenschappelijke eigenschappen. <br /> Relatie geeft de mogelijkheid te koppelen met een rechtspersoon, natuurlijk persoon of een groep personen via één koppeling. <br /> In beginsel worden ook systeemgebruikers als relatie uitgewisseld. ====Voorbeelden==== Huurder, deurwaarder of aannemer. (DataObject) Relatie ====Definitie==== Een contactmoment is een gebeurtenis in de tijd waarbij een Relatie via één van de communicatiekanalen mogelijk in verbinding komt met de woningcorporatie en er informatie wordt overgedragen. ====Toelichting==== Klantcontacten kunnen onder andere informatievragen, klachten, reparatieverzoeken en doorgegeven mutaties zijn van klanten, maar kan ook informatie zijn vanuit de corporatie naar de klant, zoals een informatiebrief. E-mails, foto's en documenten kunnen als informatieobjecten worden meegestuurd. ====Voorbeelden==== Contact met klantenservice. (DataObject) Contactmoment ====Definitie==== Een onderhoudsovereenkomst is een type overeenkomst waarin de corporatie afspraken met een leverancier heeft vastgelegd over het onderhoud aan (delen van) een eenheid. ====Toelichting==== In de onderhoudsovereenkomst wordt vastgelegd of er voor niet-planmatig onderhoud op bijvoorbeeld de CV ketel of het glas van de ramen een raamovereenkomst met een leverancier is afgesloten. <br /> Wanneer er sprake is van onderhoudscontracten op elementen zal de corporatie niet zelf de storing of het defect verhelpen maar dit door de leverancier laten uitvoeren waarmee de onderhoudsovereenkomst is afgesloten. ====Toepasbaar voor==== Onderhoudscontract. (DataObject) Onderhoudsovereenkomst ====Definitie==== Prijsopgave voor een te leveren product of dienst ====Toelichting==== Een opdrachtgever (bijv. de corporatie of een onderhoudsbedrijf) kan aan een of meerdere (potenti&euml;le) opdrachtnemers vragen een offerte uit te brengen voor het leveren van (een) specifieke product(en) of dienst(en). Een offerte kan informatieobjecten bevatten. Bijvoorbeeld een (pdf-) document met nadere toelichting. ====Voorbeelden==== Een onderhoudsbedrijf vraag een aantal aannemers een prijsopgave te geven voor een onderhoudsorder (DataObject) Offerte Grouping Legenda informatiedomeinen Financiën (ArchiMateView) Financiën Dossier (ArchiMateView) Dossier Energie (ArchiMateView) Energie Vastgoed (ArchiMateView) Vastgoed Relaties (ArchiMateView) Relaties Projectontwikkeling (ArchiMateView) Projectontwikkeling Overeenkomsten (ArchiMateView) Overeenkomsten Woonruimteverdeling (ArchiMateView) Woonruimteverdeling Organisatie (ArchiMateView) Organisatie Algemeen (ArchiMateView) Algemeen Onderhoud (ArchiMateView) Onderhoud Kwaliteit (ArchiMateView) Kwaliteit AssociationRelationship inpectieOrder AssociationRelationship geconstat- eerdeDefe- cten AssociationRelationship relaties AssociationRelationship voorgesteldeOnderhoudstaken AssociationRelationship relaties AssociationRelationship onderhou- dsorders AssociationRelationship gerelateer- deOnderh- oudsverzo- eken AssociationRelationship voorkeursafspraken AssociationRelationship contactmome- nten AssociationRelationship defecten AssociationRelationship onderhou- dstaak AssociationRelationship relaties AssociationRelationship defecten AssociationRelationship onderhou- dstaken AssociationRelationship onderhou- dsverzoek- en AssociationRelationship afspraken AssociationRelationship overeenkomst AssociationRelationship offertes AssociationRelationship bovenligg- endeOrder AssociationRelationship debiteur AssociationRelationship onderhou- dstaak AssociationRelationship Standaard- prijs AssociationRelationship onderhou- dsbestedi- ngen AssociationRelationship relaties AssociationRelationship onderhou- dsverzoek AssociationRelationship voorcalcul- aties AssociationRelationship afspraken AssociationRelationship onderhou- dsorder AssociationRelationship relaties AssociationRelationship eenheid AssociationRelationship cluster AssociationRelationship bouwkund- igElement AssociationRelationship onderhou- dsverzoek- en AssociationRelationship inspectier- apport AssociationRelationship collectief- Object AssociationRelationship onderhou- dstaakVoo- rcalculaties AssociationRelationship relatie AssociationRelationship rollen AssociationRelationship onderhoudsv- erzoeken Deze svg is op 06-05-2022 13:57:53 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-05-2022 13:57:53 CEST
Versies

Onderhoud VERA 4.0

Onderhoud VERA 3.2.1

ArchiMate
Elementtype
ArchiMateView
Element-id
Id-183e19c4-6fae-3295-e6a0-3f419c3aea7c
ArchiMate-model
VERA 4.0
Documentatie

Onderhoud omvat de inspanningen die worden verricht om het bezit van de corporatie of het bezit van derden waar een overeenkomst over is afgesloten, zowel op lange als korte termijn op peil te houden conform de gestelde kwaliteitseisen.

Binnen het domein Onderhoud spreken we over planmatig onderhoud en niet-planmatig onderhoud. Planmatig onderhoud komt voort uit een meerjarenonderhoudsplanning en is dus gepland onderhoud. Niet-planmatig onderhoud bestaat uit onderhoud naar aanleiding van een verzoek tot reparatie of verbetering, of naar aanleiding van een mutatie. Bij mutatie is het mogelijk dat (een deel) planmatig onderhoud plaatsvindt, dit wordt ook wel vooruitgeschoven planmatig onderhoud genoemd.

Code

OND

Relatie met CORA

Onderhoud

Klassen
RelatiesVERA&CORA logo.png