Pre-notificeren contractant

ArchiMate-element Pre-notificeren contractant
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-d9492f13-402b-6af0-1c1d-cfa78d56d203
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Pre-notificeren contractant
Documentatie  : Het werkproces ‘pré-minnelijke fase’ bestaat uit processtappen die voorafgaan aan de minnelijke fase. Dit betreft het voorsorteren van contractanten op de daaropvolgende minnelijke fasen.
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Primair
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het werkproces ‘pré-minnelijke fase’ bestaat uit processtappen die voorafgaan aan de minnelijke fase. Dit betreft het voorsorteren van contractanten op de daaropvolgende minnelijke fasen. (BusinessProcess) Pre-notificeren contractant Methodiek waarbij contractanten (veelal geautomatiseerd) op basis van data en bedrijfsregels worden ingedeeld in verschillende categorieën, met ieder een eigen procesgang die is gericht op het voorkomen van betalingsproblemen en eventuele nadelige gevolgen voor de contractant en de woningcorporatie. Voorbeelden van categorieën contractanten zijn: Nieuwe huurders (zijn onbekend met procedure). Slepende huurders (betalen stelselmatig te laat). Lakse huurders (kunnen betalen maar zijn laks). Slachtoffer huurders (hebben tijdelijk geen inkomen door bijvoorbeeld baanverlies). Principiële huurders (betalen niet zolang een lopende klacht niet is opgelost). Structurele wanbetalers (hebben financiën structureel niet op orde). Eigenaar in VVE (Doorbelasting van onderhoud te laat betaald) Bij segmentering kan eigen data en/of externe data (bijv. op gebied van kredietwaardigheid) worden gebruikt. Geavanceerde technologie maakt het mogelijk om op basis van data ook voorspellingen te doen over te verwachten betalingsgedrag van nieuwe en zittende huurders. Input: Klantenbestand en bedrijfsregels klantsegmentatie Output: Aan klantsegment toegewezen contractant Voorbeelden informatie-objecten: Kredietwaardigheidstoets Eigen Data Analyse Predictive Analytics (BusinessProcess) Toepassen klantsegmentati- e Contractant waarvoor het (vermoeden of) een concrete aanleiding bekend is van een te verwachten achterstand bij de te verzenden factuur (BusinessService) Geprenotificeer- de contractant Op basis van segmentering kunnen specifieke groepen contractanten een prenotificatie ontvangen. De pre-notificatie is een betaalverzoek dat via verschillende kanalen kan worden aangeboden. Zoals per brief, e-mail, SMS, WhatsApp of Tikkie. Input: Aan klantsegment toegewezen contractant Output: Geprenotificeerde contractant Voorbeelden informatie-objecten: Pre-notificatie + optionele betaling (BusinessProcess) Pre-notificeren Grouping Primair Fraude is een vorm van bedrog; de zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. Concreet voorbeeld: Het risico dat een medewerker een doelbewuste handeling verricht om er zelf beter van te worden, bijvoorbeeld een uitbetaling aan zichzelf verrichten. (Assessment) Fraude Aantal huurovereenkomsten waarvoor een eerste herinnering/aanmaning wordt verstuurd, gedeeld door het aantal VHE (Value) Doorstroom van pre minnelijk naar minnelijk Het aantal dagen voor de prolongatie waarop het pre-notificeren van contracttanten uitgevoerd wordt (BusinessEvent) # dagen voor de prolongatie Het proces incasseren vorderingen woningcorporaties betreft het deel van het Incasso proces dat door de woningcorporatie uitgevoerd wordt. Dit proces bestaat uit vier werkprocessen. Namelijk de pre-minnelijke fase, de minnelijke fase 1, afsluiten betalingsregeling en bewaken uitzonderingen Incasso. (Incasseren vorderingen is het bedrijfsproces waarmee vorderingen worden gesignaleerd en indien van toepassing afspraken worden gemaakt hoe de vordering wordt ingelopen) (BusinessProcess) Incasseren vorderingen Een wanbetaler is een persoon of rechtspersoon dat gebruik maakt van een dienst of product zonder daarvoor (tijdig) te betalen. Concreet voorbeeld: een huurder die zijn huur niet betaalt. (Assessment) Wanbetaling Het zorgdragen dat in de debiteurenadministratie ontstane achterstanden worden ingelopen. (BusinessFunction) Incasso CompositionRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship Sommige corporaties kiezen er voor om dit werkproces te beleggen bij de bedrijfsfuncties debiteurenbeheer (AggregationRelationship) Sommige corporaties kiezen er voor om dit werkproces te beleggen bij de bedrijfsfuncties debiteurenbeheer Deze svg is op 26-04-2021 12:47:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 26-04-2021 12:47:18 CEST