Totaaloverzicht afnemer, product, dienst en proces

Afnemende rolProductBeschrijvingDienstBeschrijvingBedrijfsprocesBeschrijvingType proces
WoningcorporatieFysieke eenheidFysieke eenheid betreft een afgebakende deel van een gebouw en/of perceel met een gebruikersfunctie die geëxploiteerd wordt door woningcorporaties door ze te verhuren of te verkopen(Her)ontwikkelde eenheidDe (her)ontwikkelde eenheid is door de womningcorporatie zelf (her)ontwikkeld om betreffende eenheid te exploiteren eenheid middels verhuur en/of (onder voorwaarden zoals een terugkoopregeling) te verkopen.(Her)Ontwikkelen eenheden(Her)Ontwikkelen eenheden is het bedrijfsproces waarmee woningcorporaties zelf als opdrachtgever het ontwikkelen en realiseren van vastgoed laten realiseren met als doel om het vastgoed zelf te gaan exploiteren of (gedeeltelijk) te verkopen aan individuele kopers...
WoningcorporatieFysieke eenheidFysieke eenheid betreft een afgebakende deel van een gebouw en/of perceel met een gebruikersfunctie die geëxploiteerd wordt door woningcorporaties door ze te verhuren of te verkopenAangekochte eenheidDe aangekochte eenheid is door de woningcorporatie zelf aangekocht om betreffende eenheid te exploiteren eenheid middels verhuur en/of (onder voorwaarden zoals een terugkoopregeling) te verkopen.Aankopen eenhedenAankopen eenheden is het bedrijfsproces waarmee woningcorporaties vastgoedproposities kopen (en verkopen incdenteel) om de vastgoedportefeuille aan te vullen (of gedeeltelijk af te stoten) met als doel om het vastgoed zelf te gaan exploiteren (of gedeeltelijk te verkopen aan andere woningcorporaties, of institutionele beleggers inclusief de exploitatie en daaruitvoortkomende rechten en plichten)....
Aanmaken eerste verhuurnota...
Aanmaken huurovereenkomst...
Aanzegging periodieke huurverhogingDit betreft de schriftelijke aankondiging die naar de huurder wordt gestuurd waarin de voorgenomen huurverhoging van de door huurder gehuurde eenheid wordt aangekondigd, inclusief toelichting hoe huurder bezwaar kan aantekenen.Aanpassen huurprijsDit betreft het werkproces waarin de netto huurprijs van verhuurde eenheeid/eenheden (groepsgewijs) wordt geindexeerd en waarover de huurder tijdig vooraf schrijftelijk wordt geinformeerd. Aanleidingen kunnen zijn: de jaarlijkse huurverhoging, realisatie planmatig oderhoud, of het opnieuw verhuren van een eenheid...
Aanzeggen ontruiming deurwaarderDe woningcorporatie geeft een eventueel akkoord op ontruiming door aan de deurwaarder. De ontruiming wordt in overleg tussen de deurwaarder en de woningcorporatie gepland na een wettelijke termijn van tenminste 14 dagen. De huurder wordt door de woningcorporatie op de hoogte gebracht van de ontruimingsdatum en heeft de mogelijkheid om een woninginspectie te laten voeren en de sleutels in te leveren.

Input: Vonnis ontruiming Output: Aanzegging geplande ontruiming

Voorbeelden informatie-objecten:

Informeren klant
...
Vastgoedgegevens geactualiseerdActualiseren vastgoedkenmerkenActualiseren vastgoedkenmerken is het werkproces waarmee de (gewijzigde) kenmerken van (nieuwe) bouwdelen en installaties waaraan werkzaamheden zijn verricht, worden geadministreerd, inclusief garanties op de verrichte werkzaamheden...
WoonwensprofielActualiseren woonwensenActualiseren woonwensen is het werkproces waarmee de specifieke woonwensen van de woningzoekende wordt geactualiseerd...
Afhandelen inspectie...
Afgehandelde klachtAfhandelen klachtAfhandelen klacht is het werkproces waarmee klachten worden beoordeeld en afgehandeld...
KlantKlantrelatieKlantrelatie is de ralatie die de woningcorporatie heeft met haar klanten in brede zin van het woord. Een klant hoeft niet persé een contract te hebben om toch als klant te worden gezien zoals een woningzoekende of een medebewoner.Afgehandelde klacht dienstverleningKlanten en woningzoekenden kunnen over de afgenomen producten en diensten klachten indienen bij de woningcorporatie die de klacht naar tevredenheid tract op te lossen. Indien dat niet lukt, kan de klant of woningzoekende naar een onafhankelijke klachtencomissie stappenAfhandelen klachten dienstverleningAfhandelen klachten dienstverlening is het bedrijfsproces waarmee klachten van klanten in behandeling worden genomen en afgehandeld...
KlantKlantrelatieKlantrelatie is de ralatie die de woningcorporatie heeft met haar klanten in brede zin van het woord. Een klant hoeft niet persé een contract te hebben om toch als klant te worden gezien zoals een woningzoekende of een medebewoner.ContactinformatieKlanten en andere belanghebbenden kunnen om allerlei redenen contact opnemen met woningcorporatiesAfhandelen klantvragenAfhandelen klantvragen is het bedrijfsproces waarmee vragen van personen die contact opnemen met de woningcorporatie in behandeling worden genomen en afgehandeld...
Afhandelen onderhoudsorder...
Afhandelen onderhoudsverzoek...
Opgeheven overlastAfhandelen overlastAfhandelen overlast is het werkproces waarmee de grondslag voor de overlastmelding wordt aangepakt om daarmee de mate van overlast voor bewoners op te lossen....
BetalingsregelingDe regeling die contracttant met een betalingsachterstand met de woningcorporatie overeen is gekomen waarin afspraken zijn gemaakt over het aantal termijnen waarop de vorderingen alsnog door contractant zullen worden voldaan.Afsluiten betalingsregelingHet proces afsluiten betalingsregeling omvat alle stappen die uitgevoerd moeten worden om een betalingsregeling af te sluiten. De bewaking van de uitvoering van de betalingsregeling betreft een apart proces, welke valt onder debiteurenbeheer....
Getekende leveringsovereenkomstAfsluiten leveringsovereenkomst...
Afspraak met contractantDe woningcorporatie of deurwaarder legt contact om gezamenlijk met contractant (of in sommige

situaties met daartoe bevoegde zaakwaarnemer of instantie) tot betaalafspraken te komen.

Input: Verzoek van Contractant (of daartoe bevoegde zaakwaarnemer of instantie) om betalingsregeling

Output: Af te sluiten betalingsregeling
...
Afwijzing urgentie woonruimtebemiddelingAfwijzen urgentieaanvraagAfwijzen urgentieaanvraag is het werkproces waarmee de (samenwerkende) gemeente(s) via de woningcorporatie(s) de urgentieaanvraag van woningzoekenden afwijst en de beslissing motiveert...
Afwikkelen klantvraagAfwikkelen klantvraag is het werkproces waarmee de vraag van de 'klant' wordt afgehandeld...
Product XProduct X bevat een tweetal diensten, dienst 1 te leveren door de woningcorporatie (Bedrijfsfunctie A) en dienst 2 te leveren door de ketenpartner van de woningcorporatie (bedrijfsfunctie C)Dienst 1Dit betreft de te leveren dienst 1 die gerealiseerd wordt door bedrijfsproces 1 waarmee werkprocessen 1 en 2 uitgevoerd worden en waarvoor bedrijfsservices 1 en 2 nodig zijn om dienst 1 feitelijk te kunnen leverenBedrijfsproces 1Dit is het proces dat binnen het bedrijf of de organisatie is ingericht om de gevraagde dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen hoofdbedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties....
Product XProduct X bevat een tweetal diensten, dienst 1 te leveren door de woningcorporatie (Bedrijfsfunctie A) en dienst 2 te leveren door de ketenpartner van de woningcorporatie (bedrijfsfunctie C)Dienst 2Dit betreft de te leveren dienst 2 die gerealiseerd wordt door bedrijfsproces 2 waarmee werkprocessen 3 uitgevoerd wordt en waarvoor bedrijfsservices 3 nodig is om dienst 2 feitelijk te kunnen leverenBedrijfsproces 2Dit is een bedrijfsprocees van een ander bedrijf of de organisatie dat is ingericht om de gevraagde dienst 2 te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant van het eigen bedrijf. De door die organisatie toegewezen hoofdbedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. Ook dit proces bestaat uit één of meerdere werkprocessen....
Beeindigen gepubliceerde advertentie...
BewonersbegeleidingBegeleiden bewoner(s) planmatig onderhoudBegeleiden bewoner(s) planmatig onderhoud is het werkproces waarmee de huurder(s) vooraf, tijdens en na afronding van geplande onderhoudswerkzaamheden aan de verhuurde eenheid en/of het gebouw wordt begeleid om de overlast voor de huurder(s) zo gering mogelijk te houden en waar nodig medewerking verleend...
WoningzoekendePassende eenheidPassende eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de 'woningzoekende' op basis van vigerende wet- en regelgeving het gebruiksrecht of eigendomsrecht mag verkrijgen en die zo goed als mogelijk aansluit bij de wensen van de huurder/koper.Urgentieverklaring woonruimtebemiddelingEen urgentieverklaring woonruimtebemiddeling heeft betrekking op woonruimteverdeling in ten minste het werkgebied van de (samenwerkende) woningcorporatie(s) en regelt dat woningzoekenden met een urgentieverklaring voorrang hebben op woningzoekenden zonder urgentieverklaringBehandelen urgentie aanvragen woningzoekendenBehandelen urgentie aanvragen woningzoekenden is het bedrijfsproces waarmee aanvragen van woningzoekenden in behandeling worden genomen en worden afgehandeld...
Urgentieaanvraag woonruimtebemiddelingBehandelen urgentieaanvraagBehandelen urgentieaanvraag is het werkproces waarmee de (samenwerkende) woningcorporatie(s) respectievelijk (samenwerkende) gemeente(s) de aanvraag van een woningzoekende, registreert en en toetst aan de vigerende wet- en regelreging...
Beheerde ICT portfolioBeheren ICT portfolio...
Ledenbestand VvEBeheren VvE ledenadministratieBeheren VvE ledenadministratie is het werkproces waarmee de ledenadministratie van de VvE actueel wordt gehouden...
Beheerde vastgoedadministratieBeheren datastoreBeheren datastore is het proces waarmee de data uit de verschillende applicaties in samenhang worden beheerd ten eeinde daarmee eenduidige en paassende rapportages te kunnen leveren...
VerzekeringenBeheren verzekeringen...
Beoordelen inspectierapport...
WoningcorporatieRichtingRichting is de missie, visie en het beleid die de woningcorporatie heeft opgesteld om richting en sturing te geven aan de eigen organisatie voor de primaire en ondersteunende functies en binnen welke kaders aan de activiteiten invulling gegeven wordt.BeleidBeleid betreft het stelsel van regels die de woningcorporatie heeft opgesteld waar de organisatie zich aan conformeert. Het vormt daardoor kaders en richting voor de interne bedrijfsvoeringsactiviteiten.Bepalen beleidBepalen beleid is het bedrijfsproces waarmee het beleid van de organisatie per onderwerp (beleidsterrein) binnen de kaders van vigerende wet- en regelgeving wordt opgesteld, beargumenteerd en vastgesteld en daarmee een kader schept voor de primaire en ondersteunende bedrijfsfuncties waarbinnen de werkzaamheden van de organisatie verricht mogen worden...
Vastgestelde parameters periodieke huurverhogingDit betreft de set van parameters per deelportefeuille met welk percentage de periodieke netto huurprijs wordt geïndexeerdBepalen en vaststellen parameters periodieke huurverhoging eenhedenBepalen en vaststellen parameters periodieke huurverhoging eenheden is het werkproces waarmee de huurverhogingspercentages worden bepaald voor de gehele vastgoedpropositie uitgeslitst naar deelproposities afgestemd op de beoogde doelgroepen van beleid voor betreffende proposities....
WoningcorporatieRichtingRichting is de missie, visie en het beleid die de woningcorporatie heeft opgesteld om richting en sturing te geven aan de eigen organisatie voor de primaire en ondersteunende functies en binnen welke kaders aan de activiteiten invulling gegeven wordt.MissieHet statement van de organisatie dat beschrijft wat de organisatie voor de buitenwereld wenst betekenen en hoe de organisatie dat wenst te realiserenBepalen missieBepalen missie is het bedrijfsproces waarbij de organisatie bepaald wat zij voor de buitenwereld wil betekenen en hoe zij dat wil realiseren...
WoningcorporatieRichtingRichting is de missie, visie en het beleid die de woningcorporatie heeft opgesteld om richting en sturing te geven aan de eigen organisatie voor de primaire en ondersteunende functies en binnen welke kaders aan de activiteiten invulling gegeven wordt.VisieHet statement waarin de organisatie doelen heeft geformuleerd voor de komende periode en waarbij de kansen zijn beschreven die de organisatie voor zichzelf ziet gelet op de eerder geformuleerde missie.Bepalen visieBepalen visie is het bedrijfsproces waarbij de organisatie doelen formuleert voor de komende periode en waarbij kansen bepaald wordt waar de kansen van de organisatie liggen gelet op de eerder geformuleerde visie....
Voorschotbedrag servicecomponentBepalen voorschotBepalen voorschot is het werkproces waarmee periodiek het voorschotbedrag wordt bepaald...
Bestellen materialen...
Betaalbaar stellen factuur...
Id-9587dfaf-05d6-3e6b-cb11-0cda0e5a4675, Id-6d36fba2-b97c-f319-a0f4-cf3011d94dddBetalen factuurBetalen factuur is het werkproces waarmee binnengekomen facturen worden beoordeeld, geaccordeerd en betaalbaar gesteld...
Bevestigen betalingsregelingDe overeengekomen betalingsregeling wordt gecommuniceerd naar de huurder in kwestie. Dat kan plaatsvinden via verschillende kanalen: telefonisch, per brief, per e-mail, etc.

Input: Geregistreerde betalingsregeling

Output: Bevestigde betalingsregeling
...
BevoorradingBevoorraden...
HuurderVerhuurde eenheidVerhuurde eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de huurder het exclusieve gebruiksrecht heeft en op basis van de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft op aanvullende diensten.Leefbare woonomgevingWoningcorporaties verrichten inspanningen om de woonomgeving voor de bewoners in de wijken waar zij actief zijn, optimaal te houdenBevorderen leefbare woonomgevingBevorderen leefbare woonomgeving is het bedrijfsproces waarmee bewoners worden gefaciliteerd in het verbeteren van de woonomgeving...
Bewaken betalingsregelingDe betalingsregeling wordt bewaakt door de woningcorporatie of deurwaarder. De wijze waarop bewaking plaatsvindt verschilt vanwege verschillen in beleid, werkwijzen en systemen.

Input: Bevestigde betalingsregeling

Output: Ontvangen betaling of achterstand betaling
...
Id-8591fb28-7546-c131-e01b-d8092db8035f, Id-8a8a93be-8440-1b57-1005-301cd05d5335Bewaken inkomende betalingenBewaken inkomende betalingen is het werkproces waarbij alle binnenkomende betalingen van openstaande facturen worden bewaakt of die binnen de betlaingstermijnplaatsvinden....
Project bewaking uitvoering geriefsverbetering / WMOBewaken uitvoering geriefsverbetering / WMOBewaken uitvoering geriefsverbetering / WMO is het werkproces waarmee toezicht wordt gehouden op de realisatie van de geplande werkzaamheden (aan het gebouw) van de verhuurde eenheid conform de vooraf gestelde eisen...
Projectbewaking POBewaken uitvoering planmatig onderhoudBewaken uitvoering planmatig onderhoud is het werkproces waarmee toezicht wordt gehouden op de realisatie van de geplande onderhoudswerkzaamheden (aan het gebouw) van de verhuurde eenheid conform de vooraf gestelde eisen...
Bewaken uitzonderingenHet komt voor dat de afwikkeling van betalingsachterstanden tijdelijk wordt geparkeerd en/of wordt overgedragen aan andere instanties.

Woningcorporaties registreren dit doorgaans in hun systemen middels zogenaamde ‘afwachtcodes’. Instanties informeren woningcorporaties over de voortgang in lopende zaken.

Bij betaling via de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) wordt nog ook wel de betaalconditie ‘GKB’ gebruikt. Bij toepassing WSNP boekt de woningcorporatie doorgaans het openstaande bedrag gelijk af, gezien de geringe kans op betaling.

Input: Geregistreerde soort uitzondering

Output: Betaling of afboeking
...
Id-e8da1d6c-fe75-b718-bf5a-37e2e04f8683, Id-721db3ec-c588-88fa-88a5-97ca317347f2Bewaken uitzonderingen incassoHet komt voor dat de afwikkeling van betalingsachterstanden tijdelijk wordt geparkeerd en/of wordt overgedragen aan andere instanties.

Woningcorporaties registreren dit doorgaans in hun systemen middels zogenaamde ‘afwachtcodes’. Instanties informeren woningcorporaties over de voortgang in lopende zaken.

Bij betaling via de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) wordt nog ook wel de betaalconditie ‘GKB’ gebruikt. Bij toepassing WSNP boekt de woningcorporatie doorgaans het openstaande bedrag gelijk af, gezien de geringe kans op betaling.
...
GegadigdeDe gegadigde is de eerste kandidaat op de kandidatenlijst die overeenkomstig de bepalingen recht heeft om in aanmerking te komen voor de beschikbare eenheid. Indien de eerste kandidaat weigert of door de aanbieder om moverende redenen wordt geweigerd, wordt de eerste volgende geschikte kandidaat de gegadigde.Bezichtigen beschikbare eenheid...
VvE besluitBijwonen VvE vergaderingBijwonen VvE vergadering is het werkproces waarmee de woningcorporatie - tevens VvElid - actief deelneemt aan de VvE vergadering en daardoor ook de belangen behartigt van de huurder in de VvE vergadering...
Controle werkzaamheden...
Controleren uitvoering onderhoudsorder...
Coördineren melding klant...
Id-e9785a7d-1d67-2591-9a45-baaecabce80c, Id-70bfc9b7-a31a-2d77-47eb-6240783cfa1cCoördineren mutatieonderhoudCoördineren mutatieonderhoud is het bedrijfsproces waarmee de coördinatie van uit te voeren onderhoudswerkzaamheden wordt verricht aan eenheden waarvan de huurovereenkomst is beeindigd en indien van toepassing in rekening worden gebracht bij die vertrekkende huurder. De coördinatie betreft het in behandeling nemen, diagnositeren van de eventueel te verhalen scahde, het aansturen van de feitelijke reparatie en indien van toepassing het in rekening brengen van de kosten van de schade bij de vertrekkende contractant....
Coördineren onderhoudsverzoek...
WoningcorporatieVastgoedonderhoudVastgoedonderhoud zijn de (in opdacht van de woningcorporatie) te verrichten werkzaamheden aan het vastgoed inclusief het verhelpen van storingen aan installaties met als doel om betreffend vastgoed technisch op peil te houden.Gecoördineerd planmatig onderhoudPlanmatig onderhoud heeft betrekking op al het vastgoed dat in bezit is van de woningcorporatie of waarvoor onderhoud- of beheerovereenkomsten zijn afgeslotenCoördineren planmatig onderhoudCoördineren planmatig onderhoud is het bedrijfsproces waarmee het voorbereiden en uitvoeren van geplande onderhoudswerkzaamheden en het begeleiden van bewoners bij die voorbereiding en uitvoering worden gerealiseerd...
Id-e9785a7d-1d67-2591-9a45-baaecabce80c, Id-70bfc9b7-a31a-2d77-47eb-6240783cfa1cCoördineren reparatieonderhoudCoördineren reparatieonderhoud is het bedrijfsproces waarmee de coördinatie van uit te voeren reparatiewerkzaamheden wordt verricht als gevolg van reparatieverzoeken van huurders/complexbeeheerders enzovoorts. De coördinatie betreft het in behandeling nemen, diagnositeren van de oorzaak om een passende oplossing te bepalen, het aansturen van de feitelijke reparatie en indien van toepassing het in rekening brengen van de kosten van de schade bij de veroorzaker....
HuurderVerhuurde eenheidVerhuurde eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de huurder het exclusieve gebruiksrecht heeft en op basis van de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft op aanvullende diensten.Vertegenwoordiging in de VvEWoningcorporaties met gesplitst vastgoed zijn lid van VVE's. Als eenheden met een appartementsrecht door de woningcorporatie worden verhuurd, dan worden de belangen van die huurders door de woningcorporatie behartigd in de VVEDeelnemen VVEvergaderingDeelnemen VVEvergadering is het bedrijfsproces waarmee deelname aan VVE vergaderingen worden voorbereid, uitgevoerd en relevante VVEbesluiten aan huurders worden teruggekoppeld...
Diagnose stellen melding defect...
Id-22542f5d-08cd-309c-ad42-fdd4f40d3976, Id-64ceda82-5bfe-23a6-b3c7-8e000497577eDoorbelasten onderhoudsorder...
Doorvoeren administratieve aanpassing...
Doorvoeren huurcontract...
Evaluatie klantoordeelEvalueren klantoordeel...
Vergaderstukken VvEFaciliteren VvE vergaderingFaciliteren VvE vergadering is het werkproces waarmee de agenda, de vergaderstukken en de notulen van de VvE ledenvergadering worden opgesteld en verspreid onder de leden van de VvE...
Participatie middelFaciliteren bewonersparticipatieFaciliteren bewonersparticipatie is het werkproces waarmee middelen beschikbaarworden gesteld/ingezet worden om de bewoners actief te betrekken bij het beheer van het woongebouw en de woonomgeving....
Sociale begeleidingFaciliteren sociale cohesie...
WooncoöperatieOndersteunde wooncoöperatieOndersteunde wooncoöperatie is de wooncoöperatie die met hulp van de woningcorporatie wordt opgericht en optioneel een beheerovereenkomst heeft gesloten met de woningcorporatie over het beheer van het vastgoed.Medewerking oprichting wooncoöperatieIndien wooncoöperatie (deel van het) beheer voor rekening neemt, dan zijn woningcorporaties onder voorwaarden verplicht hieraan een bijdrage te leverenFaciliteren wooncoöperatieFaciliteren wooncoöperatie is het bedrijfsproces waarmee initiatieven tot het oprichten van wooncoöperaties worden gefaciliteerd en overeenkomsten worden gesloten over het eigendom en beheer van het (gezamenlijk) te beheren vastgoed...
OndernemingsfinancieringFinancieren onderneming...
Id-e8da1d6c-fe75-b718-bf5a-37e2e04f8683, Id-721db3ec-c588-88fa-88a5-97ca317347f2, Id-14c227c8-5f5d-5260-c722-628764ce356eGerechtelijke fase deurwaarderIn het werkproces ‘gerechtelijke fase deurwaarder’ heeft er geen betaling van de vordering plaatsgevonden in het minnelijke traject. Bij een gerechtelijke invorderingsprocedure wordt de debiteur gedagvaard voor de Rechtbank om de betaling van openstaande schulden af te dwingen. Er volgt een gerechtelijke procedure die zal uitmonden in een gerechtelijk vonnis, welke in het geval van huurders uiteindelijk kan leiden tot uitzetting van de huurder....
Opdracht uitvoering geriefsverbetering / WMOGunnen en plannen uitvoering geriefsverbetering / WMO eenheidGunnen en plannen uitvoering geriefsverbetering / WMO eenheid is het werkproces waarmee bepaald wordt welke uitvoerder de werkzaamheden mag gaan uitvoeren en wanneer dat gaat gebeuren...
Herinneren/aanmanenContractanten die nog niet betaald hebben krijgen een betalingsherinnering toegestuurd (ook wel aanmaning genoemd). Dit kan via verschillende kanalen plaatsvinden. Zoals per brief, e-mail, SMS, WhatsApp of Tikkie.

Het sturen van herinneringen/aanmaningen kan op meerdere momenten en manieren plaatsvinden gedurende het Incassoproces.

Input: Contractant met betalingsachterstand Output: Verstuurde herinnering

Voorbeelden informatie-objecten: Brief SMS Email iDeal link Interactief spraakbericht Zakelijke Tikkies Whatsapp Huurderportaal

Facebook Messenger
...
Opgeleverde exploitatie eenheidIn exploitatie nemen eenheden...
In gebreke stellen/sommeren door deurwaarderDe contractant wordt door de deurwaarder er schriftelijk op geattendeerd dat deze in gebreke is met de verplichting tot betaling. De deurwaarder doet op basis van wettelijke richtlijnen een voorstel tot een betalingsregeling. De contractant wordt in de brief gesommeerd om binnen gestelde termijnen alsnog het openstaande betalingsbedrag over te maken, anders wordt deze door de deurwaarder gedagvaard.

Input: Overgedragen klantdossier

Output: Verstuurde ingebrekestelling
...
Overdrachtsdossier deurwaarderHet dossier van de contracttant met een forse betalingsachtestand waarbij de woningcorporatie ondanks alle eigen middelen heeft moeten besluiten het dossier over te dragen aan de deurwaarderIncasseren vordering, minnelijke fase 1Het werkproces ‘minnelijke fase 1’ is de eerste fase binnen het minnelijke gedeelte van het Incassoproces. Dit bevat alle processtappen die de woningcorporatie zelf of via een afgevaardigde onderneemt, zonder daarbij een deurwaarder in te schakelen. Ook komt er bij een minnelijke invordering geen rechter aan te pas. Bij een minnelijke invorderingsprocedure wordt via verschillende communicaties (aanmaningsbrieven bijvoorbeeld) met de contractant met een betalingsachterstand onderhandeld om alsnog de openstaande facturen te betalen....
Incasseren vordering, minnelijke fase 2, deurwaarderIn het werkproces ‘minnelijke fase 2’ is de vordering overgedragen aan de deurwaarder, maar is er nog geen sprake van een gerechtelijke traject....
Huurder, Klant, Vereniging van EigenarenPrimair financieel managementPrimair finacieel management is het zorgdragen dat voor de betaalbare te leveren diensten facturen worden verstuurd en de daaruit voortkomende vorderingen 'op tijd' worden ontvangen.Voorkomen/beperken betaalachterstandWoningcorporaties trachten betaalachterstanden van klanten maximaal te voorkomen. Indien er toch een betaalachterstand ontstaat, worden inspanningen gepleegd om de achterstand in te lopenIncasseren vorderingenHet proces incasseren vorderingen woningcorporaties betreft het deel van het Incasso proces dat door de woningcorporatie uitgevoerd wordt. Dit proces bestaat uit vier werkprocessen. Namelijk de pre-minnelijke fase, de minnelijke fase 1, afsluiten betalingsregeling en bewaken uitzonderingen Incasso. (Incasseren vorderingen is het bedrijfsproces waarmee vorderingen worden gesignaleerd en indien van toepassing afspraken worden gemaakt hoe de vordering wordt ingelopen)...
Incasseren vorderingen deurwaarderHet proces incasseren vorderingen deurwaarder betreft het deel van het Incasso proces dat niet door de woningcorporatie maar door de deurwaarder wordt uitgevoerd. Dit proces bestaat uit twee werkprocessen namelijk de minnelijke fase 2 en de gerechtelijke fase....
Huurdersbelang VVEvraagstukInformeren huurder(s) VvEcomplexInformeren huurder(s) VvEcomplex is het werkproces waarmee de huurder(s) door de woningcorporatie - tevens VvElid - op de hoogte wordt gehouden van (voor)genomen besluiten van de VvE...
WoningcorporatieGefaciliteerde organisatieGefaciliteerde organisatie is een organisatie die secundaire of ondersteunende diensten aan zichzelf levert en/of door derden laat leveren om daarmee de primaire activiteiten te kunnen uitvoeren gericht op het leveren van producten en diensten aan klanten.Ingekocht goed, dienst of werkWoninhcorporaties kopen goederen, diensten en werken in om daarmee diensten te kunnen leveren, zowel aan interne als externe klantenInkopen goederen, diensten en werkenInkopen goederen, diensten en werken is het bedrijfsproces waarmee goederen, diensten en werken worden ingekocht en de rechten en plichten contractueel worden geborgd inclusief het sluiten van serviceabonnementen ten aanzien van de ingekochten goeder, diensten en werken....
Ingekocht planmatig onderhoudInkopen planmatig onderhoudInkopen planmatig onderhoud is het werkproces waarmee de door de VvE vastgestelde planmatig onderhoudswerkzaamheden worden aanbesteed.....
Ingekocht reparatieonderhoudInkopen reparatieonderhoudInkopen reparatieonderhoud is het werkproces waarmee de door de VvE vastgestelde planmatig onderhoudswerkzaamheden worden aanbesteed.....
Ingekochte serviceInkopen serviceInkopen service is het werkproces waarmee services worden ingekocht bij leverancier...
WoningzoekendePassende eenheidPassende eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de 'woningzoekende' op basis van vigerende wet- en regelgeving het gebruiksrecht of eigendomsrecht mag verkrijgen en die zo goed als mogelijk aansluit bij de wensen van de huurder/koper.Inschrijving woningzoekendeWoningcorporaties werken doorgaans in een samenwerkingsverband waar woningzoekenden zich kunnen inschrijven. Indien de woningcorporatie niet deelneemt in een samenwerkingsverband, dan schrijft de woningzoekende zich bij betreffende woningcorporatie in en zullen de woningzoekenden alleen bij betreffende woningcorporatie kans maken op een passende woningInschrijven woningzoekendenInschrijven woningzoekenden is het bedrijfsproces waarmee personen en (te vormen) huishoudens worden geregistereerd als woningzoekende inclusief de woonwensen...
Inspectie gereedInspecteren bouwdeelInspecteren bouwdeel is het werkproces waarmee de bouwdelen worden geinspecteerd waaraan werkzaamheden verricht moet worden om exact te beoordelen wat precies uitgevoerd moet worden en/of hoeveel materialen benodigd zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren...
WoningcorporatieGefaciliteerde organisatieGefaciliteerde organisatie is een organisatie die secundaire of ondersteunende diensten aan zichzelf levert en/of door derden laat leveren om daarmee de primaire activiteiten te kunnen uitvoeren gericht op het leveren van producten en diensten aan klanten.VastgoedinspectieVoor diverse doeleinden (zoals beoordelen onderhoudsverzoeken, periodieke conditiemetingen of bijvoorbeeld woningopleveringen) worden vastgoedinspecties uitgevoerd door (of in opdracht van) de woningcorporatieInspecteren vastgoedInspecteren vastgoed is het werkproces waarbij bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties van vastgoed wordt geinspecteerd en afhankelijk van de reden voor inspectie oorzaak en gevolgen van schade en/of storingen worden onderzocht ten einde een diagnose te stellen respectievelijk de technische staat aan de hand van criteria te beoordelen en daarover te rapporteren...
Intake melding (1e lijn)...
Id-2f7a7ab9-2edb-a553-8b27-d7bc8aa2655e, Id-03920b80-b5df-3287-030b-d91173f05871Intake reparatieverzoek...
Invorderen door deurwaarderDe deurwaarder tracht bij de ontruimde huurder het uitstaande bedrag voor de woningcorporatie en zichzelf in te vorderen, inclusief additionele juridische kosten en wettelijke Incassokosten.

Input: Openstaande saldo

Output: Invordering
...
Invullen verantwoording verhuring...
WoningcorporatieGefaciliteerde organisatieGefaciliteerde organisatie is een organisatie die secundaire of ondersteunende diensten aan zichzelf levert en/of door derden laat leveren om daarmee de primaire activiteiten te kunnen uitvoeren gericht op het leveren van producten en diensten aan klanten.ICT-dienstenAan de klanten, leveranciers en medewerkers worden ICT-diensten geleverd ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van de woningcorporatieLeveren ICT dienstenLeveren ICT diensten is het bedrijfsproces waarmee ......
WoningcorporatieGefaciliteerde organisatieGefaciliteerde organisatie is een organisatie die secundaire of ondersteunende diensten aan zichzelf levert en/of door derden laat leveren om daarmee de primaire activiteiten te kunnen uitvoeren gericht op het leveren van producten en diensten aan klanten.Communicatie-dienstenDe woningcorporatie levert extern en intern communicatie-diensten en verzorgt de huisstijl van de woningcorporatieLeveren communicatie dienstenLeveren communicatie diensten is het bedrijfsproces waarmee de interne en externe communicatiediensten worden gerealieeerd en de huisstijl van de orginatie(onderdelen) worden geleverd...
WoningcorporatieGefaciliteerde organisatieGefaciliteerde organisatie is een organisatie die secundaire of ondersteunende diensten aan zichzelf levert en/of door derden laat leveren om daarmee de primaire activiteiten te kunnen uitvoeren gericht op het leveren van producten en diensten aan klanten.DatamanagementDe woningcorporaties regeistreerd en actualiseerd data ter ondersteuning van de oinformatiebehoefte van de woningcoporaties benodigd voor het uitvoeren van de bedrijfsvoeringLeveren datamanagementLeveren datamanagement is het bedrijfsporces waarmee ......
ICT middelLeveren en beheren ICT middelen...
Externe communicatieLeveren externe communicatie...
WoningcorporatieGefaciliteerde organisatieGefaciliteerde organisatie is een organisatie die secundaire of ondersteunende diensten aan zichzelf levert en/of door derden laat leveren om daarmee de primaire activiteiten te kunnen uitvoeren gericht op het leveren van producten en diensten aan klanten.Facillitaire dienstenDe woningcorporaties verzorgt facilitaire diensten gericht op het kunnen uitvoeren van de bedrijfsvoering door de organisatie.Leveren facilitaire dienstenLeveren facilitaire diensten is het bedrijfsproces waarmee ......
HuisstijlLeveren huisstijl...
Leveren inspectierapport...
Juridisch adviesLeveren juridisch advies...
WoningcorporatieGefaciliteerde organisatieGefaciliteerde organisatie is een organisatie die secundaire of ondersteunende diensten aan zichzelf levert en/of door derden laat leveren om daarmee de primaire activiteiten te kunnen uitvoeren gericht op het leveren van producten en diensten aan klanten.Juridische dienstenWoningcorpotaties zorgen dat zij comform vigerende wet- en regelgeving handelen en zien er op toe dat zij bij eventuele geschillen met klanten en/of leveranciers zich optimaal informeren over de juridische mogelijkheden om de belangen van de organisatie te behartigen.Leveren juridische dienstenLeveren juridische diensten is het bedrijfsproces waarmee ......
Logistieke dienstLeveren logistieke dienst...
MaaltijdLeveren maaltijd...
OnderhoudLeveren onderhoud...
WoningcorporatieGefaciliteerde organisatieGefaciliteerde organisatie is een organisatie die secundaire of ondersteunende diensten aan zichzelf levert en/of door derden laat leveren om daarmee de primaire activiteiten te kunnen uitvoeren gericht op het leveren van producten en diensten aan klanten.Personele dienstenDe woningcorporatie heeft als werkgever voor het uitvoeren van de bedrijfsvoering medewerkers in dienstLeveren personele dienstenLeveren personele diensten is het bedrijfsproces waarmee ......
RechtsbijstandLeveren rechtsbijstand...
Rente- en valutamanagementLeveren rente- en valutamanagement...
SchoonmaakLeveren schoonmaak...
HuurderVerhuurde eenheidVerhuurde eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de huurder het exclusieve gebruiksrecht heeft en op basis van de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft op aanvullende diensten.Urgentieverklaring herhuisvestingEen urgentieverklaring herhuisvesting heeft betrekking op woonruimteverdeling in ten minste het werkgebied van de (samenwerkende) woningcorporatie(s) en regelt dat woningzoekenden met een urgentieverklaring voorrang hebben op woningzoekenden zonder urgentieverklaringLeveren urgentieverklaring herhuisvestingLeveren urgentieverklaring herhuisvesting is het bedrijfsproces waarmee huurders als woningzoekende een urgentieverklaring herhuisvesting wordt verleend...
Maken afspraak klant...
MatchenMatchen is het werkproces waarmee de kandidaten die belangstelling hebben getoond voor de beschikbare eenheid worden gesorteerd op vooraf bepaalde criteria en in welke olgrode de beschikabe eenheid wordt aangeboden. De eerste kandidaat die aan de voorwaarden voldoet is de gegadigde...
Melden aangezegde ontruiming bij gemeenteDe deurwaarder meldt een aangezegde ontruiming aan een daartoe relevante ambtenaar van de betreffende gemeente. Het verschilt per gemeente of dit al dan niet verplicht is. De gemeente kan op basis van deze informatie haar gemeentelijke basisadministratie (GBA) tijdig bijwerken. In sommige gevallen treft de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) een voorziening met de huurder in de vorm van schuldhulpverlening. De gemeente regelt doorgaans ook een afvalophaaldienst voor het afvoeren van de inboedel uit de woning voor op de dag van de ontruiming.

Input: Aanzegging ontruiming Output: Geïnformeerde gemeentelijke dienst(en)

Voorbeelden informatie-objecten:

Melding gemeente
...
KlantKlantrelatieKlantrelatie is de ralatie die de woningcorporatie heeft met haar klanten in brede zin van het woord. Een klant hoeft niet persé een contract te hebben om toch als klant te worden gezien zoals een woningzoekende of een medebewoner.KlanttevredenheidstoetsKlanten die producten en diensten afnemen van de woningcorporatie kunnen benaderd worden om de waardering van de geleverde dienst of service op (on)gestructureerde wijze te waarderen.Meten klantwaarderingMeten klantwaardering is het bedrijfsproces waarmee de waardering van klanten over de geleverde producten, diensten en service wordt opgevraagd en gerapporteerd...
Klantbeoordeling huuropzeggingMeten klantwaardering huuropzegging...
Klantbeoordeling reparatieMeten klantwaardering reparatieonderhoud...
Klantbeoordeling terugkoopMeten klantwaardering terugkoop...
Vastgestelde vastgoedconditieMeten kwaliteit uitgevoerd onderhoudMeten kwaliteit uitgevoerd onderhoud is het werkproces waarmee gecontroleerd wordt of de realisatie van de onderhoudswerkzaamheden door de uitvoerder conform de vooraf gestelde eisen is uitgevoerd...
Offerte geriefsverbetering / WMO eenheidOffereren geriefsverbetering / WMO eenheidOffereren geriefsverbetering / WMO eenheid is het werkproces waarmee offertes worden opgevraagd bij uitvoerders voor te realiseren geriefsverbeteringen/WMO aanpassingen...
Ontruimen door deurwaarderDe deurwaarder neemt doorgaans de leiding bij de ontruiming.

Aan de ontruiming nemen verschillende partijen deel, zoals: Deurwaarder Woningcorporatie Politie Gemeente Ontruimingsploeg (vanuit gemeente of deurwaarder) Het aantal en type functionarissen dat vanuit de woningcorporatie deelneemt varieert. Voorbeelden zijn: opzichters, onderhoudslieden en woonconsulenten.

Input: Vonnis ontruiming en geplande ontruiming Output: Ontruimde eenheid

Voorbeelden informatie-objecten:

Verslag ontruiming
...
Planning uitvoering taken onderhoudsorderOntvangen onderhoudsorder en plannen taken...
OrganisatieontwikkelingOntwikkelen organisatie...
Opgelost incidentOplossen incident...
SplitsingOprichten VvE...
In control statementOpstellen In control statement...
Jaarschijf onderhoudDe jaarschijf onderhoud betreft de opsomming van beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden voor het eerstkomende kalenderjaar dat uit de vastgestelde meerjaren onderhoudsbegroting is af te leiden en wordt als zodanig opnieuw vastgesteld.Opstellen Jaarschijf onderhoudOpstellen jaarschijf onderhoud is het werkproces waarin de te palnnen onderhoudsmaatregelen en onderhoudsbudgetten worden bepaald voor het eerstvolgende boekjaar van de woningcorporatie en voortvloeit uit het gekozen scenario uit het Meerjaren onderhoudsplan....
MeerjarenbegrotingOpstellen MeerjarenbegrotingOpstellen meerjarenegroting is het werkproces waarin financiële scenario's worden doorgerekend op de algehele bedrijfsvoering ten einde een scenario te kiezen dat de financiële kaders bepaald voor de bedrijfsvoering van de woningcorporatie....
VvE JaarbegrotingOpstellen VvE jaarbegrotingOpstellen VvE jaarbegroting is het werkproces waarmee de jaarbegroting voor de Vereniging van Eigenaren ter besluitvorming van de jaarlijkse VvEvergadering wordt opgesteld...
VvE JaarrekeningOpstellen VvE jaarrekeningOpstellen VvE jaarrekening is het werkproces waarmee de jaarrekening van het afgesloten boekjaar voor de Vereniging van Eigenaren ter besluitvorming van de jaarlijkse VvEvergadering wordt opgesteld...
Aankoop- en VerkoopbeleidOpstellen aankoop- en verkoopbeleid...
Opstellen advertentie...
CommunicatiebeleidOpstellen communicatiebeleid...
CommunicatieplanOpstellen communicatieplan...
dPiOpstellen dPiOpstellen dPi is het werkproces waarmee jaarlijks de gevraagde gegevens dPi worden verzameld, ingevuld, gevalideerd en aangeleverd...
dViOpstellen dViOpstellen dVi is het werkproces waarmee jaarlijks de gevraagde gegevens dVi worden verzameld, ingevuld, gevalideerd en aangeleverd...
OnderhoudsbegrotingOpstellen en verstrekken (M)JOBOpstellen en verstrekken meerjarenonderhoudsbegroting is het werkproces waarin de temporisering en omvang van te plannen onderhoudswerkzaamheden worden doorgerekend op effectiviteit en prijs en ter besluitvoming van de jaarlijkse vvEvergadering een scenario wordt uitgewerkt en de onderhoudsbegroting voor het komende boekjaar wordt bepaald....
Opstellen en versturen WIK briefDeze stap wordt vóór overdracht naar de deurwaarder gezet. Dit betreft het versturen van een wettelijk verplichte brief (Wet Incasso Kosten - WIK). Deze brief waarschuwt contractant voor het doorzetten van hun betalingsdossier naar de deurwaarder, met additionele deurwaarderskosten, in geval de aangemaande huursom niet binnen 14 dagen (wettelijk bepaald) wordt betaald.

Input: Contractant met betalingsachterstand Output: Verstuurde WIK brief

Voorbeelden informatie-objecten:

WIK-Brief
...
Financieel beleidOpstellen financieel beleid...
IncassobeleidOpstellen incassobeleid...
InformatiebeleidOpstellen informatiebeleid...
InformatieplanOpstellen informatieplan...
InkoopbeleidOpstellen inkoopbeleid...
JaarbegrotingOpstellen jaarbegrotingOpstellen jaargroting is het werkproces waarin de financiële middelen worden bepaald voor het eerstvolgende boekjaar van de woningcorporatie en voortvloeit uit het gekozen scenario uit de Meerjarenbegroting.....
JaarrapportageOpstellen jaarrapportage...
JaarrekeningOpstellen jaarrekeningOpstellen jaarrekening is het werkproces waarmee jaarlijks de verlies en winstrekening over het afgesloten boekjaar wordt opgesteld, gevalideerd en aangeleverd...
JaarverslagOpstellen jaarverslagOpstellen jaarverslag is het werkproces waarmee jaarlijks een schrijftelijk verslag wordt opgesteld over de bedrijfsvoering van de woningcorporatie inclusief de verlies en winstrekening over het afgesloten boekjaar dat gevalideerd en openbaar gepubliceerd wordt...
KandidatenlijstOpstellen kandidatenlijstOpstellen kandidatenlijst is het werkproces waarmee de volgorde van kandidaten voor de beschikbare eenheid op basis van vooraf vastgestelde volgordebepaling én toewijzingscriteria definitief wordt gemaakt....
KlantmonitorOpstellen klantmonitorOpstellen klantmonitor is het werkproces waarmee relevante klantgerelateerde informatie wordt verzameld, genalyseerd en verwerkt ten einde conclusies te trekken over de wijze waarop klanten beter kunnen wodren bediend....
KwartaalrapportageOpstellen kwartaalrapportage...
LeefbaarheidsplanOpstellen leefbaarheidsplan...
MaandrapportageOpstellen maandrapportage...
MarktmonitorOpstellen marktmonitorOpstellen marktmonitor is het werkproces waarmee relevante (woning)marktgerelateerde informatie wordt verzameld, genalyseerd en verwerkt ten einde conclusies te trekken over de de mate waarop vraag en aanbod van vastgoed op elkaar aansluit en welke maatregelen getroffen kunnen worden om het beschikbare en te verwerven vastgoed aanbod beter afgestemd kan worden aan de vraag....
Opstellen offerte...
OnderhoudsbeleidOpstellen onderhoudsbeleid...
OpdrachtbriefOpstellen opdrachtbrief...
Organisatie-inrichtingsplanOpstellen organisatie-inrichtingsplan...
PersoneelsbeleidOpstellen personeelsbeleid...
PersoneelsplanOpstellen personeelsplan...
UitvoeringsbesluitOpstellen projectontwerp...
Risico auditOpstellen risico audit...
Risk control frameworkOpstellen risk control framework...
StartbesluitOpstellen startbesluit...
WijkplanOpstellen wijkplan...
WoningcorporatiePlannenPlannen is de verzameling van deelplannen die de organisatie heeft gemaakt voor het realiseren van de missie, visie en beleid.OnderhoudsplanHet onderhoudsplan betreft de opsomming van mogelijke en beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden om het vastgoed in conditie te houden zoals in het onderhoudsbeleid is vastgesteld.Opstellen/actualiseren (M)JOBOpstellen actualiseren (M)JOB is het bedrijfsproces waarmee de beoogde onderhoudswerkzaamheden in afstemming met de meerjareninvesteringsbegroting worden getemporiseerd en waarvan de activiteiten voor het eerstvolgende kalenderjaar als jaarschijf afzonderlijk wordt vastgesteld om vervolgens in productie te kunnen nemen....
Aankoop- en verkoopplanOpstellen/actualiseren Aankoop- en verkoopplanOpstellen/actualiseren Aankoop- en verkoopplan is het werkproces waarin de tekorten/overschotten van de vastgoedportefeuille ten opzictte van de wensportefeuille worden bepaald en plannen wodren uitgewerkt om die tekorten/overschotten middels verwerving respctievelijk vervreemding gerealiseerd worden....
GebiedsvisieHierin beschrijft de woningcorporatie haar visie op de ontwikkelingen in een gebied (een woningmarktgebied een wijk of bijvoorbeeld een buurt) waarin de woningcorporatie actief is en welke bijdrage zij kan en wil leveren aan die ontwikkelingenOpstellen/actualiseren Gebiedsvisie...
KlantvisieHierin beschrijft de woningcorporatie de visie hoe zij de klant wil bedienen en welke ambities de woningcorporatie ten aanzien van klantbeleving wil realiseren.Opstellen/actualiseren Klantvisie...
Meerjaren onderhoudsplanHet meerjaren onderhoudsplan betreft de opsomming van mogelijke en beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden om het vastgoed de gehele explotatieperiode in conditie te houden en wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld.Opstellen/actualiseren Meerjaren onderhoudsplanOpstellen meerjareneonderhoudsplan is het werkproces waarin aan de hand van scenarios' de temporisering en omvang van te plannen onderhoudswerkzaamheden worden doorgerekend op effectiviteit en prijs, ten einde een scenario te kiezen dat bepaald welke onderhoudsmaatregelen voor de eerstkomende jaren worden gerealiseerd....
OrganisatievisieHierin beschrijft de woningcorporatie haar visie welk type van organisatie het beste past bij de beoogde opgave waar zij zichzelf gesteld ziet gegeven de actuele omstandigheden waarmee de woningcorporatie heeft te maken. Zo kan het outsourcen of juist het insources van specifieke bedrijfsfuncties een thema zijn.Opstellen/actualiseren Organisatievisie...
PortefeuillevisieHierin beschrijft de woningcorporatie haar visie op het doorontwikkelen van haar vastgoedportefeuille en welke proposities zij wil toevoegen, uitbreiden, inkrimpen en/of afbouwenOpstellen/actualiseren Portefeuillevisie...
Tactisch voorraadplanDit betreft het plan waarin per administratieve eenheid wordt bepaald hoe betreffende eenheid geexploiteerd wordt en welke doelgroep van beleid daarmee bediend dient te worden.Opstellen/actualiseren Tactisch voorraadplanOpstellen/actualiseren Tactisch voorraadplan is het werkproces waarin de exploitatie van het vastgoed - opgeslpitst naar deelproposities per beoogde doelgroepen van beleid - wordt beoordeeld en desgewenst herzien ten einde de beoogde vastgoedportefeuille te realiseren die maximaal aansluit op de doelstellingen van de woningcorporatie....
Vastgoed investeringsplanOpstellen/actualiseren Vastgoed-investeringsplan...
WoonvisieHierin beschrijft de woningcorporatie welke doelgroepen zij wil bedienen, welke veranderopgave dat met zich mee zal brengen gelet op de actuele ontwikkelingen en hoe de woningcorporatie daar op in wil spelen.Opstellen/actualiseren Woonvisie...
WoningcorporatiePlannenPlannen is de verzameling van deelplannen die de organisatie heeft gemaakt voor het realiseren van de missie, visie en beleid.BedrijfsvoeringsplanHet bedrijfsvoeringplan betreft de verzameling van plannen hoe de organisatie ingericht wordt gelet op de realisatie van het leveren van de producten en diensten aan de extrene klant, invulling geeft aan de communicatie, hoe idealiter met informatie omgegaan wordt door de organisatie en welke interne functies benodigd zijn om die producten en diensten aan de externe klant te kunnen leveren.Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplanOpstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan is het bedrijfsproces waarmee ......
WoningcorporatiePlannenPlannen is de verzameling van deelplannen die de organisatie heeft gemaakt voor het realiseren van de missie, visie en beleid.Financieel planHet financieel plan betreft de financiële raming van de organisatie voor de komende periode en hoe zij de voorgenomen investeringen inclusief de lopende exploitatie wenst te financierenOpstellen/actualiseren financieel planOpstellen/actualiseren financieel plan is het bedrijfsproces waarmee ......
WoningcorporatiePlannenPlannen is de verzameling van deelplannen die de organisatie heeft gemaakt voor het realiseren van de missie, visie en beleid.GebiedsplanGebiedsplan betreft (de verzameling) plannen die de woningcorporatie heeft opgesteld voor het (ontwikkelen en) beheer van een gebied. Dit kan een wijk, buurt of anders afgebakend gebied zijn.Opstellen/actualiseren gebiedsplanOpstellen/actualiseren gebiedsplan is het bedrijfsproces waarmee ......
WoningcorporatiePlannenPlannen is de verzameling van deelplannen die de organisatie heeft gemaakt voor het realiseren van de missie, visie en beleid.Sociaal beheerplanHet sociaal beheerplan betreft de opsomming van mogelijke en beoogde activiteiten die de woningcorporatie wil realiseren gericht op het sociale beheerOpstellen/actualiseren sociaal beheerplanOpstellen/actualiseren sociaal beheerplan is het bedrijfsproces waarmee ......
Sociaal beleidOpstellen/actualiseren sociaal beleid...
VastgoedbeleidOpstellen/actualiseren vastgoedbeleid...
VerhuurbeleidOpstellen/actualiseren verhuurbeleid...
Opvoeren direct te bemiddelen kandidaat...
KlantoordeelOpvragen klantoordeel...
Organiseren inspectie...
Beheerovereenkomst wooncoörperatieOverdragen beheerOverdragen beheer is het werkproces waarmee beheer van vastgoed wordt overgedragen aan de wooncoöperatie...
Overdragen deurwaarderIn deze processtap wordt het betalingsdossier van de contractant overgedragen aan de deurwaarder en eindigt de minnelijke fase 1. Het opgebouwde dossier wordt overhandigd in de vorm van een overdrachtsdossier. Doorgaans wordt op deze stap overgegaan na het verlopen van de uiterste betalingstermijn. De deurwaarder gaat vanaf dat moment eigen kosten rekenen, die zij zelf op de betreffende huurder verhaalt.

Input: Over te dragen klantdossier Output: Overgedragen klantdossier

Voorbeelden informatie-objecten:

Overdrachtsdossier naar deurwaarder
...
OverdrachtsbesluitOverdragen opgeleverd vastgoed...
Overeenkomen betalingsregelingHet kan gaan om een eenmalige betaalafspraak om de achterstand direct te vereffenen of om een gespreide betalingsregeling waarbij de contractant binnen een gestelde periode de betalingsachterstand inloopt.

De kaders en aanpak hiervan verschilt per klant(situatie) en per woningcorporatie. Opties als schuldhulpverlening en de inzet van bijvoorbeeld een budgetcoach kunnen ook worden besproken.

Input: Af te sluiten betalingsregeling

Output: Afgesloten betalingsregeling
...
Plannen inspectie...
Plannen onderhoudsorder...
Plannen onderhoudstakenWie, wanneer...
Pre-notificerenOp basis van segmentering kunnen specifieke groepen contractanten een prenotificatie ontvangen. De pre-notificatie is een betaalverzoek dat via verschillende kanalen kan worden aangeboden. Zoals per brief, e-mail, SMS, WhatsApp of Tikkie.

Input: Aan klantsegment toegewezen contractant Output: Geprenotificeerde contractant

Voorbeelden informatie-objecten:

Pre-notificatie + optionele betaling
...
Geprenotificeerde contractantContractant waarvoor het (vermoeden of) een concrete aanleiding bekend is van een te verwachten achterstand bij de te verzenden factuurPre-notificeren contractantHet werkproces ‘pré-minnelijke fase’ bestaat uit processtappen die voorafgaan aan de minnelijke fase. Dit betreft het voorsorteren van contractanten op de daaropvolgende minnelijke fasen....
ProcesketenDit is de verzameling bedrijfsprocessen die nodig zijn om verschillende intern te leveren diensten ter ealiseren om uiteindelijk de externe klant de gevraagde dienst te kunnen leveren behorende bij het product dat de extrene klant van de woningcorporatie heeft afgenomen....
ProcesstapDit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen....
Publiceren advertentie...
Advertentie beschikbare eenheidPubliceren eenheidPubliceren eenheid is het werkproces waarmee beschikbaar aanbod wordt gepubliceerd inclusief de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen...
HuurderVerhuurde eenheidVerhuurde eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de huurder het exclusieve gebruiksrecht heeft en op basis van de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft op aanvullende diensten.Individuele verbetering eenheidHuurders kunnen de corporatie verzoeken om geriefsverbeteringen in (of aan het gebouw van) de verhuurde eenheid uit te voeren waarvoor kosten in rekening worden gebracht waar vooraf afspraken zijn gemaakt wie deze kosten voor rekening nemenRealiseren geriefsverbetering/WMORealiseren geriefsverbetering/WMO is het bedrijfsproces waarmee verzoeken geriefsverbetering/WMO van huurders in behandeling worden genomen, gediagnositeerd, geoffreerd, gerealiseerd en in rekening worden gebracht...
Uitgevoerde wijziging (RFC)Realiseren wijziging (RFC)...
Redigeren dagvaardingBij het uitblijven van tijdige betalingen en als de huurder ook niet met een aanvaardbaar nieuw betalingsvoorstel komt, dan redigeert de deurwaarder een dagvaarding, waarbij voor de zittende huurder de aanvraag tot ontbinding van het huurcontract en ontruiming van de woning bij het kantongerecht wordt gedaan.

In de periode tussen de dagvaarding en de uitspraak van het Kantongericht kunnen nog stappen worden ondernomen om alsnog over te gaan op betaling of om te voorzien in een betalingsregeling. Bij een dagvaarding komen veel kosten kijken voor zowel huurder als woningcorporatie. Deze stap wordt zo veel als mogelijk vermeden.

Input: Verstuurde ingebrekestelling

Output: Opdracht dagvaarding
...
Opgeleverd vastgoedRegisseren (her)ontwikkelen eenheden...
Id-70bfc9b7-a31a-2d77-47eb-6240783cfa1c, Id-74c61045-1f1e-faba-f21f-4a6e5384d9d8Regisseren onderhoudsorder...
Technisch gereed PORegisseren planmatig onderhoudRegisseren planmatig onderhoud is het werkproces waarmee geplande onderhoudswerkzaamheden van de verhuurde eenheid/te onderhouden eenheid worden uitgevoerd door de uitvoerder...
[[Id-84cdc176-f5c2-13d8-f286-1c37dc9098a7, Id-dc35db3a-f6d8-4350-1b62-7a8b67f5ab55, Id-c731852c-86df-817d-8b7c-11104fe23a1d, Id-8b353958-2631-3ab1-b429-2fe0b4103101, Id-149f3145-64b1-bc84-45c2-68d3d67ed57d, Id-6d79e17e-7883-b57f-e657-a889b0a67dfc, Id-6f10c350-c5c9-1307-38b0-84e60dedf2a2, Id-3bbe7aa4-ef2b-9dde-affc-666087dcf20f, Id-34be4835-0d37-98c0-1a04-c71416660976, Id-00aeb150-4140-ab75-b64a-e62c703e9f67, Id-bc3db779-f1fb-d119-3bc9-c64400b862b1, Id-eff801d4-1182-0507-508b-605ebfe5df4f, Id-ae5ba3f6-86c6-09c4-b1f8-0d520351a4b2, Id-673c8684-84d6-7552-0732-48d7ee857b44]][[The query description has an empty condition.]]"Id-e79ec9ce-c375-163a-748f-8db103a5968b[[:Special:Ask/-5B-5BOccurs-20in-20model" contains a listed "[" character as part of the property label and has therefore been classified as invalid.]]<ul><li>Het symbool "[[" is gebruikt op een plaats waar het niet gebruikt hoort te worden.</li> <!--br--><li>Het deel "" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>...