Rollen: verschil tussen versies

Regel 25: Regel 25:
  
 
===Alfabetisch overzicht van CORA rollen===
 
===Alfabetisch overzicht van CORA rollen===
{{#ask: [[CORA-concepttype::Rol]][[Occurs in model::Id-c8bbfc95-7643-310f-b1b9-4814a160adba]]
+
{{#ask: [[Elementtype::BusinessRole]][[Occurs in model::Id-c8bbfc95-7643-310f-b1b9-4814a160adba]]
|mainlabel=
+
|mainlabel=Rol
|headers=none
+
|headers=plain
|format=ul
 
|offset=0
 
 
|limit=500
 
|limit=500
 +
|source=archimate
 +
|?CORA-concepttype=Type
 +
|?-AggregationRelationship.Semantictitle#=Groep
 +
|?Documentation=Beschrijving
 
}}
 
}}
 
<br clear="all"/>
 
<br clear="all"/>

Versie van 19 nov 2019 om 10:24

In het CORA 4.0 onderscheiden we afnemende rollen en uitvoerende rollen.

Definities:

  • Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt.
  • Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert.
  • Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren.

Toelichting actor: Een actor kan meerdere rollen hebben. Zo kan een actor huurder zijn, die tevens woningzoekende is, en ook nog als werknemer in dienst zijn van dezelfde woningcorporatie.

In CORA hanteren we de schrijfwijze voor actoren met een rol: altijd in enkelvoudig zelfstandig naamwoord

CORA rollenmodel

In CORA 3.1 zijn de doelgroepen geclusterd in het doelgroepenmodel. In CORA 4.0 zijn de afnemende en uitvoerende rollen gespecificeerd in het CORA kennismodel. De groeperingen externe klant en interne klant zijn bepalend welke sturende-, primaire- en ondersteunende producten en diensten woningcorporaties leveren. De overige groeperingen kunnen soms een afnemende rol vervullen, maar ze zijn niet bepalend welke specifieke producten en diensten corporaties leveren aan externe klanten.

Afnemende rollen

In CORA onderscheiden we de volgende groeperingen van afnemende rollen. Let wel, met uitzondering van de externe klant kunnen alle groeperingen van afnemende rollen ook uitvoerende rollen vervullen.

Grouping Leveranciers Dit is een rechtspersoon die bouwkundige werkzaamheden uitvoert zoals het bouwen en onderhouden van vastgoed. (BusinessRole) Aannemer Dit is een rechtspersoon die bevoegd is om bij betalingsachterstanden vergaande maatregelen te treffen zoals gerechtelijke stappen tot en met een huisontruiming. Deurwaarders kunnen door woningcorporaties worden ingeschakeld als zij zelf geen kans ziet zelfstandig met de debiteur tot een regeling te komen om de achterstanden in te kunnen lopen. (BusinessRole) Deurwaarder Een jurist is een persoon die met succes een universitaire studie Rechtsgeleerdheid (bachelor en master) heeft afgerond. Een jurist kan verschillende beroepen in de rechtswereld uitoefenen, waaronder: advocaat, bedrijfsjurist, fiscaal jurist, gerechtsdeurwaarder, juridisch adviseur, notaris,, officier van justitie, rechter enzovoorts. (BusinessRole) Jurist Een makelaar is een rechtspersoon die de expertise heeft van de bedrijfsfuncties vastgoedbemiddeling, vastgoedverkoop en vastgoedaankoop. Zij kunnen deze bedrijfsfuncties namens woningcorporaties uitvoeren. (BusinessRole) Makelaar Een notaris is een jurist die de expertise heeft van onder andere de bedrijfsfunctie 'kadestraal transport' en bevoegd is deze daadwerkelijk uit te voeren. Deze activiteiten kunnen woningcorporaties niet zelf uitvoeren. (BusinessRole) Notaris Een projectontwikkelaar is een persoon of onderneming die grote projecten in de bouw voorbereidt en uit laat voeren. De projectontwikkelaar houdt zich op eigen risico bezig met de aankoop van grond of vastgoed om die na gereedkomen van het project te verkopen. (BusinessRole) Projectontwikkelaar hernoemd van ‘overige’ naar ‘overige rollen’ om herkenbaar te maken in modellen (Grouping) Overige rollen Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Als branchevereniging behartigt Aedes de belangen van haar leden om de beste voorwaarden te scheppen waaronder woningcorporaties hun maatschappelijke taak kunnen uitvoeren. Daarvoor werkt ze samen met overheden, politieke partijen en belangenorganisaties in Nederland, maar ook daarbuiten. (BusinessRole) Aedes Autoriteit woningcorporaties (voorheen Autoriteit wonen) is een rechtspersoon met de rol toezichthouder voor de sector van Nederlandse woningcorporaties (BusinessRole) Autoriteit woningcorporaties Een huurdersorganisatie is een rechtspersoon die de belangen van de huurders behartigd. Een huurdersorganisatie kan zich laten ondersteunen door een professional. (BusinessRole) Huurdersorganisatie Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is voor de woningcorporaties een onderlinge waarborgmaatschappij met een gedegen borgstelsel. Het WSW verstrekt borging op leningen aan corporaties. Dat betekent dat het WSW de betalingsverplichtingen (rente en aflossing) van de lening overnemen, mocht de woningcorporatie daar zelf niet meer aan kunnen voldoen. Door borg te staan voor leningen kunnen woningcorporaties goedkoper leningen aantrekken. (BusinessRole) Waarborgfonds Sociale Woningbouw De Kamer van Koophandel is beheerder van het handelsregister. Een bedrijf kan zonder bewijs van inschrijving bij de KvK (het uittreksel uit het Handelsregister) geen juridische handelingen verrichten, zoals het openen van een bankrekening en aangaan van overeenkomsten. (BusinessRole) Kamer van Koophandel Grouping Gebiedsrelaties Dit is een afvaardiging namens een verzameling bewoners die de belangen behartigd van betreffende bewoners. (BusinessRole) Bewonerscommissie De gemeente is de kleinste bestuurlijke eenheid van de overheid. Een gemeente beschikt over één of meerder woonkernen en is een belangrijke stakeholder voor woningcorporaties. (BusinessRole) Gemeente Dit is een andere vastgoedeigenaar waar de woningcorporatie mee te maken kan hebben indien vastgoed wordt aangekocht, wordt verkocht of wordt overgedragen of gezamenlijk wordt beheerd of waarmee samen wordt gewerkt in gebiedsgerichte activiteiten. (BusinessRole) Overige vastgoedeigenaar De politie is een dienst van de overheid die verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid, het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten en het verlenen van hulp. De politie is onderdeel van de rechterlijke macht. (BusinessRole) Politie De Gemeentelijke sociale dienst beoordeelt de aanvragen en zorgt voor de betaling van onder andere een uitkering op basis van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Ook beslist de Gemeentelijke sociale dienst over aanvragen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). (BusinessRole) Sociale dienst Dit is een natuurlijk persoon die woonachtig is in de wijk waar de woningcorporatie een vastgoedpositie heeft en te maken heeft met de belangen van bewoners uit betreffende wijk of buurt. De bewoner kan ook een huurder of koper van betreffende woningcorporatie zijn, maar dat hoeft niet. (BusinessRole) Wijk-/buurt-bewoner Dit is een rechtspersoon die de belangen van de bewoners van de wijk behartigd. Een wijkvereneiging kan zich laten ondersteunen door een professional. (BusinessRole) Wijkvereniging Grouping Externe klanten De huurder is een de (rechts)persoon die met de woningcorporatie een huurovereenkomst heeft gesloten en daarmee het exclusief gebruiksrecht heeft verkregen van het vastgoed dat aan de huurder wordt verhuurd en waarvoor de huurder een netto huur betaald. (BusinessRole) Huurder De koper verkrijgt het bloot eigendom van de opstal (evt. in combinatie met het bloot eigendom of het pachtrecht van het onderliggende perceel respectievelijk het appartementsrecht en kan afhankelijk van de regeling op termijn verkoper zijn van de opstal (met verzoek beeindiging van vigerende erfpachtregeling) of het appartementsrecht. Koper wordt dus verkoper indien sprake is van het proces terugkopen eenheid. (BusinessRole) Koper Dit is de vereniging die is ontstaan na een (onder)splitsing en als vereniging verantwoordelijk is voor het beheer van de collectieve delen van het vastgoed zoals die in de splitsingsakte zijn beschreven. Een vereniging van Eigenaren kan weer zelf lid zijn van een andere vereniging van Eigenaren indien sprake is van een hoofd- en ondersplitsing (BusinessRole) Vereniging van Eigenaren Een woningzoekende is een persoon die zich heeft gemeld/ingeschreven met de intentie (met het nog te vormen) huishouden te verhuizen naar een andere woning en daarvoor woonwensen kenbaar heeft gemaakt en graag in aanmekring komt voor passend vrijkomend woningaanbod. (BusinessRole) Woningzoekende De wooncoöperatie is de meest verregaande vorm van zelforganisatie waarin bewoners voor het onderhoud en beheer van hun woningen zelf verantwoordelijk zijn. Sinds 1 juli 2015 maakt de wooncoöperatie deel uit van de Woningwet: Groepen met interesse kunnen ondersteuning krijgen bij het opstellen van een plan en dat indienen bij hun corporatie. Er zijn daarnaast steeds meer groepen die zelf een stuk grond willen bebouwen en de woningen aan hun leden willen verhuren. (BusinessRole) Wooncoöperatie De klant is de (rechts)persoon die uniek door de woningcorporatie geïdentificeerd is en die: • één of meerdere contracten met de woningcorporatie heeft voor het afnemen van een product van de woningcorporatie (‘contractant’) • en/of recht heeft op bepaalde producten van de woningcorporatie omdat deze (rechts)persoon een bepaalde relatie heeft met een contractant (zoals een medebewoner of een VvElid odat de huurder respectievelijk de VvE de contracttant is) (BusinessRole) Klant Grouping Interne klanten Dit is een rechtspersoon die als instelling vastgoed exploiteert en beheert met als doel om het vastgoed te verhuren en/of te verkopen al dan niet met een terugkoopregeling aan doelgroepen van beleid. (BusinessRole) Woningcorporatie Deze svg is op 12-09-2020 07:59:29 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 12-09-2020 07:59:29 CEST


Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
   
   
Bron
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   


Uitvoerende rollen

In CORA komen uitvoerende rollen aan bod bij de uitwerking van bedrijfsprocessen.


Alfabetisch overzicht van CORA rollen

RolTypeGroepBeschrijving
AannemerLeverende rolLeveranciersDit is een rechtspersoon die bouwkundige werkzaamheden uitvoert zoals het bouwen en onderhouden van vastgoed.
AedesAfnemende rolOverige rollenAedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Als branchevereniging behartigt Aedes de belangen van haar leden om de beste voorwaarden te scheppen waaronder woningcorporaties hun maatschappelijke taak kunnen uitvoeren. Daarvoor werkt ze samen met overheden, politieke partijen en belangenorganisaties in Nederland, maar ook daarbuiten.
Autoriteit woningcorporatiesLeverende rolOverige rollenAutoriteit woningcorporaties (voorheen Autoriteit wonen) is een rechtspersoon met de rol toezichthouder voor de sector van Nederlandse woningcorporaties
BewonerscommissieAfnemende rolGebiedsrelatiesDit is een afvaardiging namens een verzameling bewoners die de belangen behartigd van betreffende bewoners.
DeurwaarderLeverende rolLeveranciersDit is een rechtspersoon die bevoegd is om bij betalingsachterstanden vergaande maatregelen te treffen zoals gerechtelijke stappen tot en met een huisontruiming. Deurwaarders kunnen door woningcorporaties worden ingeschakeld als zij zelf geen kans ziet zelfstandig met de debiteur tot een regeling te komen om de achterstanden in te kunnen lopen.
GemeenteUitvoerende rolGebiedsrelatiesDe gemeente is de kleinste bestuurlijke eenheid van de overheid. Een gemeente beschikt over één of meerder woonkernen en is een belangrijke stakeholder voor woningcorporaties.
HuurderAfnemende rolExterne klantenDe huurder is een de (rechts)persoon die met de woningcorporatie een huurovereenkomst heeft gesloten en daarmee het exclusief gebruiksrecht heeft verkregen van het vastgoed dat aan de huurder wordt verhuurd en waarvoor de huurder een netto huur betaald.
HuurdersorganisatieAfnemende rolOverige rollenEen huurdersorganisatie is een rechtspersoon die de belangen van de huurders behartigd. Een huurdersorganisatie kan zich laten ondersteunen door een professional.
JuristUitvoerende rolLeveranciersEen jurist is een persoon die met succes een universitaire studie Rechtsgeleerdheid (bachelor en master) heeft afgerond. Een jurist kan verschillende beroepen in de rechtswereld uitoefenen, waaronder: advocaat, bedrijfsjurist, fiscaal jurist, gerechtsdeurwaarder, juridisch adviseur, notaris,, officier van justitie, rechter enzovoorts.
Kamer van KoophandelUitvoerende rolOverige rollenDe Kamer van Koophandel is beheerder van het handelsregister. Een bedrijf kan zonder bewijs van inschrijving bij de KvK (het uittreksel uit het Handelsregister) geen juridische handelingen verrichten, zoals het openen van een bankrekening en aangaan van overeenkomsten.
KlantAfnemende rolExterne klantenDe klant is de (rechts)persoon die uniek door de woningcorporatie geïdentificeerd is en die:

• één of meerdere contracten met de woningcorporatie heeft voor het afnemen van een product van de woningcorporatie (‘contractant’)

• en/of recht heeft op bepaalde producten van de woningcorporatie omdat deze (rechts)persoon een bepaalde relatie heeft met een contractant (zoals een medebewoner of een VvElid odat de huurder respectievelijk de VvE de contracttant is)
KoperAfnemende rolExterne klantenDe koper verkrijgt het bloot eigendom van de opstal (evt. in combinatie met het bloot eigendom of het pachtrecht van het onderliggende perceel respectievelijk het appartementsrecht en kan afhankelijk van de regeling op termijn verkoper zijn van de opstal (met verzoek beeindiging van vigerende erfpachtregeling) of het appartementsrecht. Koper wordt dus verkoper indien sprake is van het proces terugkopen eenheid.
MakelaarUitvoerende rolLeveranciersEen makelaar is een rechtspersoon die de expertise heeft van de bedrijfsfuncties vastgoedbemiddeling, vastgoedverkoop en vastgoedaankoop. Zij kunnen deze bedrijfsfuncties namens woningcorporaties uitvoeren.
NotarisUitvoerende rolLeveranciersEen notaris is een jurist die de expertise heeft van onder andere de bedrijfsfunctie 'kadestraal transport' en bevoegd is deze daadwerkelijk uit te voeren. Deze activiteiten kunnen woningcorporaties niet zelf uitvoeren.
Overige vastgoedeigenaarUitvoerende rolGebiedsrelatiesDit is een andere vastgoedeigenaar waar de woningcorporatie mee te maken kan hebben indien vastgoed wordt aangekocht, wordt verkocht of wordt overgedragen of gezamenlijk wordt beheerd of waarmee samen wordt gewerkt in gebiedsgerichte activiteiten.
PolitieUitvoerende rolGebiedsrelatiesDe politie is een dienst van de overheid die verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid, het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten en het verlenen van hulp. De politie is onderdeel van de rechterlijke macht.
ProjectontwikkelaarUitvoerende rolLeveranciersEen projectontwikkelaar is een persoon of onderneming die grote projecten in de bouw voorbereidt en uit laat voeren. De projectontwikkelaar houdt zich op eigen risico bezig met de aankoop van grond of vastgoed om die na gereedkomen van het project te verkopen.
Sociale dienstUitvoerende rolGebiedsrelatiesDe Gemeentelijke sociale dienst beoordeelt de aanvragen en zorgt voor de betaling van onder andere een uitkering op basis van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Ook beslist de Gemeentelijke sociale dienst over aanvragen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
Vereniging van EigenarenAfnemende rolExterne klantenDit is de vereniging die is ontstaan na een (onder)splitsing en als vereniging verantwoordelijk is voor het beheer van de collectieve delen van het vastgoed zoals die in de splitsingsakte zijn beschreven. Een vereniging van Eigenaren kan weer zelf lid zijn van een andere vereniging van Eigenaren indien sprake is van een hoofd- en ondersplitsing
Waarborgfonds Sociale WoningbouwUitvoerende rolOverige rollenHet Waarborgfonds Sociale Woningbouw is voor de woningcorporaties een onderlinge waarborgmaatschappij met een gedegen borgstelsel. Het WSW verstrekt borging op leningen aan corporaties. Dat betekent dat het WSW de betalingsverplichtingen (rente en aflossing) van de lening overnemen, mocht de woningcorporatie daar zelf niet meer aan kunnen voldoen. Door borg te staan voor leningen kunnen woningcorporaties goedkoper leningen aantrekken.
Wijk-/buurt-bewonerAfnemende rolGebiedsrelatiesDit is een natuurlijk persoon die woonachtig is in de wijk waar de woningcorporatie een vastgoedpositie heeft en te maken heeft met de belangen van bewoners uit betreffende wijk of buurt. De bewoner kan ook een huurder of koper van betreffende woningcorporatie zijn, maar dat hoeft niet.
WijkverenigingAfnemende rolGebiedsrelatiesDit is een rechtspersoon die de belangen van de bewoners van de wijk behartigd. Een wijkvereneiging kan zich laten ondersteunen door een professional.
WoningcorporatieAfnemende rolInterne klantenDit is een rechtspersoon die als instelling vastgoed exploiteert en beheert met als doel om het vastgoed te verhuren en/of te verkopen al dan niet met een terugkoopregeling aan doelgroepen van beleid.
WoningzoekendeAfnemende rolExterne klantenEen woningzoekende is een persoon die zich heeft gemeld/ingeschreven met de intentie (met het nog te vormen) huishouden te verhuizen naar een andere woning en daarvoor woonwensen kenbaar heeft gemaakt en graag in aanmekring komt voor passend vrijkomend woningaanbod.
WooncoöperatieAfnemende rolExterne klantenDe wooncoöperatie is de meest verregaande vorm van zelforganisatie waarin bewoners voor het onderhoud en beheer van hun woningen zelf verantwoordelijk zijn. Sinds 1 juli 2015 maakt de wooncoöperatie deel uit van de Woningwet: Groepen met interesse kunnen ondersteuning krijgen bij het opstellen van een plan en dat indienen bij hun corporatie. Er zijn daarnaast steeds meer groepen die zelf een stuk grond willen bebouwen en de woningen aan hun leden willen verhuren.


In Kennismodel

Het thema Rollen past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema Rollen:Originele kleuren
Vanuit CORA 3
   
   
Applicatiemodel
   
   
Applicatielaag en services
   
   
ArchiMate basiskleuren