CORA werkprocessen

Werkprocessen zijn nodig om bedrijfsservices te kunnen leveren. Zonder het leveren van bedrijfsservices geen werkprocessen. De CORA werkprocessen zijn daarom één op één te plotten op het CORA bedrijfsservicemodel.

Definitie: Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een deeldienst realiseert.

In CORA hanteren we de schrijfwijze voor werkprocessen: altijd een werkwoord gevolgd door een enkelvoudig zelfstandig naamwoord


CORA referentieprocessen

  • Binnenkort worden de eerste werkprocessen van de bedrijfsprocessen 'Uitgevoerd reparatieonderhoud' respectievelijk 'Incasso' gepubliceerd.


Toelichting CORA werkprocessen

  • Welke werkprocessen CORA onderscheidt, is bij het opstellen van de bedrijfprocessen globaal verkend. Onderstaande opsomming is derhalve nog indicatief.


Alfabetisch overzicht van CORA werkprocessen

WerkprocesLevert bedrijfsservice(s)Hoort bij bedrijfsproces(sen)Beschrijving
Aanpassen huurprijsAanzegging periodieke huurverhogingVoeren debiteurenbeheerDit betreft het werkproces waarin de netto huurprijs van verhuurde eenheeid/eenheden (groepsgewijs) wordt geindexeerd en waarover de huurder tijdig vooraf schrijftelijk wordt geinformeerd. Aanleidingen kunnen zijn: de jaarlijkse huurverhoging, realisatie planmatig oderhoud, of het opnieuw verhuren van een eenheid
Actualiseren vastgoedkenmerkenVastgoedgegevens geactualiseerdRegistreren vastgoed
Vastgoedregistratie
Actualiseren vastgoedkenmerken is het werkproces waarmee de (gewijzigde) kenmerken van (nieuwe) bouwdelen en installaties waaraan werkzaamheden zijn verricht, worden geadministreerd, inclusief garanties op de verrichte werkzaamheden
Actualiseren woonwensenWoonwensprofielInschrijven woningzoekendenActualiseren woonwensen is het werkproces waarmee de specifieke woonwensen van de woningzoekende wordt geactualiseerd
Afhandelen klachtAfgehandelde klachtAfhandelen klachten dienstverleningAfhandelen klacht is het werkproces waarmee klachten worden beoordeeld en afgehandeld
Afhandelen overlastOpgeheven overlastBevorderen leefbare woonomgevingAfhandelen overlast is het werkproces waarmee de grondslag voor de overlastmelding wordt aangepakt om daarmee de mate van overlast voor bewoners op te lossen.
Afsluiten betalingsregelingBetalingsregelingIncasseren vorderingen
Incasso
Het proces afsluiten betalingsregeling omvat alle stappen die uitgevoerd moeten worden om een betalingsregeling af te sluiten. De bewaking van de uitvoering van de betalingsregeling betreft een apart proces, welke valt onder debiteurenbeheer.
Afsluiten leveringsovereenkomstGetekende leveringsovereenkomstInkopen goederen, diensten en werken
Afwijzen urgentieaanvraagAfwijzing urgentie woonruimtebemiddelingBehandelen urgentie aanvragen woningzoekendenAfwijzen urgentieaanvraag is het werkproces waarmee de (samenwerkende) gemeente(s) via de woningcorporatie(s) de urgentieaanvraag van woningzoekenden afwijst en de beslissing motiveert
Afwikkelen klantvraagAfhandelen klantvragenAfwikkelen klantvraag is het werkproces waarmee de vraag van de 'klant' wordt afgehandeld
Begeleiden bewoner(s) planmatig onderhoudBewonersbegeleidingCoördineren planmatig onderhoudBegeleiden bewoner(s) planmatig onderhoud is het werkproces waarmee de huurder(s) vooraf, tijdens en na afronding van geplande onderhoudswerkzaamheden aan de verhuurde eenheid en/of het gebouw wordt begeleid om de overlast voor de huurder(s) zo gering mogelijk te houden en waar nodig medewerking verleend
Behandelen urgentieaanvraagUrgentieaanvraag woonruimtebemiddelingBehandelen urgentie aanvragen woningzoekendenBehandelen urgentieaanvraag is het werkproces waarmee de (samenwerkende) woningcorporatie(s) respectievelijk (samenwerkende) gemeente(s) de aanvraag van een woningzoekende, registreert en en toetst aan de vigerende wet- en regelreging
Beheren ICT portfolioBeheerde ICT portfolioLeveren ICT diensten
Beheren VvE ledenadministratieLedenbestand VvEVoeren administratief beheer VVEBeheren VvE ledenadministratie is het werkproces waarmee de ledenadministratie van de VvE actueel wordt gehouden
Beheren datastoreBeheerde vastgoedadministratieLeveren datamanagementBeheren datastore is het proces waarmee de data uit de verschillende applicaties in samenhang worden beheerd ten eeinde daarmee eenduidige en paassende rapportages te kunnen leveren
Beheren verzekeringenVerzekeringenUitvoeren treasury
Bepalen en vaststellen parameters periodieke huurverhoging eenhedenVastgestelde parameters periodieke huurverhogingOpstellen/actualiseren financieel planBepalen en vaststellen parameters periodieke huurverhoging eenheden is het werkproces waarmee de huurverhogingspercentages worden bepaald voor de gehele vastgoedpropositie uitgeslitst naar deelproposities afgestemd op de beoogde doelgroepen van beleid voor betreffende proposities.
Bepalen voorschotVoorschotbedrag servicecomponentVerrekenen service-/stookkostenBepalen voorschot is het werkproces waarmee periodiek het voorschotbedrag wordt bepaald
Betalen factuurBetaling
Financieel gereed
Crediteurenbeheer
Voeren crediteurenbeheer
Betalen factuur is het werkproces waarmee binnengekomen facturen worden beoordeeld, geaccordeerd en betaalbaar gesteld
BevoorradenBevoorradingLeveren facilitaire diensten
Bewaken inkomende betalingenAchterstand betaling
Tijdige betaling
Voeren debiteurenbeheerBewaken inkomende betalingen is het werkproces waarbij alle binnenkomende betalingen van openstaande facturen worden bewaakt of die binnen de betlaingstermijnplaatsvinden.
Bewaken uitvoering geriefsverbetering / WMOProject bewaking uitvoering geriefsverbetering / WMORealiseren geriefsverbetering/WMOBewaken uitvoering geriefsverbetering / WMO is het werkproces waarmee toezicht wordt gehouden op de realisatie van de geplande werkzaamheden (aan het gebouw) van de verhuurde eenheid conform de vooraf gestelde eisen
Bewaken uitvoering planmatig onderhoudProjectbewaking POCoördineren planmatig onderhoudBewaken uitvoering planmatig onderhoud is het werkproces waarmee toezicht wordt gehouden op de realisatie van de geplande onderhoudswerkzaamheden (aan het gebouw) van de verhuurde eenheid conform de vooraf gestelde eisen
Bewaken uitzonderingen incassoAfboeking
Inkomende betaling
Incasseren vorderingenHet komt voor dat de afwikkeling van betalingsachterstanden tijdelijk wordt geparkeerd en/of wordt overgedragen aan andere instanties.

Woningcorporaties registreren dit doorgaans in hun systemen middels zogenaamde ‘afwachtcodes’. Instanties informeren woningcorporaties over de voortgang in lopende zaken.

Bij betaling via de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) wordt nog ook wel de betaalconditie ‘GKB’ gebruikt. Bij toepassing WSNP boekt de woningcorporatie doorgaans het openstaande bedrag gelijk af, gezien de geringe kans op betaling.
Bezichtigen beschikbare eenheidGegadigdeWerven en selecteren kandidaten
Bijwonen VvE vergaderingVvE besluitDeelnemen VVEvergaderingBijwonen VvE vergadering is het werkproces waarmee de woningcorporatie - tevens VvElid - actief deelneemt aan de VvE vergadering en daardoor ook de belangen behartigt van de huurder in de VvE vergadering
Doorbelasten onderhoudsorderDebiteurenbeheer
Factuur voor huurder gereed
Debiteurenbeheer
Voeren debiteurenbeheer
Evalueren klantoordeelEvaluatie klantoordeelMeten klantwaardering
Faciliteren VvE vergaderingVergaderstukken VvEVoeren administratief beheer VVEFaciliteren VvE vergadering is het werkproces waarmee de agenda, de vergaderstukken en de notulen van de VvE ledenvergadering worden opgesteld en verspreid onder de leden van de VvE
Faciliteren bewonersparticipatieParticipatie middelBevorderen leefbare woonomgevingFaciliteren bewonersparticipatie is het werkproces waarmee middelen beschikbaarworden gesteld/ingezet worden om de bewoners actief te betrekken bij het beheer van het woongebouw en de woonomgeving.
Faciliteren sociale cohesieSociale begeleidingBevorderen leefbare woonomgeving
Financieren ondernemingOndernemingsfinancieringUitvoeren treasury
Gerechtelijke fase deurwaarderAfboeking
Inkomende betaling
Ontruiming
Incasseren vorderingen deurwaarderIn het werkproces ‘gerechtelijke fase deurwaarder’ heeft er geen betaling van de vordering plaatsgevonden in het minnelijke traject. Bij een gerechtelijke invorderingsprocedure wordt de debiteur gedagvaard voor de Rechtbank om de betaling van openstaande schulden af te dwingen. Er volgt een gerechtelijke procedure die zal uitmonden in een gerechtelijk vonnis, welke in het geval van huurders uiteindelijk kan leiden tot uitzetting van de huurder.
Gunnen en plannen uitvoering geriefsverbetering / WMO eenheidOpdracht uitvoering geriefsverbetering / WMORealiseren geriefsverbetering/WMOGunnen en plannen uitvoering geriefsverbetering / WMO eenheid is het werkproces waarmee bepaald wordt welke uitvoerder de werkzaamheden mag gaan uitvoeren en wanneer dat gaat gebeuren
In exploitatie nemen eenhedenOpgeleverde exploitatie eenheid(Her)Ontwikkelen eenheden
Aankopen eenheden
Incasseren vordering, minnelijke fase 1Overdrachtsdossier deurwaarderIncasseren vorderingen
Incasso
Het werkproces ‘minnelijke fase 1’ is de eerste fase binnen het minnelijke gedeelte van het Incassoproces. Dit bevat alle processtappen die de woningcorporatie zelf of via een afgevaardigde onderneemt, zonder daarbij een deurwaarder in te schakelen. Ook komt er bij een minnelijke invordering geen rechter aan te pas. Bij een minnelijke invorderingsprocedure wordt via verschillende communicaties (aanmaningsbrieven bijvoorbeeld) met de contractant met een betalingsachterstand onderhandeld om alsnog de openstaande facturen te betalen.
Incasseren vordering, minnelijke fase 2, deurwaarderIncasseren vorderingen deurwaarderIn het werkproces ‘minnelijke fase 2’ is de vordering overgedragen aan de deurwaarder, maar is er nog geen sprake van een gerechtelijke traject.
Informeren huurder(s) VvEcomplexHuurdersbelang VVEvraagstukDeelnemen VVEvergaderingInformeren huurder(s) VvEcomplex is het werkproces waarmee de huurder(s) door de woningcorporatie - tevens VvElid - op de hoogte wordt gehouden van (voor)genomen besluiten van de VvE
Inkopen planmatig onderhoudIngekocht planmatig onderhoudVoeren technisch beheer VVEInkopen planmatig onderhoud is het werkproces waarmee de door de VvE vastgestelde planmatig onderhoudswerkzaamheden worden aanbesteed..
Inkopen reparatieonderhoudIngekocht reparatieonderhoudVoeren technisch beheer VVEInkopen reparatieonderhoud is het werkproces waarmee de door de VvE vastgestelde planmatig onderhoudswerkzaamheden worden aanbesteed..
Inkopen serviceIngekochte serviceInkopen goederen, diensten en werkenInkopen service is het werkproces waarmee services worden ingekocht bij leverancier
Inspecteren bouwdeelInspectie gereedInspecteren vastgoed
Vastgoedinspectie
Inspecteren bouwdeel is het werkproces waarmee de bouwdelen worden geinspecteerd waaraan werkzaamheden verricht moet worden om exact te beoordelen wat precies uitgevoerd moet worden en/of hoeveel materialen benodigd zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren
Intake reparatieverzoekContactinformatie
Geregistreerd reparatieverzoek
Afhandelen klantvragen
Contactmanagement
Leveren en beheren ICT middelenICT middelLeveren ICT diensten
Leveren externe communicatieExterne communicatieLeveren communicatie diensten
Leveren huisstijlHuisstijlLeveren communicatie diensten
Leveren juridisch adviesJuridisch adviesLeveren juridische diensten
Leveren logistieke dienstLogistieke dienstLeveren facilitaire diensten
Leveren maaltijdMaaltijdLeveren facilitaire diensten
Leveren onderhoudOnderhoudLeveren facilitaire diensten
Leveren rechtsbijstandRechtsbijstandLeveren juridische diensten
Leveren rente- en valutamanagementRente- en valutamanagementUitvoeren treasury
Leveren schoonmaakSchoonmaakLeveren facilitaire diensten
Meten klantwaardering huuropzeggingKlantbeoordeling huuropzeggingMeten klantwaardering
Meten klantwaardering reparatieonderhoudKlantbeoordeling reparatieKlanttevredenheid
Meten klantwaardering
Meten klantwaardering terugkoopKlantbeoordeling terugkoopMeten klantwaardering
Meten kwaliteit uitgevoerd onderhoudVastgestelde vastgoedconditieInspecteren vastgoedMeten kwaliteit uitgevoerd onderhoud is het werkproces waarmee gecontroleerd wordt of de realisatie van de onderhoudswerkzaamheden door de uitvoerder conform de vooraf gestelde eisen is uitgevoerd
Offereren geriefsverbetering / WMO eenheidOfferte geriefsverbetering / WMO eenheidRealiseren geriefsverbetering/WMOOffereren geriefsverbetering / WMO eenheid is het werkproces waarmee offertes worden opgevraagd bij uitvoerders voor te realiseren geriefsverbeteringen/WMO aanpassingen
Ontvangen onderhoudsorder en plannen takenPlanning uitvoering taken onderhoudsorderRealisatie onderhoudsorder
Uitvoeren onderhoudsorder
Ontwikkelen organisatieOrganisatieontwikkelingLeveren personele diensten
Oplossen incidentOpgelost incidentLeveren ICT diensten
Oprichten VvESplitsing(Her)Ontwikkelen eenheden
Opstellen In control statementIn control statementUitvoeren control
Opstellen Jaarschijf onderhoudJaarschijf onderhoudOpstellen/actualiseren (M)JOBOpstellen jaarschijf onderhoud is het werkproces waarin de te palnnen onderhoudsmaatregelen en onderhoudsbudgetten worden bepaald voor het eerstvolgende boekjaar van de woningcorporatie en voortvloeit uit het gekozen scenario uit het Meerjaren onderhoudsplan.
Opstellen MeerjarenbegrotingMeerjarenbegrotingOpstellen/actualiseren financieel planOpstellen meerjarenegroting is het werkproces waarin financiële scenario's worden doorgerekend op de algehele bedrijfsvoering ten einde een scenario te kiezen dat de financiële kaders bepaald voor de bedrijfsvoering van de woningcorporatie.
Opstellen VvE jaarbegrotingVvE JaarbegrotingVoeren financieel beheer VVEOpstellen VvE jaarbegroting is het werkproces waarmee de jaarbegroting voor de Vereniging van Eigenaren ter besluitvorming van de jaarlijkse VvEvergadering wordt opgesteld
Opstellen VvE jaarrekeningVvE JaarrekeningVoeren financieel beheer VVEOpstellen VvE jaarrekening is het werkproces waarmee de jaarrekening van het afgesloten boekjaar voor de Vereniging van Eigenaren ter besluitvorming van de jaarlijkse VvEvergadering wordt opgesteld
Opstellen aankoop- en verkoopbeleidAankoop- en VerkoopbeleidBepalen beleid
Opstellen communicatiebeleidCommunicatiebeleidBepalen beleid
Opstellen communicatieplanCommunicatieplanOpstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan
Opstellen dPidPiVerantwoorden bedrijfsvoeringOpstellen dPi is het werkproces waarmee jaarlijks de gevraagde gegevens dPi worden verzameld, ingevuld, gevalideerd en aangeleverd
Opstellen dVidViVerantwoorden bedrijfsvoeringOpstellen dVi is het werkproces waarmee jaarlijks de gevraagde gegevens dVi worden verzameld, ingevuld, gevalideerd en aangeleverd
Opstellen en verstrekken (M)JOBOnderhoudsbegrotingVoeren technisch beheer VVEOpstellen en verstrekken meerjarenonderhoudsbegroting is het werkproces waarin de temporisering en omvang van te plannen onderhoudswerkzaamheden worden doorgerekend op effectiviteit en prijs en ter besluitvoming van de jaarlijkse vvEvergadering een scenario wordt uitgewerkt en de onderhoudsbegroting voor het komende boekjaar wordt bepaald.
Opstellen financieel beleidFinancieel beleidBepalen beleid
Opstellen incassobeleidIncassobeleidBepalen beleid
Opstellen informatiebeleidInformatiebeleidBepalen beleid
Opstellen informatieplanInformatieplanOpstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan
Opstellen inkoopbeleidInkoopbeleidBepalen beleid
Opstellen jaarbegrotingJaarbegrotingOpstellen/actualiseren financieel planOpstellen jaargroting is het werkproces waarin de financiële middelen worden bepaald voor het eerstvolgende boekjaar van de woningcorporatie en voortvloeit uit het gekozen scenario uit de Meerjarenbegroting..
Opstellen jaarrapportageJaarrapportageUitvoeren control
Opstellen jaarrekeningJaarrekeningVerantwoorden bedrijfsvoeringOpstellen jaarrekening is het werkproces waarmee jaarlijks de verlies en winstrekening over het afgesloten boekjaar wordt opgesteld, gevalideerd en aangeleverd
Opstellen jaarverslagJaarverslagVerantwoorden bedrijfsvoeringOpstellen jaarverslag is het werkproces waarmee jaarlijks een schrijftelijk verslag wordt opgesteld over de bedrijfsvoering van de woningcorporatie inclusief de verlies en winstrekening over het afgesloten boekjaar dat gevalideerd en openbaar gepubliceerd wordt
Opstellen kandidatenlijstKandidatenlijstWerven en selecteren kandidatenOpstellen kandidatenlijst is het werkproces waarmee de volgorde van kandidaten voor de beschikbare eenheid op basis van vooraf vastgestelde volgordebepaling én toewijzingscriteria definitief wordt gemaakt.
Opstellen klantmonitorKlantmonitorUitvoeren benchmarkOpstellen klantmonitor is het werkproces waarmee relevante klantgerelateerde informatie wordt verzameld, genalyseerd en verwerkt ten einde conclusies te trekken over de wijze waarop klanten beter kunnen wodren bediend.
Opstellen kwartaalrapportageKwartaalrapportageUitvoeren control
Opstellen leefbaarheidsplanLeefbaarheidsplanOpstellen/actualiseren sociaal beheerplan
Opstellen maandrapportageMaandrapportageUitvoeren control
Opstellen marktmonitorMarktmonitorUitvoeren benchmarkOpstellen marktmonitor is het werkproces waarmee relevante (woning)marktgerelateerde informatie wordt verzameld, genalyseerd en verwerkt ten einde conclusies te trekken over de de mate waarop vraag en aanbod van vastgoed op elkaar aansluit en welke maatregelen getroffen kunnen worden om het beschikbare en te verwerven vastgoed aanbod beter afgestemd kan worden aan de vraag.
Opstellen onderhoudsbeleidOnderhoudsbeleidBepalen beleid
Opstellen opdrachtbriefOpdrachtbriefUitvoeren portefeuillesturing
Opstellen organisatie-inrichtingsplanOrganisatie-inrichtingsplanOpstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan
Opstellen personeelsbeleidPersoneelsbeleidBepalen beleid
Opstellen personeelsplanPersoneelsplanOpstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan
Opstellen projectontwerpUitvoeringsbesluit(Her)Ontwikkelen eenheden
Opstellen risico auditRisico auditUitvoeren risicomanagement
Opstellen risk control frameworkRisk control frameworkUitvoeren risicomanagement
Opstellen startbesluitStartbesluitUitvoeren portefeuillesturing
Opstellen wijkplanWijkplanOpstellen/actualiseren gebiedsplan
Opstellen/actualiseren Aankoop- en verkoopplanAankoop- en verkoopplanUitvoeren portefeuillesturingOpstellen/actualiseren Aankoop- en verkoopplan is het werkproces waarin de tekorten/overschotten van de vastgoedportefeuille ten opzictte van de wensportefeuille worden bepaald en plannen wodren uitgewerkt om die tekorten/overschotten middels verwerving respctievelijk vervreemding gerealiseerd worden.
Opstellen/actualiseren GebiedsvisieGebiedsvisieBepalen visie
Opstellen/actualiseren KlantvisieKlantvisieBepalen visie
Opstellen/actualiseren Meerjaren onderhoudsplanMeerjaren onderhoudsplanOpstellen/actualiseren (M)JOBOpstellen meerjareneonderhoudsplan is het werkproces waarin aan de hand van scenarios' de temporisering en omvang van te plannen onderhoudswerkzaamheden worden doorgerekend op effectiviteit en prijs, ten einde een scenario te kiezen dat bepaald welke onderhoudsmaatregelen voor de eerstkomende jaren worden gerealiseerd.
Opstellen/actualiseren OrganisatievisieOrganisatievisieBepalen visie
Opstellen/actualiseren PortefeuillevisiePortefeuillevisieBepalen visie
Opstellen/actualiseren Tactisch voorraadplanTactisch voorraadplanUitvoeren portefeuillesturingOpstellen/actualiseren Tactisch voorraadplan is het werkproces waarin de exploitatie van het vastgoed - opgeslpitst naar deelproposities per beoogde doelgroepen van beleid - wordt beoordeeld en desgewenst herzien ten einde de beoogde vastgoedportefeuille te realiseren die maximaal aansluit op de doelstellingen van de woningcorporatie.
Opstellen/actualiseren Vastgoed-investeringsplanVastgoed investeringsplanUitvoeren portefeuillesturing
Opstellen/actualiseren WoonvisieWoonvisieBepalen visie
Opstellen/actualiseren sociaal beleidSociaal beleidBepalen beleid
Opstellen/actualiseren vastgoedbeleidVastgoedbeleidBepalen beleid
Opstellen/actualiseren verhuurbeleidVerhuurbeleidBepalen beleid
Opvragen klantoordeelKlantoordeelMeten klantwaardering
Overdragen beheerBeheerovereenkomst wooncoörperatieFaciliteren wooncoöperatieOverdragen beheer is het werkproces waarmee beheer van vastgoed wordt overgedragen aan de wooncoöperatie
Overdragen opgeleverd vastgoedOverdrachtsbesluit(Her)Ontwikkelen eenheden
Pre-notificeren contractantGeprenotificeerde contractantIncasseren vorderingen
Incasso
Het werkproces ‘pré-minnelijke fase’ bestaat uit processtappen die voorafgaan aan de minnelijke fase. Dit betreft het voorsorteren van contractanten op de daaropvolgende minnelijke fasen.
Publiceren eenheidAdvertentie beschikbare eenheidWerven en selecteren kandidatenPubliceren eenheid is het werkproces waarmee beschikbaar aanbod wordt gepubliceerd inclusief de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen
Realiseren wijziging (RFC)Uitgevoerde wijziging (RFC)Leveren ICT diensten
Regisseren (her)ontwikkelen eenhedenOpgeleverd vastgoed(Her)Ontwikkelen eenheden
Regisseren onderhoudsorderGecoördineerd reparatieonderhoud
Technisch gereed
Coördinatie mutatieonderhoud
Coördinatie reparatieonderhoud
Coördineren mutatieonderhoud
Coördineren reparatieonderhoud
Regisseren planmatig onderhoudTechnisch gereed POCoördineren planmatig onderhoudRegisseren planmatig onderhoud is het werkproces waarmee geplande onderhoudswerkzaamheden van de verhuurde eenheid/te onderhouden eenheid worden uitgevoerd door de uitvoerder
Registreren klachtGeregistreerde klachtAfhandelen klachten dienstverlening
Registreren klantvraagAfhandelen klantvragenRegistreren klantvraag is het werkproces waarmee vragen van 'klanten' worden geregistreerd en in behandeling worden genomen
Registreren woningzoekendeInschrijvingInschrijven woningzoekendenRegistreren woningzoekende is het werkproces waarmee het registratieverzoek van de aanvrager wordt geverifieerd op vigerende regelgeving en - indien akkoord - de aanvrager inclusief de woonwensen geregisteerd wordt als woningzoekende
Taxeren eenheidTaxatierapportTaxeren vastgoed
Transporteren akte van leveringTransportakte gepasseerdTransporteren leveringaktes
Uitgeven urgentie woningzoekendeHerhuisvestingsverklaringLeveren urgentieverklaring herhuisvestingUitgeven urgentie woningzoekende is het werkproces waarmee de woningcorporatie een urgentieverklaring verstrekt op basis waarvan de huurder als gevolg van herhuisvesting voorrang krijgt ten opzichte van niet-urgent verklaarde woningzoekenden
Uitgeven urgentieverklaringUrgentieverklaringBehandelen urgentie aanvragen woningzoekendenUitgeven urgentieverklaring is het werkproces waarmee de (samenwerkende) gemeente(s) via de woningcorporatie(s) een urgentieverklaring verstrekt op basis waarvan de woningzoekende voorrang krijgt ten opzichte van niet-urgent verklaarde woningzoekenden
Uitgevoerd werkkapitaalbeheerWerkkapitaalbeheerUitvoeren treasury
Uitvoeren intake verzoek geriefsverbeteringBevestiging verzoek geriefsverbeteringRealiseren geriefsverbetering/WMOUitvoeren intake verzoek geriefsverbetering is het werkproces waarmee de aanvraag geriefsverbetering van de aanvrager wordt geregistreerd, beoordeeld en indien aanvrager akkoord verder in behandeling genomen
Uitvoeren onderhoudstaakUitgevoerde onderhoudsorder
Uitvoering gereed
Realisatie onderhoudsorder
Uitvoeren onderhoudsorder
Uitwerken scenario'sVoorbereidingsbesluit(Her)Ontwikkelen eenheden
Vaststellen servicecomponentServicecomponentVerrekenen service-/stookkostenVaststellen servicecomponent is het werkproces waarmee wordt bepaald welke servicecomponenten in rekening worden gebracht
Verbeteren datakwaliteitVerbeterde datakwaliteitLeveren datamanagement
Verhuren eenheidGetekende huurovereenkomstVerhuren eenhedenVerhuren eenheid is het werkproces waarmee de kandidaat die in aanmerking komt voor het vrijkomende aanbod (de gegadigde) gefaciliteerd wordt om het vastgoed te bezichtigen, de huurovereenkomst met de nieuwe huurder wordt gesloten en de sleutel wordt overhandigd.
Verkopen appartementsrechtVerkoopakte gepasseerdVerkopen appartementsrechtenWoningcorporaties kunnen appartementsrechten verkopen indien sprake is van gesplitst vastgoed. Het splitsen van vastgoed overeenkomstig vigerende wetgeving leidt automatisch tot het oprichten van een VvE. Woningcorporaties zijn dan geen eigenaar meer van het vastgoed, maar in eerste instantie 100% aandeelhouder van de VvE. Door appartementesrechten te verkopen neemt een meerderheidsbelang geleidelijk af. Sommige woningcorportaies kiezen bewust om ten minstes 51% aandeelhouder (gebaseerd op de stemverhouding conform de splitsingsakte) te behouden om een meerderheidsstandpunt te kunnen garanderen. Anderen woningcorporaties kiezen bewust een andere koers om eigenaren een serieuzere stem in de VvE te verschaffen of omdat de strategie is om het vastgoed volledig uit te ponden (af te stoten).
Verkopen opstalVerkoopakte gepasseerdVerkopen eenhedenWoningcorporaties kunnen eengezinswoningen 'vrij' verkopen inclusief het onderliggende perceel. Soms kiezen woningcorporaties om moverende redenen voor verkoop met een terugkoopregeling (zoals koopgarant). Indien een terugkoopregeling wordt voorzien, dan wordt doorgaans het onderliggende perceel van het pand in (onder)erfpacht uitgegeven om daarmee de terugkooprechten en plichten juridisch te regelen.
Verpachten perceelGesloten (onder)erfpacht overeenkomstVerkopen eenhedenWoningcorporaties kunnen eengezinswoningen verkopen inclusief het onderligggende perceel. Indien echter een terugkoopregeling wordt beoogd, dan wordt doorgaans het perceel in (onder)erfpacht uitgegeven teneinde een terugkoopregeling juridisch te regelen zodat het terugkooprecht of - plicht juridsch is gewaarborgd..
Verrekenen service-/stookcomponentAfrekenbedrag servicecomponentVerrekenen service-/stookkostenVerrekenen service-/stookcomponent is het werkproces waarmee het voorschot over - en het verbruik in betreffende periode van service-/stookcomponent wordt verrekend
Verwerken WMO aanvraagWMO aanvraagRealiseren geriefsverbetering/WMOVerwerken WMO aanvraag is het werkproces waarmee de aanvraag WMO van de aanvrager wordt geregistreerd, beoordeeld en indien aanvrager en gemeente akkoord verder in behandeling genomen
Verwerken betalingBoekingVoeren financiële administratie
Verwerken declaratieVerwerkte declaratieLeveren personele diensten
Verwerken huuropzeggingHuurovereenkomst beëindigdContracteren
Verhuren eenheden
Verwerken huuropzegging is het werkproces waarmee de huurovereenkomst met de huurder wordt beeindigd en daarmee ook het gebruiksrecht van huurder voor de verhuurde eenheid stopt
Verwerken initiatief wooncoörperatieIntentieverklaring ondersteunen wooncoörperatieFaciliteren wooncoöperatieVerwerken initiatief wooncoörperatie is het werkproces waarmee het bewonersinitiatief voor het oprichten van een nieuwe wooncoöpratatie in behandeling wordt genomen
Verwerken terugkoopTerugkoopakte gepasseerdVerkopen appartementsrechten
Verkopen eenheden
Indien de koper (inmiddels verkoper) de opstal of het appartementsrecht wil verkopen, dan is de woningcorporatie (afhankelijk van de eerder overeengekomen regeling) gerechtigd of verplicht om de opstal - en indien van toepassing - de (onder)erfpachtregeling te beëindigen - of het appartementsrecht terug te kopen.
Verwerken verlofVerwerkt verlofLeveren personele diensten
Verwerken ziekmeldingVerwerkte ziekmeldingLeveren personele diensten
Verwerven vastgoedAangekocht vastgoedAankopen eenheden
Verzenden passend aanbodNotificatie passend aanbodInschrijven woningzoekendenVerzenden passend aanbod is het werkproces waarmee beschikbaar aanbod wordt gepubliceerd en specifiek onder de aandacht wordt gebracht bij de woningzoekende die naar betreffend aanbod op zoek is
Voeren VvE administratieVvE administratieVoeren administratief beheer VVEVoeren VvE administratie is het werkproces waarmee de administratie van de VvE wordt bijgehouden
Voeren liquiditeitsmanagementLiquiditetsmanagementUitvoeren treasury
Waarderen bezitVastgoedwaarderingUitvoeren portefeuillesturingWaarderen bezit is het werkproces waarin de opdracht wordt verstrekt aan een taxateur om (een deel van) de vastgoedportefeuille te taxeren, de taxateur wordt aangestuurd en de waarderingen worden opgeleverd ten einde van de algehele vastgoedportefeuille een geactualiseerde waardering van het vastgoed te kunnen opleveren
Werkproces 1Bedrijfsservice 1Bedrijfsfunctie A
Bedrijfsproces 1
Dit is het werkproces dat nodig is om de benodigde bedrijfsservice 1 of 'deeldienst 1' te realiseren om de uiteindelijk te leveren dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties.
Werkproces 2Bedrijfsservice 2Bedrijfsfunctie B
Bedrijfsproces 1
Dit is het werkproces dat nodig is om de benodigde bedrijfsservice 2 of 'deeldienst' 2 te realiseren om de uiteindelijk te leveren dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties.
Werkproces 3Bedrijfsservice 3Bedrijfsproces 2Dit is een werkproces dat onderdeel is van bedrijfsproces 2. Daarmee wordt dienst 2 gerealiseert. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties.
Wijzigen functieGewijzigde functieLeveren personele diensten
Wijzigen medewerkergegevensGewijzigde medewerkersgegevensLeveren personele diensten
Wijzigen salarisGewijzigd salarisLeveren personele diensten
leveren interne communicatieInterne communicatieLeveren communicatie dienstenIn Kennismodel

Het thema CORA werkprocessen past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA werkprocessen:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een (interne) klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice (vrij vertaald gebruikersfunctie) is functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een werkproces en bedient hiermee een bedrijfsfunctie. (ApplicationService) Applicatieservice Een bedrijfsobjecten-domein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Bedrijfsobjecten-domein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een deeldienst realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak (VERA) Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel een dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Een risico is de kans op het optreden van een onzekere gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie en heeft invloed op het behalen van de organisatie-, afdelings- of procesdoelstellingen van de woningcorporatie. - Een risico beïnvloedt bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot afwijkingen van geplande resultaten. - Een risico wordt bepaald door oorza(a)k(en) en resulterend(e) gevolg(en). - Een risico heeft een kans van voorkomen en een impact (grootte van effect). (Assessment) Risico BusinessService Deelbedrijfsservice Een gegevensobjecten-domein is een logisch samenhangende groepering van gegevensobjecten. (Grouping) Gegevensobjecten-domein Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject (VERA) Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert. (BusinessRole) Leverende rol Een zaaktype is een generieke omschrijving van zaken van hetzelfde type. (BusinessObject) Zaaktype Een risico-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare ... (Value) Risico-indicator AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient AccessRelationship W TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor AccessRelationship RW RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship voert uit AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship W AggregationRelationship is opgebouwd uit AssociationRelationship heeft betrekking op InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship verantwoordelijk voor CompositionRelationship Onderdeel van AggregationRelationship clustert AssociationRelationship gekoppeld aan RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship Deze svg is op 11-03-2021 14:21:31 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 14:21:31 CET


Originele kleuren
Vanuit CORA 3
   
   
   
   
Rollenmodel
   
   
Dienstenmodel
   
   
Productenmodel
   
   
Producten en diensten model
   
   
CORA producten en dienstenmodel
   
   
Informatiefunctiemodel
   
   
Applicatiemodel
   
   
CORA processjabloon
   
   
Applicatielaag en services
   
   
BIM
   
   
Bedrijfsfunctiemodel
   
   
Organisatie
   
   
Werkprocesmodel
   
   
Thema procesketen
   
   
Informatiemodel
   
   
Gegevenshuishouding
   
   
CORA procesmodel
   
   
Sturingsmodel
   
   
Bedrijfsprocesmodel
   
   
RCF
   
   
Bedrijfsservicesmodel
   
   
Status
   
   
Prestatiemeting
   
   
Zaakgericht werken
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
   
Logo CORA.jpg