CORA gegevensdomeinen

Het CORA-gegevensdomeinmodel maakt gebruik van de termen ‘objecten’, ‘gegevensdefinities’ en ‘gegevensdomein’.

  • Objecten: voor woningcorporaties relevante gebeurtenissen of onderwerpen uit de werkelijkheid, waarop het handelen gericht is en waarover gegevens vastgelegd worden.
  • Gegevensdefinities: begripsomschrijvingen van de voor woningcorporaties relevante objecten.
  • Gegevensdomein: Een groep van samenhangende objecten waar een woningcorporatie voor de bedrijfsvoering gegevens van vastlegt, gebruikt en onderhoudt en die een woningcorporatie als een geheel in ogenschouw neemt.


In archimate gebruiken we voor het modelleren de entiteit bedrijfsobject.

Definitie: Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt.


CORA 4.0 gegevensdomeinmodel

In CORA komen vijf gegevensdomeinen aan de orde. Van elk domein is een bedrijfsobjectenmodel gemaakt waarin de objecten ten opzichte van elkaar zijn gepositioneerd. Klik op een informatiedomein voor het onderliggende bedrijfsobjectenmodel.


ERROR: Invalid value Id-6fc378aa-c910-2138-4782-53bf16030ee4 for parameter

in parserfunction {{#displayArchiMateDiagram:page=}}.
ERROR: Unknown error


Aan het model is direct te zien wat een woningcorporatie doet: vastgoed ontwikkelen, onderhouden en beschikbaar stellen voor relaties. De overeenkomsten bepalen onder andere de betrekkingen tussen vastgoed en relaties. Projectontwikkeling leidt tot vastgoed en vastgoed moet onderhouden en/of betaald worden. Het ontwikkelen van vastgoed legt men vast in overeenkomsten, net als het onderhoud. Natuurlijk zijn er meer gegevensdomeinen denkbaar maar het is in een referentiearchitectuur niet de bedoeling volledig en uitputtend te zijn.

Elk gegevensdomein heeft een eigen kleur gekregen, waardoor in de gegevensmodellen eenvoudig te zien is tot welk gegevensdomein een object behoort. De lijnen tussen de gegevensdomeinen geven aan dat een gegevensdomein een belangrijke relatie heeft met een ander gegevensdomein. Het ontbreken van een lijn wil niet zeggen dat er geen relatie is, alleen dat die op dit niveau niet is opgenomen omdat die minder prominent aanwezig is.


Voorbeelduitwerking afbakening onderhoud, verbetering en (her)ontwikkeling van vastgoed

Een vaak terugkerend vraagstuk in de sector is de afbakening van onderhoud.

* Wat is Onderhoud?

* Wat wordt verstaan onder Groot onderhoud?

* Is Groot onderhoud hetzelfde als Renovatie?

Zomaar wat vragen die veel discussie oproepen. Louter het vaststellen van definities voor bedrijfsobjecten is voor het beantwoorden van deze vragen onvoldoende. Er zit namelijk een boekhoudkundig aspect aan deze vraag. Het Referentie Grootboek Schema (RGS) is een instrument dat hierbij gaat helpen meer grip op te krijgen. Maar de benadering vanuit de invalshoek van CORA gaat nog iets dieper door te onderzoeken wat er bedrijfsmatig én fysiek gebeurt. We illustreren dit aan de hand van onderstaande figuur.


Afbakening vastgoedonderhoud, vastgoedverbetering en vastgoed(her)ontwikkeling


  • Onderhoud heeft geen gevolgen voor de lopende exploitatie. Er wordt immers in de lopende exploitatieperiode onderhoud voorzien waarvoor reeds financiële reserves beschikbaar zijn. Er worden louter herstel- of vervangingsactiviteiten en/of periodieke keuringen uitgevoerd.
  • Zodra verbeteractiviteiten en/of toevoegactiviteiten worden uitgevoerd wat niet uit de onderhoudsreservering oftewel de lopende exploitatie wordt gefinancierd, dan is sprake van vastgoedverbetering. Er vindt een (boekhoudkundige) ingreep plaats ten opzichte van de lopende exploitatie. De kosten worden door de woningcorporatie afgeboekt, direct in rekening gebracht bij de huurder/VVE, of bijvoorbeeld pas bij mutatie van de eenheid in rekening gebracht door de huurprijs te harmoniseren.
  • Indien nog ingrijpender maatregelen worden getroffen, dan kan besloten worden om de lopende exploitatie te beeindigen en een nieuwe exploitatie te starten. In dat geval is sprake van herontwikkeling.

In de praktijk worden vooral bij planmatig onderhoud meerdere activiteiten tegelijk uitgevoerd. In zo'n project is dus sprake van vastgoedonderhoud én vastgoedverbetering.


Toelichting gegevensdomeinmodel

Het doel van het CORA-gegevensdomeinmodel is inzichtelijk maken over welke voor woningcorporaties van belang zijnde onderwerpen er gegevens vastgelegd moeten worden. Verder geeft het gegevensdomeinmodel aan hoe die gegevens precies gedefinieerd zijn en hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Het gegevensdomeinmodel is de basis voor de informatievoorziening van elke woningcorporatie en voor elk informatiesysteem dat daarbij gebruikt wordt. Het CORA-gegevensdomeinmodel laat elke woningcorporatie de ruimte om die gemeenschappelijke basis aan te passen of uit te breiden met gegevens die voor de eigen woningcorporatie ook van toepassing zijn.

Het gegevensdomeinmodel ondersteunt de volgende CORA-principes:

  • Principe 1: Er wordt gewerkt vanuit een branche- en bedrijfsbreed begrippenkader: bij het gegevensmodel wordt een uitgebreide lijst met definities beschreven en hierdoor draagt het gegevensmodel bij aan dit principe.
  • Principe 5: De bedrijfsvoering en informatiehuishouding sluiten aan op (relevante) overheidsbrede basisregistraties: onderdeel van het gegevensmodel is het vastgoedobjectenmodel waarin de relatie met de BAG is opgenomen.
  • Principe 6: Basisgegevens worden eenmalig aan de bron vastgelegd en de kwaliteit van deze registraties wordt geborgd: het gegevensmodel biedt de basis om gegevensregistraties af te bakenen zodat eenmalige vastlegging van gegevens geborgd kan worden.
  • Principe 7: Uitwisselbaarheid van gegevens gebeurt op basis van breed geaccepteerde en actuele standaarden: door tenminste uit te gaan van dezelfde uniforme gegevensdefinities wordt dit principe haalbaar. Ook het harmoniseren van het gegevensmodel met extern bepaalde definities (dVi/dPi, BAG) draagt bij aan dit principe.


Alfabetisch overzicht van CORA gegevens


In Kennismodel

Het thema CORA gegevensdomeinen past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA gegevensdomeinen:Originele kleuren
Vanuit CORA 3
   
   
Applicatiemodel
   
   
Applicatielaag en services
   
   
ArchiMate basiskleuren