CORA bedrijfsfuncties

Nieuw in CORA 4.0 zijn bedrijfsfuncties. Zij zijn verantwoordelijk voor de werkprocessen. Dat impliceert dus dat meerdere bedrijfsfuncties verantwoordelijk kunnen zijn voor één bedrijfsproces.

Definitie: Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices.

In CORA hanteren we de schrijfwijze voor bedrijfsfuncties: altijd in enkelvoudig zelfstandig naamwoord


CORA bedrijfsfunctiemodel

Welke bedrijfsfuncties CORA onderscheid, is bij het bepalen van de producten & diensten globaal verkend. Onderstaande alfabetische opsomming is derhalve nog indicatief.


>>medio 2020 wordt hier het CORA bedrijfsfunctiemodel gepubliceerd<<


Toelichting bedrijfsfuncties

Bedrijfsfuncties zijn:

  • Uniek
  • Niet overlappend
  • Kunnen op meerdere plaatsen in de organisatie voorkomen
  • Sluiten elkaar uit


Alfabetisch overzicht van CORA bedrijfsfuncties

BedrijfsfunctieGroepeert werkproces(sen)Beschrijving
AccountancyHet zorgdragen voor een samengestelde en/of gecontroleerde jaarrekening en/of onafhankelijk gekwalificeerd adviseren op ondermeer management en organisatie, financiële administratie en fiscale aangelegenheden (is geen bedrijfsfunctie van een woningcorporatie)
AfspraakbeheerHet zorgdragen dat afspraken met klanten en de woningcorporatie en leveranciers vastgelegd kunnen worden en indien gewenst gewijzigd kunnen worden en waarover alle betrokkenen tijdig geinformeerd worden.
Bedrijfsfunctie AWerkproces 1Is de bedrijfsfunctie die verantwoordelijk is voor het leveren van bedrijfsservice 1 met behulp van werkproces 1 in applicatieservice A
Bedrijfsfunctie BBedrijfsproces 1
Werkproces 2
Is de bedrijfsfunctie die verantwoordelijk is voor het leveren van bedrijfsservice 2 met behulp van werkproces 2 in applicatieservice B, maar is onderdeel van een andere hoofdbedrijfsfunctie die hier niet is getoond
Bedrijfsfunctie CBedrijfsproces 2Is de bedrijfsfunctie van een ketenpartner van de woningcorporatie die verantwoordelijk voor het uitvoeren van werkproces 3 als onderdeel van bedrijfsproces 2 en daarmee dienst 2 levert aan de woningcorporatie
BedrijfsstrategieHet vaststellen van de visie en de missie van de organisatie op basis waarvan de strategie kan worden bepaald en het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen.
BerichtmanagementHet zorgdragen dat alle inkomende en uitgaande berichten van afzender 'tijdig' bij de geadresseerde wordt afgeleverd.
BetalingsvorderingHet zorgdragen voor opdrachtgevers dat structurele betalingsachterstanden van klanten van de opdrachtgever alsnog worden ingelopen en als dat niet lukt gerechtelijke stappen wodren ondernomen (is geen bedrijfsfunctie van een woningcorporatie)
CommunicatieHet ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen.
ContactmanagementIntake reparatieverzoekHet onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners.
ContracterenVerwerken huuropzeggingHet zorgdragen voor het opstellen, aangaan en ondertekenen van huurovereenkomsten met huurders namens de woningcorporatie.
ControlHet controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke de woningcorporaties hun doelstellingen willen realiseren.
Coördinatie mutatieonderhoudRegisseren onderhoudsorderHet zorgdragen van de realisatie van het onderhoud aan vastgoedeenheden met als doel betreffende eenheden (opnieuw) te verhuren of te verkopen.
Coördinatie planmatig onderhoudHet zorgdragen van de realisatie van geplande onderhoudswerkzaamheden aan het vastgoed van de woningcorporatie binnen de vooraf gestelde kaders.
Coördinatie reparatieonderhoudRegisseren onderhoudsorderHet zorgdragen van de realisatie van reparatieonderhoud aan het vastgoed van de woningcorporatie binnen de vooraf gestelde kaders.
CrediteurenbeheerBetalen factuurHet zorgdragen van de crediteuren administratie en daaruit voortkomende werkzaamheden zoals inkomende facturen betaalbaar stellen.
DebiteurenbeheerDoorbelasten onderhoudsorderHet zorgdragen van de debiteuren administratie en daaruit voortkomende werkzaamheden alsmede het signaleren van ontstane achterstanden.
FacilitairHet zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie.
Financiële planningHet zorgdragen dat de financiële behoefte en middelen van de woningcorporatie in balans blijven binnen te stellen kaders en daarmee de bedrijfsvoering gefinancierd kan worden.
HRMHet ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen.
ICTVerantwoordelijk voor het bekend maken en vertalen van informatiebehoeften naar gewenste informatievoorziening functionaliteiten en ICT-middelen en het verzorgen van het beheer de verbetering en doorontwikkeling daarvan.
IncassoAfsluiten betalingsregeling
Incasseren vordering, minnelijke fase 1
Pre-notificeren contractant
Het zorgdragen dat in de debiteurenadministratie ontstane achterstanden worden ingelopen.
InformatiemanagementHet ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van de woningcorporatie publiek verantwoord kan worden.
InformatievergaringHet zorgdragen dat externe informatie vergaard kan worden door interne medewerkers respectievelijk externen informatie over de woningcorporatie en de te leveren diensten rechtstreeks kunnen vergaren.
InformatieverstrekkingHet zorgdragen dat alle inkomende informatieverzoeken door een deskundige medewerker van de woningcorporatie worden beantwoord waarmee het informatieverzoek kan worden afgehandeld.
InkoopHet verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier.
Juridisch adviesHet bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving.
Kadastraal transportHet zorgdragen dat leveringsaktes worden gepasseerd en in het kadaster worden in-/uitgeschreven (is geen bedrijfsfunctie van een woningcorporatie)
KlachtmanagementHet zorgdragen dat klachten over de dienstverlening in behandeling worden genomen en worden afgehandeld.
KlanttevredenheidMeten klantwaardering reparatieonderhoudHet zorgdragen dat het klantoordeel over de dienstverlening van de woningcorporatie wordt verzameld, geanalyseerd en vervolgens gerapporteerd aan de eigen organisatie.
MatchingHet zorgdragen dat het beschikbaarkomende aanbod van vastgoedeenheden wordt aangeboden aan de klant(groep) die daar conform de wens van de klant(groep) én vigerende wet- en regelgeving het beste op aansluit.
OmgevingsbeheerHet zorgdragen dat de kwaliteit van de directe leefomgeving van de huurders (zoals straten, portieken enzovoorts) op peil blijft zoals dat in beheerplannen is beschreven en/of waar de woningcorporatie als verhuurder vanuit vigerende wet- en regelgeving toe verplicht is.
OrganisatieontwikkelingHet operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie.
ProlongatieHet zorgdragen dat een nieuwe termijn wordt gestart en dat voor die termijn een nieuwe reeks vorderingen wordt gestart.
Realisatie onderhoudsorderOntvangen onderhoudsorder en plannen taken
Uitvoeren onderhoudstaak
Het realiseren van onderhoudswerkzaamheden aan vastgoed inclusief installaties waarvoor opdracht is verstrekt door de vastgoedeigenaar (de woningcorporatie of de VvE).
RisicomanagementHet bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld.
Sociaal beheerHet ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op sociale aspecten van de wijken en buurten waarin de woningcorporatie vastgoed exploiteert.
StakeholdersmanagementHet afhandelen van directe contacten met mensen binnen en buiten de organisatie en het beheren van de relatie met deze mensen.
Technisch VVEbeheerHet zorgdragen dat alle noodzakelijke activiteiten ten behoeve van het technisch beheer aan het vastgoed waarvoor de Vereniging van Eigenaren verantwoordelijk is worden gepland en uitgevoerd.
TreasuryHet beheer van geldmiddelen, werkkapitaal, risico’s, investor relations, corporate finance en financiering om daarmee de woningcorporatie liquide en solvabel houden.
VVEadministratieHet zorgdragen voor het administratief en financieel beheer van Vereniging van Eigenaren.
VVEbestuurHet zorgdragen voor de uitvoering van VvE-besluiten en het additioneel besturen van de Vereniging van Eigenaren.
VVEvertegenwoordigingHet zorgdragen dat de belangen van de woningcorporatie en haar huurders in de Vereniging van Eigenaren worden behartigd en huurders over VvE-besluiten worden geinformeerd die het belang van huurders raakt.
VastgoedinspectieInspecteren bouwdeelHet zorgdragen dat vastgoed met een specifiek doel geinspecteerd wordt en de daaruitkomende bevindingen gerapporteerd wordt zodat voor dat specifieke doel de juiste vervolgacties kunnen worden uitgevoerd.
VastgoedrealisatieHet zorgdragen voor de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen.
VastgoedregistratieActualiseren vastgoedkenmerkenHet zorgdragen dat wijzigingen die aan het vastgoed worden doorgevoerd worden, geadministeerd worden in de vastgoedadministratie.
VastgoedsturingHet bepalen van het beleid ten aanzien van de exploitatiewijze, het beheer en het plannen van investeringen in het vastgoed gelet op het beoogde rendement voor de woningcorporatie en bewaking of het beoogde renedement ook gerealiseerd word. Veel woningcorporatie hebben hiervoor de disiplines Assetmanagement en Portfoliomanagement.
VastgoedtaxatieTaxeren vastgoedHet zorgdragen voor een marktconforme waardebepaling van vastgoed en percelen (is geen bedrijfsfunctie van een woningcorporatie)
VastgoedverbeteringHet zorgdragen dat geriefsverbeteringen aan vastgoed inclusief installaties waarvoor opdracht is verstrekt door de vastgoedeigenaar (de woningcorporatie of de VvE) en/of de huurder die daarvoor (een gedeelte van) de kosten betaald, worden gerealiseerd.
VastgoedverkoopVerkopen appartementsrechtenHet zorgdragen voor de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie.
VerantwoordingHet rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin deze voldoet aan verplichtingen en afspraken.
VerkoopaankoopHet zorgdragen voor de clustergewijze aankoop respectievelijk verkoop van vastgoed voor de woningcorporatie.
VoorraadbeheerHet zorgdragen voor een werkvoorraad van veelgebruikte materialen en gereedschappen waardoor standaardonderhoudswerkzaamheden direct uitgevoerd kunnen worden.In Kennismodel

Het thema CORA bedrijfsfuncties past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA bedrijfsfuncties:Originele kleuren
Vanuit CORA 3
   
   
Applicatiemodel
   
   
Applicatielaag en services
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
Logo CORA.jpg