VERA Standaard

VERA Standaard > De VERA Standaard
Vera 4.1 logoS.png


VERA 4.1!!
Bekijk snel de releasenotes voor alle mogelijkheden in versie VERA 4.1!
De laatste versie kun je downloaden via onze github VERA 4.1.
Via github kun je ook feedback geven over de Release


De VERA standaard kent een aantal producten:

Architectuur Informatiedomeinen Ketenprocessen Standaarden
IStock 000006712347Large 1280x600(1).jpg
Informatiedomeinen.png
IMG 2078 blue 1280x600.jpg
IStock 000028464846XXLarge kleiner 1280x600(1).jpg
Principes, uitgangspunten en hoe en met wie modelleren we dit? Uitwerking van het logische datamodel van corporaties in 12 domeinen. Uitwerking van verschillende toepassingen van VERA koppelingen binnen de Ketenprocessen van corporaties. Referentiedata, Koppelingen, Beveiliging, kengetallen.

VERA is de technische uitwerking van de Corporatie Referentie Architectuur (CORA) en heeft als belangrijkste doelgroepen: corporaties, leveranciers en ketenpartijen. VERA is ontstaan vanuit een vraag vanuit de markt, in een tijd waarin standaardisatie niet gebruikelijk was in de sector. Voor VERA is praktische toepasbaarheid belangrijk. De toekomstige ontwikkeling van VERA staat daarom in het teken van dit aspect en het gebruik van VERA. De toekomst van de standaard wordt mede beïnvloed door het indienen van RFC’s. Echter VERA staat niet op zichzelf. VERA is gerelateerd aan andere standaarden (CORA en DICO), waardoor ontwikkelingen van deze standaarden ook invloed hebben op de toekomstige ontwikkelingen van VERA.


Hoe pas je VERA toe?

VERA toepassen doe je in een aantal use-cases:

 • Koppelingen:
  • Uitwisseling van gegevens tussen processen (Ketenprocessen).
  • Integratie van gegevens tussen systemen (informatiedomeinen).
 • Logisch datamodel:
  • Doorvoeren van eenduidige gegevensdefinities.
  • Borgen datakwaliteit binnen systemen en Ketenprocessen.
  • Inrichten klanten binnen een systeem.
  • Doorontwikkeling of nieuwbouw van een systeem.
 • Kengetallen:
  • Eenduidige verantwoording richting toezichthouders
  • Standaardisatie van kwaliteitsmanagement.


VERA werkt continue door aan het uitwerken van toepassingen van de standaard in de vorm van Ketenprocessen.


Ketenintegratie

In het informatielandschap van een corporaties bestaan een flink aantal informatiedomeinen die met elkaar communiceren bij het uitvoeren van processen. Daarbij hebben veel van deze informatiedomeinen weer gegevensuitwisseling met externe partijen. VERA heeft focus op het standaardiseren van al deze gegevensuitwisseling, behalve daar waar al een andere standaard in gebruik is. Indien mogelijk werkt VERA samen met deze andere standaarden om tot een optimale aansluiting te komen.

Afb. 1 informatiestromen van een corporatie


Authentieke gegevensbronnen

VERA gaat uit van het principe dat er binnen het informatielandschap van een corporatie één authentieke bron is van ieder gegeven. Deze authentieke bronnen zijn gegroepeerd in informatiedomeinen. De totale set aan gegevens binnen één informatiedomein komen idealiter uit één administratie(systeem). Vanuit deze authentieke bronnen kunnen er redenen zijn om gegevens te synchroniseren naar andere administraties. Bijvoorbeeld vanwege datakwaliteit, performance, efficiëntie. Ook kunnen applicaties die een rol spelen in de verwerking van gegevens hun wijzigingen weer doorgeven aan de authentieke bron, zodat daar altijd de onweerlegbare laatste versie van het gegeven staat.


Business logica

VERA gaat uit van 'event-driven architectuur'. Dat wil zeggen dat gegevensuitwisseling plaatsvindt op basis van een gebeurtenis in een bepaald proces die relevant is voor een ander proces. Verder dan dit gaat VERA niet. Het afhandelen van bepaalde business logica en het modelleren hiervan wordt vallen buiten de VERA standaard.


Technologiekeuze

VERA heeft de informatievoorziening uitgewerkt in logische modellen volgens de OO-principes. Deze zijn daarmee technologie-onafhankelijk. Voor de koppelingen van VERA is het uitgangspunt dat deze een standaard 'stekkerdoos' moeten zijn. Daarom is het belangrijk om keuzes te maken uit de vele marktconforme technologieën die er zijn. Voor sommige gegevensuitwisselingen zijn andere standaarden gangbaar, deze blijven naast VERA bestaan.


Mapping

Onder 'mapping' verstaan we het vertalen van gegevens van het ene systeem naar het andere. Voor het vertalen van de eigen gegevensmodellen naar het VERA logisch datamodel zijn verschillende routes mogelijk:

 1. Tijdens het transport van de gegevens worden deze vertaald naar de VERA standaard. Voordeel is dat de gegevens in het bronsysteem blijven zoals ze zijn. Nadeel is dat het traceren van gegevens lastiger is als er vertalingen op los worden gelaten. De intentie van een gegeven kan anders worden tijdens een vertaling. Ook kan deze vertaling complexe programmatuur of inrichting vragen.
 2. Toepassen van VERA referentiedata in de eigen administratie. Veel corporaties kiezen ervoor om de VERA referentiedata toe te passen in de eigen systemen zodat gegevens overal herkenbaar en VERA compliant zijn. Nadeel is dat het mappen van velden nog steeds nodig is en dat dit de eigen innovatiekracht kan afremmen. Bij wijzigingen aan een systeem moet immers rekening worden gehouden met de impact op de vertalingen.
 3. Toepassen van het VERA logisch datamodel bij de inrichting van een systeem. Nadeel is dat de impact hiervan groot is. Het logische moment voor een dergelijk scenario is bij de realisatie van een nieuw systeem of het volledig nieuw inrichten van een systeem in uw organisatie.


Compliance

VERA compliance kan op meerder manieren worden geinterpreteerd. VERA heeft geen officïele certificering. Wel kun je aanvragen om opgenomen te worden in ons Compliancy register. Binnen dat register beschrijven we in hoeverre een leverancier VERA onderdelen toepast.


Meten prestaties

Binnen VERA kennen we uitwerkingen voor kwaliteitsmeting en voor verantwoording op kengetallen en CORA Prestatie-indicatoren.

 • Met het Ketenproces Kwaliteitsmanagement kan voor iedere afgeronde zaak een onderzoek worden gestart om de kwaliteit te meten.
 • Met de kengetallen methodiek kan men op basis van het VERA gegevensmodel komen tot stermodellen die men kan gebruiken bij de interne en externe verantwoording.VERA&CORA logo.png