VERA Principes

Om ervoor te zorgen dat VERA gebruikt kan worden is een aantal principes en uitgangspunten gedefinieerd voor de totstandkoming en doorontwikkeling. Principes komen voort uit de visie en doelstellingen van VERA en zijn waar noodzakelijk verder geconcretiseerd met uitgangspunten. Naast de principes en uitgangspunten geldt een aantal standaarden en richtlijnen. Dit zijn keuzes over de manier waarop de standaard vormgegeven is. Dit vereenvoudigt het begrip van de standaard en bevordert de eenduidigheid van de standaard.

P01 VERA sluit aan op CORA

VERA is de technische uitwerking van de in CORA beschreven Informatiedomeinen en Ketenprocessen.


CORAVERA relatie.png


Rationale Implicaties
VERA richt zich op gegevensuitwisseling in het domein van woningcorporaties. Door VERA te baseren op de CORA-referentiearchitectuur wordt een brede adoptie in de sector bewerkstelligd. VERA is de concrete invulling van de kaders en definities die CORA geeft. CORA zelf biedt hierin geen standaardisering. Door aansluiting bij CORA worden huidige problemen met de kernsystemen (rondom flexibiliteit, ontkoppeling, kostenbeheersing, innovatie van dienstverlening en transparantie van informatievoorziening) aangepakt.
  • Brede adoptie van een eenduidige standaard.
  • Gebonden aan CORA kaders.
  • Gemotiveerd afwijken van CORA.

P02 VERA is technologie en platform onafhankelijk

Met VERA is het mogelijk om verschillende autonome, heterogene systemen met elkaar te laten communiceren en interacteren. De standaard is toe te passen op koppelingen tussen verschillende technologieën van diverse leveranciers en applicaties.

Rationale Implicaties
Door uit te gaan van technologische en functionele standaarden die niet vastgeklonken zijn aan een specifieke applicatie wordt uitwisseling met nog onbekende partijen en applicaties eenvoudiger.
  • Breed toepasbaar, geen leveranciers op voorhand uitsluiten.
  • Alleen de grootste gemene deler van technologieën kan gebruikt worden.

P03 VERA gebruikt bestaande open methodieken, technieken en standaarden

VERA wil niet het wiel opnieuw uitvinden en gebruikt daarom de meest gangbare of best passende standaarden binnen de ketens waarin corporaties opereren.

Rationale Implicaties
Door uit te gaan van bestaande open methodieken, technieken en standaarden ontstaat voor de hele corporatiebranche en ketenpartijen een uniforme basis van waaruit koppelvlakken worden vormgegeven. Het verhoogt de efficiëntie doordat er geen investering in een eigen standaard nodig is en het bewerkstelligt effectievere uitwisseling met partijen buiten de sector.
  • Corporaties, leveranciers en andere ketenpartijen moeten middels de gekozen open specificaties en protocollen informatie kunnen uitwisselen.
  • VERA krijgt een afhankelijkheid met externe standaarden en wijzigingsfrequenties die daarbij horen.

P04 VERA is een open standaard

De VERA standaard moet een open standaard zijn. Dat wil zeggen dat deze publiek beschikbaar is en door iedereen te gebruiken is.

Rationale Implicaties
Door VERA een open standaard te maken worden er geen extra barrières aangebracht om VERA toe te passen.
  • Methodieken, technieken en standaarden die op basis van principe P03 worden geselecteerd dienen ook vrij te gebruiken zijn.
  • Verhoogde toepasbaarheid en adoptie.VERA&CORA logo.png