Tabel prestatie-indicatoren

Kopieren 2.jpg

Helaas is downloaden niet mogelijk, maar je kunt door de regels van onderstaande tabel te selecteren ze heel eenvoudig naar excel kopiëren.Prestatie-indicatorBeschrijvingMaakt gebruik van kengetal(len)Heeft relatie met proces(sen)
Aantal leegstandsdagenAantal dagen in de meetperiode dat verhuurbare of verkoopbare eenheden leeg hebben gestaan Formule: AA. Aantal leegstandsdagenVerhuren eenheden
Aantal terugkopenAantal eenheden die in de peilperiode zijn teruggekocht Formule: AA. Aantal teruggekochte eenhedenVerwerken terugkoop
Aantal verkopen bestaand bezitAantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn. Formule: AA. Aantal verkochte eenhedenVerkopen appartementsrecht
Verkopen opstal
Afnamesnelheid van leegstandGemiddeld aantal dagen leegstand van de eenheden met een nieuwe huur- of koopovereenkomst in de meetperiode. Formule: A/BA. aantal leegstandsdagen van verhuurde of verkochte eenheden in de meetperiode
B. aantal eenheden met een nieuw huur- of koopovereenkomst in de meetperiode
Verhuren eenheden
Bedrag terugkoopkostenKosten van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn teruggekocht, uitgedrukt in euro’s. Formule: AA. Aankoopkosten teruggekochte eenhedenVerwerken terugkoop
Bezettingsgraad huureenhedenPercentage van de tijd in een verslagperiode dat eenheden verhuurd zijn. Fornule: A/B * 100%A. aantal verhuurde kalenderdagen in de meetperiode
B. aantal verhuurbare kalenderdagen in de meetperiode
Verhuren eenheden
Gemiddeld aantal leegstandsdagen van leegstaande eenhedenGemiddeld aantal dagen leegstand van de eenheden die op een peildatum leeg staan Formule: A/BA. aantal leegstandsdagen van leegstaande eenheden
B. aantal leegstaande eenheden
Verhuren eenheden
Huurdervingspercentage o.b.v. bruto huurGederfde bruto huuropbrengsten als percentage van de totale bruto huuropbrengsten Formule: A/B*100%A. Huurderving
B. Te ontvangen bruto huuropbreng-sten in de meetperiode
Verhuren eenheden
Huurdervingspercentage o.b.v. netto huurGederfde netto huuropbrengsten als percentage van de totale netto huuropbrengsten Formule: A/B*100%A. Huurderving
B. Te ontvangen bruto huuropbreng-sten in de meetperiode
Verhuren eenheden
Opbrengst verkoop bestaand bezitOpbrengst van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn, uitgedrukt in euro’s. Formule: A – B (- C)A. Opbrengst verkochte eenheden
B. Verkoopkosten verkochte eenheden
C. Waarde activa verkochte eenheden
Verkopen appartementsrechten
Verkopen eenheden
Resultaat verkoop bestaand bezitResultaat van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn, uitgedrukt in euro’s Formule: A – B (- C)A. Resultaat verkochte eenheden
B. Verkoopkosten verkochte eenheden
C. Waarde activa verkochte eenheden
Verkopen appartementsrecht
Verkopen opstal
Terugkoopkosten t.o.v. taxatiewaardePercentage van de kosten terugkoop t.o.v. de totale taxatiewaarde van de in de periode teruggekochte eenheden. Formule: A/B * 100%A. Aantal teruggekochte eenheden
B. taxatiewaarde
Verwerken terugkoop
Verhuringen Europese normPercentage nieuwe verhuringen binnen de wettelijke EU-norm Formule: (A / B) * 100%A. nieuwe verhuringen aan wettelijke EU inkomensdoelgroep ‘sociale huur’ van wooneenheden in de huurprijsklasse conform EU-norm, cumulatief binnen meetperiode.
B. nieuwe verhuringen van wooneenheden in de huurprijsklasse conform EU-norm, cumulatief binnen meetperiode.
Verhuren eenheid
Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. WOZ-waardePercentage van de totale meer- of minderopbrengsten t.o.v. de totale WOZ-waarde van de in de periode verkochte eenheden. Formule: A/B * 100%A. Opbrengst verkochte eenheden
B. WOZ-waarde verkochte eenheden
Verkopen appartementsrechten
Verkopen eenheden
Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. taxatiewaardePercentage van de totale meer- of minderopbrengsten t.o.v. de totale taxatiewaarde van de in de periode verkochte eenheden. Forrmule: A/B * 100%A. Opbrengst verkochte eenheden
B. Taxatiewaarde eenheden
Verkopen appartementsrechten
Verkopen eenheden
VertrekmutatiegraadHet totaal aantal eenheden met een beëindigde huurovereen-komst plus het totaal aantal terugge-kochte eenheden in de meetperiode als percentage van het totaal aantal in exploitatie zijnde eenheden plus totaal aantal met een terugkoop-plicht verkochte eenheden op 1 januari van de betreffende meetperiode Formule: (A+B)/C*100%A. Aantal eenheden waarvan de huurovereenkomst in de meetperiode is beëindigd
B. Aantal in de meetperiode teruggekochte eenheden
C. Aantal eenheden in exploitatie of verkocht met terugkoopplicht aan het begin van de meetperiode
Verwerken huuropzegging
VestigingsmutatiegraadHet totaal aantal eenheden met een nieuwe huurovereenkomst plus het totaal aantal verkochte eenheden met terugkoopplicht in de meetperiode als percentage van het totaal aantal in exploitatie zijnde eenheden plus totaal aantal met een terugkoopplicht verkochte eenheden aan het einde van de meetperiode Formule: (A+B)/C*100%A. Aantal eenheden met nieuwe huurovereenkomst in de meetperiode
B. Aantal in meetperiode verkochte eenheden met terugkoopplicht
C. Aantal eenheden in exploitatie of verkocht met terugkoopplicht aan het eind van de meetperiode
Verhuren eenheidLogo CORA.png