Tabel CORA Bedrijfsobjecten

Kopieren 2.jpg

Helaas is downloaden niet mogelijk, maar je kunt door de regels van onderstaande tabel te selecteren ze heel eenvoudig naar excel kopiëren.


BedrijfsobjectBeschrijvingGroepeert ...Is een specialisatie van ...Heeft relatie met ...
Administratieve eenheidEen administratieve eenheid is de eenheid in de administratie van woningcrporaties die ten behoeve van de exploitatie als zodanig wordt onderscheiden. Een administratieve eenheid kan bijvoorbeeld een woning zijn, maar ook een stuk grond, een gebouw of zelfs een verzameling van gebouwen. Om die reden zegt het tellen van het aantal eenheden niet zoveel. Daarvoor zijn de bedrijfsregels essentieel om toe te passen, Zie hiervoor de methodiek van prestatie-indicatoren .B. Taxatiewaarde eenheden
BAG_Verblijfsobject
Eenheid
ArbeidsovereenkomstEen arbeidsovereenkomst is een vaste of tijdelijke overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever waarbij enerzijds de werknemer in dienst van de werkgever verplicht is om persoonlijk arbeid te verrichten en anderzijds de werkgever verplicht is voor deze arbeid loon aan de werknemer te betalen.
BAG_LigplaatsEen door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig. Aan ieder object is minimaal één adres gekoppeld. Daarnaast zijn nevenadressen mogelijk. Aan panden zonder verblijfsobject (zoals bijvoorbeeld onzelfstandige bijgebouwen) wordt geen adres toegekend.Vastgoed
BAG_PandDe kleinste, bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief, zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.Vastgoed
BAG_StandplaatsEen door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.Vastgoed
BAG_VerblijfsobjectDe kleinste, binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte, eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.Vastgoed
BAG_Woonplaats
Bedden in verzorgingstehuizenHet aantal verhuurbare eenheden (kamers) in een verzorgingstehuis voor ouderenhuisvestingVerhuurbare eenheid (VHE)
Bedrijfsobject 1Dit is het bedrijfsobject dat door betreffende processtap/-handeling wordt bewwerkt en waarbij data wordt geraadpleegd en bewerkt.
Bedrijfsobject 2Dit is het bedrijfsobject dat door betreffende processtap/-handeling wordt bewwerkt en waarbij data wordt geraadpleegd en bewerkt.
BedrijfsruimteEen bedrijfsruimte is een type verblijfsobject bedoeld om een bedrijf in te vestigenVerblijfsobject
BeheerovereenkomstEen beheerovereenkomst is een type overeenkomst waarin het beheren (exploiteren en onderhouden) van Vastgoed geregeld is.
Benoemd terreinEen benoemd terrein is een eenheid met een bepaald gebruiksdoel en niet pandgerelateerd.Vastgoed
BevestigingsplaatsEen bevestigingsplaats is een onderdeel van een pand waaraan of waarop een object gemonteerd kan worden door een derde.Overig gebouwd object
BewonerPersonen die volgens het GBA een verblijfseenheid/woning stelselmatig bewonen (woonplaats)Huurder
Koper
Natuurlijk persoon
BouwdeelEen bouwdeel is een aggregatie van bouwkundig elementBouwkundig elementTe onderhouden eenheid (TOE)
BouwkavelEen bouwkavel is een aaneengesloten stuk grond met een gedefinieerde grens, waarop gebouwd mag worden en dat een bepaalde vorm van gebruik heeft.Project
Bouwkundig elementEen bouwkundig element is een constructie of een deel daarvan die wordt onderscheiden om te onderhouden.
BouwnummerEen bouwnummer is een administratief hulpmiddel dat aan een (onderdeel van) een bouwkavel wordt toegekend om het uniek te identificeren.Bouwkavel
Eenheid
BuurtEen buurt is een deel van een wijk dat door haar bewoners als een bij elkaar horend geheel wordt ervaren.Benoemd terrein
Gebouw
Complex / ClusterEen complex / cluster is een groepering van administratieve eenheden (VHE's, TOE's, VKBE’s of VKE's) die om administratieve redenen of andere bedrijfsmatige redenen onderscheiden worden, waardoor gelijke vorm van onderhoud, sturing en beleid mogelijk is.Administratieve eenheid
ContactmomentEen contactmoment is een gebeurtenis in de tijd waarbij een relatie via één van de communicatiekanalen in verbinding komt met de woningcorporatie en er informatie wordt overgedragen.Onderhoudstaak
Project
Relaties
ContactpersoonEen contactpersoon is een natuurlijke persoon die één of meer relaties vertegenwoordigt.
ContractonderhoudstaakEen contractonderhoudstaak is een type onderhoudstaak en is een verrichting op een TOE waarvoor bij een leverancier een overeenkomst is afgesloten.
Direct belanghebbendeEen direct belanghebbende is een relatie die een of meer overeenkomsten met de woningcorporatie heeft of had en die invloed kan uitoefenen op de organisatie, of hierdoor beïnvloed wordt en/of waarvan de organisatie ook daadwerkelijk afhankelijk is en/of die een groep mensen vertegenwoordigt die een bepaald risico draagt.Gemeente
Klant
Leverancier
Medewerker Woningcorporatie
Rollen
EenheidEen eenheid is het kleinste, afgebakende stuk vastgoed of benoemd terrein met een gebruiksfunctie dat wordt verhuurd, verkocht en/of onderhouden of verkocht is.Benoemd terrein
Onzelfstandige eenheid
Overig gebouwd object
Parkeerplaats
Verblijfsobject
Pand
EenpersoonshuishoudenEen eenpersoonshuishouden bestaat uit één persoon die een economisch-consumptieve eenheid vormt.Natuurlijk persoon
Energie-IndexEnergielabel
Vastgoed
EnergielabelAdministratieve eenheid
Vastgoed
Energieprestatie overeenkomstEen energieprestatie overeenkomst is een type overeenkomst waarin geregeld wordt welke hoeveelheid energie geleverd wordt (de energiebundel) met de installaties waar contractant gebruik maakt.Huurovereenkomst
GarageboxEen garagebox is een overige gebouwd object of een verblijfsobject met de primaire functie parkeren van een voertuig.Overig gebouwd object
Verblijfsobject
GebouwEen gebouw is een in de werkelijkheid fysiek begrensd bouwwerk.Bouwdeel
Pand
GemeenteZelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders.WoonplaatsRechtspersoon
GrondPerceel of cluster van percelen langer dan 10 jaar in eigendom zonder dat daar een (woning)bouwbestemming op rust dat daar een (woning)bouwbestemming op rustBenoemd terrein
HerstructureringsprojectEen herstructureringsproject is een type project met als doel een bestaande Buurt of Wijk een nieuwe fysieke vorm te geven, door bestaand Vastgoed te renoveren, slopen en/of nieuw Vastgoed te bouwen.
HuishoudenEen huishouden bestaat uit één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen.Eenpersoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden
HuurovereenkomstEen huurovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie tot wederopzegging, het recht aan één huurder (klant) geeft om één of meer verhuureenheden te gebruiken en waarmee een huurder zich verplicht tot een (periodieke) betaling.Administratieve eenheid
Relatie
Indirect belanghebbendeEen indirect belanghebbende is een relatie die geen overeenkomsten met de woningcorporatie heeft of had maar die wel invloed kan uitoefenen op de organisatie, of hierdoor beïnvloed wordt en/of waarvan de organisatie ook daadwerkelijk afhankelijk is en/of die een groep mensen vertegenwoordigt die een bepaald risico draagt.Bewoner
Contactpersoon
Eigenaar (van vastgoed)
Prospect
VvE-lid
Rollen
Kadestraal objectAdministratieve eenheid
Vastgoed
KlantEen klant is een relatie die van de diensten van de woningcorporatie gebruik maakt en/of gebruik gemaakt heeft.

De klant is de (rechts)persoon die uniek door de woningcorporatie geïdentificeerd is en die als direct belamghebbende: • één of meerdere overeenkomsten met de woningcorporatie heeft voor het afnemen van een product van de woningcorporatie (‘contractant’)

• en/of recht heeft op bepaalde producten van de woningcorporatie omdat deze (rechts)persoon een bepaalde relatie heeft met een contractant (zoals een medebewoner of een VvElid odat de huurder respectievelijk de VvE de contracttant is)
Huurder
Koper
VvE
Woningzoekende
Wooncoöperatie
KoopovereenkomstEen koopovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie zich verplicht het eigendomsrecht van een of meer verhuureenheden binnen een overeengekomen periode over te dragen aan een koper (klant) en waarmee de koper zich verplicht tot een betaling van een overeengekomen prijs.
LeverancierEen leverancier is een relatie die diensten of goederen levert, zou kunnen gaan leveren of heeft geleverd aan de woningcorporatie.
LigplaatsEen ligplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of gedeelte daarvan (benoemd terrein) die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.Benoemd terreinBAG_Ligplaats
Medewerker WoningcorporatieWerknemers ingehuurd of in vaste dienst van een woningcorporatie.Arbeidsovereenkomst
Natuurlijk persoon
MeerjarenonderhoudsplanningEen meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) is een tijdschema met voorgenomen onderhoudsactiviteiten voor TOE’s over meer jaren waarbij te kiezen scenario’s het tijdschema bepalen.Onderhoudsjaarplan
MeerpersoonshuishoudenEen meerpersoonshuishouden bestaat uit meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen.Natuurlijk persoon
MiddelenovereenkomstEen middelenovereenkomst is een type overeenkomst die betrekking heeft op te leveren goederen of diensten door een leverancier aan de woningcorporatie.
MutatieonderhoudstaakEen mutatieonderhoudstaak is een type Niet-planmatige onderhoudstaak en wordt verricht wanneer een huurder (klant) de huurovereenkomst beëindigt.
Natuurlijk persoonEen natuurlijk persoon is per definitie een mens van vlees en bloed, met een identiteit (naam en voornamen), afstamming (al dan niet bekend of puur juridisch), geboorteplaats en geboortedatum.
Niet-planmatige onderhoudstaakEen niet-planmatige onderhoudstaak (NPO) is een type onderhoudstaak die gebeurtenisgedreven (event driven) uitgevoerd wordt. De gebeurtenis wordt voornamelijk geïnitieerd door de klant, maar kan ook als gevolg van een inspectie worden geïnitieerd.Contractonderhoudstaak
Mutatieonderhoudstaak
OnderhoudsjaarplanEen onderhoudsjaarplan is een tijdschema met de voorgenomen onderhoudstaken voor bepaalde TOE’s over één jaar, inclusief begroting en dat vastgesteld wordt.Planmatige onderhoudstaak
OnderhoudsorderEen onderhoudsorder is een opdracht die bij een overeenkomst hoort waarin uit te voeren onderhoudstaken zijn vastgelegd.OvereenkomstContactmoment
Onderhoudstaak
OnderhoudsovereenkomstEen onderhoudsovereenkomst is een type overeenkomst waarin het onderhoud van een vastgoedobject tussen eigenaar (klant) en woningcorporatie qua tijd, kosten en kwaliteit geregeld is.
OnderhoudstaakEen onderhoudstaak is een verrichting om het bezit van de woningcorporatie of het bezit van derden waarover een overeenkomst is afgesloten, zowel op lange als korte termijn op peil te houden conform de gestelde kwaliteitseisen.Niet-planmatige onderhoudstaak
Planmatige onderhoudstaak
OntwerpEen ontwerp is een type projectdocument dat een (voorlopige) schets van een plan bevat en dat naarmate het plan verder wordt uitgewerkt, steeds definitievere contouren krijgt.
Onzelfstandige eenheidEen onzelfstandige eenheid is een eenheid geschikt voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve gebruiksdoeleinden die ontsloten wordt via een eigen, mogelijk afsluitbare, toegang vanuit een verblijfsobject.
OpstalOpstal is het gebouwde object dat op een perceel of verzameling van percelen is gebouwd.Overig gebouwd object
Pand
Verblijfsobject
Opvangplaatsen t.b.v. maatschappelijke opvangHet aantal opvangplaatsen (bedden of kamers) in een huis voor maatschappelijke opvang.Verhuurbare eenheid (VHE)
OvereenkomstEen overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn.Arbeidsovereenkomst
Beheerovereenkomst
Huurovereenkomst
Koopovereenkomst
Middelenovereenkomst
Onderhoudsorder
Onderhoudsovereenkomst
Samenwerkingsovereenkomst
Schadeovereenkomst
Serviceovereenkomst
Administratieve eenheid
Direct belanghebbende
Klant
Leverancier
Verhuurbare eenheid (VHE)
Verkochte eenheid (VKE)
Overig gebouwd objectEen overig gebouwd object is een eenheid met een bepaald gebruiksdoel zijnde niet verblijven dat onderdeel is van een pand. Denk ook aan bijvoorbeeld trapportieken of liftschachten.
PandEen pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en die betreedbaar en afsluitbaar is.Bouwdeel
Overig gebouwd object
Verblijfsobject
BAG_Pand
ParkeergarageEen parkeergarage is een overig gebouwd object of verblijfsobject met de primaire functie parkeren van meerdere voertuigen.ParkeerplaatsOverig gebouwd object
Verblijfsobject
ParkeerplaatsEen parkeerplaats is een benoemd terrein, een afgebakend vloerdeel van een overig gebouwd object zijnde een niet-afsluitbare parkeergarage met de functie parkeren of een afgebakend vloerdeel van een verblijfsobject zijnde een afsluitbare parkeergarage met de functie parkeren.Benoemd terrein
Overig gebouwd object
PerceelEen perceel is een grond waarvan de afbakening en het eigenaarschap in het kadaster is geregisteerd. Percelen kunnen kadestraal worden gesplitst/samengevoegd waardoor nieuwe kleinere/grotere percelen ontstaan.Benoemd terrein
Planmatige onderhoudstaakEen planmatige onderhoudstaak (PO) is een type onderhoudstaak waarvoor in de jaarbegroting budget is gereserveerd en die in het betreffende jaar uitgevoerd of aanbesteed wordt.
Postcodegebied 4 cijfersDe indeling is door de PTT vastgesteld middels een numerieke aanduiding in vier cijfersBuurtWijk
Procesverbaal van opleveringEen proces-verbaal van oplevering is een type projectdocument waarin alle bevindingen zijn vastgelegd die tijdens de keuring voor overdracht van Vastgoed zijn geconstateerd.
ProjectEen project is een eenmalig proces in tijd begrensd met een uniek resultaat.Herstructureringsproject
Projectfase
Sloopproject
Wijkontwikkelingsproject
Overeenkomst
ProjectdocumentEen projectdocument is een betekenisvolle, samenhangende groep gegevens die als eenheid een functie vervullen ter registratie en overdracht van informatie over een projectfase.Ontwerp
Procesverbaal van oplevering
Vooronderzoek
ProjectfaseEen projectfase is een gedefinieerde hoeveelheid activiteiten, die eenmalig in een bepaalde tijd voor een vastgesteld bedrag moet worden gerealiseerd.Projectdocument
ProspectEen prospect is een relatie die belangstelling heeft om een dienst of product van de woningcorporatie af te nemen en die mogelijk een aanbieding voor een vastgoedeenheid heeft ontvangen.
RechtspersoonEen rechtspersoon is een organisatie die een juridische vorm heeft (B.V., N.V., V.O.F. enzovoorts), die volwaardig en handelingsbekwaam in het rechtsverkeer kan optreden.Eenheid
Pand
RelatienetwerkEen relatienetwerk is een groep van betekenisvolle personen die functioneert als ondersteuningsbron voor het eigen welzijn en welbehagen en dat van de personen in het netwerk.Relaties
SamenwerkingsovereenkomstEen samenwerkingsovereenkomst is een type overeenkomst waarin de samenwerking tussen partijen voor het beschermen of bevorderen van gemeenschappelijke belangen geregeld is.
SchadeovereenkomstEen schadeovereenkomst is een type overeenkomst die betrekking heeft op het leveren van een dienst voor te herstellen schade.
ServiceovereenkomstEen serviceovereenkomst is een type overeenkomst waarmee een woningcorporatie zich verplicht een bepaalde eenmalige, periodieke of continue service te leveren aan een afnemer (klant) en waarmee de afnemer zich verplicht tot een eenmalige of periodieke betaling.Onderhoudsorder
SloopprojectEen sloopproject is een type project met als resultaat één of meer uit exploitatie genomen en afgebroken objecten van Vastgoed.
StandplaatsEen standplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan (benoemd terrein) dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.Benoemd terreinBAG_Standplaats
Te onderhouden eenheid (TOE)Een te onderhouden eenheid (TOE) is een groepering van bouwdelen die binnen een onderhoudsplanning worden onderscheiden.Administratieve eenheidOnderhoudstaak
TuinTuin is een benoemd terrein zijnde een stukje grond of soms een Overig gebouwd object op een dak van een gebouw voor recreatief gebruik dat als zodanig is aangewezen.Benoemd terrein
VerblijfsobjectEen verblijfsobject is een adresseerbare eenheid geschikt voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve gebruiksdoeleinden (gebruiksfunctie) die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte. Ten opzichte van de BAG kunnen meerdere administratieve eenheden één BAG-Verblijsobject vormen (bijvoorbeeld onzelfstandige eenheden die tezamen ook het adres delen). Omgekeerd, kunnen meerdere BAG_Verblijfsobject gezamenlijk één administratieve eenheid van de woningcorporatie vormen (bijvoorbeeld als een woongebouw één administratieve eenheid vormt en het dagelijks beheer door een collega woningcorporatie wordt uitgevoerd).BAG_Verblijfsobject
Verhuurbare eenheid (VHE)Een Verhuurbare Eenheid (VHE) is een eenheid die individueel verhuurbaar is. Verhuurbaar komt voort uit 'exploitatie'Administratieve eenheidA. Aankoopkosten teruggekochte eenheden
A. Aantal teruggekochte eenheden
Verkochte eenheid (VKE)Een verkochte eenheid (VKE) is een eenheid die in het verleden door de woningcorporatie is verkocht en die in de administratie behouden blijft vanwege een terugkoopregeling of andere bepaling waardoor de woningcorporatie in de toekomst mogelijk nog een handeling zal moeten verrichten in het kader van de verkoop die heeft plaatsgevonden. Verkocht komt voort uit 'exploitatie'Administratieve eenheidA. Aantal verkochte eenheden
A. Opbrengst verkochte eenheden
A. Resultaat verkochte eenheden
B. Verkoopkosten verkochte eenheden
B. WOZ-waarde verkochte eenheden
C. Waarde activa verkochte eenheden
Verkoopbare eenheid (VKBE)Een verkoopbare eenheid (VKBE) is een eenheid die individueel verkoopbaar is. Verkoopbaar komt voort uit 'exploitatie'Administratieve eenheidA. Aankoopkosten teruggekochte eenheden
A. Aantal teruggekochte eenheden
VooronderzoekEen vooronderzoek is een type projectdocument waarin de vraag centraal staat of een beoogd project haalbaar is en onder welke condities.
Vrijstaande bergingEen vrijstaande berging is een overig gebouwd object voor opslag dat niet is aangebouwd aan andere eenheden.Overig gebouwd object
WOZ objectAdministratieve eenheid
Vastgoed
WWS puntenEnergielabel
Vastgoed
Verhuurbare eenheid (VHE)
WijkEen wijk is een geografisch deel binnen de bebouwde kom van een gemeente of deelgemeente waarvan de begrenzing algemeen aanvaard is.Buurt
WijkontwikkelingsprojectEen wijkontwikkelingsproject is een type project met als doel de sociale samenhang, de integratie en de leefbaarheid in een buurt of wijk te vergroten.
WoningEen woning is een type verblijfsobject bedoeld om in te wonen.Verblijfsobject
WoonplaatsDeel van het gebied van een gemeente, waarop huizen zijn gebouwd, als eenheid beschouwd door die gemeente, voorzien van een naam die kan afwijken van de naam van die gemeente.Postcodegebied 4 cijfers
Wijk
BAG_WoonplaatsLogo CORA.png