Periodieke huurverhoging

Prototype

Woningcorporaties passen periodiek de huur aan van te verhuren én verhuurde eenheden. Voor sociale huurwoningen is dit binnen strakke wettelijke kaders geregeld en wordt dit jaarlijks toegepast. Voor overige eenheden zoals vrije sector huur, garages en bedrijfsruimtes is dit minder strak geregeld en zijn meer variaties mogelijk bijvoorbeeld door huurvaste periodes. Omdat het verhogen of (middels een negatieve verhoging) het verlagen van de huurprijs over de gehele vastgoedportefeuille niet altijd integraal op hetzelfde moment van het jaar uitgevoerd kan worden, spreken we in CORA over periodieke huurverhoging en vormt dit een procesketen.

Het bepalen van de huurverhoging is een sturend proces. Het administratief verwerken en tijdig aanzeggen van de huurverhoging is een operationeel proces met gebruikmaking van ondersteunende processen. Gezamenlijk vormen zij de procesketen 'Periodieke huurverhoging' die in onderstaande figuur inclusief het behandelen van bezwaren in onderlinge samenhang is weergeven met gebruikmaking van de tekenconventies CORA:

Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
Toon diagram op ware grootte - van daaruit is de plaat ook op te slaan met [CTRL+S]
Richting is de missie, visie en het beleid die de woningcorporatie heeft opgesteld om richting en sturing te geven aan de eigen organisatie voor de primaire en ondersteunende functies en binnen welke kaders aan de activiteiten invulling gegeven wordt. (Product) Richting Facetbeleid betreft het stelsel van regels die de woningcorporatie (per facet) heeft opgesteld waar de organisatie zich aan conformeert. Het vormt daardoor kaders en richting voor de interne bedrijfsvoeringsactiviteiten. (BusinessService) Facetbeleid BusinessService Parameters periodieke huurverhoging De verzameling processen die doorlopen worden voor het bepalen en effectueren van een periodieke huurverhoging van een verzamaling verhuurde- en verhuurbare eenheden. (BusinessInteraction) Periodieke huurverhoging Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Besturing Het vaststellen van de visie en de missie van de organisatie op basis waarvan de strategie kan worden bepaald en het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Bedrijfsstrategie Bepalen facetbeleid is het bedrijfsproces waarmee het beleid van de organisatie per onderwerp (facet of beleidsterrein) binnen de kaders van vigerende wet- en regelgeving wordt opgesteld, beargumenteerd en vastgesteld en daarmee een kader schept voor de primaire en ondersteunende bedrijfsfuncties waarbinnen de werkzaamheden van de organisatie verricht mogen worden (BusinessProcess) Bepalen facetbeleid BusinessProcess Bepalen beleid specifiek beleidsdomein BusinessProcess Bepalen generieke kaders BusinessProcess Bepalen complexspecifieke kaders BusinessProcess Opstellen beleid BusinessProcess Instemmen beleid door huurdersorganisaties BusinessProcess Vaststellen beleid Het zorgdragen voor alle inkomende betalingen en uitgaande facturen. (BusinessFunction) Financiën primair Het zorgdragen dat voor een nieuwe verplichtingstermijn de incassering van een (geïndexeerde) vordering wordt gestart (BusinessFunction) Prolongatie BusinessProcess Prolongeren eenheden BusinessProcess Voorbereiden periodieke huurverhoging BusinessProcess Clusteren eenheden per huursegment BusinessProcess Opvoeren parameterhuurverh- oging per segment BusinessProcess Uitvoeren proefberekening BusinessProcess Toetsen proefberekening en corrigeren 'fouten' BusinessProcess Verwerken aanpassingen 'uit te zonderen' huurders BusinessProcess Verwerken periodieke huurverhoging BusinessProcess Aanpassen huurverhoging nav gegrond verklaarde bezwaar BusinessProcess Parameter huuraanpassing per eenheid definitief maken BusinessProcess Klaarmaken batch huurcomponenten te informeren huurders BusinessProcess Behandelen ingediend bezwaar huurverhoging BusinessProcess Afwijzen ingediend bezwaar BusinessProcess Opstellen planning realisatie periodieke huurverhoging BusinessProcess Opstellen conceptplanning periodieke huurverhoging BusinessProcess Bespreken en vaststellen planning periodieke huurverhoging BusinessProcess Reserveren resources intern/extern BusinessEvent Planning periodieke huurverhoging vastgesteld BusinessProcess Uitvragen inkomensgegevens belastingdienst BusinessProcess Aanmaken/activere- n account belastingdienst BusinessProcess Opstellen batchbestand op te vragen huurders BusinessProcess Indienen batchbestand bij belastingdienst BusinessProcess Controleren en verwerken terugkoppeling belastingdienst BusinessEvent Identificatie 'uit te zonderen' huurders vastgesteld BusinessEvent Parameters periodieke huurverhoging geeffectueerd BusinessEvent Parameters periodieke huurverhoging vereist BusinessEvent Parameters periodieke huurverhoging vastgesteld Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatie Leveren communicatie diensten is het bedrijfsproces waarmee de interne en externe communicatiediensten worden gerealiseerd en de huisstijl van de organisatie(onderdelen) worden geleverd (BusinessProcess) Leveren communicatie diensten BusinessProcess Opstellen aanzeggingsbrief periodieke huurverhoging BusinessProcess Opvragen beleidskaders relevant voor huurders BusinessProcess Inventariseren generiek beschikbare documentatie BusinessProcess Opstellen brief huurverhoging Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair Leveren facilitaire diensten is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Leveren facilitaire diensten BusinessProcess Afdrukken en verzenden aanzeggingsbrief periodieke huurverhoging BusinessProcess Genereren brieven BusinessProcess Printen brieven BusinessProcess Verzendklaar maken brieven BusinessProcess Verzenden brieven BusinessEvent Brief periodieke huurverhoging verzonden BusinessEvent Parameters periodieke huurverhoging geadministreerd BusinessEvent Brief periodieke huurverhoging vereist BusinessEvent Brief periodieke huurverhoging opgesteld Het aangaan van de interactie met de klant (en ketenpartners), het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klantbeheer Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactmanagement Afhandelen klantvragen is het bedrijfsproces waarmee vragen van personen die contact opnemen met de woningcorporatie in behandeling worden genomen en afgehandeld (BusinessProcess) Afhandelen klantvragen Afhandelen klantvraag bestaat uit processtappen die nodig zijn om een binnengekomen klantvraag correct en tijdig te laten beantwoorden. (BusinessProcess) Afhandelen klantvraag Routeer de binnengekomen klantvraag naar de afdeling die de klantvraag moet beantwoorden. Dit kan ook een externe zijn. Input: Ontvangen klantvraag Output: Gerouteerde klantvraag (BusinessProcess) Routeren klantvraag Beantwoorde klantvraag aan de klant. Input: Gerouteerde klantvraag Output: Beantwoorde klantvraag Inspiratie: Om de klantvragen goed te kunnen beantwoorden kan er vooraf een Q&A opgesteld worden. (BusinessProcess) Beantwoorden klantvraag BusinessEvent Klantvraag beantwoord BusinessEvent Klantvraag ontvangen BusinessEvent Batch te wijzigen huurcomponenten per huurder Het zorgdragen van onafhankelijk deskundig advies ter voorkoming van, het bemiddelen respectievelijk het beslechten van geschillen tussen huurder en verhuurder. (BusinessFunction) Huurcommissie BusinessProcess Verwerken ingediende huurgeschillen BusinessProcess Intake ingediend bezwaar BusinessProcess Beoordelen volledigheid ingediend bezwaar BusinessProcess Opvragen aanvullende/ontbre- kende informatie BusinessProcess Afwijzen niet tijdig/volledig ingediend bezwaar BusinessProcess Behandelen ingediend huurgeschil BusinessProcess Inhoudelijk beoordelen dossier BusinessProcess Motiveren voorgenomen besluit BusinessProcess Communiceren uiteindelijk besluit BusinessEvent Ontvankelijk verklaard ingediend huurgeschil afgehandeld BusinessEvent Huurgeschil (tbv huurcommissie) BusinessEvent Ontvankelijk verklaard ingediend huurgeschil BusinessEvent Planning periodieke huurverhoging gevraagd BusinessEvent Identificatie 'uit te zonderen' huurders gewenst Primair financieel management is het zorgdragen dat voor de betaalbare te leveren diensten facturen worden verstuurd en de daaruit voortkomende vorderingen 'op tijd' worden ontvangen. (Product) Primair financieel management BusinessService Prolongatie BusinessService Ingestelde parameteres periodieke huurverhoging BusinessService Geeffectueerde parameters periodieke huurverhoging BusinessService Vastgestelde planning realisatie periodieke huurverhoging BusinessService Doelgroep van huurbeleid 'geïdentificeerd' Gefaciliteerde organisatie is een organisatie die secundaire of ondersteunende diensten aan zichzelf levert en/of door derden laat leveren om daarmee de primaire activiteiten te kunnen uitvoeren gericht op het leveren van producten en diensten aan klanten. (Product) Gefaciliteerde organisatie De woningcorporatie levert extern en intern communicatiediensten en verzorgt de huisstijl van de woningcorporatie (BusinessService) Communicatie diensten BusinessService Opgestelde aanzeggingsbrief periodieke huurverhoging De woningcorporaties verzorgt facilitaire diensten gericht op het kunnen uitvoeren van de bedrijfsvoering door de organisatie. (BusinessService) Facillitaire diensten BusinessService Verzonden aanzeggingsbrief periodieke huurverhoging Klantrelatie is de relatie die de woningcorporatie heeft met haar klanten in brede zin van het woord. Een klant hoeft niet persé een contract te hebben om toch als klant te worden gezien zoals een woningzoekende of een medebewoner. (Product) Klantrelatie Klanten en andere belanghebbenden kunnen om allerlei redenen contact opnemen met woningcorporaties (BusinessService) Contactinformatie De informatie die met de klant is gedeeld hoe met de vraag van de klant is omgegaan. (BusinessService) Beantwoorde klantvraag BusinessService Onafhankelijk juridische toetsing huurrecht BusinessService Ontvankelijk verklaring ingediend huurgeschil BusinessService Juridische uitspraak ingediend huurgeschil Bepalen beleid realiseert: Beleid (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Afhandelen klantvraag realiseert: Productinformatie (RealizationRelationship) Realiseert TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship ingediend huurgeschil TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 19-04-2023 14:58:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 14:58:08 CEST
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

Bekijk deze figuur met dynamische legenda's van de concepttypes uit het CORA kennismodel, en andere kenmerken.
Logo CORA.png