Overdragen en (opnieuw) in exploitatie nemen van vastgoed

Prototype

In exploitatie nemen van vastgoed is een procesketen waarbij verschillende producten en diensten intern geleverd worden en kan het gevolg zijn van:

Figuur 1: CORA maakt in domein vastgoed onderscheid tussen 'administratief' vastgoed (l) en 'fysiek' vastgoed (r).
 • nieuw vastgoed dat de woningcorporatie zelf heeft ontwikkeld;
 • nieuw vastgoed dat rechtstreeks aangekocht wordt van vastgoedontwikkelaars;
 • bestaand vastgoed dat getransformeerd wordt en waarvoor een volledig nieuwe exploitatie wordt gestart;
 • bestaand vastgoed dat namens collega corporaties of andere vastgoed eigenaren verhuurd wordt;
 • bestaande eenheden die onder voorwaarden waren verkocht en teruggekocht worden om ze vervolgens te verhuren.


Daarnaast vormen het wijzigen van de exploitatie en het uit exploitatie nemen van vastgoed vergelijkbare procesketens. De samenhang van deze procesketens zijn als stuurscenario Voeren Assetsadministratie uitgewerkt.


Voordat vastgoed in exploitatie genomen kan worden, zal overdracht plaatsvinden vanuit 'ontwikkeling naar beheer', 'aankoop naar beheer' of bijvoorbeeld 'terugkoop naar beheer'. Onafhankelijk van de aanleiding vormt de wijze van overdracht en het vervolgens (opnieuw) in exploitatie nemen een procesketen.
Voor het 'te exploiteren vastgoed' dient - als die nog niet bestaat - een kostenplaats te worden aangemaakt[1], dient in de vastgoedexploitatie één of meerdere vastgoedclusters te worden ingericht[2] en moeten de fysieke eenheden worden geregistreerd om vervolgens de administratieve eenheden te kunnen genereren (zie voor dit onderscheid figuur 1). Vastgoedregistratie kan van start gaan zodra bij:

 • (her)ontwikkeling de definitieve tekeningen zijn verkregen[3];
 • aankoop de opdracht voor het overnemen van de vastgoedregistratie is verstrekt;
 • terugkoop zodra de opleverinspectie bij terugkoop is uitgevoerd.


In onderstaande figuur zijn de producten, diensten, processen en daarvoor benodigde bedrijfsfuncties van deze procesketens als generieke procesketen 'Overdragen en (opnieuw) in exploitatie nemen vastgoed' in onderlinge samenhang weergegeven met gebruikmaking van de tekenconventies CORA:

Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
Toon diagram op ware grootte - van daaruit is de plaat ook op te slaan met [CTRL+S]
BusinessInteraction Overdragen en (opnieuw) in exploitatie nemen vastgoed Het zorgdragen voor de aankoop van vastgoed respectievelijk de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen. (BusinessFunction) Vastgoed(her)ontwikkeling Het zorgdragen voor de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen. (BusinessFunction) Vastgoedrealisatie (Her)Ontwikkelen eenheden is het bedrijfsproces waarmee woningcorporaties zelf als opdrachtgever het ontwikkelen en realiseren van vastgoed laten realiseren met als doel om het vastgoed zelf te gaan exploiteren of (gedeeltelijk) te verkopen aan individuele kopers (BusinessProcess) (Her)Ontwikkelen eenheden BusinessProcess Overdragen opgeleverd vastgoed BusinessProcess Controle registratie op datavereisten tbv exploitatie BusinessProcess Opstellen overdrachtsdossier BusinessProcess Coördineren realisatie vastgoed BusinessProcess Uitvoeren financiele bewaking realisatie BusinessProcess Bewaken kwaliteit realisatie BusinessProcess Bewaken voortgang realisatie BusinessProcess Besluitvorming meer- en minderwerk BusinessProcess Verkrijgen definitievetekening- en BusinessProcess Verkrijgen prestatieverklaringe- n/realisatieverslagen o.a. verwerken huisnummerbesluit (BusinessProcess) Verwerken definitieve tekeningen BusinessProcess Verwerken prestatieverklaringe- n/realisatieverslagen BusinessProcess Vastleggen project inLAVS (asbestregistratie) BusinessProcess Bewaken registratie vastgoedgegevens BusinessProcess Opdracht uitvoeren opleverinspectie BusinessEvent Proces verbaal van oplevering gerealiseerd BusinessEvent Realisatie-besluit vastgesteld BusinessEvent Vastgoed opgeleverd Het zorgdragen voor de clustergewijze aankoop en verkoop respectievelijk de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie en vervolgens zorgdragen voor het exploitatiegereed maken van vastgoed en/of de beeindiging van de exploitatie van vastgoed. (BusinessFunction) Vastgoedtransactie Voorheen: In/Uit exploitatie vastgoed Vastgoedexploitatie (BusinessFunction) Vastgoedexploitatie Voorheen: Exploitatiegereed maken eenheden Alternatief: Beheren assetsadministratie of exploteren exploitatie (BusinessProcess) Wijzigen exploitatie BusinessProcess In exploitatie nemen eenheid BusinessProcess Opdracht splitsen vastgoed oa Opdracht vastgoedcluster opnemen in MJOB (BusinessProcess) Coördineren administratieve vastlegging Opstarten: - verhuur - sociaal beheer/leefbaarheid - planmatig onderhoud (opstellen MJOB) - dagelijks onderhoud - VvE-beheer (BusinessProcess) Coördineren In exploitatie BusinessProcess Opvoeren nieuw vastgoedcluster BusinessProcess Opvoeren en koppelen administratieve eenheden BusinessEvent Opgeleverd vastgoed verwerkt Het zorgdragen voor de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie. (BusinessFunction) Vastgoedverkoop Verkopen appartementen is het bedrijfsproces waarmee appartementsrechtenvan van gesplist vastgoed worden verkocht en teruggekocht (BusinessProcess) Verkopen appartementsrechten BusinessProcess Splitsen vastgoed BusinessProcess Verstrekken opdracht aanvragen splitsingsvergunning BusinessProcess Ontvangen en verwerken splitsingsvergunning BusinessProcess Retourneren splitsingsakte en tekening(en) BusinessProcess Verstrekken opdracht tot splitsing BusinessProcess Controleren splitsingsakte en tekening(en) BusinessProcess Opdracht voor opstellen MJOB BusinessProcess Opstellen indicatie PO en VvE-bijdrage BusinessProcess Overdragen aan VvEbeheer In het werkproces verpachten perceel is deze stap alleen van toepassing indien een andere looptijd van erfpachtcanon wordt bepaald dan de standaard. (BusinessProcess) Controleren en verwerken taxatie(s) BusinessProcess Verzamelen benodigde gegevens BusinessProcess Verstrekken opdracht passeren splitsingsvergunnin- g en inschrijven in KvK BusinessProcess Verwerken bezwaren splitsingsvergunning BusinessProcess Verwerken akte van splitsing In het werkproces verpachten perceel is deze stap alleen van toepassing indien een andere looptijd van erfpachtcanon wordt bepaald dan de standaard. (BusinessProcess) Aanvragen taxatie(s) Indien de koper (inmiddels verkoper) de opstal of het appartementsrecht wil verkopen, dan is de woningcorporatie (afhankelijk van de eerder overeengekomen regeling) gerechtigd of verplicht om de opstal - en indien van toepassing - de (onder)erfpachtregeling te beëindigen - of het appartementsrecht terug te kopen. (BusinessProcess) Verwerken terugkoop In het werkproces verpachten perceel is deze stap alleen van toepassing indien een andere looptijd van erfpachtcanon wordt bepaald dan de standaard. (BusinessProcess) Aanvragen taxatie(s) In het werkproces verpachten perceel is deze stap alleen van toepassing indien een andere looptijd van erfpachtcanon wordt bepaald dan de standaard. (BusinessProcess) Controleren en verwerken taxatie(s) BusinessProcess Registreren teugkoopverzoek BusinessProcess Vastleggen en versturen terugkoopaanbiedin- g BusinessProcess Verwerken reactie bewoner op terugkoopaanbod BusinessProcess Aanmaken terugkoopopdracht (incl ontbinden erfpachtovereenko- mst) notaris BusinessProcess Verwerken en controleren leveringsstukken notaris BusinessProcess Verstrekken terugkoopvolmacht notaris BusinessProcess Aanmaken opstelverzoek betalingsopdracht BusinessProcess Verwerken transport terugkoop BusinessProcess Controleren bestemming verkoop BusinessEvent Terugkoop verwerkt BusinessEvent Opdracht splitsen vastgoed gerealiseerd Verkopen eenheden is het bedrijfsproces waarmee eenheden worden verkocht en teruggekocht en optioneel percelen in (onder)erfpacht worden uitgegeven respectievelijk worden beeindigd (BusinessProcess) Verkopen eenheden Indien de koper (inmiddels verkoper) de opstal of het appartementsrecht wil verkopen, dan is de woningcorporatie (afhankelijk van de eerder overeengekomen regeling) gerechtigd of verplicht om de opstal - en indien van toepassing - de (onder)erfpachtregeling te beëindigen - of het appartementsrecht terug te kopen. (BusinessProcess) Verwerken terugkoop In het werkproces verpachten perceel is deze stap alleen van toepassing indien een andere looptijd van erfpachtcanon wordt bepaald dan de standaard. (BusinessProcess) Aanvragen taxatie(s) In het werkproces verpachten perceel is deze stap alleen van toepassing indien een andere looptijd van erfpachtcanon wordt bepaald dan de standaard. (BusinessProcess) Controleren en verwerken taxatie(s) BusinessProcess Vastleggen en versturen terugkoopaanbiedin- g BusinessProcess Verwerken reactie bewoner op terugkoopaanbod BusinessProcess Aanmaken terugkoopopdracht (incl ontbinden erfpachtovereenko- mst) notaris BusinessProcess Verwerken en controleren leveringsstukken notaris BusinessProcess Verstrekken terugkoopvolmacht notaris BusinessProcess Verwerken transport terugkoop BusinessProcess Aanmaken opstelverzoek betalingsopdracht BusinessProcess Registreren teugkoopverzoek BusinessProcess Controleren bestemming verkoop BusinessEvent Terugkoop verwerkt Het zorgdragen voor de clustergewijze aankoop respectievelijk verkoop van vastgoed voor de woningcorporatie. (BusinessFunction) Verkoopaankoop Aankopen eenheden is het bedrijfsproces waarmee woningcorporaties vastgoedproposities kopen (en verkopen incdenteel) om de vastgoedportefeuille aan te vullen (of gedeeltelijk af te stoten) met als doel om het vastgoed zelf te gaan exploiteren (of gedeeltelijk te verkopen aan andere woningcorporaties, of institutionele beleggers inclusief de exploitatie en daaruitvoortkomende rechten en plichten). (BusinessProcess) Aankopen eenheden BusinessProcess Voorbereiden aankoop vastgoedcluster BusinessProcess Nemen definitief besluit aankoop BusinessProcess Opdracht verstrekken betaalopdracht notaris BusinessProcess Verstrekken opdracht taxatie en bouwkundige inspecte BusinessProcess Controleren koopovereenkomst en aankoopvolmacht BusinessProcess Overeenkomen aankoopprijs BusinessProcess Controleren aankoopvolmacht BusinessProcess Opdracht overnemen vastgoedregistratie BusinessProcess Voeren onderhandelingen aankoop BusinessProcess Beoordelen taxatie en bouwkundige staat BusinessProcess Nemen onderhandelingsbes- luit BusinessProcess Ondertekenen koopovereenkomst BusinessProcess Versturen aankoopvolmacht BusinessProcess Opstellen memo betaalopdracht BusinessProcess Versturen getekendekoopover- eenkomst BusinessProcess Verwerken aankoop vastgoedcluster BusinessProcess Opdracht in exploitatie nemen vastgoed BusinessProcess Overdracht aan 'beheer' BusinessProcess Opdracht informerenhuurders nieuwe eigenaar/verhuurder BusinessProcess Archiveren notariële akte BusinessEvent Aankoop vastgoedcluster gerealiseerd BusinessEvent Aankoop vastgoedcluster voorbereid BusinessEvent Aankoop vastgesteld BusinessEvent Aankoopbesluit genomen BusinessEvent Opdracht Splitsen vastgoed verstrekt Procesboek: Opdracht opleverinspectie (BusinessEvent) Opleverinspectie gevraagd Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het zorgdragen dat vastgoed met een specifiek doel geïnspecteerd wordt en de daaruit voortkomende bevindingen gerapporteerd wordt zodat voor dat specifieke doel de juiste vervolgacties kunnen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Vastgoedinspectie Inspecteren vastgoed is het werkproces waarbij bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties van vastgoed wordt geïnspecteerd en afhankelijk van de reden voor inspectie oorzaak en gevolgen van schade en/of storingen worden onderzocht ten einde een diagnose te stellen respectievelijk de technische staat aan de hand van criteria te beoordelen en daarover te rapporteren (BusinessProcess) Inspecteren vastgoed BusinessProcess Uitvoeren opleverinspectie BusinessProcess Voorbereiden opleverinspectie INDIEN INSPECTEREN ELEMENT: Inspecteer het in de reparatiemelding genoemde defecte element in de eenheid. Input: Voorbereidde inspectie Output: Inspectieresultaten/-rapport Hanteer bij het inspecteren van elementen de binnen de corporatie vastgestelde eisen voor basiskwaliteit. INDIEN VASTSTELLEN MJOB: Aanvullend op de conditiemeting kan vastgoed worden geïnspecteerd om te bepalen welke werkzaamheden er nodig zijn om de gewenste kwaliteit en conditie te behalen. Veelal wordt deze inspectie gebruikt om door het systeem voorgestelde maatregelen te toetsen of extra informatie te verzamelen wanneer een complex niet recentelijk onderdeel is geweest van de conditiemeting. Hoe deze inspectie exact vorm wordt gegeven, verschilt per corporatie. Een uitwerking van dit deel van het inspectieproces is hier niet opgenomen. Input: Gestart MJOB proces Output: Uitgevoerde inspectie Variant: De inspecties worden door sommige corporaties uitgevoerd bij het vertalen van de MJOB naar de JOB. (BusinessProcess) Uitvoeren inspectie element Verwerk de gegevens uit de inspectie in de melding zodat deze kan leiden tot een correcte opdracht. Input: Inspectierapport Output: Bijgewerkte melding (BusinessProcess) Verwerken inspectieresultaten Controleer de WWS-elementen door de woning te inspecteren op onderdelen die van invloed zijn op de woningwaardering punten zoals: vloeroppervlaktes, aantal slaapkamers, energetische maatregelen, keukenuitrusting etc. Input: Staat van de eenheid Output: Gecontroleerde WWS elementen Variant: Tijdens Corona worden voorinspecties door sommige corporaties tijdelijk digitaal gedaan waarbij lang niet alles zichtbaar is. Pas nadat de sleutels ingeleverd zijn kan er een fysieke inspectie plaatsvinden wat een negatief effect op de doorlooptijd heeft. (BusinessProcess) Controleren woningwaardering Kijk de plattegronden na en geef aan wat de veranderingen zijn. Input: Oude plattegrond en staat van de eenheid Output: Aangepaste plattegrond (BusinessProcess) Controleren plattegronden Controleer of de voor het EPA-label gebruikte uitgangspunten correct zijn. In wezen is dit dus een controle van de gegevens die zijn vastgelegd in het systeem, wellicht zijn de gegevens verouderd of zijn er wijzigingen in de eenheid die van invloed zijn op het EPA-label die nog niet in het systeem waren opgenomen. Input: Oude EPA-gegevens Output: Gecontroleerde EPA-gegevens Een mogelijke variant is om de EPA-adviseur periodiek een check laten doen of heropname nodig is. Het verschilt tussen corporaties of ze zelf mensen in dienst hebben die EPA-labels kunnen aanvragen of dat het extern is uitbesteed. Wanneer je de EPA-adviseur meeneemt tijdens de voorinspectie, kan dit het proces voor het actualiseren van het EPA-label versnellen en daarmee de leegstandsduur verkorten. (BusinessProcess) Controleren EPA label BusinessProcess Uitvoeren opleverinspectie bij terugkoop BusinessProcess Beoordelen woning of alles conform afspraak wordt opgeleverd Indien eindinspectie: Neem meterstanden op. Dit betreft een momentopname van de meterstanden welke worden vastgelegd en gebruikt voor de berekening van de te verrekenen servicekosten. Input: Ontvangen opdracht eindinspectie Output: Bijgewerkt eindinspectierapport met meterstanden Zowel door de huurder als tijdens de eindinspectie deze laten opnemen om fouten te voorkomen. Indien service en stookkosten: Neem de meterstanden in de volgende gevallen op: De meter bevindt zich in een algemene ruimte van het complex of het betreft een leegstaande eenheid én het betreft geen slimme meter. Input: Geleverde service Output: Meterstanden Laten plaatsen van slimme meters, welke een koppeling maken met het systeem van de leverancier voor leegstaande eenheden. Dan kan de leverancier deze meterstanden aanleveren en hoeft er niet iemand van de corporatie naar de leegstaande eenheden toe. Het is belangrijk dat in de procesketen Verhuren Eenheden tijdens de eindinspectie de eenheid in het systeem als leeg gemeld wordt, om op basis daarvan te kunnen beschikken over een zo actueel mogelijk overzicht van leegstaande eenheden. (BusinessProcess) Opnemen meterstanden Overdragen indien bewoners alleen naar notaris gaan, anders vindt dit plaats tijdens passeren akte (BusinessProcess) Overdragen sleutels BusinessEvent Opleverinspectie terugkoop uitgevoerd BusinessEvent Opleverinspectie uitgevoerd Het zorgdragen dat wijzigingen die aan het vastgoed worden doorgevoerd worden, geadministreerd worden in de vastgoedadministratie. (BusinessFunction) Vastgoedregistratie Registreren vastgoed is het bedrijfsproces waarbij mutaties aan bestaande of registraties van nieuwe bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties worden geadministreerd in de vastgoedadministratie. (BusinessProcess) Registreren vastgoed Actualiseren Vastgoedgegevens is een proces dat wordt doorlopen nadat inspectie of onderhoud in een eenheid of complex is uitgevoerd. Alle essentiële vastgoedelementen welke tijdens de inspectie zijn opgenomen of door het onderhoud zijn aangepast, dienen in de registratie te worden geactualiseerd. Inspiratie: Digitalisering kan in dit proces enorm veel winst opleveren qua tijd, handelingen en datakwaliteit. Tijdens de voor- en eindinspectie bijvoorbeeld kunnen onderstaande gegevens al automatisch zijn verzameld, bijgewerkt en gecontroleerd. Vaak is de vastgoedregistratie versplinterd vastgelegd, verspreid over meerdere afdelingen en systemen. Door vastgoedgegevens te centraliseren voorkom je dubbele registratie en ben je verzekerd van eenduidige en actuele gegevens. Alle stappen in dit proces zijn als optioneel bestempeld, omdat niet bij iedere registratie alle gegevens hoeven worden bijgewerkt. Dat wil niet zeggen dat bijwerken van deze gegevens optioneel is. Aedes ILS: Belangrijk om van tevoren in te richten: waar wordt alle informatie vastgelegd en hoe? Aedes ILS is hierbij een handig hulpmiddel wat zich richt op het gestandaardiseerd vastleggen van (gewijzigde) objecten, bouwdelen en kenmerken/elementen. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van Aedes. Het actualiseren vraagt verder om (periodieke) interne datakwaliteitscontroles zoals controles op volledigheid, juistheid, consistentie, tijdigheid etc. (BusinessProcess) Actualiseren vastgoedgegevens Werk de plattegronden c.q. BIM-modellen bij op basis van de meest actuele informatie. Input: Uitgevoerde inspectie of onderhoud Output: Bijgewerkte plattegronden eenheid (BusinessProcess) Bijwerken plattegronden Werk de vastgoedgegevens bij op basis van de meest actuele informatie, zoals de gegevens over badkamer, keuken en toilet en andere cartotheekitems zoals die van de technische installaties. Verder is het belangrijk om vooraf af te spreken welke vastgoedkenmerken en welke exacte gegevens bijgehouden dienen te worden. Input: Uitgevoerde inspectie of onderhoud Output: Bijgewerkte vastgoedregistratie Met behulp van een app kan tijdens een inspectie eenvoudig worden langsgelopen welke vastgoedgegevens gecontroleerd moeten worden en kunnen deze gegevens naar andere systemen worden verzonden via koppelingen. (BusinessProcess) Bijwerken vastgoedregistratie Werk de woningwaardering bij op basis van de meest actuele informatie. Input: Uitgevoerde inspectie of onderhoud Output: Bijgewerkte woningwaardering (WWS-punten) Het bijwerken van de woningwaardering kan gemakkelijk geautomatiseerd worden. Belangrijk is dat er daarbij een accorderingsstap wordt ingebouwd. (BusinessProcess) Bijwerken woningwaardering Werk de foto’s bij op basis van de meest actuele informatie. Deze foto’s hebben een bredere toepassing: Advertentiedoeleinden. Naar de nieuwe huurder toe. Naar de aannemer toe. Vastlegging van de 'huidige' staat, met name gebruikt voor het aansprakelijk kunnen stellen van huurders voor schade nadat zij weer vertrekken uit de eenheid. Aan de hand van de doeleinden kunnen de foto’s op verschillende locaties worden opgeslagen. Input: Uitgevoerde inspectie of onderhoud Output: Bijgewerkte foto’s Variant: Het vastleggen van foto's is nodig om de staat van de eenheid bij oplevering aan de klant vast te leggen. Doel hiervan is om in schadegevallen aansprakelijkheid te kunnen vaststellen. Foto's vastleggen is echter zeer tijdsintensief. De ene woningcorporatie kiest er daarom voor om de foto's niet vast te leggen en dus het risico te aanvaarden dat in bepaalde gevallen schades van bewoning niet te verhalen zijn. Andere woningcorporaties vinden de vastlegging juist wel heel essentieel. Ook zijn er corporaties die de verantwoordelijkheid voor de bewijslast bij de huurder leggen in geval van aansprakelijkheidsvraagstukken. Inspiratie: Er bestaan mogelijkheden om via een app de huurder zelf de foto’s te laten maken. Zo hoeft er geen afspraak gemaakt te worden en kunnen de beelden direct bij het juiste dossier terecht komen. Digitalisering kan ook een bijdrage leveren door foto’s automatisch op de juiste plek te laten archiveren. (BusinessProcess) Bijwerken foto's Werk informatie over aanwezige ZAV en WMO-aanpassingen bij op basis van de meest actuele informatie. Hierbij kan ook worden vastgelegd of een ZAV is goedgekeurd en of deze door de huurder verwijderd dient te worden bij vertrek. Input: Uitgevoerde inspectie of onderhoud Output: Bijgewerkte informatie over ZAV en WMO-aanpassingen Het bijwerken hiervan kan meteen na de voorinspectie gebeuren, maar er zijn ook corporaties die dit pas bijwerken na sleuteluitgifte omdat pas dan de werkelijke staat van de eenheid na mutatieonderhoud zichtbaar is. (BusinessProcess) Bijwerken gegevens ZAV/WMO Werk de vastgoedgegevens bij op basis waarvan het EPA-label is vastgesteld. Dit label wordt verstrekt door een externe organisatie die de keuring uitvoert. Soms komt het voor dat tijdens de eerste inspectie blijkt dat aangetroffen energetische maatregelen van invloed zijn op het label en moet er een nieuw label aangevraagd worden. (NB. Het actualiseren van het EPA-label zelf is een apart proces). Input: Uitgevoerde inspectie of onderhoud Output: Bijgewerkte informatie over EPA-label. Externe EPA-adviseur heeft toegang tot het systeem van de corporatie en uploadt zelf de geactualiseerde gegevens. Per mail wordt de woningcorporatie hierover geïnformeerd. (BusinessProcess) Bijwerken gegevens EPA label Wanneer de woningwaardering aangepast moet worden, kan hier een akkoord voor nodig zijn van de hiervoor aangewezen afdeling/persoon. Input: voorstel aanpassing woningwaardering Output: geaccordeerde woningwaardering (BusinessProcess) Accorderen woningwaardering Los van de vaste onderdelen van de woninginspectie, kennen sommige corporaties ook een score of een categorie toe aan de woning, met als doel om beter onderhoud te kunnen voorspellen. Ook deze dient bijgewerkt te worden wanneer er zaken gewijzigd zijn in de woning. Input: Uitgevoerde inspectie of onderhoud Output: Bijgewerkte kwaliteitsstaat Om zeker te zijn dat de kwaliteitsstaat van de eenheden in het systeem up-to-date is, kan een APK worden ingericht zodat de informatie niet alleen afkomstig is uit mutaties. (BusinessProcess) Bijwerken kwaliteitsstaat Procesboek: Te actualiseren vastgoedgegevens verwerkt (BusinessEvent) Vastgoedgegevens geactualiseerd Procesboek: Te actualiseren vastgoedgegevens (BusinessEvent) Actualisatie vastgoedgegevens gevraagd BusinessEvent Opdrachtdocument vastgesteld BusinessEvent Aankoopbesluit genomen Procesboek: Verzoek terugkoop koper (BusinessEvent) Terugkoopverzoek koper ontvangen Procesboek: Verzoek terugkoop koper (BusinessEvent) Terugkoopverzoek koper ontvangen Procesboek: Datum passeren leveringsakte (BusinessEvent) Leveringsakte gepasseerd Het zorgdragen voor de liquiditeit, alle inkomende facturen en uitgaande betalingen van de onderneming (BusinessFunction) Financiën ondersteunend Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel beheer Voeren financiële administratie is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Voeren financiële administratie BusinessProcess Aanmaken kostenplaats tbv nieuw vastgoedcluster BusinessProcess Bepalen en aanmaken nieuwe kostenplaats Opvoeren serviceclusters en servicecomponenten bestaat uit processtappen die nodig zijn voor het vastleggen van alle administratieve zaken die nodig zijn om de service te leveren, de voorschotten te innen en de afrekening op te stellen. Daarvoor is het belangrijk dat er zowel administratieve vastlegging op eenheidsniveau als op contractniveau plaatsvindt. (BusinessProcess) Opvoeren serviceclusters en servicecomponenten Leg in het systeem de clusters vast waarbinnen een geleverde service wordt afgerekend en voeg de betreffende eenheden toe aan deze clusters. Input: Vastgesteld voorstel levering servicecomponenten Output: Geregistreerd servicecluster (BusinessProcess) Registreren serviceclusters Controleer in het systeem de verdeelsleutels binnen de serviceclusters en pas deze waar nodig deze aan. Op basis van de verdeelsleutels kunnen de voorschotten berekend worden. Input: Bepaalde verdeelsleutel Output: Geregistreerde verdeelsleutels (BusinessProcess) Controleren verdeelsleutels Leg de voorschotten vast in het systeem, op de eenheid en op elk bestaand contract binnen het servicecluster, zodat deze kunnen worden doorberekend aan de huurder. Input: Bepaalde voorschotten Output: Geregistreerde voorschotten (BusinessProcess) Registreren voorschotten Registreer in het systeem de nieuwe servicecomponenten, wanneer deze zijn vastgesteld met 70% instemming van de huurders, op de eenheid en op elk bestaand contract binnen het servicecluster. Deze stap is optioneel omdat er niet altijd nieuwe componenten hoeven worden toegevoegd. Input: Nieuwe servicecomponenten Output: Aangepaste servicecomponenten op het contract (BusinessProcess) Opvoeren component(en) BusinessEvent Kostenplaats nieuw vastgoedcluster aangemaakt Procesboek: Geactualiseerde administratie (BusinessEvent) Administratie geactualiseerd Procesboek: Vastgesteld voorstel servicecomponent (BusinessEvent) Voorstel servicecomponent vastgesteld Fysieke eenheid betreft een afgebakende deel van een gebouw en/of perceel met een gebruikersfunctie die geëxploiteerd wordt door woningcorporaties door ze te verhuren of te verkopen (Product) Fysieke eenheid De (her)ontwikkelde eenheid is door de womningcorporatie zelf (her)ontwikkeld om betreffende eenheid te exploiteren eenheid middels verhuur en/of (onder voorwaarden zoals een terugkoopregeling) te verkopen. (BusinessService) (Her)ontwikkelde eenheid BusinessService Overdrachtsbesluit BusinessService Gecoördineerde vastgoedrealisatie Gefaciliteerde organisatie is een organisatie die secundaire of ondersteunende diensten aan zichzelf levert en/of door derden laat leveren om daarmee de primaire activiteiten te kunnen uitvoeren gericht op het leveren van producten en diensten aan klanten. (Product) Gefaciliteerde organisatie Van al het vastgoed dat de woningcorporatie exploiteert en/of in beheer heeft worden van ieder gebouw de bouwdelen, de bouwkundige elementen en de installaties geadministreerd en worden daarvan mutaties bijgehouden. Aan deze vastgoedadministratie kunnen diverse aanvullende gegevens worden gekoppeld zoals garanties, beheerovereenkomsten en eigendom om daarmee zicht te krijgen wie waarvoor verantwoordelijk is en welke rechten en plichten de woningcorporatie heeft ten aanzien van het beheer van dat vastgoed. (BusinessService) Geregistreerd vastgoed Dit betreft de mutaties in de administratie van alle relevante vastgoedkenmerken die de woningcorporatie beheerd om zicht te hebben en te houden op de samenstelling en kwaliteit van de gehele vastgoedportefeuille en eventuele betrokkenheid van derden (zoals VVE's). (BusinessService) Geactualiseerde vastgoedgegevens Voor diverse doeleinden (zoals beoordelen onderhoudsverzoeken, periodieke conditiemetingen of bijvoorbeeld woningopleveringen) worden vastgoedinspecties uitgevoerd door (of in opdracht van) de woningcorporatie (BusinessService) Geïnspecteerd vastgoed BusinessService Opleverinspectie BusinessService Opleverinspectie terugkoop Woningcorporaties houden dagelijks de verlies- en winstrekening bij van de hele organisatie (BusinessService) Financiële administratie BusinessService Kostenplaats vastgoedcluster Een (herhalende) betaalde dienst (zoals beschikbaarstellen van een recreatieruimte) of werk (zoals schoonmaakwerkzaamheden van een collectieve ruimte) die in rekening wordt gebracht bij de huurder/VVE. (BusinessService) Geadministreerde servicecomponent Verkochte eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de eigenaar het eigendomsrecht heeft verkregen of het appartementsrecht waarvan de eigenaar het exclusieve gebruiksrecht heeft verkregen en automatisch lid is van de VvE. (Product) Verkochte eenheid Verkopen appartementen omvat het leveren van het appartementsrecht aan kopers. (BusinessService) Appartementsrecht BusinessService Opgerichte VvE BusinessService Terugkoopakte gepasseerd Verkopen eenheden omvat het leveren van het eigendomsrecht van perceel plus opstal of het eigendomrecht van opstal in combinatie met het erfrecht van perceel aan kopers. (BusinessService) Eigendom koopeenheid BusinessService Terugkoopakte gepasseerd Fysieke eenheid betreft een afgebakende deel van een gebouw en/of perceel met een gebruikersfunctie die geëxploiteerd wordt door woningcorporaties door ze te verhuren of te verkopen (Product) Fysieke eenheid Voorheen: Te exploiteren eenheid (BusinessService) Geadministreerde Assets- exploitatie BusinessService In exploitatie genomen eenheid De aangekochte eenheid is door de woningcorporatie zelf aangekocht om betreffende eenheid te exploiteren eenheid middels verhuur en/of (onder voorwaarden zoals een terugkoopregeling) te verkopen. (BusinessService) Aangekocht vastgoed BusinessService Aan te kopen vastgoedcluster BusinessService Aangekocht vastgoedcluster Ontwikkelingen eenheden realiseert: Fysieke eenheden (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Revisiemodel TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Verkopen appartementen realiseert: Appartementsrecht (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship indien verhuur Verkopen eenheden realiseert: Bloot eigendom koopeenheid (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship indien verhuur RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert TriggeringRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 19-04-2023 22:36:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 22:36:15 CEST




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   

   

Bekijk deze figuur met dynamische legenda's van de concepttypes uit het CORA kennismodel, en andere kenmerken.




Logo CORA.png

 1. Dat kan bij ontwikkelen vastgoed zodra het opdrachtdocument is vastgesteld en bij aankoop zodra het aankoopbesluit is genomen
 2. Dat kan voor ontwikkelen vastgoed zodra het realisatie-besluit is vastgesteld en voor aankoop zodra de kostenplaats is aangemaakt
 3. Alle relevante gegevens zijn bekend inclusief de officiële adresgegevens. Laatste wijzigingen bij oplevering worden met behulp van het inlezen van het revisiemodel geactualiseerd.