Kennismodel CORA

CORA werken we sinds CORA 4.0 uit op basis van het CORA kennismodel dat de samenhang weergeeft van alle architectuurelementen. Daarbij zijn de definities bepalend omdat die in samenhang zijn opgesteld en vastgesteld. Onderstaande figuur toont de actuele versie van het CORA kennismodel[1]. De kleurenweergave toont het model conform Archimate (meer uitleg over Archimate).

ReferentieKlik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
Toon diagram op ware grootte - van daaruit is de plaat ook op te slaan met [CTRL+S]
Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice is de zichtbare functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een stap in een werkproces. (ApplicationService) Applicatieservice Een bedrijfsobjectdomein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Bedrijfsobjectdomein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een bedrijfsservice realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak (VERA) Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel één dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Een risico is de kans op het optreden van een onzekere gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie en heeft invloed op het behalen van de organisatie-, afdelings- of procesdoelstellingen van de woningcorporatie. - Een risico beïnvloedt bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot afwijkingen van geplande resultaten. - Een risico wordt bepaald door oorza(a)k(en) en resulterend(e) gevolg(en). - Een risico heeft een kans van voorkomen en een impact (grootte van effect). (Assessment) Risico BusinessService Deelbedrijfsservice Een gegevensobjectdomein is een logisch samenhangende groepering van gegevensobjecten. (Grouping) Gegevensobjectdomein Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject (VERA) Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert. (BusinessRole) Leverende rol Een kritische risico-indicator is een indicator van de kans van optreden van een risico, de mogelijke schade bij optreden, of beide. (Value) Kritische risico- indicator Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Applicatiefunctie wordt altijd omschreven met een naamwoord van handeling. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. Bijvoorbeeld: onderhouden is dus onderhoud of verwerven is verwerving (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een stuurscenario is een keten van processen waar de woningcorporatie integraal op stuurt. (BusinessInteraction) Stuurscenario Een informatieobject is een verzameling aan elkaar gerelateerde gegevens die als eenheid wordt behandeld. (Representation) Informatieobject AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient AccessRelationship RW ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor AccessRelationship RW RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit AccessRelationship RW AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship voert uit AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship W AggregationRelationship is opgebouwd uit AssociationRelationship heeft betrekking op InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship verantwoordelijk voor AggregationRelationship clustert AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship gekoppeld aan RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship ServingRelationship bedient RealizationRelationship Realiseert AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 19-04-2023 13:37:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 13:37:27 CEST
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   

Ontdek nog veel meer over het kennismodel met dynamische legenda's, bijvoorbeeld welke elementen onderdeel uitmaken van de CORA modellen, en andere kenmerken.


De samenhang van de bedrijfsvoering met respectievelijk de sturing en de IT van woningcorporaties kunnen we als volgt op vereenvoudigde wijze weergeven :

Aandachtsvelden kennismodel in Archimate kleuren.png


Omdat de CORA modellen zich hoofdzakelijk in de gele Archimatelaag bevinden, hebben we gekozen om de CORA modellen en de CORA bedrijfsobjectdomeinen specifiek te kleuren conform onderstaand kleurenpalet. Daarmee worden de figuren makkelijker leesbaar.

Dit kleurenschema is tegelijk met CORA release 4.1 geïntroduceerd (Grouping) Kleurschema CORA figuren ArchiMateNote Legenda gebruikte kleuren CORA concept-type Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel één dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een bedrijfsservice realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis BusinessService Deelbedrijfsservice Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie BusinessFunction Externe bedrijfsfunctie Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een stuurscenario is een keten van processen waar de woningcorporatie integraal op stuurt. (BusinessInteraction) Stuurscenario ArchiMateNote Legenda gebruikte kleuren CORA bedrijfsobjecten Zie domein Onderhoud (BusinessObject) Onderhoud Zie domein Overeenkomsten (BusinessObject) Overeenkomst Zie domein Projectontwikkeling (BusinessObject) Projectontwikkeling zie domein Relaties (BusinessObject) Relatie zie domein Vastgoed (BusinessObject) Vastgoed BusinessObject Energieprestatie AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship groepeert TriggeringRelationship initieert RealizationRelationship verantwoorde- lijk voor AggregationRelationship groepeert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoorde- lijk voor Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship Deze svg is op 19-04-2023 17:33:23 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 17:33:23 CEST
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Toelichting op het kennismodel

De elementtypen die gebruikt worden, zijn verbijzonderingen van ArchiMate elementtypen. Hierdoor is het volledige model conform ArchiMate 3, maar concreter gemaakt voor de architectuur van woningcorporaties.

De niet-ingekleurde elementen zijn elementen die geen deel uitmaken van de CORA referentiearchitectuur. Ze zijn in dit kennismodel opgenomen ter verduidelijking van de samenhang. Uitzondering op deze regel betreft het element ‘processtap’. Doordat in samenwerking met Aedes en Corponet verschillende CORA processen verder worden uitgewerkt, nemen we die natuurlijk integraal over.

Enkele aspecten zijn omwille van de overzichtelijkheid niet weergegeven:

  • Tussen elementen van hetzelfde type zijn verbijzonderingen, groeperingen en niet nader gespecificeerde associaties toegestaan.
  • Tussen proceselementen van hetzelfde type zijn 'triggering'-relaties toegestaan.
  • Vanaf elementen zijn associaties naar bedrijfsobjecten toegestaan; bij voorbeeld de rol Klant die ook gedefinieerd is in het bedrijfsobject Klant.
  • De samenhang van de CORA applicatielaag en services wordt op deze pagina uitgelegd.


Enkele kennismodellen van collega referentie architecturen


Beschrijving van de elementen uit het model

Actor

Definitie
:
Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren.
Toelichting
:
Hoewel we normaliter in de architectuur geen actoren maar alleen rollen modelleren (je kunt niet elke huurder in de architectuur opnemen), maken we een uitzondering wanneer verantwoordelijkheden direct aan een bepaalde actor zijn toegekend.
ArchiMate-type
:
BusinessActor
Voorbeelden
:
Aedes, Autoriteit Woningcorporaties, Inspectie Leefomgeving en Transport, Ministerie van BZK

Afnemende rol

Definitie
:
Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt.
Toelichting
:
Meestal spreken we hier van ‘klant’, maar de generiekere term ‘afnemer’ dekt ook bijvoorbeeld de toezichthouder die rapportages ontvangt.
ArchiMate-type
:
BusinessRole
Voorbeelden
:
huurder, bewoner, toezichthouder

ApplicatieComponent

Definitie
:
Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
ApplicationComponent

Applicatiefunctie

Definitie
:
Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Applicatiefunctie wordt altijd omschreven met een naamwoord van handeling. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. Bijvoorbeeld: onderhouden is dus onderhoud of verwerven is verwerving
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
ApplicationFunction

Applicatieservice

Definitie
:
Een applicatieservice is de zichtbare functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een stap in een werkproces.
Toelichting
:
Ze worden ook wel de interface van de applicatie genoemd. Dit kan een interface tussen applicatie en gebruiker zijn, of tussen applicaties onderling, al dan niet via een applicatie integratie-laag. Gebruikersinterfaces werken meestal met scherm en toetsenbord, maar ook geprinte rapportages of notificaties via sms e.d. zijn gebruikersinterfaces.
ArchiMate-type
:
ApplicationService
Voorbeelden
:
Een beheerscherm om klantgegevens in te voeren; een functie om afspraken in te plannen. Een job die periodiek SMS berichten naar de bewoners stuurt om ze te informeren over de reparatieplanning.

Artefact

Definitie
:
Een artefact vertegenwoordigt een stukje gegevens dat wordt gebruikt of geproduceerd in een softwareontwikkelingsproces of door de implementatie en werking van een IT-systeem.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
Artifact

Bedrijfsfunctie

Definitie
:
Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices.
Toelichting
:
We nemen in de referentiearchitectuur bedrijfsfuncties op om samenhangende bedrijfsservices (en werkprocessen) te kunnen bundelen naar competenties. Een bedrijfsfunctie kan samenvallen met een organisatorische eenheid (‘afdeling’); we nemen die echter niet in de referentiearchitectuur op omdat organisatie-inrichting sterk verschilt per organisatie en ook veranderlijk is. Merk op dat dit dit grote overlap heeft met de bedrijfsprocessen zoals die in CORA 1, 2 en 3 die in CORA 4 geen bedrijfsproces meer zijn.
ArchiMate-type
:
BusinessFunction

Bedrijfsobject

Definitie
:
Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt.
Toelichting
:
Bedrijfsobjecten hangen nauw samen met gegevensobjecten, maar zijn niet hetzelfde. Een belangrijk verschil is het detailniveau: op de bedrijfslaag is veel minder detail nodig dan op de applicatielaag. We nemen in de referentiearchitectuur bedrijfsobjecten op om bij het beschrijven van de werkprocessen te kunnen duiden van welke relevante gebeurtenissen of onderwerpen informatie verwerkt of geproduceerd wordt. Vanaf CORA 4 spreken we over bedrijfsobjecten waar we voorheen in CORA spraken over objecten.
ArchiMate-type
:
BusinessObject

Bedrijfsobjectdomein

Definitie
:
Een bedrijfsobjectdomein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten.
Toelichting
:
We nemen informatiedomeinen in de referentiearchitectuur op om clusteringen te kunnen aan brengen in het informatielandschap.
ArchiMate-type
:
Grouping
Voorbeelden
:
Vastgoed, Relaties, Overeenkomst

Bedrijfsproces

Definitie
:
Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel één dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis.
Toelichting
:
Een bedrijfsproces beschouwen we altijd als ‘van klant tot klant’ gezien vanuit het perspectief van de uitvoerende organisatie. Het betreft dus het geheel van activiteiten waarmee de afnemer tevreden wordt gesteld en de organisatie ‘klaar’ is. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de organisatie, maar de uitvoering zelf kan geheel of gedeeltelijk uitbesteed zijn. In CORA 3 hebben bedrijfsprocessen grote overlap met bedrijfsfuncties. Door bedrijfsfunctie in het kennismodel op te nemen hebben we een optimalisatieslag van het procesmodel kunnen toepassen.
ArchiMate-type
:
BusinessProcess

Bedrijfsservice

Definitie
:
Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant.
Toelichting
:
Een bedrijfsservice (‘deeldienst’) vormt een stukje in de dienstverlening. Het is het resultaat van een werkproces. De afnemer van de bedrijfsservice kan de eindklant zijn maar ook een interne medewerker of afdeling die het resultaat nodig heeft voor het uitvoeren van het eigen werkproces. We nemen in de referentiearchitectuur bedrijfsservices op om duidelijk te maken welke resultaten werkprocessen opleveren en wat de bijdrage daarvan is aan de dienstverlening aan afnemers.
ArchiMate-type
:
BusinessService

Begrip

Definitie
:
Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving.
Toelichting
:
Naast de architectuurconcepten in het metamodel hanteren we diverse begrippen die een nadere toelichting vragen. Daarvoor gebruiken we dit algemene concept. Dit concept kent geen formele relaties met andere concepten, maar in de tekst bij een begrip zijn wel informele verwijzingen mogelijk naar andere concepten in de architectuur.
ArchiMate-type
:
BusinessObject
Voorbeelden
:
CORA, ArchiMate

Definitie
:
Nieuw in kennismodel 1.4 zijn informatieobject en applicatiefunctie (wordt in CORA niet verder uitgewerkt).
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
ArchiMateModel

Dienst

Definitie
:
Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product.
Toelichting
:
Diensten zijn de primaire resultaten die de organisatie gevraagd of ongevraagd levert ten behoeve van haar afnemers en die het bestaansrecht van de organisatie kenmerken. Diensten worden gebundeld als product aangeboden en definiëren daarmee de relatie tussen organisatie en afnemer.
ArchiMate-type
:
BusinessService

Doelgroep

Definitie
:
Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen.
Toelichting
:
We nemen in de referentiearchitectuur doelgroepen op om afnemers te kunnen groeperen op basis van bijvoorbeeld segment.
ArchiMate-type
:
Grouping
Voorbeelden
:
Huurders, overheden

Doelstelling

Definitie
:
Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten.
Toelichting
:
We nemen in de referentiearchitectuur doelstellingen op om daarmee de context en betekenis van prestatie-indicatoren te kunnen duiden.
ArchiMate-type
:
Goal
Voorbeelden
:
Van alle beschikbaar komende sociale huurwoningen minimaal 80% toewijzen aan de doelgroep van beleid; Minimaal 70% van de voorraad bij verhuur ten energielabel B

Gebeurtenis

Definitie
:
Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt.
Toelichting
:
We nemen in de referentiearchitectuur gebeurtenissen op om duidelijk te maken wat de aanleiding is tot het starten van een bedrijfsproces en om oorzakelijke en/of temporele relaties tussen bedrijfsprocessen te kunnen modelleren.
ArchiMate-type
:
BusinessEvent

Gegevensobject (VERA)

Definitie
:
Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf.
Toelichting
:
Gegevensobjecten zijn de representatie op de applicatielaag van de bedrijfsobjecten. We nemen deze in de referentiearchitectuur op om te modelleren welke gegevens in welke applicaties vastgelegd en verwerkt worden en welke gegevens tussen applicaties uitgewisseld worden. Essentieel verschil tussen bedrijfsobjecten en gegevensobjecten is dat gegevensobjecten entiteiten zijn aangevuld met attributen (dit gebeurt ook in VERA)
ArchiMate-type
:
DataObject
Voorbeelden
:
Klantgegevens, woningaanpassing, adres, verhuurbare eenheid

Gegevensobjectdomein

Definitie
:
Een gegevensobjectdomein is een logisch samenhangende groepering van gegevensobjecten.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
Grouping
Voorbeelden
:
Vastgoed, relaties, financiën

Handeling

Definitie
:
Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap.
Toelichting
:
Kleinste eenheid van werk, uitgevoerd door één persoon of machine. We nemen deze in de referentiearchitectuur wel op in het kennismodel maar niet in de uitwerking omdat we daarmee veel te ver in detail treden bij het beschrijven van processen; dit detailniveau wordt door elke organisatie op eigen wijze ingericht.
ArchiMate-type
:
BusinessProcess
Voorbeelden
:
Invoeren afspraak in afsprakensysteem

Hoofdbedrijfsfunctie

Definitie
:
Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
BusinessFunction

Informatiedomein

Definitie
:
Een informatiedomein omvat de geautomatiseerde informatieverwerking van hoofdbedrijfsfuncties, met intern een sterke cohesie en een relatief zwakke koppeling met andere informatiedomeinen.
Toelichting
:
We nemen informatiedomeinen in de referentiearchitectuur op om clusteringen te kunnen aan brengen in het informatielandschap.
ArchiMate-type
:
Grouping

Informatiedomein

Definitie
:
Een informatiedomein omvat de geautomatiseerde informatieverwerking van hoofdbedrijfsfuncties, met intern een sterke cohesie en een relatief zwakke koppeling met andere informatiedomeinen.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
ArchiMateView

Informatieobject

Definitie
:
Een informatieobject is een verzameling aan elkaar gerelateerde gegevens die als eenheid wordt behandeld.
Toelichting
:
Grondslag voor het componeren van informatieobjecten zijn de bedrijfsobjecten.
ArchiMate-type
:
Representation

Kanaal

Definitie
:
Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers.
Toelichting
:
We nemen kanalen in de referentiearchitectuur op om te modelleren hoe de interactie met afnemers plaatsvindt.. Dit kan per bedrijfsservice anders zijn.
ArchiMate-type
:
BusinessInterface
Voorbeelden
:
Telefoon, post, op locatie

Kengetal

Definitie
:
Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft.
Toelichting
:
We nemen kengetallen in de referentiearchitectuur op om te modelleren hoe prestatie-indicatoren samengesteld zijn. Binnen CORA zijn kengetallen altijd enkelvoudig en niet samengesteld.
ArchiMate-type
:
Value
Voorbeelden
:
Aantal eenheden met nieuwe huurovereenkomst in de meetperiode; aantal leegstandsdagen van leegstaande eenheden

Kleurschema CORA figuren

Definitie
:
Dit kleurenschema is tegelijk met CORA release 4.1 geïntroduceerd
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
Grouping

Koppelvlak (VERA)

Definitie
:
Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen.
Toelichting
:
We nemen koppelvlakken ('interfaces') in de referentiearchitectuur op om te modelleren hoe applicaties integratiefuncties beschikbaar stellen. Koppelvlakken zijn veelal gebaseerd op standaarden zoals SOAP, BPMN enz.; het is voor de sector van groot belang te streven naar het gebruik van geaccepteerde en open standaarden zodat uitwisselbaarheid van gegevens en vervangbaarheid van applicaties gewaarborgd zijn.
ArchiMate-type
:
ApplicationInterface
Voorbeelden
:
KOVRAkoppeling

Kritieke succesfactor

Definitie
:
Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
Requirement

Kritische risico-indicator

Definitie
:
Een kritische risico-indicator is een indicator van de kans van optreden van een risico, de mogelijke schade bij optreden, of beide.
Toelichting
:
Een KRI is vergelijkbaar met een KPI met dien verstande dat een KPI iets zegt over de mate waarin prestaties gerealiseerd worden terwijl een KRI iets zegt over de mate waarin toekomstige risico’s zich kunnen materialiseren. Een KRI is een kwantitatieve maatstaf (bijvoorbeeld een absoluut getal of een ratio) dat de mate van het risico weergeeft.
ArchiMate-type
:
Value

Leverende rol

Definitie
:
Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
BusinessRole
Voorbeelden
:
Schoonmaakdiensten, VVE beheerdiensten, Installatie onderhoudsdiensten

Onderhoud

Definitie
:
Zie domein Onderhoud
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
BusinessObject

Overeenkomst

Definitie
:
Zie domein Overeenkomsten
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
BusinessObject

Platform

Definitie
:
Een knooppunt vertegenwoordigt een computationele of fysieke resource die andere computationele of fysieke resources host, manipuleert of ermee communiceert.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
Node

Prestatie-indicator

Definitie
:
Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling.
Toelichting
:
We nemen prestatie-indicatoren in de referentiearchitectuur op om te modelleren op welke gestandaardiseerde wijze de effectiviteit en doelmatigheid van processen gemeten kan worden.
ArchiMate-type
:
Value
Voorbeelden
:
Percentage verhuurde sociale woningen aan de doelgroep van beleid in de meetperiode
Synoniemen
:
KPI, Key Performance Indicator

Principe

Definitie
:
Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn.
Toelichting
:
We nemen principes in de referentiearchitectuur op om te modelleren welke strategische keuzes de sector maakt om ook op de lange termijn de gestelde doelstellingen te bereiken.
ArchiMate-type
:
Principle
Voorbeelden
:
Enkelvoudig uitvragen van gegevens

Proces

Definitie
:
Een proces is een geordende reeks processtappen/handelingen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie(onderdeel)/bedrijfsfunctie wordt uitgevoerd met als doel een dienst/bedrijfsservice te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
BusinessProcess

Proces-indicator

Definitie
:
Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
Value
Voorbeelden
:
Gemiddels aantal dagen leegstand

Procesketen

Definitie
:
Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert.
Toelichting
:
Kenmerkend voor een keten is dat de betrokken organisaties met elkaar samenwerken maar elk hun eigen verantwoordelijkheid jegens de klant houden (en dus elk een ‘dienst’ leveren aan die klant). Dat maakt het ook lastig, je kunt elkaar niet aansturen, hooguit aansporen. Als dat wel zou kunnen is er geen sprake meer van een keten maar van een bedrijfsproces waarbij klaarblijkelijk gedeelten worden uitbesteed. We nemen procesketens in de referentiearchitectuur op om een breder perspectief te bieden op die bedrijfsprocessen en diensten die voor de beoogde klant maar een deelresultaat zijn. Het is niet de bedoeling om ook de bedrijfsprocessen van de partners in de keten te modelleren; dat valt buiten de scope van CORA.
ArchiMate-type
:
BusinessInteraction
Synoniemen
:
Ketenproces, netwerkproces

Processtap

Definitie
:
Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces.
Toelichting
:
We nemen processtappen in de referentiearchitectuur op om te modelleren hoe werkprocessen samengesteld zijn en welke uitvoerende rollen betrokken worden bij het verrichten van de activiteiten binnen een werkproces. Hierbij geldt dat niet alle processtappen in de referentiearchitectuur uitgewerkt zijn: in veel gevallen zullen processtappen organisatieafhankelijk bepaald zijn.
ArchiMate-type
:
BusinessProcess
Voorbeelden
:
maken afspraak met bewoner voor reparatie van apparaat

Product

Definitie
:
Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten.
Toelichting
:
Het product is hetgeen dat vermeld staat in de overeenkomst tussen leverancier en afnemer. Een product kan een fysiek goed bevatten maar dat hoeft niet. We nemen producten in de referentiearchitectuur op om de modelleren hoe samenhangende diensten als geheel en onder een enkele overeenkomst aan een afnemer worden aangeboden. Daarmee wordt zichtbaar dat per doelgroep andere voorwaarden kunnen gelden voor diensten of dat anders combinaties van diensten aangeboden kunnen worden.
ArchiMate-type
:
Product
Synoniemen
:
externe dienst; dienstgroep

Projectontwikkeling

Definitie
:
Zie domein Projectontwikkeling
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
BusinessObject

Relatie

Definitie
:
zie domein Relaties
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
BusinessObject

Resultaat-indicator

Definitie
:
Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
Value
Voorbeelden
:
Percentage verhuringen aan de doelgroep van beleid

Risico

Definitie
:
Een risico is de kans op het optreden van een onzekere gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie en heeft invloed op het behalen van de organisatie-, afdelings- of procesdoelstellingen van de woningcorporatie.

- Een risico beïnvloedt bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot afwijkingen van geplande resultaten. - Een risico wordt bepaald door oorza(a)k(en) en resulterend(e) gevolg(en).

- Een risico heeft een kans van voorkomen en een impact (grootte van effect).
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
Assessment
Voorbeelden
:
Fraude, waardeverlies

Sectordoelstelling

Definitie
:
Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
Driver

Stuurscenario

Definitie
:
Een stuurscenario is een keten van processen waar de woningcorporatie integraal op stuurt.
Toelichting
:
Een stuurscenario kan bestaan uit één of meerdere procesketens, maar dat hoeft niet.
ArchiMate-type
:
BusinessInteraction
Voorbeelden
:
Verhuurmutaties, wederverkoop eenheden, terugkoop naar verhuur

TechnologieService

Definitie
:
Een technologieservice vertegenwoordigt een expliciet gedefinieerd, blootgesteld technologiegedrag.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
TechnologyService

Technologiefunctie

Definitie
:
Een technologiefunctie vertegenwoordigt een verzameling technologiegedrag die door een knooppunt kan worden uitgevoerd.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
TechnologyFunction

Uitvoerende rol

Definitie
:
Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert.
Toelichting
:
We nemen uitvoerende rollen in de referentiearchitectuur op om de modelleren hoe de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van processtappen is belegd.
ArchiMate-type
:
BusinessRole
Voorbeelden
:
Onderhoudsmonteur

Vastgoed

Definitie
:
zie domein Vastgoed
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
BusinessObject

Verantwoordelijk voor

Definitie
:
Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
RealizationRelationship

Verantwoordelijk voor

Definitie
:
Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
RealizationRelationship

Werkproces

Definitie
:
Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een bedrijfsservice realiseert.
Toelichting
:
We nemen werkprocessen op in de referentiearchitectuur om te modelleren hoe bedrijfsprocessen samengesteld zijn, hoe daarbij de verantwoordelijkheden belegd zijn bij bedrijfsfuncties en welke geautomatiseerde ondersteuning daarbij gebruikt wordt. Een belangrijk aspect bij procesinrichting is het streven naar herbruikbaarheid. In de referentiearchitectuur worden daartoe herbruikbare werkprocessen onderkend.
ArchiMate-type
:
BusinessProcess

Logo CORA.png

  1. Eerdere versies van het kennismodel zijn hier nog te raadplegen. In de releasenotes lees je welke wijzigingen zijn doorgevoerd