Inleiding CORA procesketens & Stuurscenario's

Logo CORA.png

Met CORA 4.0 is het begrip procesketen in CORA geïntroduceerd tegelijk met het CORA kennismodel. In CORA 4.1 wordt ook het begrip stuurscenario's geïntroduceerd als bijzondere vorm van een keten van processen.

Welke inmiddels beschikbaar zijn vind je in de tabel onder aan deze pagina[1].


Procesketen

Definitie: Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert.


Binnen CORA levert een bedrijfsproces één eenduidige dienst aan een externe of interne klant. Als je te maken hebt met meerdere verschillende diensten die in samenhang worden geleverd heb je dus te maken met meerdere bedrijfsprocessen. De levering van die set diensten vindt dan plaats met een keten van bedrijfsprocessen of met werkprocessen uit verschillende bedrijfsprocessen. Werkprocessen zijn vaak herbruikbaar binnen verschillende ketens van processen.

Vaak wordt een keten gezien als een keten van organisaties. CORA ziet een keten als een keten van gecorreleerde resultaten. De resultaten zijn daarbij leidend. De organisaties staan ten dienste van het proces voor de realisatie van de resultaten. De wijze waarop het proces door organisatieonderdelen respectievelijk door verschillende organisaties wordt ondersteund is afhankelijk van de benodigde capabilities en keuzes in de uitvoering van het proces. Of een proces wordt uitgevoerd door interne organisatieonderdelen of externe organisaties is niet relevant voor begin en eind van het proces, dat wordt bepaald door wat nodig is om een resultaat te leveren. CORA staat een keten dus ook toe binnen de begrenzing van een organisatie.

Een voorbeeld is reparatieonderhoud: de woningcorporatie kan de intake van reparatieonderhoud uitvoeren en de uitvoering door een aannemer laten verrichten. Alle diensten zijn nodig om het herstel te leveren. Zodra daarvan sprake is, spreken we in CORA van een procesketen.

Procesketen over meerdere organisaties, homogene diensten, één klant
Figuur 1: Procesketen over meerdere organisaties, homogene diensten, één klant.

Het sjabloon dat we hiervoor gebruiken is te vinden op de pagina CORA processjabloon


Stuurscenario

Definitie: Een stuurscenario is een keten van processen waar de woningcorporatie integraal op stuurt.


Organisaties kunnen ook verschillende diensten aan externe en interne klanten in een samenhang leveren. De reden ligt dan in het besturen van de levering van die diensten in samenhang.

Een voorbeeld is verhuurmutatie: daarin wordt een passende eenheid aan een woningzoekende geleverd, de beëindigde huurovereenkomst aan de vertrekkende huurder, het mutatieonderhoud aan de corporatie en de nieuwe overeenkomst aan de nieuwe huurder. De reden waarom woningcorporaties deze keten van processen bundelen is met name de sturing op de reductie van leegstand. In principe zouden alle onderliggende processen op verschillende tijdstippen uitgevoerd kunnen worden. Omdat de besturing van de levering de reden is van de keten van processen, noemen we dit een stuurscenario.

Een stuurscenario kan bestaan uit meerdere procesketens, andersom kan dat niet.

Stuurscenario over meerdere organisaties met heterogene diensten voor meerdere afnemers
Figuur 2: Stuurscenario over meerdere organisaties met heterogene diensten voor meerdere afnemers.

Het sjabloon dat we hiervoor gebruiken is te vinden op de pagina CORA processjabloon


Uitgewerkte procesketens en stuurscenario's

In CORA zijn de volgende procesketens en stuurscenario's als referentieproces[2] of als prototype[3] beschikbaar:


Procesketen / Stuurscenario:ToelichtingCORA-concepttypeStatus in CORA
AsbestsaneringDe keten van processen gericht op het inventariseren en saneren van asbest om de eenheid asbestvrij te maken.ProcesketenPrototype
Bepalen en inkopen nieuw ingekochte servicecomponentenDe keten van processen waarin nieuwe servicecomponenten worden bepaald, vastgesteld en ingekocht.ProcesketenReferentieproces
Coördineren planmatig onderhoudDe keten van processen waarin planmatigonderhoud wordt aanbesteed, gecoördineerd en gerealiseerd inclusief bewonersbegeleiding.ProcesketenReferentieproces
IncassoKeten van processen primair gericht op het inlopen van betalingsachterstanden en indien niet mogelijk het beeindigen van de overeenkomst met de klant.ProcesketenReferentieproces
Inkopen, leveren en verrekenen servicecomponentenDe verzameling processen van inkopen, leveren en verrekenen servicecomponenten inclusief managen inkoopcontract waarop de woningcorporatie integraal stuurt.StuurscenarioReferentieproces
Jaarcyclus Algemene Ledenvergadering VvEDe keten van processen ter voorbereiding van - , deelname aan - en het leiden van de jaarlijkse VvE-vergadering inclusief de terugkoppeling naar de beheerafdelingen van de woningcorporatie met betrekkening tot besluiten van de VvE.ProcesketenPrototype
Leveren, afrekenen en managen contract servicecomponentenDe keten waarin de verrekening van (ook door derden) geleverde services aan huurders wordt gerealiseerd.ProcesketenReferentieproces
Meerjaren onderhoudsbegroting en conditiemetingDe keten van processen waarin periodiek de (M)JOB wordt geactualiseerd inclusief conditiemeting.ProcesketenReferentieproces
Ontwikkelen en opleveren vastgoedDe keten waarin de realisatie van vastgoed wordt gerealiseerd en overgedragen aan de beheerder van betreffend vastgoed.ProcesketenPrototype
Overdragen en (opnieuw) in exploitatie nemen vastgoedDe keten van processen benodigd voor het nieuw in exploitatie nemen respectievelijk het wijzigen van de exploitatie van vastgoed.ProcesketenPrototype
Periodieke huurverhogingDe keten van processen gericht op het bepalen en administratief verwerken van de periodieke huurverhoging inclusief de aanzegging naar de huurder.ProcesketenPrototype
Planmatig onderhoud inclusief (M)JOBDe verzameling van planmatig onderhoudsprocessen waarop de woningcorporatie integraal stuurt.StuurscenarioReferentieproces
ReparatieonderhoudDe keten van processen gericht op het realiseren van reparatieonderhoud inclusief het informeren van de klant.ProcesketenReferentieproces
Splitsen en verkopen vastgoedDe keten van processen gericht op het splitsen van vastgoed en het vervolgens verkopen van afzonderlijke appartementsrechten.ProcesketenPrototype
VerhuurmutatieDe verzameling van verhuur- en mutatieonderhoudsprocessen waarop de woningcorporatie integraal stuurt.StuurscenarioReferentieproces
Vernieuwen energielabelsDe keten van processen benodigd voor het genereren van een nieuwe energielabel.ProcesketenPrototype
Voeren AssetsadministratieDe keten van processen benodigd voor het in- en uit- exploitatie nemen van vastgoed respectievelijk het wijzigen van de exploitatie van vastgoed inclusief de verschillende gebeurtenissen en de bijbehorende processen.StuurscenarioPrototype
Wederverkoop appartementsrechtenDe verzameling processen van terugkoop t/m verkoop van een verkoopbare eenheid waarop de woningcorporatie integraal stuurt.StuurscenarioPrototype
Wederverkoop eenhedenDe verzameling processen van terugkoop t/m verkoop van een verkoopbare eenheid (desgewenst incl. erfpachtuitgifte van perceel waarop de eenheid staat) waarop de woningcorporatie integraal stuurt.StuurscenarioPrototypeIn Kennismodel

Het thema Inleiding CORA procesketens & Stuurscenario's past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema Inleiding CORA procesketens & Stuurscenario's:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice is de zichtbare functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een stap in een werkproces. (ApplicationService) Applicatieservice Een bedrijfsobjectdomein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Bedrijfsobjectdomein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een bedrijfsservice realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak (VERA) Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel één dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Een risico is de kans op het optreden van een onzekere gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie en heeft invloed op het behalen van de organisatie-, afdelings- of procesdoelstellingen van de woningcorporatie. - Een risico beïnvloedt bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot afwijkingen van geplande resultaten. - Een risico wordt bepaald door oorza(a)k(en) en resulterend(e) gevolg(en). - Een risico heeft een kans van voorkomen en een impact (grootte van effect). (Assessment) Risico BusinessService Deelbedrijfsservice Een gegevensobjectdomein is een logisch samenhangende groepering van gegevensobjecten. (Grouping) Gegevensobjectdomein Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject (VERA) Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert. (BusinessRole) Leverende rol Een kritische risico-indicator is een indicator van de kans van optreden van een risico, de mogelijke schade bij optreden, of beide. (Value) Kritische risico- indicator Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Applicatiefunctie wordt altijd omschreven met een naamwoord van handeling. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. Bijvoorbeeld: onderhouden is dus onderhoud of verwerven is verwerving (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een stuurscenario is een keten van processen waar de woningcorporatie integraal op stuurt. (BusinessInteraction) Stuurscenario Een informatieobject is een verzameling aan elkaar gerelateerde gegevens die als eenheid wordt behandeld. (Representation) Informatieobject AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient AccessRelationship RW ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor AccessRelationship RW RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit AccessRelationship RW AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship voert uit AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship - W AggregationRelationship is opgebouwd uit AssociationRelationship heeft betrekkingop InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship verantwoordelijk voor AggregationRelationship clustert AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship gekoppeld aan RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship ServingRelationship bedient RealizationRelationship Realiseert AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 31-07-2023 10:06:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 31-07-2023 10:06:40 CEST
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
Logo CORA.png

  1. Omdat we iedere keten apart moeten modelleren, zijn sommige procesketens alleen te vinden op de pagina waarop het stuurscenario is uitgewerkt waarvan betreffende procesketen onderdeel uitmaakt. Op de pagina CORA Procesketens en Stuurscenario's zie je een overzicht van de beschikbare pagina's waarop alle procesketens en stuurscenario's zijn te bekijken.
  2. Referentie
    Aedes en CorpoNet werken gezamenlijk in het project Op weg naar goed beschreven processen aan refentieprocessen die in CORA worden overgenomen. Je herkent ze aan de blauwe markering ‘Referentieproces’.
  3. Prototype
    Het verschil met referentieprocessen is dat de beschrijving van de elementen ontbreken. Ook zijn ze nog niet door de markt gereviewd. Maar ze zijn in principe wel tot het niveau van processtap uitgewerkt en ook zijn de producten, diensten en bedrijfsservices die met deze processen worden gerealiseerd in beeld gebracht.

    Je herkent ze aan de oranje markering ‘Prototype’.