Woonruimteverdeling

Informatiedomein
VERA Standaard > Informatiedomeinen > Woonruimteverdeling
View
Grouping Informatiedomein Woonruimteverdeling ====Definitie==== Een publicatie voor een beschikbare eenheid of groep van beschikbare eenheden welke alle benodigde informatie bevat voor een volledige publicatie via de diverse kanalen. ====Toelichting==== Iedere eenheid kan via publicatie worden geadverteerd. Een publicatie kan zowel koop- als huureenheden en geaggregeerde modellen als complexen, clusters en projecten bevatten. (DataObject) Publicatie ====Definitie==== Profiel van criteria waarvoor een specifieke voorrangsregeling geldt. ====Toelichting==== Dit profiel bevat de criteria voor de woningzoekende en diens situatie maar ook over het gebied of soort eenheden waarvoor deze voorrang van toepassing is. ====Voorbeelden==== Bijvoorbeeld: senioren die binnen hun eigen wijk willen verhuizen krijgen voorrang voor een woning op de begane grond of met lift. (DataObject) VoorrangsregelingProfiel ====Definitie==== Voorrangsregelingen waarvoor de woningzoekende in aanmerking komt. ====Toelichting==== Wanneer een woningzoekende recht heeft op één of meer voorrangsregelingen kan deze voorrang krijgen in het woonruimtebemiddelingsproces. ====Voorbeelden==== Voorbeelden van voorrang zijn mensen met een medische indicatie, gemeentelijke urgentie, binding met een bepaald gebied of opleiding of die voldoen aan andere lokale of regionale voorrangsregelingen. Deze criteria waaronder specifieke voorrang geld is het voorrang profiel. (DataObject) Voorrangsregeling ====Definitie==== Regelingen waarvoor men in aanmerking kan komen en waarvan men gebruik kan maken. ====Toelichting==== Er bestaan vaak speciale regelingen om de positie van woningzoekenden op de woningmarkt te versterken. Voor het gebruikt hiervan moet men aan toelatingscriteria voldoen. ====Voorbeelden==== Een voorbeeld regeling is Tijdelijk behoud inschrijfduur, gebruikers van deze regeling kunnen voor een bepaalde duur hun inschrijfduur meenemen naar een nieuwe woning en inschrijving. Wil men dan binnen een bepaalde tijd weer verhuizen dan is men de oude inschrijfduur niet kwijt wat leidt tot een hogere voorrang in het woonruimtebemiddelingsproces. (DataObject) Regeling ====Definitie==== Een toewijzing vindt plaats indien een kandidaat de aanbieding heeft geaccepteerd en bij controle van diens gegevens blijkt dat deze juist zijn. Vervolgens kan tot tekening van de overeenkomst worden overgegaan. (DataObject) Toewijzing ====Definitie==== Voorstel om in aanmerking te komen voor een bepaalde eenheid of complex. ====Toelichting==== De aanbieding kan naar aanleiding van een door de relatie geplaatste reactie worden gedaan. Het is tevens mogelijk dat een aanbieding via directe bemiddeling wordt gedaan. Hiervoor hoeft de relatie geen reactie op de bepaalde eenheid of complex te hebben. Om een aanbieding te mogen accepteren kan een bezichtiging verplicht zijn. Een aanbieding kan telefonisch, per e-mail, post of internet worden gedaan. (DataObject) Aanbieding ====Definitie==== Een kandidaat is een woningzoekende die na het toepassen van de spelregels in aanmerking kan komen voor een woning. ====Toelichting==== Niet alle woningzoekenden die een reactie plaatsen komen uiteindelijk in aanmerking voor de eenheid. Tevens kan een kandidatenlijst worden samengesteld voor een eenheid zonder dat woningzoekenden zelf een reactie op de woning hebben geplaatst. Bijvoorbeeld bij directe bemiddeling op begeleidingsprojecten. De hoogst gepositioneerde kandidaat die een aanbieding op de woning accepteert krijgt hem toegewezen. (DataObject) Kandidaat ====Definitie==== In een reactie geeft een relatie aan in aanmerking te willen komen voor een bepaalde eenheid of complex. ====Toelichting==== Om te mogen reageren op een publicatie moet men voldoen aan de geldende selectiecriteria voor de eenheid of het complex. ====Voorbeelden==== Voor sommige eenheden bestaan bijvoorbeeld bepaalde inkomens-, leeftijdseisen of een bepaalde gezinssamenstelling. Als men hier niet aan voldoet mag men niet reageren op de publicatie. (DataObject) Reactie ====Definitie ==== Een huidige gebruiker is de relatie die gebruiker is van een eenheid. ====Toelichting ==== Een huidige gebruiker kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn die tot een bepaald moment nog gebruik maakt van de eenheid. (DataObject) HuidigeGebruiker ====Definitie==== Binnen het woonruimteverdeelproces zijn een flink aantal gebeurtenissen die invloed hebben op de rechten- en puntenopbouw van een woningzoekende. ==== Toelichting ==== Indien een regionaal samenwerkingsverband werkt met een puntensysteem zijn een aantal gebeurtenissen relevant voor het opbouwen van punten maar ook de afbouw en sancties. * Reactie * Intrekken Reactie * WeigeringHA * WeigeringNH * Intrekken WeigeringHA * Intrekken WeigeringNH * NoShow * Intrekken NoShow * Toewijzing * Begin Situatiepunten * Begin Startpunten * Nieuwe Inschrijving * Wijzigen Inschrijving https://socialehuurwoningzoeken.nl/het-nieuwe-systeem/ (DataObject) Gebeurtenis ====Definitie==== Binnen het woonruimteverdeelproces kunnen sancties ontstaan door procesverstorend gedrag van de woningzoekende. ==== Toelichting ==== Indien een woningzoekende niet komt opdagen op een bezichtiging of als deze een woning weigert nadat deze is aangeboden worden sancties opgelegd waardoor men bepaalde punten kwijtraakt. https://socialehuurwoningzoeken.nl/accepteren-en-weigeren-van-woningen/ (DataObject) Sanctie ====Definitie==== Periodiek worden de punten van een woningzoekende berekend zodat deze gebruikt kunnen worden voor het bepalen van de positie van de kandidaat. ==== Toelichting ==== Regionale samenwerkingsverbanden gaan een nieuw punten beleid toepassen bij de woonruimteverdeling. Op basis van het aantal punten krijgt een woningzoekende een bepaalde positie op de kandidatenlijst van een woning. Kandidaten kunnen punten opbouwen voor: * Zoekpunten; hoe actief is men op zoek naar een woning. * Wachtpunten; hoe lang is men ingeschreven als woningzoekende. * Startpunten; voorrang voor starters binnen de eigen gemeente. * Situatiepunten; dringende omstandigheden die niet binnen gemeentelijk urgentiebeleid vallen. https://socialehuurwoningzoeken.nl/het-nieuwe-systeem/ (DataObject) Puntenberekening ====Definitie==== Op basis van gebeurtenissen worden mutaties op de puntenopbouw doorgevoerd. ==== Toelichting==== Door het actief woningzoeken bouwt men zoekpunten op. Deze kan men weer kwijtraken door sancties. Ook kan men situatiepunten, startpunten en wachtpunten opbouwen. Deze matuaties worden vastgelegd als auditeerbare gegevens. (DataObject) Puntenmutatie ====Definitie==== Een serviceovereenkomst is een type overeenkomst waarmee een woningcorporatie zich verplicht een bepaalde eenmalige, periodieke of continue service te leveren aan een afnemer (Klant) en waarmee de afnemer zich verplicht tot een eenmalige of periodieke betaling. ====Toelichting==== Een serviceovereenkomst heeft een relatie met een klant en kan een relatie met een verhuurbare eenheid, verkoopbare eenheid of verkochte eenheid hebben. <br /> Bij een serviceovereenkomst kunnen één of meer onderhoudsorders horen. <br /> Een serviceovereenkomst is een extra dienst die een huurder kan afnemen en wordt verleend door een woningcorporatie. De extra dienst kan bijvoorbeeld additioneel onderhoud zijn. In dat geval is de woningcorporatie verantwoordelijk voor meer onderhoud (bijvoorbeeld ook eenvoudigere klussen) dan wat er op grond van de huurovereenkomst vereist is. Alle aanvullende dienstverlening valt onder de serviceovereenkomst. Een inschrijving voor een regionale samenwerking voor woonruimteverdeling is ook een serviceovereenkomst. ====Toepasbaar voor==== Servicecontracten, abonnementen, inschrijivng (DataObject) Serviceovereenkomst ====Definitie==== Een huurovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie tot wederopzegging, het recht aan één huurder (klant) geeft om één of meer verhuureenheden te gebruiken en waarmee een huurder zich verplicht tot een (periodieke) betaling. ====Toelichting==== Een huurovereenkomst heeft een associatie met één of meer relaties en één of meer verhuurbare eenheden. <br /> Bij een huurovereenkomst kunnen nul of meer onderhoudsorders horen. <br /> De huurovereenkomst is afgeleid van de overeenkomst, met andere woorden, de attributen die beschikbaar zijn voor een overeenkomst, zijn ook beschikbaar voor een huurovereenkomst. Bij een huurovereenkomst kan een andere betaler zijn gekoppeld dan de huurder. Deze betaler neemt dan, soms tijdelijk, een deel of volledig de betalingsverplichting over. Hiervoor krijgt deze betaler een eigen Betalerovereenkomst. ====Voorbeelden==== Een overeenkomst die een huurder aangaat met de woningcorporatie om een eenheid te mogen huren. ====Toepasbaar voor==== Huurcontract. (DataObject) Huurovereenkomst ====Definitie==== Een rol is een verschijningsvorm van een relatie ten opzichte van de woningcorporatie of een andere relatie. ====Toelichting==== Een Relatie kan de rol aannemen van klant maar tegelijkertijd ook van prospect bijvoorbeeld. <br /> RelatieRol maakt het mogelijk meerdere rollen toe te kennen aan een relatie. Per rol van een relatie kunnen verschillende adres en contactgegevens van toepassing zijn. ====Voorbeelden==== * Klant : huurder, belanghebbende, vve * Prospect: woningzoekende. Een natuurlijk persoon kan bijvoorbeeld zowel voorzitter van een vve zijn als een woningzoekende. Deze persoon heeft dan een algemene rol van Prospect. Daarnaast een rol van Klant in relatie tot de rechtspersoon die de VVE voorstelt. (DataObject) Relatierol ====Definitie==== Een groep relaties die weer als een relatie wordt gezien. ====Toelichting==== Een groep relaties is een relatie met extra eigenschappen. Een groep relaties kan hierdoor als relatie worden gekoppeld aan overige klassen. <br /> Relatiegroep maakt het mogelijk meerdere rechtspersonen of natuurlijke personen te groeperen als één relatie. Denk bijvoorbeeld aan een huishouden, contactpersonen of belanghebbenden. ====Voorbeelden==== Huishouden, contactpersonen, belanghebbenden. (DataObject) Relatiegroep ====Definitie==== Een cluster is een groepering van eenheden die om administratieve redenen of andere bedrijfsmatige redenen onderscheiden worden, waardoor gelijke vorm van onderhoud, sturing en beleid mogelijk is. ====Toelichting==== Een cluster groepeert een set aan eenheden en vormt een bepaalde doorsnede op de totale set aan eenheden. Een eenheid kan daarom ook bij meerdere clusters (andere doorsnedes) horen. Een cluster kan informatieobjecten bevatten. Bijvoorbeeld foto's, video's, plattegronden etc. ====Voorbeelden==== Voorbeeld 1: onderhoudscluster TC100 voor een groep eenheden ten behoeve van (planmatig) onderhoud Voorbeeld 2: vereniging-van-eigenaren-cluster waarmee een groep eenheden samen een VVE vormen Voorbeeld 3: financieel cluster Voorbeeld 4: huurverhogingscluster. (DataObject) Cluster ====Definitie==== Een eenheid is een afgebakend stuk vastgoed of een benoemd terrein dat in die hoedanigheid gebruikt kan worden in de dienstverlening van de woningcorporatie (m.u.v. onderhoud). ====Toelichting==== Een eenheid is datgene waar de corporatie overeenkomsten over afsluit met haar klanten. De eenheid is onderwerp van administratieve handelingen voor verhuur en verkoop (inclusief eventuele terugkoopregelingen).<br /> De eenheden kunnen in een boomstructuur georganiseerd zijn, een pand (andere klasse) kan een verblijfsobject bevatten (type eenheid, aansluitend op BAG) met daarin kamers (type eenheid).<br /> Een eenheid heeft dus niet altijd een relatie met de fysieke vastgoedwereld. De eenheden kunnen zowel de fysieke wereld als de administratieve wereld (verhuur of verkoop) beschrijven.<br /> De klasse eenheid is zodanig gemodelleerd dat vanuit een eenheid alle klassen uit het vastgoed domein opgevraagd kunnen worden. Er is gekozen om een generieke klasse voor alle te verhuren eenheden te modeleren.<br /> Door deze keuze wordt het eenvoudiger om vastgoed gegevens te administreren. Een nadeel van deze keuze is dat de klasse eenheid niet eenduidig is over de betekenis (semantiek) van de gegevens in het object. Dit valt af te leiden op basis van het type van de eenheid. Een ander nadeel is dat de klasse eenheid veel attributen bevat die niet voor elk type eenheid (of op elk ‘niveau’ van eenheid) van toepassing zijn. Een eenheid kan informatieobjecten bevatten. Bijvoorbeeld foto's, video's, plattegronden etc. ====Voorbeelden==== Dit kunnen bijvoorbeeld woningen, garages, bedrijfspanden of studentenkamers zijn. Een volledige galerijflat die te koop gezet wordt is ook een eenheid. Een C.V. ketel of dakgoot waar onderhoud op gepleegd moet worden is géén eenheid. Ook trappenhuizen en andere algemene ruimtes die onderwerp van onderhoud zijn maar niet van andere dienstverlening zijn geen eenheden. ====Toepasbaar voor==== Object, Bedrijfspand, Parkeerplaats, verzorgingseenheid, OGE, VHE, woning, verblijfsobject. (DataObject) Eenheid ====Definitie==== Een contactmoment is een gebeurtenis in de tijd waarbij een Relatie via één van de communicatiekanalen mogelijk in verbinding komt met de woningcorporatie en er informatie wordt overgedragen. ====Toelichting==== Klantcontacten kunnen onder andere informatievragen, klachten, reparatieverzoeken en doorgegeven mutaties zijn van klanten, maar kan ook informatie zijn vanuit de corporatie naar de klant, zoals een informatiebrief. E-mails, foto's en documenten kunnen als informatieobjecten worden meegestuurd. ====Voorbeelden==== Contact met klantenservice. (DataObject) Contactmoment ====Definitie==== Dit zijn de afspraken die gemaakt zijn met relaties. ====Toelichting==== Er wordt een afspraak gemaakt tijdens een contactmoment. ====Voorbeelden==== De aannemer komt volgende week langs. (DataObject) Afspraak ====Definitie==== Waarschuwing aan de aanbieder op de woonmarkt over actuele of voormalige problemen die de relatie bij gebruik van een Eenheid heeft veroorzaakt. ====Toelichting==== Omvat alles wat bij bewoning of gebruik van de Eenheid tot problemen kan leiden, bijvoorbeeld huurschuld, overlast, wietplantages. <br /> Omvat niet een waarschuwing met betrekking tot wangedrag in het contact met medewerkers. (DataObject) Signalering ====Definitie==== Voor de relatie vastgelegde inkomens informatie. ====Toelichting==== Kan bruto of netto maand of jaar inkomens bevatten alsook de inkomensbron. Bijvoorbeeld: Uitkering of Werk. (DataObject) Inkomen ====Definitie==== Bevat de actuele opleidingsgegevens van een relatie. ====Toelichting==== Het betreft hier het opleidingsniveau, studentnummer, begindatum studie, opleidingsinstituut etc. op basis waarvan men in aanmerking kan komen voor bepaalde woningen. (DataObject) Opleiding ====Definitie==== Een relatie is een rechtspersoon, natuurlijk persoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie. ====Toelichting==== Relatie is een basis-klasse voor een rechtspersoon, natuurlijk persoon en een groep personen en bevat hiervan dus de gemeenschappelijke eigenschappen. <br /> Relatie geeft de mogelijkheid te koppelen met een rechtspersoon, natuurlijk persoon of een groep personen via één koppeling. <br /> In beginsel worden ook systeemgebruikers als relatie uitgewisseld. ====Voorbeelden==== Huurder, deurwaarder of aannemer. (DataObject) Relatie ====Definitie==== Een natuurlijk persoon is per definitie een mens van vlees en bloed, met een identiteit (naam en voornamen), afstamming (al dan niet bekend of puur juridisch), geboorteplaats en –datum. ====Toelichting==== Een natuurlijk persoon is een relatie met extra eigenschappen. Een natuurlijk persoon kan als relatie worden gekoppeld aan overige klassen. <br /> Voor het verwerven van juridische erkenning wordt in Nederland een geboorteakte opgemaakt in een gemeentelijk register. Het begrip natuurlijk persoon benadert de mens dus niet als een biologische entiteit maar als een juridische. ====Voorbeelden==== Huurder of vertegenwoordiger van een rechtspersoon. (DataObject) NatuurlijkPersoon ====Definitie==== Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. ====Toelichting==== De overeenkomstklasse is een basisklasse die toegepast kan worden voor algemene overeenkomsten tussen partijen. Naast de algemene overeenkomstklasse is er een aantal specifieke overeenkomstklassen uitgewerkt die een uitbreiding vormen op de algemene overeenkomstklasse. <br /> De overeenkomstklasse is vooral gericht op de situaties waarbij een relatie (klant) een overeenkomst aangaat met de woningcorporatie. Een overeenkomst kan informatieobjecten bevatten. Bijvoorbeeld een exemplaar van het getekende contract of aantekeningen bij de overeenkomst.. ====Voorbeelden==== Arbeidsovereenkomst, beheerovereenkomst. ====Toepasbaar voor==== Contracten. (DataObject) Overeenkomst ====Definitie==== De betaalgegevens van een relatie. ====Toelichting==== Een relatie kan meerdere betaalgegevens hebben. ====Voorbeelden==== Bankrekeningnummer. (DataObject) Betaalgegeven Grouping Legenda informatiedomeinen Financiën (ArchiMateView) Financiën Dossier (ArchiMateView) Dossier Energie (ArchiMateView) Energie Vastgoed (ArchiMateView) Vastgoed Relaties (ArchiMateView) Relaties Projectontwikkeling (ArchiMateView) Projectontwikkeling Overeenkomsten (ArchiMateView) Overeenkomsten Woonruimteverdeling (ArchiMateView) Woonruimteverdeling Organisatie (ArchiMateView) Organisatie Algemeen (ArchiMateView) Algemeen Onderhoud (ArchiMateView) Onderhoud Kwaliteit (ArchiMateView) Kwaliteit AssociationRelationship eenheden AssociationRelationship cluster AssociationRelationship huidigeGebruiker AssociationRelationship profiel AssociationRelationship relatie AssociationRelationship relatie AssociationRelationship overeenko- mst AssociationRelationship afspraken AssociationRelationship contactmomenten AssociationRelationship eenheid AssociationRelationship kandidaat AssociationRelationship aanbieding AssociationRelationship publicatie AssociationRelationship relatie AssociationRelationship bezichtiging AssociationRelationship contactmomenten AssociationRelationship eenheid AssociationRelationship kandidaat AssociationRelationship publicatie AssociationRelationship contactm- omenten AssociationRelationship eenheid AssociationRelationship reactie AssociationRelationship aanbiedin- gen AssociationRelationship relatie AssociationRelationship contactm- omenten AssociationRelationship publicatie AssociationRelationship relaties AssociationRelationship relatie AssociationRelationship inschrijving AssociationRelationship gebeurtenisse- n AssociationRelationship relatie AssociationRelationship relatie AssociationRelationship puntenmutati- es AssociationRelationship relatie AssociationRelationship gebeurtenisse- n SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship relaties AssociationRelationship clusters AssociationRelationship overeenkomst- en AssociationRelationship rollen AssociationRelationship betaalgegeve- ns AssociationRelationship voorrangsreg- elingen AssociationRelationship regelingen AssociationRelationship opleiding SpecializationRelationship AssociationRelationship signaleringen AssociationRelationship inkomens Deze svg is op 06-05-2022 12:17:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-05-2022 12:17:19 CEST
Versies
ArchiMate
Elementtype
ArchiMateView
Element-id
Id-ec3d5dd9-737d-411a-4bc7-a97df6951a0e
ArchiMate-model
VERA 4.0
Documentatie

Stelsel van lokale, regionale, landelijke en internationale voorschriften om gereguleerd woningen te verdelen. Men kan via verschillende kanalen reageren op deze woningen. Aan het einde van de publicatieperiode worden de selectie- en sorteerregels toegepast op de profielgegevens van de woningzoekenden. Vervolgens krijgen de geselecteerde woningzoekenden een aanbieding voor de woning. Indien de woningzoekende de woning accepteert worden stappen ondernomen om diens gegevens te controleren en tot het tekenen van het huurcontract over te gaan en de woonvergunning te verlenen.

Code

WOO

Relatie met CORA

geen Bedrijfsobjecten-domein gevonden in CORA

Klassen
 • Aanbieding - Voorstel om in aanmerking te komen voor een bepaalde eenheid of complex.

 • Gebeurtenis - Binnen het woonruimteverdeelproces zijn een flink aantal gebeurtenissen die invloed hebben op de rechten- en puntenopbouw van een woningzoekende.

 • HuidigeGebruiker - Een huidige gebruiker is de relatie die gebruiker is van een eenheid.

 • Kandidaat - Een kandidaat is een woningzoekende die na het toepassen van de spelregels in aanmerking kan komen voor een woning.

 • Publicatie - Een publicatie voor een beschikbare eenheid of groep van beschikbare eenheden welke alle benodigde informatie bevat voor een volledige publicatie via de diverse kanalen.

 • Puntenberekening - Periodiek worden de punten van een woningzoekende berekend zodat deze gebruikt kunnen worden voor het bepalen van de positie van de kandidaat.

 • Puntenmutatie - Op basis van gebeurtenissen worden mutaties op de puntenopbouw doorgevoerd.

 • Reactie - In een reactie geeft een relatie aan in aanmerking te willen komen voor een bepaalde eenheid of complex.

 • Regeling - Regelingen waarvoor men in aanmerking kan komen en waarvan men gebruik kan maken.

 • Sanctie - Binnen het woonruimteverdeelproces kunnen sancties ontstaan door procesverstorend gedrag van de woningzoekende.

 • Toewijzing - Een toewijzing vindt plaats indien een kandidaat de aanbieding heeft geaccepteerd en bij controle van diens gegevens blijkt dat deze juist zijn. Vervolgens kan tot tekening van de overeenkomst

 • Voorrangsregeling - Voorrangsregelingen waarvoor de woningzoekende in aanmerking komt.

 • VoorrangsregelingProfiel - Profiel van criteria waarvoor een specifieke voorrangsregeling geldt.

RelatiesVERA&CORA logo.png