VERA Overeenkomsten

ArchiMate-element VERA Overeenkomsten
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-e439a98b-89e1-f646-eb9a-74789b1412f0
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : VERA Overeenkomsten
Documentatie  : Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen de corporatie en minimaal één relatie, over een of meer diensten, producten en/of services waarin de rechten en plichten geregeld zijn. Deze definitie is overgenomen uit CORA 4.0. Gegevens die in dit domein opgenomen zijn moeten dus passen binnen bovenstaande definitie.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen de corporatie en minimaal één relatie, over een of meer diensten, producten en/of services waarin de rechten en plichten geregeld zijn. Deze definitie is overgenomen uit CORA 4.0. Gegevens die in dit domein opgenomen zijn moeten dus passen binnen bovenstaande definitie. (Grouping) VERA Overeenkomste- n Definitie Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. Toelichting De overeenkomstklasse is een basisklasse die toegepast kan worden voor algemene overeenkomsten tussen partijen. Naast de algemene overeenkomstklasse is er een aantal specifieke overeenkomstklassen uitgewerkt die een uitbreiding vormen op de algemene overeenkomstklasse. De overeenkomstklasse is vooral gericht op de situaties waarbij een relatie (klant) een overeenkomst aangaat met de woningcorporatie. Voorbeelden Arbeidsovereenkomst, beheerovereenkomst. Toepasbaar voor Contracten. (DataObject) Overeenkomst Definitie Een bouwkundig element is een te onderhouden constructie of deel daarvan. Toelichting Een bouwkundig element is het kleinste deel van een gebouw of pand waar onderhoud op gepleegd wordt. Een bouwkundig element beschrijft een type constructie of deel daarvan dat onderhouden moet worden. Bouwkundige elementen kunnen samen een bouwdeel vormen. Bouwkundige elementen en bouwdelen kennen beide een technisch/bouwkundige invalshoek, anders dan een collectief object (die ook kan bestaan uit bouwkundige elementen) die een meer administratieve invalshoek kent. Voorbeelden Bijvoorbeeld kozijnen buiten (schilderen), dakbedekking, enzovoort. (DataObject) BouwkundigEle- ment DataObject Informatieobjec- t? Definitie Een component dat de opbouw van de prijs van een overeenkomst bepaalt. Toelichting (Huur)prijzen worden opgebouwd aan de hand van een aantal componenten. Deze opbouw wordt op een structurele manier gefaciliteerd. Een woningcorporatie kan doormiddel van het definiëren van componenten de prijsopbouw bepalen. Per component worden het standaard bedrag aangegeven dat toepasbaar is voor een opgegeven periode. Voorbeelden Een huurprijs bestaat uit de volgende onderdelen en bedragen: - Subsidiabele huur - Netto huur - Servicekosten Bovengenoemde onderdelen en bedragen worden in VERA als prijscomponenten bij een huurovereenkomst opgenomen. Toepasbaar voor Huurprijs, servicekosten, abonnementsgelden. (DataObject) Prijscomponent Definitie Geeft aan welke relaties betrokken zijn bij een overeenkomst zonder dat deze relaties hoofdelijk aansprakelijk zijn. Toelichting Meerdere overeenkomsten kunnen bij meer relaties horen. De klasse koppelt een relatie aan een overeenkomst. Vervolgens wordt de rol van de relatie bepaald die de relatie heeft met betrekking tot het contract. Voorbeelden Bij een huurovereenkomst horen hoofdhuurders en medehuurders. Relatie Jansen is een hoofdhuurder. (DataObject) OvereenkomstR- elatie Definitie Een serviceovereenkomst is een type overeenkomst waarmee een woningcorporatie zich verplicht een bepaalde eenmalige, periodieke of continue service te leveren aan een afnemer (Klant) en waarmee de afnemer zich verplicht tot een eenmalige of periodieke betaling. Toelichting Een serviceovereenkomst heeft een relatie met een klant en kan een relatie met een verhuurbare eenheid, verkoopbare eenheid of verkochte eenheid hebben. Bij een serviceovereenkomst kunnen één of meer onderhoudsorders horen. Een serviceovereenkomst is een extra dienst die een huurder kan afnemen en wordt verleend door een woningcorporatie. De extra dienst kan bijvoorbeeld additioneel onderhoud zijn. In dat geval is de woningcorporatie verantwoordelijk voor meer onderhoud (bijvoorbeeld ook eenvoudigere klussen) dan wat er op grond van de huurovereenkomst vereist is. Alle aanvullende dienstverlening valt onder de serviceovereenkomst. Toepasbaar voor Servicecontracten, abonnementen. (DataObject) Serviceovereek- omst Definitie De uitspraak door de huurcommissie bij een huurgeschil. Toelichting Deze klasse legt de uitspraak vast die gedaan wordt ten behoeve van het huurgeschil. (DataObject) HuurgeschilUits- praak Definitie Een huurovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie tot wederopzegging, het recht aan één huurder (klant) geeft om één of meer verhuureenheden te gebruiken en waarmee een huurder zich verplicht tot een (periodieke) betaling. Toelichting Een huurovereenkomst heeft een associatie met één of meer relaties en één of meer verhuurbare eenheden. Bij een huurovereenkomst kunnen nul of meer onderhoudsorders horen. De huurovereenkomst is afgeleid van de overeenkomst, met andere woorden, de attributen die beschikbaar zijn voor een overeenkomst, zijn ook beschikbaar voor een huurovereenkomst. Voorbeelden Een overeenkomst die een huurder aangaat met de woningcorporatie om een eenheid te mogen huren. Toepasbaar voor Huurcontract. (DataObject) Huurovereenko- mst Definitie Bijdrage van de rijksoverheid in de huur voor mensen die in een huurwoning wonen en die in verhouding tot hun inkomen te veel huur betalen. Toelichting De huurtoeslag wordt berekend over de netto huur plus de subsidiabele servicekosten (de subsidiabele huur) en is gebaseerd op het actuele verzamelinkomen van de huurder. Toepasbaar voor Huursubsidie. (DataObject) Huurtoeslag Definitie Acties behorende bij huurgeschil. Toelichting Tijdens een huurgeschil kan een kort geding worden gestart, en wordt later een uitspraak gedaan door de rechter. Ook kan een aanmaning worden gestuurd bij betaalachterstand. Deze klasse legt de acties vast die gedaan worden ten behoeve van het huurgeschil. Voorbeelden Kort geding starten, uitspraak doen en aanmaning sturen. (DataObject) HuurgeschilActi- e Definitie Een onderhoudsovereenkomst is een type overeenkomst waarin de corporatie afspraken met een leverancier heeft vastgelegd over het onderhoud aan (delen van) een eenheid. Toelichting In de onderhoudsovereenkomst wordt vastgelegd of er voor niet-planmatig onderhoud op bijvoorbeeld de CV ketel of het glas van de ramen een raamovereenkomst met een leverancier is afgesloten. Wanneer er sprake is van onderhoudscontracten op elementen zal de corporatie niet zelf de storing of het defect verhelpen maar dit door de leverancier laten uitvoeren waarmee de onderhoudsovereenkomst is afgesloten. Toepasbaar voor Onderhoudscontract. (DataObject) Onderhoudsove- reenkomst Definitie Geschil tussen verhuurder en huurder betreffende huurrecht. Toelichting Als er een geschil is tussen huurder en verhuurder over de huurprijs kunnen deze terecht bij de Huurcommissie. De Huurcommissie kan onder meer uitspraken doen over de toetsing aanvangshuurprijs, huurverlaging op grond van punten, huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken, huurverhoging na rappel, de all-in prijs, de servicekosten, het voorschot servicekosten en de huurprijs na verbetering. Voorbeelden Geschil over huurverhoging ontbinding van huurovereenkomst. (DataObject) Huurgeschil Definitie Een koopovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie zich verplicht het eigendomsrecht van een of meer Verhuureenheden binnen een overeengekomen periode over te dragen aan een koper (klant) en waarmee de koper zich verplicht tot een betaling van een overeengekomen prijs. Toelichting Een koopovereenkomst heeft een associatie met een relatie en met een eenheid. De koopovereenkomst is afgeleid van de overeenkomst, met andere woorden, de attributen die beschikbaar zijn voor een overeenkomst, zijn ook beschikbaar voor een koopovereenkomst. In de koopovereenkomst kan een terugkoopbepaling zijn opgenomen, waardoor de woningcorporatie in de toekomst de verkoopbare eenheid mogelijk terug moet kopen. Toepasbaar voor Koopcontract. (DataObject) Koopovereenko- mst CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 28-03-2021 00:40:10 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 28-03-2021 00:40:10 CET