Voorkomen/beperken betaalachterstand

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > BusinessServices > Voorkomen/beperken betaalachterstand
ArchiMate-element Voorkomen/beperken betaalachterstand
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : BusinessService
Element-id  : Id-e36979f9-92ab-588f-8e0c-27f51d7d351c
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Voorkomen/beperken betaalachterstand
Documentatie  : Woningcorporaties trachten betaalachterstanden van klanten maximaal te voorkomen. Indien er toch een betaalachterstand ontstaat, worden inspanningen gepleegd om de achterstand in te lopen
CORA-concepttype  : Dienst
Bron  : CORA 4.0
Toelichting  : Output bedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Woningcorporaties trachten betaalachterstanden van klanten maximaal te voorkomen. Indien er toch een betaalachterstand ontstaat, worden inspanningen gepleegd om de achterstand in te lopen (BusinessService) Voorkomen/bep- erken betaalachterstan- d Totale betalingsachterstand ultimo kwartaal van zittende huurders (inclusief huur, servicekosten, et cetera) gedeeld door gefactureerde omzet over de afgelopen 12 maanden (inclusief huur, servicekosten, et cetera). Bron: HIP. (Value) % Huurachterstand (HAP2) De ontruiming door de deurwaarder waarbij de huurder het exclusief gebruiksrecht wordt ontnomen en de eenheid beschikbaar komt om opnieuw te kunnen verhuren aan een andere huurder of (indien van toepassing) te kunnen verkopen (BusinessService) Ontruiming Contractant waarvoor het (vermoeden of) een concrete aanleiding bekend is van een te verwachten achterstand bij de te verzenden factuur (BusinessService) Geprenotificeer- de contractant De regeling die contracttant met een betalingsachterstand met de woningcorporatie overeen is gekomen waarin afspraken zijn gemaakt over het aantal termijnen waarop de vorderingen alsnog door contractant zullen worden voldaan. (BusinessService) Betalingsregelin- g De betaling van een debiteur van een openstaande vordering (BusinessService) Inkomende betaling Het dossier van de contracttant met een forse betalingsachtestand waarbij de woningcorporatie ondanks alle eigen middelen heeft moeten besluiten het dossier over te dragen aan de deurwaarder (BusinessService) Overdrachtsdos- sier deurwaarder Het in de boekhouding afboeken van een niet meer te incasseren vordering (BusinessService) Afboeking Totale betalingsachterstand ultimo kwartaal (inclusief huur, servicekosten, et cetera) gedeeld door gefactureerde omzet over de afgelopen 12 maanden (inclusief huur, servicekosten, et cetera). Bron: HIP. (Value) % Huurachterstand (HAP1) Het proces incasseren vorderingen woningcorporaties betreft het deel van het Incasso proces dat door de woningcorporatie uitgevoerd wordt. Dit proces bestaat uit vier werkprocessen. Namelijk de pre-minnelijke fase, de minnelijke fase 1, afsluiten betalingsregeling en bewaken uitzonderingen Incasso. (Incasseren vorderingen is het bedrijfsproces waarmee vorderingen worden gesignaleerd en indien van toepassing afspraken worden gemaakt hoe de vordering wordt ingelopen) (BusinessProcess) Incasseren vorderingen Primair finacieel management is het zorgdragen dat voor de betaalbare te leveren diensten facturen worden verstuurd en de daaruit voortkomende vorderingen 'op tijd' worden ontvangen. (Product) Primair financieel management AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship Incasseren vorderingen realiseert: Incasso (RealizationRelationship) Realiseert AggregationRelationship groepeert Deze svg is op 13-03-2021 15:08:26 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 13-03-2021 15:08:26 CET