Onderhoudsovereenkomst

ArchiMate-element Onderhoudsovereenkomst
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : DataObject
Element-id  : Id-b19aa556-5705-a976-242c-a230b1e0e212
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Onderhoudsovereenkomst
Documentatie  : Definitie

Een onderhoudsovereenkomst is een type overeenkomst waarin de corporatie afspraken met een leverancier heeft vastgelegd over het onderhoud aan (delen van) een eenheid.

Toelichting In de onderhoudsovereenkomst wordt vastgelegd of er voor niet-planmatig onderhoud op bijvoorbeeld de CV ketel of het glas van de ramen een raamovereenkomst met een leverancier is afgesloten. Wanneer er sprake is van onderhoudscontracten op elementen zal de corporatie niet zelf de storing of het defect verhelpen maar dit door de leverancier laten uitvoeren waarmee de onderhoudsovereenkomst is afgesloten.

Toepasbaar voor

Onderhoudscontract.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Definitie Een onderhoudsovereenkomst is een type overeenkomst waarin de corporatie afspraken met een leverancier heeft vastgelegd over het onderhoud aan (delen van) een eenheid. Toelichting In de onderhoudsovereenkomst wordt vastgelegd of er voor niet-planmatig onderhoud op bijvoorbeeld de CV ketel of het glas van de ramen een raamovereenkomst met een leverancier is afgesloten. Wanneer er sprake is van onderhoudscontracten op elementen zal de corporatie niet zelf de storing of het defect verhelpen maar dit door de leverancier laten uitvoeren waarmee de onderhoudsovereenkomst is afgesloten. Toepasbaar voor Onderhoudscontract. (DataObject) Onderhoudsove- reenkomst Een onderhoudsovereenkomst is een type overeenkomst waarin het onderhoud van een vastgoedobject tussen eigenaar (klant) en woningcorporatie qua tijd, kosten en kwaliteit geregeld is. (BusinessObject) Onderhoudsove- reenkomst Definitie Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. Toelichting De overeenkomstklasse is een basisklasse die toegepast kan worden voor algemene overeenkomsten tussen partijen. Naast de algemene overeenkomstklasse is er een aantal specifieke overeenkomstklassen uitgewerkt die een uitbreiding vormen op de algemene overeenkomstklasse. De overeenkomstklasse is vooral gericht op de situaties waarbij een relatie (klant) een overeenkomst aangaat met de woningcorporatie. Voorbeelden Arbeidsovereenkomst, beheerovereenkomst. Toepasbaar voor Contracten. (DataObject) Overeenkomst Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen de corporatie en minimaal één relatie, over een of meer diensten, producten en/of services waarin de rechten en plichten geregeld zijn. Deze definitie is overgenomen uit CORA 4.0. Gegevens die in dit domein opgenomen zijn moeten dus passen binnen bovenstaande definitie. (Grouping) VERA Overeenkomste- n Definitie Een bouwkundig element is een te onderhouden constructie of deel daarvan. Toelichting Een bouwkundig element is het kleinste deel van een gebouw of pand waar onderhoud op gepleegd wordt. Een bouwkundig element beschrijft een type constructie of deel daarvan dat onderhouden moet worden. Bouwkundige elementen kunnen samen een bouwdeel vormen. Bouwkundige elementen en bouwdelen kennen beide een technisch/bouwkundige invalshoek, anders dan een collectief object (die ook kan bestaan uit bouwkundige elementen) die een meer administratieve invalshoek kent. Voorbeelden Bijvoorbeeld kozijnen buiten (schilderen), dakbedekking, enzovoort. (DataObject) BouwkundigEle- ment Definitie Een cluster is een groepering van eenheden die om administratieve redenen of andere bedrijfsmatige redenen onderscheiden worden, waardoor gelijke vorm van onderhoud, sturing en beleid mogelijk is. Toelichting Een cluster groepeert een set aan eenheden en vormt een bepaalde doorsnede op de totale set aan eenheden. Een eenheid kan daarom ook bij meerdere clusters (andere doorsnedes) horen. Voorbeelden Bijvoorbeeld een onderhoudscluster, een vereniging-van-eigenaren-cluster , een financieel cluster of een huurverhogingscluster. (DataObject) Cluster Definitie Een collectief object is een specifiek te identificeren onderdeel of ruimte in of rond een gebouw met een gemeenschappelijke functie, m.a.w. het wordt door meerdere bewoners gedeeld. Toelichting Binnen een collectief object kunnen zich bouwdelen of bouwkundige elementen bevinden die relevant zijn in het kader van onderhoud, bijvoorbeeld een bellenbord, een trap of een vloer. Een collectief object heeft een administratieve invalshoek. Het geeft aan welke gemeenschappelijke delen/ruimten er rondom een eenheid bestaan. Een collectief object kan een andere eigenaar hebben dan de eenheden die zich rondom het collectief object bevinden. In een gebouw waar sprake is van een VvE bijvoorbeeld, is die VvE de eigenaar van sommige collectieve objecten, niet de corporatie. Het begrip maakt het mogelijk om een klacht over bijv. een tuin of een hal te herleiden tot een specifieke locatie in of rond de woning van de melder, en om daarbij vast te stellen wie de eigenaar is en door wie het object wordt onderhouden/beheerd. Voorbeelden In gebouw X, een grote portiekflat, zijn de volgende collectieve objecten te onderscheiden: Centrale hal noordzijde, Centrale hal zuidzijde, Ontmoetingsruimte X en Gemeenschappelijke tuin Y. Toepasbaar voor Hal, tuin, dak, parkeerplaats. (DataObject) CollectiefObject Definitie Een onderhoudsorder is een opdracht tot het uitvoeren van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, of een opdracht tot het uitvoeren van een inspectie aan het bezit van een woningcorporatie of andere vastgoedbeheerder, waarmee een onderhoudsovereenkomst is afgesloten. Toelichting De opdrachtgever van de onderhoudsorder is de afdeling binnen de woningcorporatie die verantwoordelijk is voor het (laten) uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Het is ook mogelijk dat deze verantwoordelijkheid is uitbesteed aan een externe partij (outsourcing). De opdrachtnemer is een externe uitvoerende (aannemer of service-/onderhoudsbedrijf) of een interne vakgroep. Een onderhoudsorder kan resulteren in één of meerdere afspraken met een relatie (meestal de huurder/bewoner). Een onderhoudsorder bestaat uit één of meer onderhoudstaken, die de uit te voeren werkzaamheden in detail kunnen beschrijven. Het is ook mogelijk dat een onderhoudsorder bestaat uit slechts 1 onderhoudstaak waarin de werkzaamheden globaal wordt beschreven. In dat geval wordt de detaillering van de uit te voeren werkzaamheden overgelaten aan de (externe) uitvoerende partij. Een onderhoudsorder is gekoppeld aan een onderhoudsverzoek wanneer het reparatie- of mutatieonderhoud betreft. Bij de uitvoering van planmatig onderhoud is er geen relatie met een onderhoudsverzoek. Zowel in het geval van reparatie-/klachtenonderhoud als bij mutatieonderhoud kan er sprake zijn van een 1-op-1 relatie tussen onderhoudsorder en onderhoudsverzoek, maar kunnen er ook meerdere orders aan het onderhoudsverzoek zijn gekoppeld. De onderhoudsorder bevat het Defect of de Defecten, die meestal word(t)(en) overgenomen van het bovenliggende Onderhoudsverzoek. De informatie van het Defect ondersteunt bij het bepalen wie de opdracht tot uitvoering krijgt. Daarnaast bepaalt het defect ook of mogelijk sprake is van garanties of andere specifieke contractvoorwaarden. Voorbeelden Voorbeeld 1: Naar aanleiding van een onderhoudsverzoek van huurder Jansen voor het repareren van een lekkende waterleiding in de badkamer wordt een onderhoudsorder aangemaakt. Omdat de corporatie eigen vakmannen in dienst heeft die deze reparatie kunnen uitvoeren wordt de onderhoudsorder toegewezen aan de interne vakgroep Loodgieters. Voorbeeld 2: Naar aanleiding van een huuropzegging van huurder Jansen wordt door de verhuurmakelaar een onderhoudsverzoek aangemaakt om de woning geschikt te maken voor wederverhuur. Voor het bepalen van de benodigde (herstel)werkzaamheden wordt een order gemaakt voor het inspecteren van de woning. De inspectieorder wordt toegewezen aan de inspecteur die zijn bevindingen vastlegt in een inspectierapport. Voorbeeld 3: Op basis van het mutatieproces rondom de woning van huurder Jansen is een inspectie uitgevoerd en vastgesteld dat het mutatiepakket BKT (badkamer-keuken-toilet) moet worden uitgevoerd. Omdat deze werkzaamheden niet uitgevoerd worden door de interne vakgroep wordt een onderhoudsorder aangemaakt voor de aannemer Pietersen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Voorbeeld 4: In de vastgestelde onderhoudsbegroting voor het huidige jaar is opgenomen dat de boeiboorden van de woningen in cluster X worden vervangen. Op basis daarvan wordt een onderhoudsorder toegewezen aan aannemer Pietersen. (DataObject) Onderhoudsord- er RealizationRelationship SpecializationRelationship CompositionRelationship AssociationRelationship bouwkundigElement AssociationRelationship cluster AssociationRelationship collectiefObject De onderhoudsorders die op basis van deze overeenkomst zijn toegekend. (AssociationRelationship) orders Deze svg is op 23-03-2021 12:38:59 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 23-03-2021 12:38:59 CET