Id-38d6189e-213b-4972-a4e9-8e548754521f

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 > TriggeringRelationships > Id-38d6189e-213b-4972-a4e9-8e548754521f
ArchiMate-relatie Id-38d6189e-213b-4972-a4e9-8e548754521f
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatietype  : TriggeringRelationship
Relatie-id  : Id-8a29b3ab-d73b-3155-47ad-70038551dc5c
ArchiMate-model  : CORA 4.0
Vanaf  : Opstellen kandidatenlijst (BusinessProcess)
Naar  : Bezichtigen beschikbare eenheid (BusinessProcess)
ArchiMate-views  :