CORA processjabloon

Sjabloon 3.jpg

CORA bedrijfsprocessen waarmee CORA diensten worden gerealiseerd, vormen de kern van het CORA processenhuis. Op deze pagina leggen we het gebruik van de CORA processjablonen uit waarmee tegelijkertijd de samenhang van het CORA kennismodel wordt toegepast. Ook lichten we toe welke figuren we nog meer toepassen in CORA zodra sprake is van een procesketen. De tekenconventies die we hierbij hanteren worden op de pagina tekenconventies CORA toegelicht.


CORA bedrijfsproces-sjabloon

 • Ieder (bedrijfs- of werk-) proces wordt door een gebeurtenis gestart. Een gebeurtenis kan door een ander proces worden getriggerd (zoals een uitgevoerde inspectie) of door iets anders zoals een klantvraag.
 • Het bedrijfsproces is het middel om een dienst te realiseren waarvoor een specifieke gebeurtenis de aanleiding is.
 • Het werkproces is het middel om de te leveren bedrijfsservice te leveren, waarvoor een specifieke gebeurtenis de trigger vormt.
 • Met CORA 4.1 zijn ook processtappen onderdeel geworden van CORA omdat het belang daarvan voor de digitalisering essentieel blijkt te zijn. Processtappen kunnen immers een nieuwe gebeurtenis bewerkstelligen waardoor een ander werkproces wordt gestart.
 • Zowel voor het 'uit te voeren' proces als voor de 'te leveren' dienst kunnen prestatie-indicatoren worden bepaald die meten hoe succesvol dit wordt uitgevoerd. Indien het de effectiviteit van het proces betreft, dan is sprake van de proces-indicator, indien het de kwaliteit van de te leveren dienst betreft, dan is sprake van een resultaat-indicator.


Voor het uitwerken van bedrijfsprocessen en de onderliggende werkprocessen hanteren we het CORA bedrijfsproces-sjabloon:

In deze baan worden de belangrijkste bedrijfsobjecten gemodelleerd (ArchiMateNote) Bedrijfsobjecten Dit is het bedrijfsobject dat door betreffende processtap/-handeling wordt bewerkt en waarbij data wordt geraadpleegd en bewerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject 1 Dit is het bedrijfsobject dat door betreffende processtap/-handeling wordt bewwerkt en waarbij data wordt geraadpleegd en bewerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject 2 In deze baan worden de belangrijkste (proces/resultaat) kPi's gemodelleerd (ArchiMateNote) KPI's Dit is de proces-indicator die iets zegt over de de effectiviteit van werkproces 1 (Value) (werk)proces indicator Dit is de proces-indicator die iets zegt over de effectiviteit van het bedrijfsproces (Value) (bedrijfs)proces indicator Dit is de resultaat-indicator die iets zegt over de kwaliteit van de te leveren/de geleverde dienst. (Value) Resultaat-indicator (Dienst) Dit is de resultaat-indicator die iets zegt over de kwaliteit van de te leveren/de geleverde bedrijfsservice 1. (Value) Resultaat-indicator (Bedrijfsservice) In deze baan worden de belangrijkste (bedrijfs/proces)risico's gemodelleerd (ArchiMateNote) Risico's Deze indicator geeft een beschrijving van een specifiek risico dat is verbonden aan dit bedrijfsproces. (Assessment) Risico (bedrijfsprocesnivea- u) Deze indicator geeft een beschrijving van een specifiek risico dat is verbonden aan werkproces 1. (Assessment) Risico (werkprocesniveau) Deze indicator geeft een beschrijving van een specifiek risico dat is verbonden aan deze te leveren/geleverde dienst (Assessment) Risico (te leveren dienst) Deze indicator geeft een beschrijving van een specifiek risico dat is verbonden aan deze te leveren/geleverde dienst (Assessment) Risico (te leveren bedrijfsservice) In deze baan worden de belangrijkste gegevensobjecten gemodelleerd (ArchiMateNote) Gegevensobjecten Betreft een datagegeven van Bedrijfsobject 1 waarvan een (set van) kenmerk(en) als data worden geraadpleegd en bewerkt in betreffende processtap/-handeling voor het wijzigen van het betreffende bedrijfsobject en komt in applicatieservice A en B voor (DataObject) Data Object A Betreft een datagegeven van Bedrijfsobject 2 waarvan een (set van) kenmerk(en) als data worden geraadpleegd en bewerkt in betreffende processtap/-handeling voor het wijzigen van het betreffende bedrijfsobject en komt in applicatieservice B voor (DataObject) Data Object C Betreft een ander datagegeven van Bedrijfsobject 1 waarvan een (set van) kenmerk(en) als data worden geraadpleegd en bewerkt in betreffende processtap/-handeling voor het wijzigen van het betreffende bedrijfsobject en komt in applicatieservice A en B voor (DataObject) Data Object B In deze baan worden de processen gemodelleerd (ArchiMateNote) Proces Dit is de aanleiding om werkproces 1 te starten om daarmee de benodigde bedrijfsservice 1 te realiseren (BusinessEvent) Gebeurtenis X1 Dit is het proces dat binnen het bedrijf of de organisatie is ingericht om de gevraagde dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie A (als onderdeel van de hoofdbedrijfsfunctie) beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Bedrijfsproces 1 Dit is het werkproces dat nodig is om de benodigde bedrijfsservice 1 of 'deeldienst 1' te realiseren om de uiteindelijk te leveren dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Werkproces 1 Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is het werkproces dat nodig is om de benodigde bedrijfsservice 2 of 'deeldienst' 2 te realiseren om de uiteindelijk te leveren dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Werkproces 2 Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is de aanleiding om werkproces 2 te starten om daarmee de benodigde bedrijfsservice 2 te realiseren (BusinessEvent) Gebeurtenis X2 Dit is de aanleiding om de gevraagde Dienst 1 te gaan realiseren waarvoor het betreffende bedrijfsproces 1 wordt gestart (BusinessEvent) Gebeurtenis X Dit betreft de te leveren dienst 1 die gerealiseerd wordt door bedrijfsproces 1 waarmee werkprocessen 1 en 2 uitgevoerd worden en waarvoor bedrijfsservices 1 en 2 nodig zijn om dienst 1 feitelijk te kunnen leveren (BusinessService) Dienst 1 Dit is een zogenaamde 'deeldienst' die gerealiseerd wordt met behulp van werkproces 2 als onderdeel van bedrijfsproces 1 en die nodig is om dienst 1 aan de klant te kunnen leveren (BusinessService) Bedrijfsservice 2 Dit is een zogenaamde 'deeldienst' die gerealiseerd wordt met behulp van werkproces 1 als onderdeel van bedrijfsproces 1 en die nodig is om dienst 1 aan de klant te kunnen leveren (BusinessService) Bedrijfsservice 1 In deze baan worden de belangrijkste Inforatieobjecten getoond (ArchiMateNote) Informatieobjecten Dit is het informatieobject dat door betreffende processtap/-handeling wordt opgehaald en/of bewerkt. (Representation) Informatieobject # Dit is het informatieobject dat door betreffende processtap/-handeling wordt opgehaald en/of bewerkt. (Representation) Informatieobject ## In deze baan worden de belangrijkste Applicatieservices getoond (ArchiMateNote) Applicatieservices Betreft een applicatieservice waarmee werkproces 1 uitgevoerd wordt en waarvoor bedrijfsfunctie A de over benodigde competenties beschikt (ApplicationService) Applicatieservice A Betreft een applicatieservice waarmee werkproces 2 uitgevoerd wordt en waarvoor bedrijfsfunctie B de over benodigde competenties beschikt (ApplicationService) Applicatieservice B AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Dataobject C 'realiseert' Bedrijfsobject 2 RealizationRelationship TriggeringRelationship triggert werkproces 1 RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship Realiseert TriggeringRelationship werkproces 1 heeft als output gebeurtenis X1 AccessRelationship R AssociationRelationship mbv applicatiecom- ponent AccessRelationship RealizationRelationship Realiseert AccessRelationship AssociationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship mbv applicatiecom- ponent TriggeringRelationship triggert werkproces 2 TriggeringRelationship triggert bedrijfsproces 1 Deze svg is op 19-04-2023 20:53:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 20:53:02 CEST
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
Figuur 1: CORA bedrijfsprocessjabloon
Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: Het was niet mogelijk het miniatuurbestand op de doellocatie op te slaan.De procesuitwerkingen van bedrijfsprocessen kun je in de wiki overal direct bekijken door op het lichtblauwe proces te klikken. Werkprocessen kun je direct bekijken door op het donkerblauwe proces te klikken. Probeer dat maar eens met dit voorbeeld:

De bedrijfsfuncties in dit domein gaan over het feitelijke werk van de organisatie. Deze functies leveren een directe bijdrage aan de producten en diensten die een organisatie levert. Met andere woorden: deze functies leveren primair de toegevoegde waarde van de organisatie (Grouping) Primair Het zorgdragen van vraag en aanbod van vastgoed binnen gestelde kaders (BusinessFunction) Vastgoedbemiddeling Het zorgdragen dat het beschikbaarkomende aanbod van vastgoedeenheden wordt aangeboden aan de klant(groep) die daar conform de wens van de klant(groep) én vigerende wet- en regelgeving het beste op aansluit. (BusinessFunction) Matching Werven en selecteren kandidaten is het bedrijfsproces waarmee beschikbaar komend vastgoed op basis van vooraf vastgestelde kaders inclusief vigerende wet- en regelgeving wordt aangeboden en geïnteresseerde kandidaten worden verzameld om vervolgens op basis van vooraf gestelde criteria de volgorde wordt bepaald welke kandidaat als eerste recht heeft ( (de gegadigde) om in aanmerking te komen voor de te verhuren/verkopen vastgoedeenheid (BusinessProcess) Werven en selecteren kandidaten Publiceren eenheid bevat alle processtappen die nodig zijn om een te verhuren eenheid te publiceren, zodat geïnteresseerde huurders erop kunnen reageren. Dit proces wordt gevolgd voor te verhuren eenheden, ofwel als gevolg van een huuropzegging, ofwel wanneer er sprake is van een nieuwe eenheid (nieuwbouw, aankoop). Niet alle toewijzingsmodellen vragen om het volledig volgen van alle processtappen. In dit referentieproces wordt uitgegaan van het Aanbodmodel (Wachttijdmodel). Overige modellen kunnen aanleiding geven tot het overslaan van stappen of een geheel andere variant van dit proces. (BusinessProcess) Publiceren eenheid Opstellen kandidatenlijst bevat alle processtappen die nodig zijn om voor een te verhuren eenheid te komen tot een lijst met passende kandidaten. Het proces kan volgen op proces Publiceren eenheid, maar ook wanneer een eenheid niet gepubliceerd is, moeten de (niet optionele) stappen in dit proces doorlopen worden om te komen tot een passende toewijzing. Ook wanneer er maar één kandidaat is, spreken we van een kandidatenlijst. (BusinessProcess) Opstellen kandidatenlijst Bepalen kandidaat levert een definitieve gegadigde op die de eenheid gaat huren na ondertekening van het contract. Het proces volgt op Opstellen kandidatenlijst. Ook wanneer er maar één kandidaat is, spreken we van een kandidatenlijst. (BusinessProcess) Bepalen kandidaat Het zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. (BusinessFunction) Vastgoedverhuur Het zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. (BusinessFunction) Contracteren Verhuren eenheden is het bedrijfsproces waarmee aangaan en beëindigen van de huurovereenkomst met huurders wordt gerealiseerd inclusief het in rekening brengen van de netto huur (BusinessProcess) Verhuren eenheden Afhandelen Huuropzegging bestaat uit de processtappen die nodig zijn om een ingekomen verzoek tot huuropzegging af te handelen. (BusinessProcess) Afhandelen huuropzegging Verhuren eenheden bestaat uit de processtappen die nodig zijn om voor een leeggekomen eenheid een nieuw verhuurcontract af te sluiten. Het selecteren van de kandidaat gebeurt in bedrijfsproces Werven en Selecteren kandidaten. Daar worden de essentiële gegevens van de kandidaat verzameld en gecontroleerd om te kunnen voldoen aan de eisen voor passend toewijzen. Wanneer een ingeschreven woningzoekende een woning geaccepteerd heeft, zal de inschrijving al dan niet automatisch aangepast moeten worden. Zie hiervoor ook de procesbeschrijving van Inschrijven Woningzoekenden. (BusinessProcess) Verhuren eenheid Begeleiden bewoners bij projecten geeft de verschillende processtappen aan die nodig zijn om bewoners te begeleiden tijdens de uitvoering van projectwerkzaamheden. Denk hierbij aan het leveren van een rustwoning of wisselwoning en andere zaken. (BusinessProcess) Begeleiden bewoner(s) bij projecten Coördineren verhuurklaar maken eenheid bestaat uit de processtappen die nodig zijn om een leegkomende eenheid klaar te maken voor een nieuwe verhuring. (BusinessProcess) Coördineren verhuurklaar maken eenheid TriggeringRelationship Deze svg is op 19-04-2023 14:55:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 14:55:38 CEST
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   CORA procesketen-sjabloon

Processen kunnen conform het CORA kennismodel onderdeel uitmaken van één of meerdere procesketens.

 • Indien voor het leveren van de gevraagde dienst aan de externe klant door de woningcorporatie eerst interne diensten geleverd moeten worden, dan zijn daarvoor andere bedrijfsprocessen nodig en is sprake van een procesketen. De onderlinge samenhang is terug te vinden in het CORA kennismodel. De uitgewerkte procesketens vormen tezamen met de daarin te onderscheiden CORA bedrijfsprocessen en de onderliggende werkprocessen het CORA processenhuis.
 • Relevant in procesketens is zicht te krijgen of zicht te houden welke coherente verzameling competenties binnen (en soms buiten) de organisatie benodigd zijn voor het kwalitatief goed, tijdig en efficiënt kunnen (laten) leveren van diensten en/of bedrijfsservices aan de externe- en interne klant. Daarvoor introduceren we in CORA de zogenaamde (hoofd)bedrijfsfuncties. Ze hebben als voordeel dat ze stabiel zijn en een logisch verband hebben met applicatieservices. Omdat de bedrijfsfuncties verantwoordelijk zijn voor de producten en diensten die geleverd worden tonen we aan de rechterzijde welke producten en diensten gerealiseerd worden met betreffende proces.


Omdat procesketens meerdere bedrijfsfuncties raken (zie voor meer uitleg toelichting CORA procesketens), is een analyse van de relevante bedrijfsfunctie in de procesketen van belang. Met figuur 2 hebben we een view ontwikkeld waarop we procesketens ontwerpen. In het midden zijn de (hoofd)bedrijfsfuncties verticaal weergegeven waarop de processen worden getoond waarvoor betreffende bedrijfsfunctie de verantwoordelijkheid draagt. [1].

Vervolgens tonen we aan de rechterkant de samenhang van producten en (intern en externe) diensten die door betreffende processen in de keten worden geleverd[2].

Voor het uitwerken van procesketens inclusief de benodigde bedrijfsfuncties gebruiken we het CORA procesketensjabloon:

ArchiMateNote Legenda: Dit is de aanleiding om de gevraagde Dienst 3 te gaan realiseren waarvoor het betreffende bedrijfsproces 3 (in dit geval door een ketenpartner van de woningcorporatie) wordt gerealiseerd met behulp van werkproces 5. Gebeurtenis Z is in dit schema het gevolg van de realisatie van bedrijfsservice 1. Oftewel bedrijfsservice 1 initieert gebeurtenis Z waardoor Bedrijfsproces 3 wordt gestart. (BusinessEvent) Gebeurtenis Z ArchiMateNote Woninigcorporatie Dit is de aanleiding om werkproces 2 te starten om daarmee de benodigde bedrijfsservice 2 te realiseren (BusinessEvent) Gebeurtenis X2 ArchiMateNote Ketenpartner woningcorporatie Dit is de aanleiding om werkproces 1 te starten om daarmee de benodigde bedrijfsservice 1 te realiseren (BusinessEvent) Gebeurtenis X1 Dit is de aanleiding om de gevraagde Dienst 1 te gaan realiseren waarvoor het betreffende bedrijfsproces 1 wordt gestart (BusinessEvent) Gebeurtenis X Dit is de aanleiding om de gevraagde Dienst 2 te gaan realiseren waarvoor het betreffende bedrijfsproces 2 wordt gestart waarvoor bedrijfsfunctie B over de benodigde competenties beschikt (BusinessEvent) Gebeurtenis Y Dit is de aanleiding om werkproces 3 te starten om daarmee de benodigde bedrijfsservice 3 te realiseren (BusinessEvent) Gebeurtenis Y1 Dit is de aanleiding om werkproces 4 te starten om daarmee de benodigde bedrijfsservice 4 te realiseren (BusinessEvent) Gebeurtenis Y2 De procesketen betreft 3 bedrijfsprocessen waarvoor 3 bedrijfsfuncies nodig zijn (BusinessInteraction) CORA procesketen Is de hoofdbedrijfsfunctie die verantwoordelijk is voor het leveren van de dienst met behulp van het bedrijfsproces (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie X Is de bedrijfsfunctie die verantwoordelijk is voor het leveren van bedrijfsservice 1 met behulp van werkproces 1 in applicatieservice A (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie A Dit is het proces dat binnen het bedrijf of de organisatie is ingericht om de gevraagde dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie A (als onderdeel van de hoofdbedrijfsfunctie) beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Bedrijfsproces 1 Dit is het werkproces dat nodig is om de benodigde bedrijfsservice 1 of 'deeldienst 1' te realiseren om de uiteindelijk te leveren dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Werkproces 1 Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is het werkproces dat nodig is om de benodigde bedrijfsservice 2 of 'deeldienst' 2 te realiseren om de uiteindelijk te leveren dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Werkproces 2 Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Is de bedrijfsfunctie die verantwoordelijk is voor het leveren van dienst 2 en bedrijfsservice 3 met behulp van werkproces 3 in applicatieservice B (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie B BusinessProcess Bedrijfsproces 2 Dit is het werkproces dat nodig is om de benodigde bedrijfsservice 2 of 'deeldienst' 2 te realiseren om de uiteindelijk te leveren dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant (BusinessProcess) Werkproces 3 Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is het werkproces dat nodig is om de benodigde bedrijfsservice 2 of 'deeldienst' 2 te realiseren om de uiteindelijk te leveren dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant (BusinessProcess) Werkproces 4 Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Is de bedrijfsfunctie van een ketenpartner van de woningcorporatie die verantwoordelijk voor het uitvoeren van werkproces 3 als onderdeel van bedrijfsproces 2 en daarmee dienst 2 levert aan de woningcorporatie (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie C Dit is een bedrijfsprocees van een ander bedrijf of de organisatie dat is ingericht om de gevraagde dienst 2 te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant van het eigen bedrijf. De door die organisatie toegewezen hoofdbedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. Ook dit proces bestaat uit één of meerdere werkprocessen. (BusinessProcess) Bedrijfsproces 3 Dit is een werkproces dat onderdeel is van bedrijfsproces 2. Daarmee wordt dienst 2 gerealiseert. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Werkproces 5 Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Product X bevat een tweetal diensten, dienst 1 te leveren door de woningcorporatie (Bedrijfsfunctie A) en dienst 2 te leveren door de ketenpartner van de woningcorporatie (bedrijfsfunctie C). Een product kan aan de externe klant geleverd worden maar kan ook aan de interne klant geleverd worden (Product) Product X Dit betreft de te leveren dienst 1 die gerealiseerd wordt door bedrijfsproces 1 waarmee werkprocessen 1 en 2 uitgevoerd worden en waarvoor bedrijfsservices 1 en 2 nodig zijn om dienst 1 feitelijk te kunnen leveren (BusinessService) Dienst 1 Dit is een zogenaamde 'deeldienst' die gerealiseerd wordt met behulp van werkproces 1 als onderdeel van bedrijfsproces 1 en die nodig is om dienst 1 aan de klant te kunnen leveren (BusinessService) Bedrijfsservice 1 Dit is een zogenaamde 'deeldienst' die gerealiseerd wordt met behulp van werkproces 2 als onderdeel van bedrijfsproces 1 en die nodig is om dienst 1 aan de klant te kunnen leveren (BusinessService) Bedrijfsservice 2 Een product kan aan de externe klant geleverd worden maar kan ook aan de interne klant geleverd worden (Product) Product Y Een dienst kan aan de externe klant geleverd worden maar kan ook aan de interne klant geleverd worden (BusinessService) Dienst 2 Dit is een zogenaamde 'deeldienst' die gerealiseerd wordt met behulp van werkproces 3 als onderdeel van bedrijfsproces 2 en die nodig is om dienst 2 aan de (interne of externe) klant te kunnen leveren. (BusinessService) Bedrijfsservice 3 Dit is een zogenaamde 'deeldienst' die gerealiseerd wordt met behulp van werkproces 4 als onderdeel van bedrijfsproces 2 en die nodig is om dienst 2 aan de (interne of externe) klant te kunnen leveren. (BusinessService) Bedrijfsservice 4 Product Product Z Dit betreft de te leveren dienst 3 die gerealiseerd wordt door bedrijfsproces 2 waarmee werkprocessen 3 uitgevoerd wordt en waarvoor bedrijfsservices 3 nodig is om dienst 2 feitelijk te kunnen leveren. Hier betreft het een extern ingekochte dienst. (BusinessService) Dienst 3 Dit is een zogenaamde 'deeldienst' die gerealiseerd wordt met behulp van werkproces 5 als onderdeel van bedrijfsproces 3 en die nodig is om dienst 3 aan de (externe of interne) klant te kunnen leveren (BusinessService) Bedrijfsservice 5 Dit is de proces-indicator die iets zegt over de effectiviteit van deze procesketen. (Value) Procesketen indicator TriggeringRelationship triggert bedrijfsproces 3 TriggeringRelationship triggert werkproces 2 TriggeringRelationship triggert werkproces 1 TriggeringRelationship triggert bedrijfsproces 1 TriggeringRelationship triggert bedrijfsproces 2 TriggeringRelationship triggert werkproces 3 TriggeringRelationship triggert werkproces 3 RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship Realiseert TriggeringRelationship werkproces 1 heeft als output gebeurtenis X1 RealizationRelationship Realiseert TriggeringRelationship output gebeurtenis van processtap RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship Realiseert TriggeringRelationship Output gebeurtenis van processtap RealizationRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship Realiseert TriggeringRelationship werkproces 5 heeft als output gebeurtenis Y1 AssociationRelationship Deze svg is op 21-04-2023 01:24:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 21-04-2023 01:24:54 CEST
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
Figuur 2: CORA procesketen-sjabloon
Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: Het was niet mogelijk het miniatuurbestand op de doellocatie op te slaan.


De uitgewerkte procesketens zijn via deze link: Asbestsanering, Bepalen en inkopen nieuw ingekochte servicecomponenten, Coördineren planmatig onderhoud, Incasso, Jaarcyclus Algemene Ledenvergadering VvE, Leveren, afrekenen en managen contract servicecomponenten, Meerjaren onderhoudsbegroting en conditiemeting, Ontwikkelen en opleveren vastgoed, Overdragen en (opnieuw) in exploitatie nemen vastgoed, Periodieke huurverhoging, Reparatieonderhoud, Splitsen en verkopen vastgoed, Vernieuwen energielabels en via het hoofdmenu te vinden.

CORA stuurscenario-sjabloon

Een stuurscenario zoals we dat in CORA onderkennen, lijkt veel op een procesketen, maar is dat niet (zie toelichting CORA stuurscenario's ). Dit geldt ook voor het sjabloon van een stuurscenario t.o.v. het sjabloon voor een procesketen (zoals in figuur 2 weergegeven). Omdat procesketen(s) onderdeel kunnen zijn van een stuurscenario hebben we in figuur 3 het sjabloon uitgewerkt met daarin de combinatie van een proces én een procesketen:

ArchiMateNote Legenda: Dit is de aanleiding om de gevraagde Dienst 3 te gaan realiseren waarvoor het betreffende bedrijfsproces 3 (in dit geval door een ketenpartner van de woningcorporatie) wordt gerealiseerd met behulp van werkproces 5. Gebeurtenis Z is in dit schema het gevolg van de realisatie van bedrijfsservice 1. Oftewel bedrijfsservice 1 initieert gebeurtenis Z waardoor Bedrijfsproces 3 wordt gestart. (BusinessEvent) Gebeurtenis Z ArchiMateNote Woninigcorporatie Dit is de aanleiding om werkproces 2 te starten om daarmee de benodigde bedrijfsservice 2 te realiseren (BusinessEvent) Gebeurtenis X2 ArchiMateNote Ketenpartner woningcorporatie Dit is de aanleiding om werkproces 1 te starten om daarmee de benodigde bedrijfsservice 1 te realiseren (BusinessEvent) Gebeurtenis X1 Dit is de aanleiding om de gevraagde Dienst 1 te gaan realiseren waarvoor het betreffende bedrijfsproces 1 wordt gestart (BusinessEvent) Gebeurtenis X Dit is de aanleiding om de gevraagde Dienst 2 te gaan realiseren waarvoor het betreffende bedrijfsproces 2 wordt gestart waarvoor bedrijfsfunctie B over de benodigde competenties beschikt (BusinessEvent) Gebeurtenis Y Dit is de aanleiding om werkproces 3 te starten om daarmee de benodigde bedrijfsservice 3 te realiseren (BusinessEvent) Gebeurtenis Y1 Dit is de aanleiding om werkproces 4 te starten om daarmee de benodigde bedrijfsservice 4 te realiseren (BusinessEvent) Gebeurtenis Y2 Product X bevat een tweetal diensten, dienst 1 te leveren door de woningcorporatie (Bedrijfsfunctie A) en dienst 2 te leveren door de ketenpartner van de woningcorporatie (bedrijfsfunctie C). Een product kan aan de externe klant geleverd worden maar kan ook aan de interne klant geleverd worden (Product) Product X Dit betreft de te leveren dienst 1 die gerealiseerd wordt door bedrijfsproces 1 waarmee werkprocessen 1 en 2 uitgevoerd worden en waarvoor bedrijfsservices 1 en 2 nodig zijn om dienst 1 feitelijk te kunnen leveren (BusinessService) Dienst 1 Dit is een zogenaamde 'deeldienst' die gerealiseerd wordt met behulp van werkproces 1 als onderdeel van bedrijfsproces 1 en die nodig is om dienst 1 aan de klant te kunnen leveren (BusinessService) Bedrijfsservice 1 Dit is een zogenaamde 'deeldienst' die gerealiseerd wordt met behulp van werkproces 2 als onderdeel van bedrijfsproces 1 en die nodig is om dienst 1 aan de klant te kunnen leveren (BusinessService) Bedrijfsservice 2 Een product kan aan de externe klant geleverd worden maar kan ook aan de interne klant geleverd worden (Product) Product Y Een dienst kan aan de externe klant geleverd worden maar kan ook aan de interne klant geleverd worden (BusinessService) Dienst 2 Dit is een zogenaamde 'deeldienst' die gerealiseerd wordt met behulp van werkproces 3 als onderdeel van bedrijfsproces 2 en die nodig is om dienst 2 aan de (interne of externe) klant te kunnen leveren. (BusinessService) Bedrijfsservice 3 Dit is een zogenaamde 'deeldienst' die gerealiseerd wordt met behulp van werkproces 4 als onderdeel van bedrijfsproces 2 en die nodig is om dienst 2 aan de (interne of externe) klant te kunnen leveren. (BusinessService) Bedrijfsservice 4 Product Product Z Dit betreft de te leveren dienst 3 die gerealiseerd wordt door bedrijfsproces 2 waarmee werkprocessen 3 uitgevoerd wordt en waarvoor bedrijfsservices 3 nodig is om dienst 2 feitelijk te kunnen leveren. Hier betreft het een extern ingekochte dienst. (BusinessService) Dienst 3 Dit is een zogenaamde 'deeldienst' die gerealiseerd wordt met behulp van werkproces 5 als onderdeel van bedrijfsproces 3 en die nodig is om dienst 3 aan de (externe of interne) klant te kunnen leveren (BusinessService) Bedrijfsservice 5 De verzameling processen (kan ook procesketen betreffen) waarop de woningcorporatie integraal stuurt. (BusinessInteraction) Stuurscenario De procesketen betreft 3 bedrijfsprocessen waarvoor 3 bedrijfsfuncies nodig zijn (BusinessInteraction) CORA procesketen Is de hoofdbedrijfsfunctie die verantwoordelijk is voor het leveren van de dienst met behulp van het bedrijfsproces (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie X Is de bedrijfsfunctie die verantwoordelijk is voor het leveren van bedrijfsservice 1 met behulp van werkproces 1 in applicatieservice A (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie A Dit is het proces dat binnen het bedrijf of de organisatie is ingericht om de gevraagde dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie A (als onderdeel van de hoofdbedrijfsfunctie) beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Bedrijfsproces 1 Dit is het werkproces dat nodig is om de benodigde bedrijfsservice 1 of 'deeldienst 1' te realiseren om de uiteindelijk te leveren dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Werkproces 1 Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is het werkproces dat nodig is om de benodigde bedrijfsservice 2 of 'deeldienst' 2 te realiseren om de uiteindelijk te leveren dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Werkproces 2 Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Is de bedrijfsfunctie die verantwoordelijk is voor het leveren van dienst 2 en bedrijfsservice 3 met behulp van werkproces 3 in applicatieservice B (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie B BusinessProcess Bedrijfsproces 2 Dit is het werkproces dat nodig is om de benodigde bedrijfsservice 2 of 'deeldienst' 2 te realiseren om de uiteindelijk te leveren dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant (BusinessProcess) Werkproces 3 Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is het werkproces dat nodig is om de benodigde bedrijfsservice 2 of 'deeldienst' 2 te realiseren om de uiteindelijk te leveren dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant (BusinessProcess) Werkproces 4 Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Is de bedrijfsfunctie van een ketenpartner van de woningcorporatie die verantwoordelijk voor het uitvoeren van werkproces 3 als onderdeel van bedrijfsproces 2 en daarmee dienst 2 levert aan de woningcorporatie (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie C Dit is een bedrijfsprocees van een ander bedrijf of de organisatie dat is ingericht om de gevraagde dienst 2 te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant van het eigen bedrijf. De door die organisatie toegewezen hoofdbedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. Ook dit proces bestaat uit één of meerdere werkprocessen. (BusinessProcess) Bedrijfsproces 3 Dit is een werkproces dat onderdeel is van bedrijfsproces 2. Daarmee wordt dienst 2 gerealiseert. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Werkproces 5 Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap BusinessFunction Hoofdbedrijfsfunctie # BusinessFunction Bedrijfsfunctie # BusinessProcess Bedrijfsproces # BusinessProcess Werkproces # Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Product Product # BusinessService Dienst # BusinessService Bedrijfsservice # BusinessEvent Gebeurtenis # Dit betreft de samengesteld KPI waarin de prestatie van de gehele verzameling processen wordt gemeten, bijvoorbeeld "% aansluitende verhuringen" (Value) KPI stuurscenario TriggeringRelationship triggert bedrijfsproces 3 TriggeringRelationship triggert werkproces 2 TriggeringRelationship triggert werkproces 1 TriggeringRelationship triggert bedrijfsproces 1 TriggeringRelationship triggert bedrijfsproces 2 TriggeringRelationship triggert werkproces 3 TriggeringRelationship triggert werkproces 3 RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship Realiseert TriggeringRelationship werkproces 1 heeft als output gebeurtenis X1 RealizationRelationship Realiseert TriggeringRelationship output gebeurtenis van processtap RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship Realiseert TriggeringRelationship Output gebeurtenis van processtap RealizationRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship Realiseert TriggeringRelationship werkproces 5 heeft als output gebeurtenis Y1 RealizationRelationship Realiseert TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert TriggeringRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 21-04-2023 10:03:30 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 21-04-2023 10:03:30 CEST
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   
Figuur 3: CORA Stuurscenario-sjabloon
Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: Het was niet mogelijk het miniatuurbestand op de doellocatie op te slaan.


De uitgewerkte stuurscenario's zijn via deze link: Inkopen, leveren en verrekenen servicecomponenten, Planmatig onderhoud inclusief (M)JOB, Verhuurmutatie, Voeren Assetsadministratie, Wederverkoop appartementsrechten, Wederverkoop eenheden en via het hoofdmenu te vinden.

CORA elementen per processjabloon

Tabel 1: Overzicht CORA elementen [rij] per processjabloon respectievelijk figuur weergave [kolom]

CORA elementtype CORA bedrijfsproces-sjabloon CORA procesketen-sjabloon CORA Stuurscenario-sjabloon
Risico-indicator(en) X X X
Proces-indicator(en) X X X
Resultaat-indicator(en) X X X
Stuurscenario _ _ X
Procesketen _ X X
Bedrijfsproces(sen) X X X
Werkproces(sen) X X X
Processtap(pen) X X X
Gebeurtenis(sen) X X X
Hoofdbedrijfsfunctie(s) _ X X
Bedrijfsfunctie(s) _ X X
Product(en) _ X X
Dienst(en) X X X
Bedrijfsservice(s) X X X
Bedrijfsobjecten O _ _
Informatieobjecten O _ _
Gegevensobject(en) O _ _
Applicatieservices O _ _Schrijfwijze CORA sjablonen

Voor het toepassen van het CORAsjablonen is voorts de schrijfwijze relevant van:

 • Actoren met een rol: altijd in enkelvoudig zelfstandig naamwoord
 • Applicatieservice: altijd een werkwoord eindigend op '-ing' gevolgd door soms een bijvoeglijk naamwoord en altijd één enkelvoudig zelfstandig naamwoord
 • Bedrijfsfuncties: altijd in enkelvoudig zelfstandig naamwoord
 • Bedrijfsprocessen: altijd een werkwoord gevolgd door een meervoudig zelfstandig naamwoord
 • Bedrijfsservice: bij voorkeur één enkelvoudig zelfstandig naamwoord eventueel voorafgegaan door een bijvoeglijk naamwoord of een werkwoord in de voltooid verleden tijd
 • Dienst: bij voorkeur één enkelvoudig zelfstandig naamwoord eventueel voorafgegaan door een bijvoeglijk naamwoord of een werkwoord in de voltooid verleden tijd
 • Hoofdbedrijfsfuncties: altijd in enkelvoudig zelfstandig naamwoord
 • Informatieobject: altijd een enkelvoudig zelfstandig naamwoord
 • Product: altijd in enkelvoudig zelfstandig naamwoord eventueel voorafgegaan door een bijvoeglijk naamwoord
 • Werkprocessen: altijd een werkwoord gevolgd door een enkelvoudig zelfstandig naamwoord
Logo CORA.png

 1. Door het tonen in de wiki is het niet mogelijk de bedrijfsfuncties met de processen horizontaal weer te geven, want dan wordt het een onleesbare figuur
 2. In samenwerking tussen Aedes en CorpoNet worden bedrijfsprocessen uitgewerkt als referentieproces. Deze worden uitgewerkt inclusief processtappen. Zodra een referentieproces uit de samenwerking beschikbaar komt, nemen we die natuurlijk op in CORA.