CORA processen

Inleiding

Disclaimer: De getoonde werkprocessen en/of bedrijfsservices kunnen nog wijzigen onder invloed van de uitwerking van de referentieprocessen in samenwerking tussen Aedes en CorpoNet. Voor meer informatie zie Op weg naar goed beschreven processen en Nieuwbericht CorpoNet

In het CORA 4.0 kennismodel wordt onderscheid gemaakt tussen producten, diensten en bedrijfsservices. Daardoor is ook het CORA procesmodel hiërarchisch van aard. Daarbij gelden de volgende definities:


 • Definities:
  • Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een (interne) klant realiseert.
  • Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel een dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis.
  • Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een deeldienst realiseert.
  • Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces.
  • Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap.


Diensten worden dus gerealiseerd door bedrijfsprocessen, bedrijfsservices worden gerealiseerd door werkprocessen en deelbedrijfsservices door processtappen.

In CORA hanteren we de schrijfwijze voor:
- bedrijfsprocessen: altijd een werkwoord gevolgd door een meervoudig zelfstandig naamwoord
- werkprocessen: altijd een werkwoord gevolgd door een enkelvoudig zelfstandig naamwoord


CORA procesmodel

De samenhang van de CORA bedrijfsprocessen en CORA werkprocessen komen samen in het CORA procesmodel dat onderstaand is weergegeven.[1] Onder de figuur kun je de figuur op ware grootte opvragen waardoor die beter leesbaar is.

Grouping Sturend Bepalen beleid is het bedrijfsproces waarmee het beleid van de organisatie per onderwerp (beleidsterrein) binnen de kaders van vigerende wet- en regelgeving wordt opgesteld, beargumenteerd en vastgesteld en daarmee een kader schept voor de primaire en ondersteunende bedrijfsfuncties waarbinnen de werkzaamheden van de organisatie verricht mogen worden (BusinessProcess) Bepalen beleid BusinessProcess Opstellen/actualisere- n verhuurbeleid BusinessProcess Opstellen/actualisere- n sociaal beleid BusinessProcess Opstellen/actualisere- n vastgoedbeleid BusinessProcess Opstellen aankoop- en verkoopbeleid BusinessProcess Opstellen onderhoudsbeleid BusinessProcess Opstellen financieel beleid BusinessProcess Opstellen inkoopbeleid BusinessProcess Opstellen communicatiebeleid BusinessProcess Opstellen informatiebeleid BusinessProcess Opstellen personeelsbeleid BusinessProcess Opstellen incassobeleid Bepalen missie is het bedrijfsproces waarbij de organisatie bepaald wat zij voor de buitenwereld wil betekenen en hoe zij dat wil realiseren (BusinessProcess) Bepalen missie Bepalen visie is het bedrijfsproces waarbij de organisatie doelen formuleert voor de komende periode en waarbij kansen bepaald wordt waar de kansen van de organisatie liggen gelet op de eerder geformuleerde visie. (BusinessProcess) Bepalen visie BusinessProcess Opstellen/actualisere- n Gebiedsvisie BusinessProcess Opstellen/actualisere- n Portefeuillevisie BusinessProcess Opstellen/actualisere- n Woonvisie BusinessProcess Opstellen/actualisere- n Klantvisie BusinessProcess Opstellen/actualisere- n Organisatievisie Uitvoeren portefeuillesturing is het bedrijfsproces waarmee te maken keuzes omtrent de vastgoedpropositie van de Woningcorporatie worden geijkt en de gewenste en/of benodigde vastgoedinvesteringen worden bepaald. (BusinessProcess) Uitvoeren portefeuillesturing Opstellen/actualiseren Tactisch voorraadplan is het werkproces waarin de exploitatie van het vastgoed - opgeslpitst naar deelproposities per beoogde doelgroepen van beleid - wordt beoordeeld en desgewenst herzien ten einde de beoogde vastgoedportefeuille te realiseren die maximaal aansluit op de doelstellingen van de woningcorporatie. (BusinessProcess) Opstellen/actualisere- n Tactisch voorraadplan Opstellen/actualiseren Aankoop- en verkoopplan is het werkproces waarin de tekorten/overschotten van de vastgoedportefeuille ten opzictte van de wensportefeuille worden bepaald en plannen wodren uitgewerkt om die tekorten/overschotten middels verwerving respctievelijk vervreemding gerealiseerd worden. (BusinessProcess) Opstellen/actualisere- n Aankoop- en verkoopplan BusinessProcess Opstellen/actualisere- n Vastgoed- investeringsplan BusinessProcess Opstellen startbesluit BusinessProcess Opstellen opdrachtbrief Waarderen bezit is het werkproces waarin de opdracht wordt verstrekt aan een taxateur om (een deel van) de vastgoedportefeuille te taxeren, de taxateur wordt aangestuurd en de waarderingen worden opgeleverd ten einde van de algehele vastgoedportefeuille een geactualiseerde waardering van het vastgoed te kunnen opleveren (BusinessProcess) Waarderen bezit Opstellen actualiseren (M)JOB is het bedrijfsproces waarmee de beoogde onderhoudswerkzaamheden in afstemming met de meerjareninvesteringsbegroting worden getemporiseerd en waarvan de activiteiten voor het eerstvolgende kalenderjaar als jaarschijf afzonderlijk wordt vastgesteld om vervolgens in productie te kunnen nemen. (BusinessProcess) Opstellen/actualiseren (M)JOB Opstellen meerjareneonderhoudsplan is het werkproces waarin aan de hand van scenarios' de temporisering en omvang van te plannen onderhoudswerkzaamheden worden doorgerekend op effectiviteit en prijs, ten einde een scenario te kiezen dat bepaald welke onderhoudsmaatregelen voor de eerstkomende jaren worden gerealiseerd. (BusinessProcess) Opstellen/actualisere- n Meerjaren onderhoudsplan Opstellen jaarschijf onderhoud is het werkproces waarin de te palnnen onderhoudsmaatregelen en onderhoudsbudgetten worden bepaald voor het eerstvolgende boekjaar van de woningcorporatie en voortvloeit uit het gekozen scenario uit het Meerjaren onderhoudsplan. (BusinessProcess) Opstellen Jaarschijf onderhoud Opstellen/actualiseren sociaal beheerplan is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Opstellen/actualiseren sociaal beheerplan BusinessProcess Opstellen leefbaarheidsplan Opstellen/actualiseren financieel plan is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Opstellen/actualiseren financieel plan Bepalen en vaststellen parameters periodieke huurverhoging eenheden is het werkproces waarmee de huurverhogingspercentages worden bepaald voor de gehele vastgoedpropositie uitgeslitst naar deelproposities afgestemd op de beoogde doelgroepen van beleid voor betreffende proposities. (BusinessProcess) Bepalen en vaststellen parameters periodieke huurverhoging eenheden Opstellen meerjarenegroting is het werkproces waarin financiële scenario's worden doorgerekend op de algehele bedrijfsvoering ten einde een scenario te kiezen dat de financiële kaders bepaald voor de bedrijfsvoering van de woningcorporatie. (BusinessProcess) Opstellen Meerjarenbegroting Opstellen jaargroting is het werkproces waarin de financiële middelen worden bepaald voor het eerstvolgende boekjaar van de woningcorporatie en voortvloeit uit het gekozen scenario uit de Meerjarenbegroting.. (BusinessProcess) Opstellen jaarbegroting Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan BusinessProcess Opstellen organisatie- inrichtingsplan BusinessProcess Opstellen communicatieplan BusinessProcess Opstellen informatieplan BusinessProcess Opstellen personeelsplan Uitvoeren control is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Uitvoeren control BusinessProcess Opstellen In control statement BusinessProcess Opstellen jaarrapportage BusinessProcess Opstellen kwartaalrapportage BusinessProcess Opstellen maandrapportage Uitvoeren risicomanagement is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Uitvoeren risicomanagement BusinessProcess Opstellen risk control framework BusinessProcess Opstellen risico audit Uitvoeren benchmark is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Uitvoeren benchmark Opstellen marktmonitor is het werkproces waarmee relevante (woning)marktgerelateerde informatie wordt verzameld, genalyseerd en verwerkt ten einde conclusies te trekken over de de mate waarop vraag en aanbod van vastgoed op elkaar aansluit en welke maatregelen getroffen kunnen worden om het beschikbare en te verwerven vastgoed aanbod beter afgestemd kan worden aan de vraag. (BusinessProcess) Opstellen marktmonitor Opstellen klantmonitor is het werkproces waarmee relevante klantgerelateerde informatie wordt verzameld, genalyseerd en verwerkt ten einde conclusies te trekken over de wijze waarop klanten beter kunnen wodren bediend. (BusinessProcess) Opstellen klantmonitor Verantwoorden bedrijfsvoering is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Verantwoorden bedrijfsvoering Opstellen jaarverslag is het werkproces waarmee jaarlijks een schrijftelijk verslag wordt opgesteld over de bedrijfsvoering van de woningcorporatie inclusief de verlies en winstrekening over het afgesloten boekjaar dat gevalideerd en openbaar gepubliceerd wordt (BusinessProcess) Opstellen jaarverslag Opstellen jaarrekening is het werkproces waarmee jaarlijks de verlies en winstrekening over het afgesloten boekjaar wordt opgesteld, gevalideerd en aangeleverd (BusinessProcess) Opstellen jaarrekening Opstellen dVi is het werkproces waarmee jaarlijks de gevraagde gegevens dVi worden verzameld, ingevuld, gevalideerd en aangeleverd (BusinessProcess) Opstellen dVi Opstellen dPi is het werkproces waarmee jaarlijks de gevraagde gegevens dPi worden verzameld, ingevuld, gevalideerd en aangeleverd (BusinessProcess) Opstellen dPi Opstellen/actualiseren gebiedsplan is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Opstellen/actualiseren gebiedsplan BusinessProcess Opstellen wijkplan Grouping Primair Aankopen eenheden is het bedrijfsproces waarmee woningcorporaties vastgoedproposities kopen (en verkopen incdenteel) om de vastgoedportefeuille aan te vullen (of gedeeltelijk af te stoten) met als doel om het vastgoed zelf te gaan exploiteren (of gedeeltelijk te verkopen aan andere woningcorporaties, of institutionele beleggers inclusief de exploitatie en daaruitvoortkomende rechten en plichten). (BusinessProcess) Aankopen eenheden BusinessProcess In exploitatie nemen eenheden BusinessProcess Verwerven vastgoed Coördineren mutatieonderhoud is het bedrijfsproces waarmee de coördinatie van uit te voeren onderhoudswerkzaamheden wordt verricht aan eenheden waarvan de huurovereenkomst is beeindigd en indien van toepassing in rekening worden gebracht bij die vertrekkende huurder. De coördinatie betreft het in behandeling nemen, diagnositeren van de eventueel te verhalen scahde, het aansturen van de feitelijke reparatie en indien van toepassing het in rekening brengen van de kosten van de schade bij de vertrekkende contractant. (BusinessProcess) Coördineren mutatieonderhoud BusinessProcess Regisseren onderhoudsorder Coördineren reparatieonderhoud is het bedrijfsproces waarmee de coördinatie van uit te voeren reparatiewerkzaamheden wordt verricht als gevolg van reparatieverzoeken van huurders/complexbeeheerders enzovoorts. De coördinatie betreft het in behandeling nemen, diagnositeren van de oorzaak om een passende oplossing te bepalen, het aansturen van de feitelijke reparatie en indien van toepassing het in rekening brengen van de kosten van de schade bij de veroorzaker. (BusinessProcess) Coördineren reparatieonderhoud BusinessProcess Regisseren onderhoudsorder (Her)Ontwikkelen eenheden is het bedrijfsproces waarmee woningcorporaties zelf als opdrachtgever het ontwikkelen en realiseren van vastgoed laten realiseren met als doel om het vastgoed zelf te gaan exploiteren of (gedeeltelijk) te verkopen aan individuele kopers (BusinessProcess) (Her)Ontwikkelen eenheden BusinessProcess Opstellen projectontwerp BusinessProcess Overdragen opgeleverd vastgoed BusinessProcess Oprichten VvE BusinessProcess In exploitatie nemen eenheden BusinessProcess Uitwerken scenario's BusinessProcess Regisseren (her)ontwikkelen eenheden Afhandelen klantvragen is het bedrijfsproces waarmee vragen van personen die contact opnemen met de woningcorporatie in behandeling worden genomen en afgehandeld (BusinessProcess) Afhandelen klantvragen Registreren klantvraag is het werkproces waarmee vragen van 'klanten' worden geregistreerd en in behandeling worden genomen (BusinessProcess) Registreren klantvraag Afwikkelen klantvraag is het werkproces waarmee de vraag van de 'klant' wordt afgehandeld (BusinessProcess) Afwikkelen klantvraag BusinessProcess Intake reparatieverzoek Meten klantwaardering is het bedrijfsproces waarmee de waardering van klanten over de geleverde producten, diensten en service wordt opgevraagd en gerapporteerd (BusinessProcess) Meten klantwaardering BusinessProcess Meten klantwaardering huuropzegging BusinessProcess Meten klantwaardering reparatieonderhoud BusinessProcess Meten klantwaardering terugkoop BusinessProcess Evalueren klantoordeel BusinessProcess Opvragen klantoordeel Verhuren eenheden is het bedrijfsproces waarmee aangaan en beeindigen van de huurovereenkomst met huurders wordt gerealiseerd inclusief het in rekening brengen van de netto huur (BusinessProcess) Verhuren eenheden Verwerken huuropzegging is het werkproces waarmee de huurovereenkomst met de huurder wordt beeindigd en daarmee ook het gebruiksrecht van huurder voor de verhuurde eenheid stopt (BusinessProcess) Verwerken huuropzegging Verhuren eenheid is het werkproces waarmee de kandidaat die in aanmerking komt voor het vrijkomende aanbod (de gegadigde) gefaciliteerd wordt om het vastgoed te bezichtigen, de huurovereenkomst met de nieuwe huurder wordt gesloten en de sleutel wordt overhandigd. (BusinessProcess) Verhuren eenheid Verrekenen service-/stookkosten is het bedrijfsproces waarmee het bepalen, leveren en verrekenen van service-/stookcomponenten wordt uitgevoerd (BusinessProcess) Verrekenen service-/stookkosten Bepalen voorschot is het werkproces waarmee periodiek het voorschotbedrag wordt bepaald (BusinessProcess) Bepalen voorschot Vaststellen servicecomponent is het werkproces waarmee wordt bepaald welke servicecomponenten in rekening worden gebracht (BusinessProcess) Vaststellen servicecomponent Verrekenen service-/stookcomponent is het werkproces waarmee het voorschot over - en het verbruik in betreffende periode van service-/stookcomponent wordt verrekend (BusinessProcess) Verrekenen service- /stookcomponent Voeren technisch beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee het technisch beheer van de VVE wordt uitgevoerd (BusinessProcess) Voeren technisch beheer VVE Inkopen reparatieonderhoud is het werkproces waarmee de door de VvE vastgestelde planmatig onderhoudswerkzaamheden worden aanbesteed.. (BusinessProcess) Inkopen reparatieonderhoud Inkopen planmatig onderhoud is het werkproces waarmee de door de VvE vastgestelde planmatig onderhoudswerkzaamheden worden aanbesteed.. (BusinessProcess) Inkopen planmatig onderhoud Opstellen en verstrekken meerjarenonderhoudsbegroting is het werkproces waarin de temporisering en omvang van te plannen onderhoudswerkzaamheden worden doorgerekend op effectiviteit en prijs en ter besluitvoming van de jaarlijkse vvEvergadering een scenario wordt uitgewerkt en de onderhoudsbegroting voor het komende boekjaar wordt bepaald. (BusinessProcess) Opstellen en verstrekken (M)JOB Deelnemen VVEvergadering is het bedrijfsproces waarmee deelname aan VVE vergaderingen worden voorbereid, uitgevoerd en relevante VVEbesluiten aan huurders worden teruggekoppeld (BusinessProcess) Deelnemen VVEvergadering Informeren huurder(s) VvEcomplex is het werkproces waarmee de huurder(s) door de woningcorporatie - tevens VvElid - op de hoogte wordt gehouden van (voor)genomen besluiten van de VvE (BusinessProcess) Informeren huurder(s) VvEcomplex Bijwonen VvE vergadering is het werkproces waarmee de woningcorporatie - tevens VvElid - actief deelneemt aan de VvE vergadering en daardoor ook de belangen behartigt van de huurder in de VvE vergadering (BusinessProcess) Bijwonen VvE vergadering Behandelen urgentie aanvragen woningzoekenden is het bedrijfsproces waarmee aanvragen van woningzoekenden in behandeling worden genomen en worden afgehandeld (BusinessProcess) Behandelen urgentie aanvragen woningzoekenden Behandelen urgentieaanvraag is het werkproces waarmee de (samenwerkende) woningcorporatie(s) respectievelijk (samenwerkende) gemeente(s) de aanvraag van een woningzoekende, registreert en en toetst aan de vigerende wet- en regelreging (BusinessProcess) Behandelen urgentieaanvraag Afwijzen urgentieaanvraag is het werkproces waarmee de (samenwerkende) gemeente(s) via de woningcorporatie(s) de urgentieaanvraag van woningzoekenden afwijst en de beslissing motiveert (BusinessProcess) Afwijzen urgentieaanvraag Uitgeven urgentieverklaring is het werkproces waarmee de (samenwerkende) gemeente(s) via de woningcorporatie(s) een urgentieverklaring verstrekt op basis waarvan de woningzoekende voorrang krijgt ten opzichte van niet-urgent verklaarde woningzoekenden (BusinessProcess) Uitgeven urgentieverklaring Leveren urgentieverklaring herhuisvesting is het bedrijfsproces waarmee huurders als woningzoekende een urgentieverklaring herhuisvesting wordt verleend (BusinessProcess) Leveren urgentieverklaring herhuisvesting Uitgeven urgentie woningzoekende is het werkproces waarmee de woningcorporatie een urgentieverklaring verstrekt op basis waarvan de huurder als gevolg van herhuisvesting voorrang krijgt ten opzichte van niet-urgent verklaarde woningzoekenden (BusinessProcess) Uitgeven urgentie woningzoekende Verkopen eenheden is het bedrijfsproces waarmee eenheden worden verkocht en teruggekocht en optioneel percelen in (onder)erfpacht worden uitgegeven respectievelijk worden beeindigd (BusinessProcess) Verkopen eenheden Woningcorporaties kunnen eengezinswoningen verkopen inclusief het onderligggende perceel. Indien echter een terugkoopregeling wordt beoogd, dan wordt doorgaans het perceel in (onder)erfpacht uitgegeven teneinde een terugkoopregeling juridisch te regelen zodat het terugkooprecht of - plicht juridsch is gewaarborgd.. (BusinessProcess) Verpachten perceel Woningcorporaties kunnen eengezinswoningen 'vrij' verkopen inclusief het onderliggende perceel. Soms kiezen woningcorporaties om moverende redenen voor verkoop met een terugkoopregeling (zoals koopgarant). Indien een terugkoopregeling wordt voorzien, dan wordt doorgaans het onderliggende perceel van het pand in (onder)erfpacht uitgegeven om daarmee de terugkooprechten en plichten juridisch te regelen. (BusinessProcess) Verkopen opstal Indien de koper (inmiddels verkoper) de opstal of het appartementsrecht wil verkopen, dan is de woningcorporatie (afhankelijk van de eerder overeengekomen regeling) gerechtigd of verplicht om de opstal - en indien van toepassing - de (onder)erfpachtregeling te beëindigen - of het appartementsrecht terug te kopen. (BusinessProcess) Verwerken terugkoop Verkopen appartementen is het bedrijfsproces waarmee appartementsrechtenvan van gesplist vastgoed worden verkocht en teruggekocht (BusinessProcess) Verkopen appartementsrechten Woningcorporaties kunnen appartementsrechten verkopen indien sprake is van gesplitst vastgoed. Het splitsen van vastgoed overeenkomstig vigerende wetgeving leidt automatisch tot het oprichten van een VvE. Woningcorporaties zijn dan geen eigenaar meer van het vastgoed, maar in eerste instantie 100% aandeelhouder van de VvE. Door appartementesrechten te verkopen neemt een meerderheidsbelang geleidelijk af. Sommige woningcorportaies kiezen bewust om ten minstes 51% aandeelhouder (gebaseerd op de stemverhouding conform de splitsingsakte) te behouden om een meerderheidsstandpunt te kunnen garanderen. Anderen woningcorporaties kiezen bewust een andere koers om eigenaren een serieuzere stem in de VvE te verschaffen of omdat de strategie is om het vastgoed volledig uit te ponden (af te stoten). (BusinessProcess) Verkopen appartementsrecht Indien de koper (inmiddels verkoper) de opstal of het appartementsrecht wil verkopen, dan is de woningcorporatie (afhankelijk van de eerder overeengekomen regeling) gerechtigd of verplicht om de opstal - en indien van toepassing - de (onder)erfpachtregeling te beëindigen - of het appartementsrecht terug te kopen. (BusinessProcess) Verwerken terugkoop Werven en selecteren kandidaten is het bedrijfsproces waarmee beschikbaar komend vastgoed op basis van vooraf vastgestelde kaders inclusief vigerende wet- en regelgeving wordt aangeboden en geïnteresseerde kandidaten worden verzameld om vervolgens op basis van vooraf gestelde criteria de volgorde wordt bepaald welke kandidaat als eerste recht heeft ( (de gegadigde) om in aanmerkig te komen voor de te verhuren/verkopen vastgoedeenheid (BusinessProcess) Werven en selecteren kandidaten Publiceren eenheid is het werkproces waarmee beschikbaar aanbod wordt gepubliceerd inclusief de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen (BusinessProcess) Publiceren eenheid Opstellen kandidatenlijst is het werkproces waarmee de volgorde van kandidaten voor de beschikbare eenheid op basis van vooraf vastgestelde volgordebepaling én toewijzingscriteria definitief wordt gemaakt. (BusinessProcess) Opstellen kandidatenlijst BusinessProcess Bezichtigen beschikbare eenheid Voeren administratief beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee de administratie van de VVE wordt bijgehouden (BusinessProcess) Voeren administratief beheer VVE Beheren VvE ledenadministratie is het werkproces waarmee de ledenadministratie van de VvE actueel wordt gehouden (BusinessProcess) Beheren VvE ledenadministratie Voeren VvE administratie is het werkproces waarmee de administratie van de VvE wordt bijgehouden (BusinessProcess) Voeren VvE administratie Faciliteren VvE vergadering is het werkproces waarmee de agenda, de vergaderstukken en de notulen van de VvE ledenvergadering worden opgesteld en verspreid onder de leden van de VvE (BusinessProcess) Faciliteren VvE vergadering Afhandelen klachten dienstverlening is het bedrijfsproces waarmee klachten van klanten in behandeling worden genomen en afgehandeld (BusinessProcess) Afhandelen klachten dienstverlening BusinessProcess Registreren klacht Afhandelen klacht is het werkproces waarmee klachten worden beoordeeld en afgehandeld (BusinessProcess) Afhandelen klacht Inschrijven woningzoekenden is het bedrijfsproces waarmee personen en (te vormen) huishoudens worden geregistereerd als woningzoekende inclusief de woonwensen (BusinessProcess) Inschrijven woningzoekenden Registreren woningzoekende is het werkproces waarmee het registratieverzoek van de aanvrager wordt geverifieerd op vigerende regelgeving en - indien akkoord - de aanvrager inclusief de woonwensen geregisteerd wordt als woningzoekende (BusinessProcess) Registreren woningzoekende Actualiseren woonwensen is het werkproces waarmee de specifieke woonwensen van de woningzoekende wordt geactualiseerd (BusinessProcess) Actualiseren woonwensen Verzenden passend aanbod is het werkproces waarmee beschikbaar aanbod wordt gepubliceerd en specifiek onder de aandacht wordt gebracht bij de woningzoekende die naar betreffend aanbod op zoek is (BusinessProcess) Verzenden passend aanbod Voeren debiteurenbeheer is het bedrijfsproces waarmee alle activiteiten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat openstaande facturen tijdig betaald worden inclusief een correcte archivering van de boekhoudkundige stukken. (BusinessProcess) Voeren debiteurenbeheer BusinessProcess Doorbelasten onderhoudsorder Dit betreft het werkproces waarin de netto huurprijs van verhuurde eenheeid/eenheden (groepsgewijs) wordt geindexeerd en waarover de huurder tijdig vooraf schrijftelijk wordt geinformeerd. Aanleidingen kunnen zijn: de jaarlijkse huurverhoging, realisatie planmatig oderhoud, of het opnieuw verhuren van een eenheid (BusinessProcess) Aanpassen huurprijs Bewaken inkomende betalingen is het werkproces waarbij alle binnenkomende betalingen van openstaande facturen worden bewaakt of die binnen de betalingstermijn plaatsvinden. (BusinessProcess) Bewaken inkomende betalingen Voeren financieel beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee de financiele administratie van de VVE wordt gevoerd (BusinessProcess) Voeren financieel beheer VVE Opstellen VvE jaarbegroting is het werkproces waarmee de jaarbegroting voor de Vereniging van Eigenaren ter besluitvorming van de jaarlijkse VvEvergadering wordt opgesteld (BusinessProcess) Opstellen VvE jaarbegroting Opstellen VvE jaarrekening is het werkproces waarmee de jaarrekening van het afgesloten boekjaar voor de Vereniging van Eigenaren ter besluitvorming van de jaarlijkse VvEvergadering wordt opgesteld (BusinessProcess) Opstellen VvE jaarrekening Coördineren planmatig onderhoud is het bedrijfsproces waarmee het voorbereiden en uitvoeren van geplande onderhoudswerkzaamheden en het begeleiden van bewoners bij die voorbereiding en uitvoering worden gerealiseerd (BusinessProcess) Coördineren planmatig onderhoud Regisseren planmatig onderhoud is het werkproces waarmee geplande onderhoudswerkzaamheden van de verhuurde eenheid/te onderhouden eenheid worden uitgevoerd door de uitvoerder (BusinessProcess) Regisseren planmatig onderhoud Bewaken uitvoering planmatig onderhoud is het werkproces waarmee toezicht wordt gehouden op de realisatie van de geplande onderhoudswerkzaamheden (aan het gebouw) van de verhuurde eenheid conform de vooraf gestelde eisen (BusinessProcess) Bewaken uitvoering planmatig onderhoud Begeleiden bewoner(s) planmatig onderhoud is het werkproces waarmee de huurder(s) vooraf, tijdens en na afronding van geplande onderhoudswerkzaamheden aan de verhuurde eenheid en/of het gebouw wordt begeleid om de overlast voor de huurder(s) zo gering mogelijk te houden en waar nodig medewerking verleend (BusinessProcess) Begeleiden bewoner(s) planmatig onderhoud Faciliteren wooncoöperatie is het bedrijfsproces waarmee initiatieven tot het oprichten van wooncoöperaties worden gefaciliteerd en overeenkomsten worden gesloten over het eigendom en beheer van het (gezamenlijk) te beheren vastgoed (BusinessProcess) Faciliteren wooncoöperatie Verwerken initiatief wooncoörperatie is het werkproces waarmee het bewonersinitiatief voor het oprichten van een nieuwe wooncoöpratatie in behandeling wordt genomen (BusinessProcess) Verwerken initiatief wooncoörperatie Overdragen beheer is het werkproces waarmee beheer van vastgoed wordt overgedragen aan de wooncoöperatie (BusinessProcess) Overdragen beheer Bevorderen leefbare woonomgeving is het bedrijfsproces waarmee bewoners worden gefaciliteerd in het verbeteren van de woonomgeving (BusinessProcess) Bevorderen leefbare woonomgeving Faciliteren bewonersparticipatie is het werkproces waarmee middelen beschikbaarworden gesteld/ingezet worden om de bewoners actief te betrekken bij het beheer van het woongebouw en de woonomgeving. (BusinessProcess) Faciliteren bewonersparticipatie BusinessProcess Faciliteren sociale cohesie Afhandelen overlast is het werkproces waarmee de grondslag voor de overlastmelding wordt aangepakt om daarmee de mate van overlast voor bewoners op te lossen. (BusinessProcess) Afhandelen overlast Realiseren geriefsverbetering/WMO is het bedrijfsproces waarmee verzoeken geriefsverbetering/WMO van huurders in behandeling worden genomen, gediagnositeerd, geoffreerd, gerealiseerd en in rekening worden gebracht (BusinessProcess) Realiseren geriefsverbetering/WMO Verwerken WMO aanvraag is het werkproces waarmee de aanvraag WMO van de aanvrager wordt geregistreerd, beoordeeld en indien aanvrager en gemeente akkoord verder in behandeling genomen (BusinessProcess) Verwerken WMO aanvraag Offereren geriefsverbetering / WMO eenheid is het werkproces waarmee offertes worden opgevraagd bij uitvoerders voor te realiseren geriefsverbeteringen/WMO aanpassingen (BusinessProcess) Offereren geriefsverbetering / WMO eenheid Gunnen en plannen uitvoering geriefsverbetering / WMO eenheid is het werkproces waarmee bepaald wordt welke uitvoerder de werkzaamheden mag gaan uitvoeren en wanneer dat gaat gebeuren (BusinessProcess) Gunnen en plannen uitvoering geriefsverbetering / WMO eenheid Bewaken uitvoering geriefsverbetering / WMO is het werkproces waarmee toezicht wordt gehouden op de realisatie van de geplande werkzaamheden (aan het gebouw) van de verhuurde eenheid conform de vooraf gestelde eisen (BusinessProcess) Bewaken uitvoering geriefsverbetering / WMO Uitvoeren intake verzoek geriefsverbetering is het werkproces waarmee de aanvraag geriefsverbetering van de aanvrager wordt geregistreerd, beoordeeld en indien aanvrager akkoord verder in behandeling genomen (BusinessProcess) Uitvoeren intake verzoek geriefsverbetering Uitvoeren onderhoudsorder is het bedrijfsproces waarmee onderhoudsorders technisch worden gerealiseerd (BusinessProcess) Uitvoeren onderhoudsorder BusinessProcess Ontvangen onderhoudsorder en plannen taken BusinessProcess Uitvoeren onderhoudstaak Het proces incasseren vorderingen woningcorporaties betreft het deel van het Incasso proces dat door de woningcorporatie uitgevoerd wordt. Dit proces bestaat uit vier werkprocessen. Namelijk de pre-minnelijke fase, de minnelijke fase 1, afsluiten betalingsregeling en bewaken uitzonderingen Incasso. (Incasseren vorderingen is het bedrijfsproces waarmee vorderingen worden gesignaleerd en indien van toepassing afspraken worden gemaakt hoe de vordering wordt ingelopen) (BusinessProcess) Incasseren vorderingen Het werkproces ‘pré-minnelijke fase’ bestaat uit processtappen die voorafgaan aan de minnelijke fase. Dit betreft het voorsorteren van contractanten op de daaropvolgende minnelijke fasen. (BusinessProcess) Pre-notificeren contractant Het werkproces ‘minnelijke fase 1’ is de eerste fase binnen het minnelijke gedeelte van het Incassoproces. Dit bevat alle processtappen die de woningcorporatie zelf of via een afgevaardigde onderneemt, zonder daarbij een deurwaarder in te schakelen. Ook komt er bij een minnelijke invordering geen rechter aan te pas. Bij een minnelijke invorderingsprocedure wordt via verschillende communicaties (aanmaningsbrieven bijvoorbeeld) met de contractant met een betalingsachterstand onderhandeld om alsnog de openstaande facturen te betalen. (BusinessProcess) Incasseren vordering, minnelijke fase 1 Het proces afsluiten betalingsregeling omvat alle stappen die uitgevoerd moeten worden om een betalingsregeling af te sluiten. De bewaking van de uitvoering van de betalingsregeling betreft een apart proces, welke valt onder debiteurenbeheer. (BusinessProcess) Afsluiten betalingsregeling Het komt voor dat de afwikkeling van betalingsachterstanden tijdelijk wordt geparkeerd en/of wordt overgedragen aan andere instanties. Woningcorporaties registreren dit doorgaans in hun systemen middels zogenaamde ‘afwachtcodes’. Instanties informeren woningcorporaties over de voortgang in lopende zaken. Bij betaling via de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) wordt nog ook wel de betaalconditie ‘GKB’ gebruikt. Bij toepassing WSNP boekt de woningcorporatie doorgaans het openstaande bedrag gelijk af, gezien de geringe kans op betaling. (BusinessProcess) Bewaken uitzonderingen incasso Grouping Ondersteunend Leveren communicatie diensten is het bedrijfsproces waarmee de interne en externe communicatiediensten worden gerealieeerd en de huisstijl van de orginatie(onderdelen) worden geleverd (BusinessProcess) Leveren communicatie diensten BusinessProcess leveren interne communicatie BusinessProcess Leveren externe communicatie BusinessProcess Leveren huisstijl Voeren crediteurenbeheer is het bedrijfsproces waarmee het controleren, scannen, inboeken en betaalbaar stellen van inkoopfacturen wordt gerealiseerd inclusief het onderhouden van contacten met de bedrijven en externe leveranciers over betaling van facturen en het zorg dragen voor een correcte archivering van de boekhoudkundige stukken. (BusinessProcess) Voeren crediteurenbeheer Betalen factuur is het werkproces waarmee binnengekomen facturen worden beoordeeld, geaccordeerd en betaalbaar gesteld (BusinessProcess) Betalen factuur Leveren datamanagement is het bedrijfsporces waarmee ... (BusinessProcess) Leveren datamanagement Beheren datastore is het proces waarmee de data uit de verschillende applicaties in samenhang worden beheerd ten eeinde daarmee eenduidige en paassende rapportages te kunnen leveren (BusinessProcess) Beheren datastore BusinessProcess Verbeteren datakwaliteit Leveren facilitaire diensten is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Leveren facilitaire diensten BusinessProcess Leveren logistieke dienst BusinessProcess Leveren maaltijd BusinessProcess Bevoorraden BusinessProcess Leveren onderhoud BusinessProcess Leveren schoonmaak Voeren financiële administratie is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Voeren financiële administratie BusinessProcess Verwerken betaling Leveren ICT diensten is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Leveren ICT diensten BusinessProcess Leveren en beheren ICT middelen BusinessProcess Realiseren wijziging (RFC) BusinessProcess Oplossen incident BusinessProcess Beheren ICT portfolio Inkopen goederen, diensten en werken is het bedrijfsproces waarmee goederen, diensten en werken worden ingekocht en de rechten en plichten contractueel worden geborgd inclusief het sluiten van serviceabonnementen ten aanzien van de ingekochten goeder, diensten en werken. (BusinessProcess) Inkopen goederen, diensten en werken Inkopen service is het werkproces waarmee services worden ingekocht bij leverancier (BusinessProcess) Inkopen service BusinessProcess Afsluiten leveringsovereenkoms- t Leveren juridische diensten is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Leveren juridische diensten BusinessProcess Leveren juridisch advies BusinessProcess Leveren rechtsbijstand Leveren personele diensten is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Leveren personele diensten BusinessProcess Verwerken verlof BusinessProcess Wijzigen medewerkergegevens BusinessProcess Verwerken declaratie BusinessProcess Verwerken ziekmelding BusinessProcess Wijzigen functie BusinessProcess Wijzigen salaris BusinessProcess Ontwikkelen organisatie Voeren relatiemanagement is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Voeren relatiemanagement Uitvoeren treasury is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Uitvoeren treasury BusinessProcess Beheren verzekeringen BusinessProcess Financieren onderneming BusinessProcess Leveren rente- en valutamanagement BusinessProcess Uitgevoerd werkkapitaalbeheer BusinessProcess Voeren liquiditeitsmanagemen- t Inspecteren vastgoed is het werkproces waarbij bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties van vastgoed wordt geinspecteerd en afhankelijk van de reden voor inspectie oorzaak en gevolgen van schade en/of storingen worden onderzocht ten einde een diagnose te stellen respectievelijk de technische staat aan de hand van criteria te beoordelen en daarover te rapporteren (BusinessProcess) Inspecteren vastgoed Meten kwaliteit uitgevoerd onderhoud is het werkproces waarmee gecontroleerd wordt of de realisatie van de onderhoudswerkzaamheden door de uitvoerder conform de vooraf gestelde eisen is uitgevoerd (BusinessProcess) Meten kwaliteit uitgevoerd onderhoud Inspecteren bouwdeel is het werkproces waarmee de bouwdelen worden geinspecteerd waaraan werkzaamheden verricht moet worden om exact te beoordelen wat precies uitgevoerd moet worden en/of hoeveel materialen benodigd zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren (BusinessProcess) Inspecteren bouwdeel Registreren vastgoed is het bedrijfsproces waarbij mutaties aan bestaande of registraties van nieuwe bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties worden geadministreed in de vastgoedadministratie. (BusinessProcess) Registreren vastgoed Actualiseren vastgoedkenmerken is het werkproces waarmee de (gewijzigde) kenmerken van (nieuwe) bouwdelen en installaties waaraan werkzaamheden zijn verricht, worden geadministreerd, inclusief garanties op de verrichte werkzaamheden (BusinessProcess) Actualiseren vastgoedkenmerken Grouping Interne klanten Dit is een rechtspersoon die als instelling vastgoed exploiteert en beheert met als doel om het vastgoed te verhuren en/of te verkopen al dan niet met een terugkoopregeling aan doelgroepen van beleid. (BusinessRole) Woningcorporatie Grouping Externe klanten Een woningzoekende is een persoon die zich heeft gemeld/ingeschreven met de intentie (met het nog te vormen) huishouden te verhuizen naar een andere woning en daarvoor woonwensen kenbaar heeft gemaakt en graag in aanmekring komt voor passend vrijkomend woningaanbod. (BusinessRole) Woningzoekende De huurder is een de (rechts)persoon die met de woningcorporatie een huurovereenkomst heeft gesloten en daarmee het exclusief gebruiksrecht heeft verkregen van het vastgoed dat aan de huurder wordt verhuurd en waarvoor de huurder een netto huur betaald. (BusinessRole) Huurder De koper verkrijgt het bloot eigendom van de opstal (evt. in combinatie met het bloot eigendom of het pachtrecht van het onderliggende perceel respectievelijk het appartementsrecht en kan afhankelijk van de regeling op termijn verkoper zijn van de opstal (met verzoek beeindiging van vigerende erfpachtregeling) of het appartementsrecht. Koper wordt dus verkoper indien sprake is van het proces terugkopen eenheid. (BusinessRole) Koper Dit is de vereniging die is ontstaan na een (onder)splitsing en als vereniging verantwoordelijk is voor het beheer van de collectieve delen van het vastgoed zoals die in de splitsingsakte zijn beschreven. Een vereniging van Eigenaren kan weer zelf lid zijn van een andere vereniging van Eigenaren indien sprake is van een hoofd- en ondersplitsing (BusinessRole) Vereniging van Eigenaren De wooncoöperatie is de meest verregaande vorm van zelforganisatie waarin bewoners voor het onderhoud en beheer van hun woningen zelf verantwoordelijk zijn. Sinds 1 juli 2015 maakt de wooncoöperatie deel uit van de Woningwet: Groepen met interesse kunnen ondersteuning krijgen bij het opstellen van een plan en dat indienen bij hun corporatie. Er zijn daarnaast steeds meer groepen die zelf een stuk grond willen bebouwen en de woningen aan hun leden willen verhuren. (BusinessRole) Wooncoöperatie Grouping Interne klanten Dit is een rechtspersoon die als instelling vastgoed exploiteert en beheert met als doel om het vastgoed te verhuren en/of te verkopen al dan niet met een terugkoopregeling aan doelgroepen van beleid. (BusinessRole) Woningcorporatie Grouping Overige stakeholders Dit is een rechtspersoon die bouwkundige werkzaamheden uitvoert zoals het bouwen en onderhouden van vastgoed. (BusinessRole) Aannemer Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Als branchevereniging behartigt Aedes de belangen van haar leden om de beste voorwaarden te scheppen waaronder woningcorporaties hun maatschappelijke taak kunnen uitvoeren. Daarvoor werkt ze samen met overheden, politieke partijen en belangenorganisaties in Nederland, maar ook daarbuiten. (BusinessRole) Aedes Autoriteit woningcorporaties (voorheen Autoriteit wonen) is een rechtspersoon met de rol toezichthouder voor de sector van Nederlandse woningcorporaties (BusinessRole) Autoriteit woningcorporaties Dit is een afvaardiging namens een verzameling bewoners die de belangen behartigd van betreffende bewoners. (BusinessRole) Bewonerscommissie Dit is een rechtspersoon die bevoegd is om bij betalingsachterstanden vergaande maatregelen te treffen zoals gerechtelijke stappen tot en met een huisontruiming. Deurwaarders kunnen door woningcorporaties worden ingeschakeld als zij zelf geen kans ziet zelfstandig met de debiteur tot een regeling te komen om de achterstanden in te kunnen lopen. (BusinessRole) Deurwaarder De gemeente is de kleinste bestuurlijke eenheid van de overheid. Een gemeente beschikt over één of meerder woonkernen en is een belangrijke stakeholder voor woningcorporaties. (BusinessRole) Gemeente Een huurdersorganisatie is een rechtspersoon die de belangen van de huurders behartigd. Een huurdersorganisatie kan zich laten ondersteunen door een professional. (BusinessRole) Huurdersorganisatie Een jurist is een persoon die met succes een universitaire studie Rechtsgeleerdheid (bachelor en master) heeft afgerond. Een jurist kan verschillende beroepen in de rechtswereld uitoefenen, waaronder: advocaat, bedrijfsjurist, fiscaal jurist, gerechtsdeurwaarder, juridisch adviseur, notaris,, officier van justitie, rechter enzovoorts. (BusinessRole) Jurist De Kamer van Koophandel is beheerder van het handelsregister. Een bedrijf kan zonder bewijs van inschrijving bij de KvK (het uittreksel uit het Handelsregister) geen juridische handelingen verrichten, zoals het openen van een bankrekening en aangaan van overeenkomsten. (BusinessRole) Kamer van Koophandel Een makelaar is een rechtspersoon die de expertise heeft van de bedrijfsfuncties vastgoedbemiddeling, vastgoedverkoop en vastgoedaankoop. Zij kunnen deze bedrijfsfuncties namens woningcorporaties uitvoeren. (BusinessRole) Makelaar Een notaris is een jurist die de expertise heeft van onder andere de bedrijfsfunctie 'kadestraal transport' en bevoegd is deze daadwerkelijk uit te voeren. Deze activiteiten kunnen woningcorporaties niet zelf uitvoeren. (BusinessRole) Notaris Dit is een andere vastgoedeigenaar waar de woningcorporatie mee te maken kan hebben indien vastgoed wordt aangekocht, wordt verkocht of wordt overgedragen of gezamenlijk wordt beheerd of waarmee samen wordt gewerkt in gebiedsgerichte activiteiten. (BusinessRole) Overige vastgoedeigenaar De politie is een dienst van de overheid die verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid, het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten en het verlenen van hulp. De politie is onderdeel van de rechterlijke macht. (BusinessRole) Politie Een projectontwikkelaar is een persoon of onderneming die grote projecten in de bouw voorbereidt en uit laat voeren. De projectontwikkelaar houdt zich op eigen risico bezig met de aankoop van grond of vastgoed om die na gereedkomen van het project te verkopen. (BusinessRole) Projectontwikkelaar De Gemeentelijke sociale dienst beoordeelt de aanvragen en zorgt voor de betaling van onder andere een uitkering op basis van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Ook beslist de Gemeentelijke sociale dienst over aanvragen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). (BusinessRole) Sociale dienst Dit is een natuurlijk persoon die woonachtig is in de wijk waar de woningcorporatie een vastgoedpositie heeft en te maken heeft met de belangen van bewoners uit betreffende wijk of buurt. De bewoner kan ook een huurder of koper van betreffende woningcorporatie zijn, maar dat hoeft niet. (BusinessRole) Wijk-/buurt-bewoner Dit is een rechtspersoon die de belangen van de bewoners van de wijk behartigd. Een wijkvereneiging kan zich laten ondersteunen door een professional. (BusinessRole) Wijkvereniging Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is voor de woningcorporaties een onderlinge waarborgmaatschappij met een gedegen borgstelsel. Het WSW verstrekt borging op leningen aan corporaties. Dat betekent dat het WSW de betalingsverplichtingen (rente en aflossing) van de lening overnemen, mocht de woningcorporatie daar zelf niet meer aan kunnen voldoen. Door borg te staan voor leningen kunnen woningcorporaties goedkoper leningen aantrekken. (BusinessRole) Waarborgfonds Sociale Woningbouw AccessRelationship W TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 03-06-2021 09:05:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 03-06-2021 09:05:07 CEST


Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
   
   
   
   
   
Bron
   
   
   
Type proces
   
   
   
   
BIM
   
   
Incasso
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   


Als je hier klikt, dan kun je zelf ontdekken welke concepttypes volgens het CORA kennismodel in bovenstaande figuur voorkomen.


Toelichting procesmodel

Procesmanagement is een van de fundamenten van CORA. Een aantal principes van CORA wordt met procesmanagement (mede) ingevuld:

 • Principe 1: De doelstelling van de woningcorporatie en de inrichting van de bedrijfsvoering zijn bepalend voor de inrichting van de informatievoorziening en de inzet van IT. Procesmodellen kunnen laten zien hoe de doelstellingen gerealiseerd worden en met welke processen welke diensten geleverd worden;
 • Principe 3: Bij veranderingen wordt gestuurd op de integrale samenhang. Deze samenhang wordt onder andere verduidelijkt met procesmodellen voor te leveren diensten;
 • Principe 4: Processen worden ontworpen vanuit de toegevoegde waarde die zij bieden bij het leveren van producten en diensten aan (interne of externe) klanten.


Door uit te gaan van de dienstverlening en de samenhang tussen processen als uitgangspunt voor procesmanagement te nemen, wordt de consistentie geborgd en het bedrijfsbelang centraal gesteld. Dit is randvoorwaardelijk om de samenhang binnen de organisatie te verbeteren. Woningcorporaties zijn er voor de collectieve (doelgroepen) en individuele klant (een huurder). Klantgericht werken is belangrijk, maar niet tegen alle kosten. De klant is er ook bij gebaat dat woningcorporaties in de dienstverlening zo min mogelijk kosten maken, want die worden uiteindelijk weer op de klant verhaald.

Processen moeten dus klantgericht en efficiënt zijn, maar ook voldoen aan eisen, zoals:

 • Vanuit de wetgever - wettelijke eisen (Arbo, milieu, privacy) en verantwoording (rapportages, visitaties);
 • Vanuit interne verantwoording - AO/IC, interne rapportage;
 • Vanuit strategie en bedrijfsvoering - flexibiliteit, risicomanagement, procuratie en procesefficiëntie;
 • Eisen vanuit kwaliteit, veiligheid en milieu – o.a. KWH, energielabels, informatie-beveiliging en veiligheidscontroles;
 • Eisen vanuit de leveranciers – logistieke eisen, gegevensuitwisseling.


Alfabetisch overzicht van CORA processen

Kopieren 2.jpg

Helaas is downloaden niet mogelijk, maar je kunt door de regels van onderstaande tabel te selecteren ze heel eenvoudig naar excel kopiëren.


Heb jij een (verbeter)suggestie voor een (ontbrekende) beschrijving, mail je suggestie naar info@corponet.nl.

BedrijfsprocesBeschrijvingHoort bij product(en)
(Her)Ontwikkelen eenheden(Her)Ontwikkelen eenheden is het bedrijfsproces waarmee woningcorporaties zelf als opdrachtgever het ontwikkelen en realiseren van vastgoed laten realiseren met als doel om het vastgoed zelf te gaan exploiteren of (gedeeltelijk) te verkopen aan individuele kopersFysieke eenheid
Aankopen eenhedenAankopen eenheden is het bedrijfsproces waarmee woningcorporaties vastgoedproposities kopen (en verkopen incdenteel) om de vastgoedportefeuille aan te vullen (of gedeeltelijk af te stoten) met als doel om het vastgoed zelf te gaan exploiteren (of gedeeltelijk te verkopen aan andere woningcorporaties, of institutionele beleggers inclusief de exploitatie en daaruitvoortkomende rechten en plichten).Fysieke eenheid
Afhandelen klachten dienstverleningAfhandelen klachten dienstverlening is het bedrijfsproces waarmee klachten van klanten in behandeling worden genomen en afgehandeldKlantrelatie
Afhandelen klantvragenAfhandelen klantvragen is het bedrijfsproces waarmee vragen van personen die contact opnemen met de woningcorporatie in behandeling worden genomen en afgehandeldKlantrelatie
Behandelen urgentie aanvragen woningzoekendenBehandelen urgentie aanvragen woningzoekenden is het bedrijfsproces waarmee aanvragen van woningzoekenden in behandeling worden genomen en worden afgehandeldPassende eenheid
Bepalen beleidBepalen beleid is het bedrijfsproces waarmee het beleid van de organisatie per onderwerp (beleidsterrein) binnen de kaders van vigerende wet- en regelgeving wordt opgesteld, beargumenteerd en vastgesteld en daarmee een kader schept voor de primaire en ondersteunende bedrijfsfuncties waarbinnen de werkzaamheden van de organisatie verricht mogen wordenRichting
Bepalen missieBepalen missie is het bedrijfsproces waarbij de organisatie bepaald wat zij voor de buitenwereld wil betekenen en hoe zij dat wil realiserenRichting
Bepalen visieBepalen visie is het bedrijfsproces waarbij de organisatie doelen formuleert voor de komende periode en waarbij kansen bepaald wordt waar de kansen van de organisatie liggen gelet op de eerder geformuleerde visie.Richting
Bevorderen leefbare woonomgevingBevorderen leefbare woonomgeving is het bedrijfsproces waarmee bewoners worden gefaciliteerd in het verbeteren van de woonomgevingVerhuurde eenheid
Coördineren mutatieonderhoudCoördineren mutatieonderhoud is het bedrijfsproces waarmee de coördinatie van uit te voeren onderhoudswerkzaamheden wordt verricht aan eenheden waarvan de huurovereenkomst is beeindigd en indien van toepassing in rekening worden gebracht bij die vertrekkende huurder. De coördinatie betreft het in behandeling nemen, diagnositeren van de eventueel te verhalen scahde, het aansturen van de feitelijke reparatie en indien van toepassing het in rekening brengen van de kosten van de schade bij de vertrekkende contractant.Vastgoedonderhoud
Coördineren planmatig onderhoudCoördineren planmatig onderhoud is het bedrijfsproces waarmee het voorbereiden en uitvoeren van geplande onderhoudswerkzaamheden en het begeleiden van bewoners bij die voorbereiding en uitvoering worden gerealiseerdVastgoedonderhoud
Coördineren reparatieonderhoudCoördineren reparatieonderhoud is het bedrijfsproces waarmee de coördinatie van uit te voeren reparatiewerkzaamheden wordt verricht als gevolg van reparatieverzoeken van huurders/complexbeeheerders enzovoorts. De coördinatie betreft het in behandeling nemen, diagnositeren van de oorzaak om een passende oplossing te bepalen, het aansturen van de feitelijke reparatie en indien van toepassing het in rekening brengen van de kosten van de schade bij de veroorzaker.Vastgoedonderhoud
Deelnemen VVEvergaderingDeelnemen VVEvergadering is het bedrijfsproces waarmee deelname aan VVE vergaderingen worden voorbereid, uitgevoerd en relevante VVEbesluiten aan huurders worden teruggekoppeldVerhuurde eenheid
Faciliteren wooncoöperatieFaciliteren wooncoöperatie is het bedrijfsproces waarmee initiatieven tot het oprichten van wooncoöperaties worden gefaciliteerd en overeenkomsten worden gesloten over het eigendom en beheer van het (gezamenlijk) te beheren vastgoedOndersteunde wooncoöperatie
Incasseren vorderingenHet proces incasseren vorderingen woningcorporaties betreft het deel van het Incasso proces dat door de woningcorporatie uitgevoerd wordt. Dit proces bestaat uit vier werkprocessen. Namelijk de pre-minnelijke fase, de minnelijke fase 1, afsluiten betalingsregeling en bewaken uitzonderingen Incasso. (Incasseren vorderingen is het bedrijfsproces waarmee vorderingen worden gesignaleerd en indien van toepassing afspraken worden gemaakt hoe de vordering wordt ingelopen)Primair financieel management
Inkopen goederen, diensten en werkenInkopen goederen, diensten en werken is het bedrijfsproces waarmee goederen, diensten en werken worden ingekocht en de rechten en plichten contractueel worden geborgd inclusief het sluiten van serviceabonnementen ten aanzien van de ingekochten goeder, diensten en werken.Gefaciliteerde organisatie
Inschrijven woningzoekendenInschrijven woningzoekenden is het bedrijfsproces waarmee personen en (te vormen) huishoudens worden geregistereerd als woningzoekende inclusief de woonwensenPassende eenheid
Inspecteren vastgoedInspecteren vastgoed is het werkproces waarbij bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties van vastgoed wordt geinspecteerd en afhankelijk van de reden voor inspectie oorzaak en gevolgen van schade en/of storingen worden onderzocht ten einde een diagnose te stellen respectievelijk de technische staat aan de hand van criteria te beoordelen en daarover te rapporterenGefaciliteerde organisatie
Leveren ICT dienstenLeveren ICT diensten is het bedrijfsproces waarmee ...Gefaciliteerde organisatie
Leveren communicatie dienstenLeveren communicatie diensten is het bedrijfsproces waarmee de interne en externe communicatiediensten worden gerealieeerd en de huisstijl van de orginatie(onderdelen) worden geleverdGefaciliteerde organisatie
Leveren datamanagementLeveren datamanagement is het bedrijfsporces waarmee ...Gefaciliteerde organisatie
Leveren facilitaire dienstenLeveren facilitaire diensten is het bedrijfsproces waarmee ...Gefaciliteerde organisatie
Leveren juridische dienstenLeveren juridische diensten is het bedrijfsproces waarmee ...Gefaciliteerde organisatie
Leveren personele dienstenLeveren personele diensten is het bedrijfsproces waarmee ...Gefaciliteerde organisatie
Leveren urgentieverklaring herhuisvestingLeveren urgentieverklaring herhuisvesting is het bedrijfsproces waarmee huurders als woningzoekende een urgentieverklaring herhuisvesting wordt verleendVerhuurde eenheid
Meten klantwaarderingMeten klantwaardering is het bedrijfsproces waarmee de waardering van klanten over de geleverde producten, diensten en service wordt opgevraagd en gerapporteerdKlantrelatie
Opstellen/actualiseren (M)JOBOpstellen actualiseren (M)JOB is het bedrijfsproces waarmee de beoogde onderhoudswerkzaamheden in afstemming met de meerjareninvesteringsbegroting worden getemporiseerd en waarvan de activiteiten voor het eerstvolgende kalenderjaar als jaarschijf afzonderlijk wordt vastgesteld om vervolgens in productie te kunnen nemen.Plannen
Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplanOpstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan is het bedrijfsproces waarmee ...Plannen
Opstellen/actualiseren financieel planOpstellen/actualiseren financieel plan is het bedrijfsproces waarmee ...Plannen
Opstellen/actualiseren gebiedsplanOpstellen/actualiseren gebiedsplan is het bedrijfsproces waarmee ...Plannen
Opstellen/actualiseren sociaal beheerplanOpstellen/actualiseren sociaal beheerplan is het bedrijfsproces waarmee ...Plannen
Realiseren geriefsverbetering/WMORealiseren geriefsverbetering/WMO is het bedrijfsproces waarmee verzoeken geriefsverbetering/WMO van huurders in behandeling worden genomen, gediagnositeerd, geoffreerd, gerealiseerd en in rekening worden gebrachtVerhuurde eenheid
Registreren vastgoedRegistreren vastgoed is het bedrijfsproces waarbij mutaties aan bestaande of registraties van nieuwe bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties worden geadministreed in de vastgoedadministratie.Gefaciliteerde organisatie
Uitvoeren benchmarkUitvoeren benchmark is het bedrijfsproces waarmee ...Monitoring
Uitvoeren controlUitvoeren control is het bedrijfsproces waarmee ...Monitoring
Uitvoeren onderhoudsorderUitvoeren onderhoudsorder is het bedrijfsproces waarmee onderhoudsorders technisch worden gerealiseerdVastgoedonderhoud
Uitvoeren portefeuillesturingUitvoeren portefeuillesturing is het bedrijfsproces waarmee te maken keuzes omtrent de vastgoedpropositie van de Woningcorporatie worden geijkt en de gewenste en/of benodigde vastgoedinvesteringen worden bepaald.Plannen
Uitvoeren risicomanagementUitvoeren risicomanagement is het bedrijfsproces waarmee ...Monitoring
Uitvoeren treasuryUitvoeren treasury is het bedrijfsproces waarmee ...Gefaciliteerde organisatie
Verantwoorden bedrijfsvoeringVerantwoorden bedrijfsvoering is het bedrijfsproces waarmee ...Monitoring
Verhuren eenhedenVerhuren eenheden is het bedrijfsproces waarmee aangaan en beeindigen van de huurovereenkomst met huurders wordt gerealiseerd inclusief het in rekening brengen van de netto huurVerhuurde eenheid
Verkopen appartementsrechtenVerkopen appartementen is het bedrijfsproces waarmee appartementsrechtenvan van gesplist vastgoed worden verkocht en teruggekochtVerkochte eenheid
Verkopen eenhedenVerkopen eenheden is het bedrijfsproces waarmee eenheden worden verkocht en teruggekocht en optioneel percelen in (onder)erfpacht worden uitgegeven respectievelijk worden beeindigdVerkochte eenheid
Verrekenen service-/stookkostenVerrekenen service-/stookkosten is het bedrijfsproces waarmee het bepalen, leveren en verrekenen van service-/stookcomponenten wordt uitgevoerdVerhuurde eenheid
Voeren administratief beheer VVEVoeren administratief beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee de administratie van de VVE wordt bijgehoudenBeheerde VvE
Voeren crediteurenbeheerVoeren crediteurenbeheer is het bedrijfsproces waarmee het controleren, scannen, inboeken en betaalbaar stellen van inkoopfacturen wordt gerealiseerd inclusief het onderhouden van contacten met de bedrijven en externe leveranciers over betaling van facturen en het zorg dragen voor een correcte archivering van de boekhoudkundige stukken.Gefaciliteerde organisatie
Voeren debiteurenbeheerVoeren debiteurenbeheer is het bedrijfsproces waarmee alle activiteiten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat openstaande facturen tijdig betaald worden inclusief een correcte archivering van de boekhoudkundige stukken.Primair financieel management
Voeren financieel beheer VVEVoeren financieel beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee de financiele administratie van de VVE wordt gevoerdBeheerde VvE
Voeren financiële administratieVoeren financiële administratie is het bedrijfsproces waarmee ...Primair financieel management
Gefaciliteerde organisatie
Voeren relatiemanagementVoeren relatiemanagement is het bedrijfsproces waarmee ...Gefaciliteerde organisatie
Voeren technisch beheer VVEVoeren technisch beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee het technisch beheer van de VVE wordt uitgevoerdBeheerde VvE
Werven en selecteren kandidatenWerven en selecteren kandidaten is het bedrijfsproces waarmee beschikbaar komend vastgoed op basis van vooraf vastgestelde kaders inclusief vigerende wet- en regelgeving wordt aangeboden en geïnteresseerde kandidaten worden verzameld om vervolgens op basis van vooraf gestelde criteria de volgorde wordt bepaald welke kandidaat als eerste recht heeft ( (de gegadigde) om in aanmerkig te komen voor de te verhuren/verkopen vastgoedeenheidPassende eenheid


WerkprocesBeschrijvingLevert bedrijfsservice(s)Gerelateerde bedrijfsproces(sen) & bedrijfsfunctie(s)
Aanpassen huurprijsDit betreft het werkproces waarin de netto huurprijs van verhuurde eenheeid/eenheden (groepsgewijs) wordt geindexeerd en waarover de huurder tijdig vooraf schrijftelijk wordt geinformeerd. Aanleidingen kunnen zijn: de jaarlijkse huurverhoging, realisatie planmatig oderhoud, of het opnieuw verhuren van een eenheidAanzegging periodieke huurverhogingVoeren debiteurenbeheer
Actualiseren vastgoedkenmerkenActualiseren vastgoedkenmerken is het werkproces waarmee de (gewijzigde) kenmerken van (nieuwe) bouwdelen en installaties waaraan werkzaamheden zijn verricht, worden geadministreerd, inclusief garanties op de verrichte werkzaamhedenVastgoedgegevens geactualiseerdRegistreren vastgoed
Vastgoedregistratie
Actualiseren woonwensenActualiseren woonwensen is het werkproces waarmee de specifieke woonwensen van de woningzoekende wordt geactualiseerdWoonwensprofielInschrijven woningzoekenden
Afhandelen klachtAfhandelen klacht is het werkproces waarmee klachten worden beoordeeld en afgehandeldAfgehandelde klachtAfhandelen klachten dienstverlening
Afhandelen overlastAfhandelen overlast is het werkproces waarmee de grondslag voor de overlastmelding wordt aangepakt om daarmee de mate van overlast voor bewoners op te lossen.Opgeheven overlastBevorderen leefbare woonomgeving
Afsluiten betalingsregelingHet proces afsluiten betalingsregeling omvat alle stappen die uitgevoerd moeten worden om een betalingsregeling af te sluiten. De bewaking van de uitvoering van de betalingsregeling betreft een apart proces, welke valt onder debiteurenbeheer.BetalingsregelingIncasseren vorderingen
Incasso
Afsluiten leveringsovereenkomstGetekende leveringsovereenkomstInkopen goederen, diensten en werken
Afwijzen urgentieaanvraagAfwijzen urgentieaanvraag is het werkproces waarmee de (samenwerkende) gemeente(s) via de woningcorporatie(s) de urgentieaanvraag van woningzoekenden afwijst en de beslissing motiveertAfwijzing urgentie woonruimtebemiddelingBehandelen urgentie aanvragen woningzoekenden
Afwikkelen klantvraagAfwikkelen klantvraag is het werkproces waarmee de vraag van de 'klant' wordt afgehandeldAfhandelen klantvragen
Begeleiden bewoner(s) planmatig onderhoudBegeleiden bewoner(s) planmatig onderhoud is het werkproces waarmee de huurder(s) vooraf, tijdens en na afronding van geplande onderhoudswerkzaamheden aan de verhuurde eenheid en/of het gebouw wordt begeleid om de overlast voor de huurder(s) zo gering mogelijk te houden en waar nodig medewerking verleendBewonersbegeleidingCoördineren planmatig onderhoud
Behandelen urgentieaanvraagBehandelen urgentieaanvraag is het werkproces waarmee de (samenwerkende) woningcorporatie(s) respectievelijk (samenwerkende) gemeente(s) de aanvraag van een woningzoekende, registreert en en toetst aan de vigerende wet- en regelregingUrgentieaanvraag woonruimtebemiddelingBehandelen urgentie aanvragen woningzoekenden
Beheren ICT portfolioBeheerde ICT portfolioLeveren ICT diensten
Beheren VvE ledenadministratieBeheren VvE ledenadministratie is het werkproces waarmee de ledenadministratie van de VvE actueel wordt gehoudenLedenbestand VvEVoeren administratief beheer VVE
Beheren datastoreBeheren datastore is het proces waarmee de data uit de verschillende applicaties in samenhang worden beheerd ten eeinde daarmee eenduidige en paassende rapportages te kunnen leverenBeheerde vastgoedadministratieLeveren datamanagement
Beheren verzekeringenVerzekeringenUitvoeren treasury
Bepalen en vaststellen parameters periodieke huurverhoging eenhedenBepalen en vaststellen parameters periodieke huurverhoging eenheden is het werkproces waarmee de huurverhogingspercentages worden bepaald voor de gehele vastgoedpropositie uitgeslitst naar deelproposities afgestemd op de beoogde doelgroepen van beleid voor betreffende proposities.Vastgestelde parameters periodieke huurverhogingOpstellen/actualiseren financieel plan
Bepalen voorschotBepalen voorschot is het werkproces waarmee periodiek het voorschotbedrag wordt bepaaldVoorschotbedrag servicecomponentVerrekenen service-/stookkosten
Betalen factuurBetalen factuur is het werkproces waarmee binnengekomen facturen worden beoordeeld, geaccordeerd en betaalbaar gesteldBetaling
Financieel gereed
Crediteurenbeheer
Voeren crediteurenbeheer
BevoorradenBevoorradingLeveren facilitaire diensten
Bewaken inkomende betalingenBewaken inkomende betalingen is het werkproces waarbij alle binnenkomende betalingen van openstaande facturen worden bewaakt of die binnen de betalingstermijn plaatsvinden.Achterstand betaling
Tijdige betaling
Voeren debiteurenbeheer
Bewaken uitvoering geriefsverbetering / WMOBewaken uitvoering geriefsverbetering / WMO is het werkproces waarmee toezicht wordt gehouden op de realisatie van de geplande werkzaamheden (aan het gebouw) van de verhuurde eenheid conform de vooraf gestelde eisenProject bewaking uitvoering geriefsverbetering / WMORealiseren geriefsverbetering/WMO
Bewaken uitvoering planmatig onderhoudBewaken uitvoering planmatig onderhoud is het werkproces waarmee toezicht wordt gehouden op de realisatie van de geplande onderhoudswerkzaamheden (aan het gebouw) van de verhuurde eenheid conform de vooraf gestelde eisenProjectbewaking POCoördineren planmatig onderhoud
Bewaken uitzonderingen incassoHet komt voor dat de afwikkeling van betalingsachterstanden tijdelijk wordt geparkeerd en/of wordt overgedragen aan andere instanties.

Woningcorporaties registreren dit doorgaans in hun systemen middels zogenaamde ‘afwachtcodes’. Instanties informeren woningcorporaties over de voortgang in lopende zaken.

Bij betaling via de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) wordt nog ook wel de betaalconditie ‘GKB’ gebruikt. Bij toepassing WSNP boekt de woningcorporatie doorgaans het openstaande bedrag gelijk af, gezien de geringe kans op betaling.
Afboeking
Inkomende betaling
Incasseren vorderingen
Bezichtigen beschikbare eenheidGegadigdeWerven en selecteren kandidaten
Bijwonen VvE vergaderingBijwonen VvE vergadering is het werkproces waarmee de woningcorporatie - tevens VvElid - actief deelneemt aan de VvE vergadering en daardoor ook de belangen behartigt van de huurder in de VvE vergaderingVvE besluitDeelnemen VVEvergadering
Doorbelasten onderhoudsorderDebiteurenbeheer
Factuur voor huurder gereed
Debiteurenbeheer
Voeren debiteurenbeheer
Evalueren klantoordeelEvaluatie klantoordeelMeten klantwaardering
Faciliteren VvE vergaderingFaciliteren VvE vergadering is het werkproces waarmee de agenda, de vergaderstukken en de notulen van de VvE ledenvergadering worden opgesteld en verspreid onder de leden van de VvEVergaderstukken VvEVoeren administratief beheer VVE
Faciliteren bewonersparticipatieFaciliteren bewonersparticipatie is het werkproces waarmee middelen beschikbaarworden gesteld/ingezet worden om de bewoners actief te betrekken bij het beheer van het woongebouw en de woonomgeving.Participatie middelBevorderen leefbare woonomgeving
Faciliteren sociale cohesieSociale begeleidingBevorderen leefbare woonomgeving
Financieren ondernemingOndernemingsfinancieringUitvoeren treasury
Gerechtelijke fase deurwaarderIn het werkproces ‘gerechtelijke fase deurwaarder’ heeft er geen betaling van de vordering plaatsgevonden in het minnelijke traject. Bij een gerechtelijke invorderingsprocedure wordt de debiteur gedagvaard voor de Rechtbank om de betaling van openstaande schulden af te dwingen. Er volgt een gerechtelijke procedure die zal uitmonden in een gerechtelijk vonnis, welke in het geval van huurders uiteindelijk kan leiden tot uitzetting van de huurder.Afboeking
Inkomende betaling
Ontruiming
Incasseren vorderingen deurwaarder
Gunnen en plannen uitvoering geriefsverbetering / WMO eenheidGunnen en plannen uitvoering geriefsverbetering / WMO eenheid is het werkproces waarmee bepaald wordt welke uitvoerder de werkzaamheden mag gaan uitvoeren en wanneer dat gaat gebeurenOpdracht uitvoering geriefsverbetering / WMORealiseren geriefsverbetering/WMO
In exploitatie nemen eenhedenOpgeleverde exploitatie eenheid(Her)Ontwikkelen eenheden
Aankopen eenheden
Incasseren vordering, minnelijke fase 1Het werkproces ‘minnelijke fase 1’ is de eerste fase binnen het minnelijke gedeelte van het Incassoproces. Dit bevat alle processtappen die de woningcorporatie zelf of via een afgevaardigde onderneemt, zonder daarbij een deurwaarder in te schakelen. Ook komt er bij een minnelijke invordering geen rechter aan te pas. Bij een minnelijke invorderingsprocedure wordt via verschillende communicaties (aanmaningsbrieven bijvoorbeeld) met de contractant met een betalingsachterstand onderhandeld om alsnog de openstaande facturen te betalen.Overdrachtsdossier deurwaarderIncasseren vorderingen
Incasso
Incasseren vordering, minnelijke fase 2, deurwaarderIn het werkproces ‘minnelijke fase 2’ is de vordering overgedragen aan de deurwaarder, maar is er nog geen sprake van een gerechtelijke traject.Incasseren vorderingen deurwaarder
Informeren huurder(s) VvEcomplexInformeren huurder(s) VvEcomplex is het werkproces waarmee de huurder(s) door de woningcorporatie - tevens VvElid - op de hoogte wordt gehouden van (voor)genomen besluiten van de VvEHuurdersbelang VVEvraagstukDeelnemen VVEvergadering
Inkopen planmatig onderhoudInkopen planmatig onderhoud is het werkproces waarmee de door de VvE vastgestelde planmatig onderhoudswerkzaamheden worden aanbesteed..Ingekocht planmatig onderhoudVoeren technisch beheer VVE
Inkopen reparatieonderhoudInkopen reparatieonderhoud is het werkproces waarmee de door de VvE vastgestelde planmatig onderhoudswerkzaamheden worden aanbesteed..Ingekocht reparatieonderhoudVoeren technisch beheer VVE
Inkopen serviceInkopen service is het werkproces waarmee services worden ingekocht bij leverancierIngekochte serviceInkopen goederen, diensten en werken
Inspecteren bouwdeelInspecteren bouwdeel is het werkproces waarmee de bouwdelen worden geinspecteerd waaraan werkzaamheden verricht moet worden om exact te beoordelen wat precies uitgevoerd moet worden en/of hoeveel materialen benodigd zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoerenInspectie gereedInspecteren vastgoed
Vastgoedinspectie
Intake reparatieverzoekContactinformatie
Geregistreerd reparatieverzoek
Afhandelen klantvragen
Contactmanagement
Leveren en beheren ICT middelenICT middelLeveren ICT diensten
Leveren externe communicatieExterne communicatieLeveren communicatie diensten
Leveren huisstijlHuisstijlLeveren communicatie diensten
Leveren juridisch adviesJuridisch adviesLeveren juridische diensten
Leveren logistieke dienstLogistieke dienstLeveren facilitaire diensten
Leveren maaltijdMaaltijdLeveren facilitaire diensten
Leveren onderhoudOnderhoudLeveren facilitaire diensten
Leveren rechtsbijstandRechtsbijstandLeveren juridische diensten
Leveren rente- en valutamanagementRente- en valutamanagementUitvoeren treasury
Leveren schoonmaakSchoonmaakLeveren facilitaire diensten
Meten klantwaardering huuropzeggingKlantbeoordeling huuropzeggingMeten klantwaardering
Meten klantwaardering reparatieonderhoudKlantbeoordeling reparatieKlanttevredenheid
Meten klantwaardering
Meten klantwaardering terugkoopKlantbeoordeling terugkoopMeten klantwaardering
Meten kwaliteit uitgevoerd onderhoudMeten kwaliteit uitgevoerd onderhoud is het werkproces waarmee gecontroleerd wordt of de realisatie van de onderhoudswerkzaamheden door de uitvoerder conform de vooraf gestelde eisen is uitgevoerdVastgestelde vastgoedconditieInspecteren vastgoed
Offereren geriefsverbetering / WMO eenheidOffereren geriefsverbetering / WMO eenheid is het werkproces waarmee offertes worden opgevraagd bij uitvoerders voor te realiseren geriefsverbeteringen/WMO aanpassingenOfferte geriefsverbetering / WMO eenheidRealiseren geriefsverbetering/WMO
Ontvangen onderhoudsorder en plannen takenPlanning uitvoering taken onderhoudsorderRealisatie onderhoudsorder
Uitvoeren onderhoudsorder
Ontwikkelen organisatieOrganisatieontwikkelingLeveren personele diensten
Oplossen incidentOpgelost incidentLeveren ICT diensten
Oprichten VvESplitsing(Her)Ontwikkelen eenheden
Opstellen In control statementIn control statementUitvoeren control
Opstellen Jaarschijf onderhoudOpstellen jaarschijf onderhoud is het werkproces waarin de te palnnen onderhoudsmaatregelen en onderhoudsbudgetten worden bepaald voor het eerstvolgende boekjaar van de woningcorporatie en voortvloeit uit het gekozen scenario uit het Meerjaren onderhoudsplan.Jaarschijf onderhoudOpstellen/actualiseren (M)JOB
Opstellen MeerjarenbegrotingOpstellen meerjarenegroting is het werkproces waarin financiële scenario's worden doorgerekend op de algehele bedrijfsvoering ten einde een scenario te kiezen dat de financiële kaders bepaald voor de bedrijfsvoering van de woningcorporatie.MeerjarenbegrotingOpstellen/actualiseren financieel plan
Opstellen VvE jaarbegrotingOpstellen VvE jaarbegroting is het werkproces waarmee de jaarbegroting voor de Vereniging van Eigenaren ter besluitvorming van de jaarlijkse VvEvergadering wordt opgesteldVvE JaarbegrotingVoeren financieel beheer VVE
Opstellen VvE jaarrekeningOpstellen VvE jaarrekening is het werkproces waarmee de jaarrekening van het afgesloten boekjaar voor de Vereniging van Eigenaren ter besluitvorming van de jaarlijkse VvEvergadering wordt opgesteldVvE JaarrekeningVoeren financieel beheer VVE
Opstellen aankoop- en verkoopbeleidAankoop- en VerkoopbeleidBepalen beleid
Opstellen communicatiebeleidCommunicatiebeleidBepalen beleid
Opstellen communicatieplanCommunicatieplanOpstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan
Opstellen dPiOpstellen dPi is het werkproces waarmee jaarlijks de gevraagde gegevens dPi worden verzameld, ingevuld, gevalideerd en aangeleverddPiVerantwoorden bedrijfsvoering
Opstellen dViOpstellen dVi is het werkproces waarmee jaarlijks de gevraagde gegevens dVi worden verzameld, ingevuld, gevalideerd en aangeleverddViVerantwoorden bedrijfsvoering
Opstellen en verstrekken (M)JOBOpstellen en verstrekken meerjarenonderhoudsbegroting is het werkproces waarin de temporisering en omvang van te plannen onderhoudswerkzaamheden worden doorgerekend op effectiviteit en prijs en ter besluitvoming van de jaarlijkse vvEvergadering een scenario wordt uitgewerkt en de onderhoudsbegroting voor het komende boekjaar wordt bepaald.OnderhoudsbegrotingVoeren technisch beheer VVE
Opstellen financieel beleidFinancieel beleidBepalen beleid
Opstellen incassobeleidIncassobeleidBepalen beleid
Opstellen informatiebeleidInformatiebeleidBepalen beleid
Opstellen informatieplanInformatieplanOpstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan
Opstellen inkoopbeleidInkoopbeleidBepalen beleid
Opstellen jaarbegrotingOpstellen jaargroting is het werkproces waarin de financiële middelen worden bepaald voor het eerstvolgende boekjaar van de woningcorporatie en voortvloeit uit het gekozen scenario uit de Meerjarenbegroting..JaarbegrotingOpstellen/actualiseren financieel plan
Opstellen jaarrapportageJaarrapportageUitvoeren control
Opstellen jaarrekeningOpstellen jaarrekening is het werkproces waarmee jaarlijks de verlies en winstrekening over het afgesloten boekjaar wordt opgesteld, gevalideerd en aangeleverdJaarrekeningVerantwoorden bedrijfsvoering
Opstellen jaarverslagOpstellen jaarverslag is het werkproces waarmee jaarlijks een schrijftelijk verslag wordt opgesteld over de bedrijfsvoering van de woningcorporatie inclusief de verlies en winstrekening over het afgesloten boekjaar dat gevalideerd en openbaar gepubliceerd wordtJaarverslagVerantwoorden bedrijfsvoering
Opstellen kandidatenlijstOpstellen kandidatenlijst is het werkproces waarmee de volgorde van kandidaten voor de beschikbare eenheid op basis van vooraf vastgestelde volgordebepaling én toewijzingscriteria definitief wordt gemaakt.KandidatenlijstWerven en selecteren kandidaten
Opstellen klantmonitorOpstellen klantmonitor is het werkproces waarmee relevante klantgerelateerde informatie wordt verzameld, genalyseerd en verwerkt ten einde conclusies te trekken over de wijze waarop klanten beter kunnen wodren bediend.KlantmonitorUitvoeren benchmark
Opstellen kwartaalrapportageKwartaalrapportageUitvoeren control
Opstellen leefbaarheidsplanLeefbaarheidsplanOpstellen/actualiseren sociaal beheerplan
Opstellen maandrapportageMaandrapportageUitvoeren control
Opstellen marktmonitorOpstellen marktmonitor is het werkproces waarmee relevante (woning)marktgerelateerde informatie wordt verzameld, genalyseerd en verwerkt ten einde conclusies te trekken over de de mate waarop vraag en aanbod van vastgoed op elkaar aansluit en welke maatregelen getroffen kunnen worden om het beschikbare en te verwerven vastgoed aanbod beter afgestemd kan worden aan de vraag.MarktmonitorUitvoeren benchmark
Opstellen onderhoudsbeleidOnderhoudsbeleidBepalen beleid
Opstellen opdrachtbriefOpdrachtbriefUitvoeren portefeuillesturing
Opstellen organisatie-inrichtingsplanOrganisatie-inrichtingsplanOpstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan
Opstellen personeelsbeleidPersoneelsbeleidBepalen beleid
Opstellen personeelsplanPersoneelsplanOpstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan
Opstellen projectontwerpUitvoeringsbesluit(Her)Ontwikkelen eenheden
Opstellen risico auditRisico auditUitvoeren risicomanagement
Opstellen risk control frameworkRisk control frameworkUitvoeren risicomanagement
Opstellen startbesluitStartbesluitUitvoeren portefeuillesturing
Opstellen wijkplanWijkplanOpstellen/actualiseren gebiedsplan
Opstellen/actualiseren Aankoop- en verkoopplanOpstellen/actualiseren Aankoop- en verkoopplan is het werkproces waarin de tekorten/overschotten van de vastgoedportefeuille ten opzictte van de wensportefeuille worden bepaald en plannen wodren uitgewerkt om die tekorten/overschotten middels verwerving respctievelijk vervreemding gerealiseerd worden.Aankoop- en verkoopplanUitvoeren portefeuillesturing
Opstellen/actualiseren GebiedsvisieGebiedsvisieBepalen visie
Opstellen/actualiseren KlantvisieKlantvisieBepalen visie
Opstellen/actualiseren Meerjaren onderhoudsplanOpstellen meerjareneonderhoudsplan is het werkproces waarin aan de hand van scenarios' de temporisering en omvang van te plannen onderhoudswerkzaamheden worden doorgerekend op effectiviteit en prijs, ten einde een scenario te kiezen dat bepaald welke onderhoudsmaatregelen voor de eerstkomende jaren worden gerealiseerd.Meerjaren onderhoudsplanOpstellen/actualiseren (M)JOB
Opstellen/actualiseren OrganisatievisieOrganisatievisieBepalen visie
Opstellen/actualiseren PortefeuillevisiePortefeuillevisieBepalen visie
Opstellen/actualiseren Tactisch voorraadplanOpstellen/actualiseren Tactisch voorraadplan is het werkproces waarin de exploitatie van het vastgoed - opgeslpitst naar deelproposities per beoogde doelgroepen van beleid - wordt beoordeeld en desgewenst herzien ten einde de beoogde vastgoedportefeuille te realiseren die maximaal aansluit op de doelstellingen van de woningcorporatie.Tactisch voorraadplanUitvoeren portefeuillesturing
Opstellen/actualiseren Vastgoed-investeringsplanVastgoed investeringsplanUitvoeren portefeuillesturing
Opstellen/actualiseren WoonvisieWoonvisieBepalen visie
Opstellen/actualiseren sociaal beleidSociaal beleidBepalen beleid
Opstellen/actualiseren vastgoedbeleidVastgoedbeleidBepalen beleid
Opstellen/actualiseren verhuurbeleidVerhuurbeleidBepalen beleid
Opvragen klantoordeelKlantoordeelMeten klantwaardering
Overdragen beheerOverdragen beheer is het werkproces waarmee beheer van vastgoed wordt overgedragen aan de wooncoöperatieBeheerovereenkomst wooncoörperatieFaciliteren wooncoöperatie
Overdragen opgeleverd vastgoedOverdrachtsbesluit(Her)Ontwikkelen eenheden
Pre-notificeren contractantHet werkproces ‘pré-minnelijke fase’ bestaat uit processtappen die voorafgaan aan de minnelijke fase. Dit betreft het voorsorteren van contractanten op de daaropvolgende minnelijke fasen.Geprenotificeerde contractantIncasseren vorderingen
Incasso
Publiceren eenheidPubliceren eenheid is het werkproces waarmee beschikbaar aanbod wordt gepubliceerd inclusief de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komenAdvertentie beschikbare eenheidWerven en selecteren kandidaten
Realiseren wijziging (RFC)Uitgevoerde wijziging (RFC)Leveren ICT diensten
Regisseren (her)ontwikkelen eenhedenOpgeleverd vastgoed(Her)Ontwikkelen eenheden
Regisseren onderhoudsorderGecoördineerd reparatieonderhoud
Technisch gereed
Coördinatie mutatieonderhoud
Coördinatie reparatieonderhoud
Coördineren mutatieonderhoud
Coördineren reparatieonderhoud
Regisseren planmatig onderhoudRegisseren planmatig onderhoud is het werkproces waarmee geplande onderhoudswerkzaamheden van de verhuurde eenheid/te onderhouden eenheid worden uitgevoerd door de uitvoerderTechnisch gereed POCoördineren planmatig onderhoud
Registreren klachtGeregistreerde klachtAfhandelen klachten dienstverlening
Registreren klantvraagRegistreren klantvraag is het werkproces waarmee vragen van 'klanten' worden geregistreerd en in behandeling worden genomenAfhandelen klantvragen
Registreren woningzoekendeRegistreren woningzoekende is het werkproces waarmee het registratieverzoek van de aanvrager wordt geverifieerd op vigerende regelgeving en - indien akkoord - de aanvrager inclusief de woonwensen geregisteerd wordt als woningzoekendeInschrijvingInschrijven woningzoekenden
Taxeren eenheidTaxatierapportTaxeren vastgoed
Transporteren akte van leveringTransportakte gepasseerdTransporteren leveringaktes
Uitgeven urgentie woningzoekendeUitgeven urgentie woningzoekende is het werkproces waarmee de woningcorporatie een urgentieverklaring verstrekt op basis waarvan de huurder als gevolg van herhuisvesting voorrang krijgt ten opzichte van niet-urgent verklaarde woningzoekendenHerhuisvestingsverklaringLeveren urgentieverklaring herhuisvesting
Uitgeven urgentieverklaringUitgeven urgentieverklaring is het werkproces waarmee de (samenwerkende) gemeente(s) via de woningcorporatie(s) een urgentieverklaring verstrekt op basis waarvan de woningzoekende voorrang krijgt ten opzichte van niet-urgent verklaarde woningzoekendenUrgentieverklaringBehandelen urgentie aanvragen woningzoekenden
Uitgevoerd werkkapitaalbeheerWerkkapitaalbeheerUitvoeren treasury
Uitvoeren intake verzoek geriefsverbeteringUitvoeren intake verzoek geriefsverbetering is het werkproces waarmee de aanvraag geriefsverbetering van de aanvrager wordt geregistreerd, beoordeeld en indien aanvrager akkoord verder in behandeling genomenBevestiging verzoek geriefsverbeteringRealiseren geriefsverbetering/WMO
Uitvoeren onderhoudstaakUitgevoerde onderhoudsorder
Uitvoering gereed
Realisatie onderhoudsorder
Uitvoeren onderhoudsorder
Uitwerken scenario'sVoorbereidingsbesluit(Her)Ontwikkelen eenheden
Vaststellen servicecomponentVaststellen servicecomponent is het werkproces waarmee wordt bepaald welke servicecomponenten in rekening worden gebrachtServicecomponentVerrekenen service-/stookkosten
Verbeteren datakwaliteitVerbeterde datakwaliteitLeveren datamanagement
Verhuren eenheidVerhuren eenheid is het werkproces waarmee de kandidaat die in aanmerking komt voor het vrijkomende aanbod (de gegadigde) gefaciliteerd wordt om het vastgoed te bezichtigen, de huurovereenkomst met de nieuwe huurder wordt gesloten en de sleutel wordt overhandigd.Getekende huurovereenkomstVerhuren eenheden
Verkopen appartementsrechtWoningcorporaties kunnen appartementsrechten verkopen indien sprake is van gesplitst vastgoed. Het splitsen van vastgoed overeenkomstig vigerende wetgeving leidt automatisch tot het oprichten van een VvE. Woningcorporaties zijn dan geen eigenaar meer van het vastgoed, maar in eerste instantie 100% aandeelhouder van de VvE. Door appartementesrechten te verkopen neemt een meerderheidsbelang geleidelijk af. Sommige woningcorportaies kiezen bewust om ten minstes 51% aandeelhouder (gebaseerd op de stemverhouding conform de splitsingsakte) te behouden om een meerderheidsstandpunt te kunnen garanderen. Anderen woningcorporaties kiezen bewust een andere koers om eigenaren een serieuzere stem in de VvE te verschaffen of omdat de strategie is om het vastgoed volledig uit te ponden (af te stoten).Verkoopakte gepasseerdVerkopen appartementsrechten
Verkopen opstalWoningcorporaties kunnen eengezinswoningen 'vrij' verkopen inclusief het onderliggende perceel. Soms kiezen woningcorporaties om moverende redenen voor verkoop met een terugkoopregeling (zoals koopgarant). Indien een terugkoopregeling wordt voorzien, dan wordt doorgaans het onderliggende perceel van het pand in (onder)erfpacht uitgegeven om daarmee de terugkooprechten en plichten juridisch te regelen.Verkoopakte gepasseerdVerkopen eenheden
Verpachten perceelWoningcorporaties kunnen eengezinswoningen verkopen inclusief het onderligggende perceel. Indien echter een terugkoopregeling wordt beoogd, dan wordt doorgaans het perceel in (onder)erfpacht uitgegeven teneinde een terugkoopregeling juridisch te regelen zodat het terugkooprecht of - plicht juridsch is gewaarborgd..Gesloten (onder)erfpacht overeenkomstVerkopen eenheden
Verrekenen service-/stookcomponentVerrekenen service-/stookcomponent is het werkproces waarmee het voorschot over - en het verbruik in betreffende periode van service-/stookcomponent wordt verrekendAfrekenbedrag servicecomponentVerrekenen service-/stookkosten
Verwerken WMO aanvraagVerwerken WMO aanvraag is het werkproces waarmee de aanvraag WMO van de aanvrager wordt geregistreerd, beoordeeld en indien aanvrager en gemeente akkoord verder in behandeling genomenWMO aanvraagRealiseren geriefsverbetering/WMO
Verwerken betalingBoekingVoeren financiële administratie
Verwerken declaratieVerwerkte declaratieLeveren personele diensten
Verwerken huuropzeggingVerwerken huuropzegging is het werkproces waarmee de huurovereenkomst met de huurder wordt beeindigd en daarmee ook het gebruiksrecht van huurder voor de verhuurde eenheid stoptHuurovereenkomst beëindigdContracteren
Verhuren eenheden
Verwerken initiatief wooncoörperatieVerwerken initiatief wooncoörperatie is het werkproces waarmee het bewonersinitiatief voor het oprichten van een nieuwe wooncoöpratatie in behandeling wordt genomenIntentieverklaring ondersteunen wooncoörperatieFaciliteren wooncoöperatie
Verwerken terugkoopIndien de koper (inmiddels verkoper) de opstal of het appartementsrecht wil verkopen, dan is de woningcorporatie (afhankelijk van de eerder overeengekomen regeling) gerechtigd of verplicht om de opstal - en indien van toepassing - de (onder)erfpachtregeling te beëindigen - of het appartementsrecht terug te kopen.Terugkoopakte gepasseerdVerkopen appartementsrechten
Verkopen eenheden
Verwerken verlofVerwerkt verlofLeveren personele diensten
Verwerken ziekmeldingVerwerkte ziekmeldingLeveren personele diensten
Verwerven vastgoedAangekocht vastgoedAankopen eenheden
Verzenden passend aanbodVerzenden passend aanbod is het werkproces waarmee beschikbaar aanbod wordt gepubliceerd en specifiek onder de aandacht wordt gebracht bij de woningzoekende die naar betreffend aanbod op zoek isNotificatie passend aanbodInschrijven woningzoekenden
Voeren VvE administratieVoeren VvE administratie is het werkproces waarmee de administratie van de VvE wordt bijgehoudenVvE administratieVoeren administratief beheer VVE
Voeren liquiditeitsmanagementLiquiditetsmanagementUitvoeren treasury
Waarderen bezitWaarderen bezit is het werkproces waarin de opdracht wordt verstrekt aan een taxateur om (een deel van) de vastgoedportefeuille te taxeren, de taxateur wordt aangestuurd en de waarderingen worden opgeleverd ten einde van de algehele vastgoedportefeuille een geactualiseerde waardering van het vastgoed te kunnen opleverenVastgoedwaarderingUitvoeren portefeuillesturing
Werkproces 1Dit is het werkproces dat nodig is om de benodigde bedrijfsservice 1 of 'deeldienst 1' te realiseren om de uiteindelijk te leveren dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties.Bedrijfsservice 1Bedrijfsfunctie A
Bedrijfsproces 1
Werkproces 2Dit is het werkproces dat nodig is om de benodigde bedrijfsservice 2 of 'deeldienst' 2 te realiseren om de uiteindelijk te leveren dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties.Bedrijfsservice 2Bedrijfsfunctie B
Bedrijfsproces 1
Werkproces 3Dit is een werkproces dat onderdeel is van bedrijfsproces 2. Daarmee wordt dienst 2 gerealiseert. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties.Bedrijfsservice 3Bedrijfsproces 2
Wijzigen functieGewijzigde functieLeveren personele diensten
Wijzigen medewerkergegevensGewijzigde medewerkersgegevensLeveren personele diensten
Wijzigen salarisGewijzigd salarisLeveren personele diensten
leveren interne communicatieInterne communicatieLeveren communicatie diensten


In Kennismodel

Het thema CORA processen past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA processen:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een (interne) klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice (vrij vertaald gebruikersfunctie) is functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een werkproces en bedient hiermee een bedrijfsfunctie. (ApplicationService) Applicatieservice Een bedrijfsobjecten-domein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Bedrijfsobjecten-domein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een deeldienst realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak (VERA) Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel een dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Een risico is de kans op het optreden van een onzekere gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie en heeft invloed op het behalen van de organisatie-, afdelings- of procesdoelstellingen van de woningcorporatie. - Een risico beïnvloedt bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot afwijkingen van geplande resultaten. - Een risico wordt bepaald door oorza(a)k(en) en resulterend(e) gevolg(en). - Een risico heeft een kans van voorkomen en een impact (grootte van effect). (Assessment) Risico BusinessService Deelbedrijfsservice Een gegevensobjecten-domein is een logisch samenhangende groepering van gegevensobjecten. (Grouping) Gegevensobjecten-domein Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject (VERA) Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert. (BusinessRole) Leverende rol Een zaaktype is een generieke omschrijving van zaken van hetzelfde type. (BusinessObject) Zaaktype Een risico-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare ... (Value) Risico-indicator AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient AccessRelationship W TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor AccessRelationship RW RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship voert uit AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship W AggregationRelationship is opgebouwd uit AssociationRelationship heeft betrekking op InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship verantwoordelijk voor CompositionRelationship Onderdeel van AggregationRelationship clustert AssociationRelationship gekoppeld aan RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship Deze svg is op 11-03-2021 14:21:31 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 14:21:31 CET


Originele kleuren
Vanuit CORA 3
   
   
   
   
Rollenmodel
   
   
Dienstenmodel
   
   
Productenmodel
   
   
Producten en diensten model
   
   
CORA producten en dienstenmodel
   
   
Informatiefunctiemodel
   
   
Applicatiemodel
   
   
CORA processjabloon
   
   
Applicatielaag en services
   
   
BIM
   
   
Bedrijfsfunctiemodel
   
   
Organisatie
   
   
Werkprocesmodel
   
   
Thema procesketen
   
   
Informatiemodel
   
   
Gegevenshuishouding
   
   
CORA procesmodel
   
   
Sturingsmodel
   
   
Bedrijfsprocesmodel
   
   
RCF
   
   
Bedrijfsservicesmodel
   
   
Status
   
   
Prestatiemeting
   
   
Zaakgericht werken
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
   Logo CORA.png

 1. Een extra dimensie is de procesketen. Deze is aan de orde zodra meerdere bedrijfsprocessen benodigd zijn om de gevraagde dienst aan de externe klant te kunnen leveren omdat daarvoor eerst intern een dienst geleverd moet worden. In het CORA procesmodel is procesketen niet opgenomen, maar in de processjablonen komt procesketen wel aan de orde.