CORA informatiedomeinen

VERA&CORA logo.png

Aan de hand van bedrijfsobjecten kan de informatiebehoefte in kaart worden gebracht. In het boek van Stoop e.a.[1] lezen we letterlijk: 'Processen krijgen hun informatie aan de hand van gegevens die de eigenschappen van bedrijfsobjecten representeren. Maar in processen komen ook nieuwe gegevens over bedrijfsobjecten beschikbaar die vastgelegd moeten worden. Informatiesystemen beheren samenhangende clusters van gegevens voor de processen om tijd en plaats te overbruggen (tijd: gegevens die we vandaag vastleggen hebben we ooit in de toekomst weer nodig; plaats: gegevens kunnen we op verschillende fysieke locaties nodig hebben). Het is hierbij wenselijk om clusters van processen te bepalen met een sterke interne samenhang voor wat betreft informatiebehoeften en met zwakkere externe informatie-uitwisselingen (loose coupling en tight cohesion). Dergelijke clusters worden ook wel informatiedomeinen of logische informatiesystemen genoemd' .

We volgen het advies van Stoop e.a. door de informatiedomeinen te baseren op de CORA hoofdbedrijfsfuncties[2].

Definitie: Een informatiedomein omvat de geautomatiseerde informatieverwerking van hoofdbedrijfsfuncties, met intern een sterke cohesie en een relatief zwakke koppeling met andere informatiedomeinen., Een informatiedomein omvat de geautomatiseerde informatieverwerking van hoofdbedrijfsfuncties, met intern een sterke cohesie en een relatief zwakke koppeling met andere informatiedomeinen.


Prototype

We hebben onszelf vervolgens de opdracht gegeven om per hoofdbedrijfsfunctie slechts één bedrijfsobject te bepalen dat de kern van betreffend domein vormt:

Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
Toon diagram op ware grootte - van daaruit is de plaat ook op te slaan met [CTRL+S]
De bedrijfsfuncties in dit domein geven weer hoe de organisatie zichzelf richting geeft, zichzelf bijstuurt en zichzelf ontwikkelt (Grouping) Sturend Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Besturing Opsomming van alle door de woningcorporatie voorgenomen maatregelen, activiteiten en projecten en een voorlopige schatting van de inkomsten en uitgaven voor de periode van een jaar. (BusinessObject) Jaarbegroting De bedrijfsfuncties in dit domein gaan over het feitelijke werk van de organisatie. Deze functies leveren een directe bijdrage aan de producten en diensten die een organisatie levert. Met andere woorden: deze functies leveren primair de toegevoegde waarde van de organisatie (Grouping) Primair Het zorgdragen voor alle inkomende betalingen en uitgaande facturen. (BusinessFunction) Financiën primair Persoon, verzekering of (reserve)fonds (risicodrager) waar de te maken kosten in beginsel in rekening worden gebracht. (BusinessObject) Betaler Het zorgdragen voor het technisch onderhoud van het vastgoed van de woningcorporaties inclusief de installaties. (BusinessFunction) Vastgoedonderhoud Een te onderhouden eenheid (TOE) is een groepering van bouwdelen die binnen een onderhoudsplanning worden onderscheiden. (BusinessObject) Te onderhouden eenheid (TOE) Het zorgdragen van vraag en aanbod van vastgoed binnen gestelde kaders (BusinessFunction) Vastgoedbemiddeling Een (beoogd) huishouden dat de intentie heeft te verhuizen naar een woning. Toelichting: Veel woningcorporaties participeren in samenwerkingsverbanden voor woonruimteverdeling. In dat geval is de woninzoekende 'klant' van de woonruimteverdeler. Zodra een woningzoekende een woning gaat huren van één van de deelnemende woninbgcorporaties, dan is sprake van een klantoverdrachtsmoment indien de definitieve verhuring automatisch is gekoppeld aan de beeindiging van de inschrijving bij de woonruimteverdeler. (BusinessObject) Woningzoekende Het zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. (BusinessFunction) Vastgoedverhuur Een persoon die het exclusief gebruiksrecht krijgt door middel van een huurovereenkomst. (BusinessObject) Huurder Het zorgdragen voor de clustergewijze aankoop en verkoop respectievelijk de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie en vervolgens zorgdragen voor het exploitatiegereed maken van vastgoed en/of de beeindiging van de exploitatie van vastgoed. (BusinessFunction) Vastgoedtransactie Een administratieve eenheid is de eenheid in de administratie van woningcorporaties die ten behoeve van de exploitatie als zodanig wordt onderscheiden. Een administratieve eenheid kan bijvoorbeeld een woning zijn, maar ook een stuk grond, een gebouw of zelfs een verzameling van gebouwen. Om die reden zegt het tellen van het aantal eenheden niet zoveel. Daarvoor zijn de bedrijfsregels essentieel om toe te passen, Zie hiervoor de methodiek van prestatie-indicatoren . Synoniem: contracteenheid (BusinessObject) Administratieve eenheid Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van het corporatiebeleid. (BusinessFunction) Leefomgevingsbeheer Een natuurlijk persoon voor wie de woning de primaire verblijfplaats is. (BusinessObject) Bewoner Het zorgdragen van het administratief en financieel beheer van de Vereniging van Eigenaren, het optioneel besturen van de Vereniging van Eigenaren en optioneel het technisch beheer van het vastgoed van Vereniging van Eigenaren. (BusinessFunction) VvE-beheer Een vereniging van appartementsrechteigenaren van één of meer onroerende zaken. (BusinessObject) Vereniging van Eigenaren Het aangaan van de interactie met de klant (en ketenpartners), het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klantbeheer Een persoon die een product of dienst bij een leverancier afneemt. (BusinessObject) Klant Het zorgdragen voor de aankoop van vastgoed respectievelijk de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen. (BusinessFunction) Vastgoed(her)ontwikkeling De fysieke verschijningsvorm van grond (en daarmee verbonden opstal) dat als onroerende zaak in het kadaster aangemerkt wordt. (BusinessObject) Vastgoedeenheid Deze bedrijfsfuncties ondersteunen de overige bedrijfsfuncties en kunnen worden gezien als generieke functies die in elke willekeurige organisatie te herkennen zijn (Grouping) Secundair of ondersteunend Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Een natuurlijk persoon ingehuurd of in dienst van een organisatie, die werkzaamheden van de organisatie uitvoert. (BusinessObject) Medewerker Het zorgdragen voor de liquiditeit, alle inkomende facturen en uitgaande betalingen van de onderneming (BusinessFunction) Financiën ondersteunend Het grootboek is de verzameling van alle grootboekrekeningen en waarin van elke grootboekrekening afzonderlijk een overzicht wordt bijgehouden van de wijzigingen die zich gedurende een bepaalde periode voordoen. Toelichting CORA: Aan de hand van bepaalde waarden in het grootboek kan de financiële situatie van de woningcorporatie op het betreffende moment worden bepaald. (BusinessObject) Grootboek Deze bedrijfsfuncties ondersteunen de overige bedrijfsfuncties en kunnen worden gezien als generieke functies die in elke willekeurige organisatie te herkennen zijn (Grouping) Secundair of ondersteunend Het zorgdragen dat klanten en andere stakeholders via meerdere kanalen bediend kunnen worden. (BusinessFunction) Kanaalfunctie ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 20-04-2023 11:50:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 11:50:06 CEST
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Bekijk deze figuur met dynamische legenda's van de concepttypes uit het CORA kennismodel, en andere kenmerken.

Vanuit dit kader bouwen we de informatiedomeinen verder uit. Voor VERA gebruikers zijn informatiedomeinen herkenbaar. Ze zijn dus wezenlijk anders dan bedrijfsobjecten-domeinen.

In Kennismodel

Prototype

Ons beeld hoe dit 'nieuwe' concepttype in het kennismodel ingepast zou moeten worden is als volgt:

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   

VERA&CORA logo.png

  1. Business Transformatie Framework - Een framework voor digitale transformatie Jeroen Stoop, Sjoerd Staffhorst, Remco Bekker en Tjerk Hobma (Van Haren Publishers, 2016).
  2. De twee technieken om informatiedomeinen te onderkennen zijn ook te lezen in deze blog.