CORA bedrijfsservices

Bedrijfsservices komen in de hiërarchie van producten en diensten zoals CORA die hanteert onderaan. Zij worden geleverd door uitvoerende rollen die daarvoor gebruik maken van werkprocessen. Oftewel, werkprocessen realiseren bedrijfsservices.

Definitie: Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant.In CORA hanteren we de schrijfwijze voor bedrijfsservice: bij voorkeur één enkelvoudig zelfstandig naamwoord eventueel voorafgegaan door een bijvoeglijk naamwoord of een werkwoord in de voltooid verleden tijd


Bedrijfsservices worden gerealiseerd met behulp van werkprocessen waarvoor één bedrijfsfunctie verantwoordelijk is. Net zozeer als er sturende, primaire en ondersteunende producten en diensten worden onderscheiden, geldt dit ook voor bedrijfsservices. Bedrijfsservices horen bij diensten op dezelfde wijze als diensten bij producten horen. De hiërarchie van product, dienst en bedrijfsservice levert het volgende beeld:

Let op: CORA maakt expliciet onderscheid welke producten aan de externe klant en welke aan de interne klant worden geleverd! Zo worden fysieke eenheden die woningcorporaties ontwikkelen aan de woningcorporatie zelf geleverd. En ook vastgoedonderhoud wordt aan de woningcorporatie geleverd. Zie voor meer uitleg CORA Procesketens & Stuurscenario's. Daarnaast worden extern diensten ingekocht. In het bedrijfsfunctiemodel is hiervoor ter verduidelijking het product 'extern ingekocht' extra toegevoegd, maar het is geen CORA-product.

Referentie


Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
Toon diagram op ware grootte - van daaruit is de plaat ook op te slaan met [CTRL+S]
De bedrijfsfuncties in dit domein geven weer hoe de organisatie zichzelf richting geeft, zichzelf bijstuurt en zichzelf ontwikkelt (Grouping) Sturend Richting is de missie, visie en het beleid die de woningcorporatie heeft opgesteld om richting en sturing te geven aan de eigen organisatie voor de primaire en ondersteunende functies en binnen welke kaders aan de activiteiten invulling gegeven wordt. (Product) Richting Het statement van de organisatie dat beschrijft wat de organisatie voor de buitenwereld wenst betekenen en hoe de organisatie dat wenst te realiseren (BusinessService) Missie Het statement waarin de organisatie doelen heeft geformuleerd voor de komende periode en waarbij de kansen zijn beschreven die de organisatie voor zichzelf ziet gelet op de eerder geformuleerde missie. (BusinessService) Visie Hierin beschrijft de woningcorporatie welke doelgroepen zij wil bedienen, welke veranderopgave dat met zich mee zal brengen gelet op de actuele ontwikkelingen en hoe de woningcorporatie daar op in wil spelen. (BusinessService) Woonvisie Hierin beschrijft de woningcorporatie haar visie op het doorontwikkelen van haar vastgoedportefeuille en welke proposities zij wil toevoegen, uitbreiden, inkrimpen en/of afbouwen (BusinessService) Geactualiseerde wensportefeuille (was Portefeuillevisie) Hierin beschrijft de woningcorporatie haar visie welk type van organisatie het beste past bij de beoogde opgave waar zij zichzelf gesteld ziet gegeven de actuele omstandigheden waarmee de woningcorporatie heeft te maken. Zo kan het outsourcen of juist het insources van specifieke bedrijfsfuncties een thema zijn. (BusinessService) Organisatievisie Hierin beschrijft de woningcorporatie de visie hoe zij de klant wil bedienen en welke ambities de woningcorporatie ten aanzien van klantbeleving wil realiseren. (BusinessService) Klantvisie Hierin beschrijft de woningcorporatie haar visie op de ontwikkelingen in een gebied (een woningmarktgebied een wijk of bijvoorbeeld een buurt) waarin de woningcorporatie actief is en welke bijdrage zij kan en wil leveren aan die ontwikkelingen (BusinessService) Gebiedsvisie Facetbeleid betreft het stelsel van regels die de woningcorporatie (per facet) heeft opgesteld waar de organisatie zich aan conformeert. Het vormt daardoor kaders en richting voor de interne bedrijfsvoeringsactiviteiten. (BusinessService) Facetbeleid BusinessService Verhuurbeleid BusinessService Sociaal beleid BusinessService Vastgoedbeleid BusinessService Aankoop- en Verkoopbeleid BusinessService Onderhoudsbeleid BusinessService Financieel beleid BusinessService Inkoopbeleid BusinessService Incassobeleid BusinessService Communicatiebeleid BusinessService Informatiebeleid BusinessService Personeelsbeleid BusinessService Servicecomponentenbel- eid BusinessService Parameters periodieke huurverhoging Monitoring heeft betrekking op alle aspecten van de bedrijfsvoering waarbij gemeten wordt hoe er door de organisatieonderdelen gepresteerd wordt, de meetresultaten beoordeeld worden of zij zich al dan niet binnen de gewenste bandbreedte voordoen en desgewenst aanbevelingen/aanwijzingen worden verstrekt hoe bij te sturen om de toekomstige prestaties alsnog binnen de gewenste bandbreedte te krijgen. (Product) Monitoring Door periodiek te rapporteren over de eigen prestaties kan de woningcorporatie beoordelen of zijn in control is en blijft. (BusinessService) Control BusinessService Jaarrapportage BusinessService In control statement BusinessService Kwartaalrapportage BusinessService Maandrapportage Woningcorporaties lopen risico's op het leveren van producten en diensten. Welke risico's dat betreffen en hoe zij daar grip op wil krijgen is het risicomanagement (BusinessService) Risicomanagement BusinessService Risk control framework BusinessService Risico audit Woningcorporaties dienen extern verantwoording. (BusinessService) Verantwoording BusinessService dPi BusinessService Jaarverslag BusinessService Jaarrekening BusinessService dVi Benchmarkrapportages zijn gericht op het meten van de performance van de eigen organisatie ten opzichte van de context waarin de organisatie werkzaam is om zodoende kansen en bedreigingen in beeld te brengen om daarmee de effectectiviteit van het gevoerde beleid te toetsen. (BusinessService) Benchmarkrapportage BusinessService Klantmonitor BusinessService Marktmonitor Plannen is de verzameling van deelplannen die de organisatie heeft gemaakt voor het realiseren van de missie, visie en beleid. (Product) Plannen Gebiedsplan betreft (de verzameling) plannen die de woningcorporatie heeft opgesteld voor het (ontwikkelen en) beheer van een gebied. Dit kan een wijk, buurt of anders afgebakend gebied zijn. (BusinessService) Gebiedsplan BusinessService Wijkplan Vastgoedclusterplannen betreft (de verzameling) plannen die de woningcorporatie heeft opgesteld voor het exploiteren en beheer van de vastgoedportefeuille uitgesplitst naar deelportefeuilles. (BusinessService) Vastgoedclusterplan BusinessService Aankoop- en verkoopplan Dit betreft de waarde van het vastgoed (in bijvoorbeeld marktwaarde of leegwaarde) uitgedrukt in Euro's voor welk bedrag het vastgoed in de balans van de wonimgcorporatie opgenomen mag worden. De waarde is tevens het onderpand voor nieuwe leningen waardoor het waarderen van het vastgoed conform specifieke wet- en regelgeving tot stand moet komen. (BusinessService) Vastgoedwaardering Het onderhoudsplan betreft de opsomming van mogelijke en beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden om het vastgoed in conditie te houden zoals in het onderhoudsbeleid is vastgesteld. (BusinessService) Onderhoudsplan De jaarschijf onderhoud betreft de opsomming van beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden voor het eerstkomende kalenderjaar dat uit de vastgestelde meerjaren-onderhoudsbegroting is af te leiden en wordt als zodanig opnieuw vastgesteld. (BusinessService) Jaarplanning projecten planmatig onderhoud Het meerjaren-onderhoudsplan betreft de opsomming van mogelijke en beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden om het vastgoed de gehele exploitatieperiode in conditie te houden en wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld. (BusinessService) Meerjaren- onderhoudsplan Het financieel plan betreft de financiële raming van de organisatie voor de komende periode en hoe zij de voorgenomen investeringen inclusief de lopende exploitatie wenst te financieren (BusinessService) Financieel plan Dit betreft de set van parameters per deelportefeuille met welk percentage de periodieke netto huurprijs wordt geïndexeerd (BusinessService) Vastgestelde parameters periodieke huurverhoging BusinessService Meerjarenbegroting BusinessService Jaarbegroting Het bedrijfsvoeringplan betreft de verzameling van plannen hoe de organisatie ingericht wordt gelet op de realisatie van het leveren van de producten en diensten aan de extrene klant, invulling geeft aan de communicatie, hoe idealiter met informatie omgegaan wordt door de organisatie en welke interne functies benodigd zijn om die producten en diensten aan de externe klant te kunnen leveren. (BusinessService) Bedrijfsvoeringsplan BusinessService Organisatie- inrichtingsplan BusinessService Communicatieplan BusinessService Informatieplan BusinessService Personeelsplan BusinessService Assetmanagementsplan BusinessService Startdocument BusinessService Opdrachtdocument Het sociaal beheerplan betreft de opsomming van mogelijke en beoogde activiteiten die de woningcorporatie wil realiseren gericht op het sociale beheer (BusinessService) Sociaal beheerplan BusinessService Leefbaarheidsplan De bedrijfsfuncties in dit domein gaan over het feitelijke werk van de organisatie. Deze functies leveren een directe bijdrage aan de producten en diensten die een organisatie levert. Met andere woorden: deze functies leveren primair de toegevoegde waarde van de organisatie (Grouping) Primair Externe klanten zijn de personen die een overeenkomst met de woningcorporatie aangaan met als doen betaalde producten en diensten af te nemen. (Grouping) Externe klanten Klantrelatie is de relatie die de woningcorporatie heeft met haar klanten in brede zin van het woord. Een klant hoeft niet persé een contract te hebben om toch als klant te worden gezien zoals een woningzoekende of een medebewoner. (Product) Klantrelatie Klanten en andere belanghebbenden kunnen om allerlei redenen contact opnemen met woningcorporaties (BusinessService) Contactinformatie De regeling die contracttant met een betalingsachterstand met de woningcorporatie overeen is gekomen waarin afspraken zijn gemaakt over het aantal termijnen waarop de vorderingen alsnog door contractant zullen worden voldaan. (BusinessService) Betalingsregeling BusinessService Geregistreerd verzoek klant De informatie die met de klant is gedeeld hoe met de vraag van de klant is omgegaan. (BusinessService) Beantwoorde klantvraag Klanten die producten en diensten afnemen van de woningcorporatie kunnen benaderd worden om de waardering van de geleverde dienst of service op (on)gestructureerde wijze te waarderen. (BusinessService) Klanttevredenheidstoets BusinessService Klantbeoordeling geleverd product of dienst Klanten en woningzoekenden kunnen over de afgenomen producten en diensten klachten indienen bij de woningcorporatie die de klacht naar tevredenheid tract op te lossen. Indien dat niet lukt, kan de klant of woningzoekende naar een onafhankelijke klachtencomissie stappen (BusinessService) Afgehandelde klacht dienstverlening BusinessService Geregistreerde klacht BusinessService Afgehandelde klacht Passende eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de 'woningzoekende' op basis van vigerende wet- en regelgeving het gebruiksrecht of eigendomsrecht mag verkrijgen en die zo goed als mogelijk aansluit bij de wensen van de huurder/koper. (Product) Passende eenheid Een urgentieverklaring woonruimtebemiddeling heeft betrekking op woonruimteverdeling in ten minste het werkgebied van de (samenwerkende) woningcorporatie(s) en regelt dat woningzoekenden met een urgentieverklaring voorrang hebben op woningzoekenden zonder urgentieverklaring (BusinessService) Urgentieverklaring woonruimtebemiddeling BusinessService Urgentieaanvraag woonruimtebemiddeling BusinessService Urgentieverklaring BusinessService Afwijzing urgentie woonruimtebemiddeling Woningcorporaties werken doorgaans in een samenwerkingsverband waar woningzoekenden zich kunnen inschrijven. Indien de woningcorporatie niet deelneemt in een samenwerkingsverband, dan schrijft de woningzoekende zich bij betreffende woningcorporatie in en zullen de woningzoekenden alleen bij betreffende woningcorporatie kans maken op een passende woning (BusinessService) Inschrijving 'woningzoekende' Dit is de registratie van een 'woningzoekende' (namens een (te vormen) huishouden)inclusief een specificatie van de 'woonwensen' waar de woningzoekende bepaalde rechten (zoals opgebouwde inschrijfduur) kan ontlenen om in aanmerking te kunnen komen voor een beschikbaar komende woning (garage, parkeerplaats enzovoorts). (BusinessService) Inschrijving Dit betreft een inschrijving waarvan de einddatum - waarop het recht op inschrijving en daaruit voortkomende rechten komt te vervallen - is verlengd. (BusinessService) Verlengde inschrijving Dit betreft een inschrijving waarbij ten opzicht van een eerdere versie de 'woningzoekende' gewijzigde woonwensen of persoonlijke omstandigheden heeft kenbaar gemaakt en laten verwerken. Deze omstandigheden kunnen gevolgen hebben op de eerder opgebouwde rechten en zullen indien van toepassing daardoor worden geactualiseerd. (BusinessService) Geactualiseerde inschrijving De gematchte eenheid is de combinatie beschikbare eenheid en beschikbare kandidaten waarbij de volgorde van matches op basis van vooraf gestelde criteria en volgordebepaling bekend is. De kandidaat weet hiermee of deze in aanmerking (kan) komen voor deze eenheid. De gegadigde is de kandidaat die de beschikbare eenheid daadwerkelijk krijgt aangeboden. (BusinessService) Gematchte eenheid Dit is de eenheid (woning, bedrijfsruimte, garage, parkeerplaats enzovoorts) waarvan middels een publicatie (woningadvertentie) bekend is gemaakt is dat deze voor een nieuwe verhuring/verkoop beschikbaar komt/is gekomen en waarvoor belangstellenden hun belangstelling kunnen tonen. (BusinessService) Gepubliceerde eenheid De lijst van belangstellenden die hun belangstelling voor een beschikbaar komende/gekomen eenheid hebben getoond en op basis van vooraf gepubliceerde bedrijfsregels de volgorde is/wordt bepaald. (BusinessService) Kandidatenlijst De gegadigde is de eerste kandidaat op de kandidatenlijst die overeenkomstig de bepalingen recht heeft om in aanmerking te komen voor de beschikbare eenheid. Indien de eerste kandidaat weigert of door de aanbieder om moverende redenen wordt geweigerd, wordt de eerste volgende geschikte kandidaat de gegadigde. (BusinessService) Gegadigde Beheerde VvE is de rechtspersoon Vereniging van Eigenaren die het beheer (en optioneel het technisch beheer en/of het besturen) van de VvE heeft ingekocht bij de woningcorporatie. (Product) Beheerde VvE VvE administratie dienen beheerd te worden door bijvoorbeeld het ledenbestand actueel te houden en VvE vergaderingen te plannen en te faciliteren (BusinessService) Administratief VVE beheer BusinessService Ledenbestand VvE BusinessService Gefaciliteerde ALV BusinessService VvE administratie Tdechnisch VVE beheer heeft betrekking op het maken van onderhoudsbegrotingen en het inkopen van onderhoud bij leveranciers (BusinessService) Technisch VVE beheer BusinessService Onderhoudsbegroting BusinessService Ingekocht planmatig onderhoud BusinessService Ingekocht reparatieonderhoud Financieel VVE beheer heeft betrekking op het factureren en incasseren van VVEbijdrages, maken van bergrotingen en jaarrekeningen en betalen van facturen (BusinessService) Financieel VVE beheer BusinessService VvE Jaarbegroting BusinessService Geprolongeerde bedragen VvE BusinessService Crediteurenbeheer VvE BusinessService VvE Jaarrekening BusinessService Debiteurenbeheer VvE BusinessService Verrekende stookkosten VvE BusinessService VvE bestuur BusinessService Gecoördineerde ALV Verhuurde eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de huurder het exclusieve gebruiksrecht heeft en op basis van de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft op aanvullende diensten. (Product) Verhuurde eenheid Het exclusieve gebruiksrecht huureenheid aan huurders betreft de overeengekomen dienst waarbij (mede)huurder exclusief het gebruiksrecht heeft verkregen voor de overeengekomen periode van vastgoed dat in eigendom is van de woningcorporatie en waarbij de woningcorporatie zorg draagt voor het adequaat beheer en onderhoud van dit vastgoed. (BusinessService) Exclusief gebruiksrecht huureenheid Het document (inclusief bijlagen) waarin de rechten en plichten omtrent het exclusief gebruiksrecht van een huureenheid door de woningcorporatie (als verhuurder) en de huurder worden vastgelegd en ondertekend. (BusinessService) Afgesloten huurovereenkomst Dit is de huurovereenkomst die op initiatief van huurder of verhuurder (met inachtneming van de opzegtermijn) is ontbonden en daarmee het exclusief gebruiksrecht en daaruit voortkomende rechten voor huurder is komen te vervallen per datum waarop de huurovereenkomst is beeindigd. (BusinessService) Huurovereenkomst beëindigd BusinessService Bewonersbegeleiding tijdelijke bewoning Dit is de eenheid die door de woningcorporatie gereed is gemaakt om (opnieuw) te gaan verhuren. (BusinessService) Eenheid klaar voor verhuur Dit zijn de sleutels van de huureenheid die aan huurder worden overgedragen zodra de huurder het exclusief gebruiksrecht van betreffende huureenheid heeft verkregen. (BusinessService) Overhandigde sleutels Dit is de administratieve verantwoording door de woningcorporatie waarmee aangetoond wordt dat de nieuwe verhuring cornform vigerende wet- en regelgeving heeft plaatsgevonden. (BusinessService) Nieuwe verhuring verantwoord Verrekenen service-/ stookkosten omvat het leveren van service en/of stookproducten tegen betaling aan huurders van verhuurde eenheden, die - afhankelijk van het soort service- en/of stookproduct - op basis van voorschotbedragen in rekening worden gebracht en periodiek worden verrekend op basis van het werkelijk verbruik. (BusinessService) Verrekende service- /stookkosten Een (herhalende) betaalde dienst (zoals beschikbaarstellen van een recreatieruimte) of werk (zoals schoonmaakwerkzaamheden van een collectieve ruimte) die in rekening wordt gebracht bij de huurder/VVE. (BusinessService) Geadministreerde servicecomponent Dit is het bedrag dat periodiek (doorgaans maandelijks) vooraf wordt betaald en waarvan periodiek (doorgaans jaarlijks) de hoogte wordt aangepast op basis van de verrekening en de verwachte prijsindex. (BusinessService) Voorschotbedrag servicecomponent Dit is het bedrag dat periodiek (doorgaans jaarlijks) wordt berekend en het reultaat van het totale voorschotbedrag van rekenperiode minus werkelijke verbruikskosten oevr betreffende rekenperiode dat in rekening wordt gebracht respectievelijk uitbetaald aan de huurder/VVE. (BusinessService) Afrekenbedrag servicecomponent Woningcorporaties verrichten inspanningen om de woonomgeving voor de bewoners in de wijken waar zij actief zijn, optimaal te houden (BusinessService) Leefbare woonomgeving BusinessService Opgeheven overlast BusinessService Participatie middel BusinessService Sociale begeleiding Betaalde diensten en/of werken die door huismeesters worden geleverd aan bewoners en die worden verrekend met de huurder/VVE. (BusinessService) Huismeesterdienst Woningcorporaties met gesplitst vastgoed zijn lid van VVE's. Als eenheden met een appartementsrecht door de woningcorporatie worden verhuurd, dan worden de belangen van die huurders door de woningcorporatie behartigd in de VVE (BusinessService) Vertegenwoordiging in de VvE BusinessService Huurdersbelang VVEvraagstuk BusinessService VvE participatie ALV Huurders kunnen de corporatie verzoeken om geriefsverbeteringen in (of aan het gebouw van) de verhuurde eenheid uit te voeren waarvoor kosten in rekening worden gebracht waar vooraf afspraken zijn gemaakt wie deze kosten voor rekening nemen (BusinessService) Individuele verbetering eenheid BusinessService WMO aanvraag BusinessService Bevestiging verzoek geriefsverbetering BusinessService Offerte geriefsverbetering / WMO eenheid BusinessService Opdracht uitvoering geriefsverbetering / WMO BusinessService Project bewaking uitvoering geriefsverbetering / WMO Zelf aangebrachte voorzieningen worden door de woningcorporatie 'automatisch' overgenomen indien de woningcorporatie de ZAV eerder heeft goedgekeurd en de huurovereenkomst met betreffende huurder wordt beeindigd. (BusinessService) Goedgekeurde 'over te nemen' ZAV Servicecomponenten onderdeel (gaan) maken van de exploitatie van betreffend vastgoed. (BusinessService) Vastgestelde servicecomponenten Een servicecomponent waarvan de behoefte is ontstaan om die te gaan leveren, maar (indien lopende exploitatie) waarvoor het akkoord van bewoners verkregen moet worden alvorens te kunnen gaan leveren. (BusinessService) Voorgestelde nieuwe servicecomponent(en) Een servicecomponent waarvan de behoefte is ontstaan en waarvoor het akkoord van bewoners is verkregen om te kunnen gaan leveren. (BusinessService) Vastgestelde nieuwe servicecomponent(en) Servicecomponenten waarvan de betreffende goederen, diensten en/of werken door externe leveranciers worden geleverd en waarvan de kosten door de woningcorporatie worden verrekend met de huurders/VvE. (BusinessService) Ingekochte servicecomponenten Nog uit te werken (BusinessService) Ingekochte en door te leveren servicecomponent Een urgentieverklaring herhuisvesting heeft betrekking op woonruimteverdeling in ten minste het werkgebied van de (samenwerkende) woningcorporatie(s) en regelt dat woningzoekenden met een urgentieverklaring voorrang hebben op woningzoekenden zonder urgentieverklaring (BusinessService) Urgentieverklaring herhuisvesting BusinessService Herhuisvestingsverklaring BusinessService Energiecoaching Primair financieel management is het zorgdragen dat voor de betaalbare te leveren diensten facturen worden verstuurd en de daaruit voortkomende vorderingen 'op tijd' worden ontvangen. (Product) Primair financieel management Woningcorporaties innen bedragen bij externe klanten voor het leveren van diensten en zorgen dat deze op de rekening courant wordt verwerkt. (BusinessService) Debiteurenbeheer Dit is de specificatie van de factuur die naar de debiteur wordt verstuurd. (BusinessService) Verstuurde factuur Dit betreft de schriftelijke aankondiging die naar de huurder wordt gestuurd waarin de voorgenomen huurverhoging van de door huurder gehuurde eenheid wordt aangekondigd, inclusief toelichting hoe huurder bezwaar kan aantekenen. (BusinessService) Aanzegging periodieke huurverhoging Inkomende betaling die door de debiteur binnen de getelde betalingstermijn is voldaan (BusinessService) Tijdige betaling Betaald hebben voor datum x (BusinessService) Achterstand betaling Dit is het geldbedrag dat uitbetaald wordt aan de debiteur die recht heeft op ene uitbetaling op basis van de verrekening van de voorschotbedragen en het werkelijke verbruik. (BusinessService) Uitbetaling teveel betaalde voorschotten Woningcorporaties trachten betaalachterstanden van klanten maximaal te voorkomen. Indien er toch een betaalachterstand ontstaat, worden inspanningen gepleegd om de achterstand in te lopen (BusinessService) Voorkomen/beperken betaalachterstand Het in de boekhouding afboeken van een niet meer te incasseren vordering (BusinessService) Afboeking Contractant waarvoor het (vermoeden of) een concrete aanleiding bekend is van een te verwachten achterstand bij de te verzenden factuur (BusinessService) Geprenotificeerde contractant Het dossier van de contracttant met een forse betalingsachtestand waarbij de woningcorporatie ondanks alle eigen middelen heeft moeten besluiten het dossier over te dragen aan de deurwaarder (BusinessService) Overdrachtsdossier deurwaarder De regeling die contracttant met een betalingsachterstand met de woningcorporatie overeen is gekomen waarin afspraken zijn gemaakt over het aantal termijnen waarop de vorderingen alsnog door contractant zullen worden voldaan. (BusinessService) Betalingsregeling De betaling van een debiteur van een openstaande vordering (BusinessService) Inkomende betaling BusinessService Prolongatie BusinessService Vastgestelde planning realisatie periodieke huurverhoging BusinessService Ingestelde parameteres periodieke huurverhoging BusinessService Doelgroep van huurbeleid 'geïdentificeerd' BusinessService Geeffectueerde parameters periodieke huurverhoging BusinessService Geprolongeerde huur en voorschotten Verkochte eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de eigenaar het eigendomsrecht heeft verkregen of het appartementsrecht waarvan de eigenaar het exclusieve gebruiksrecht heeft verkregen en automatisch lid is van de VvE. (Product) Verkochte eenheid Verkopen eenheden omvat het leveren van het eigendomsrecht van perceel plus opstal of het eigendomrecht van opstal in combinatie met het erfrecht van perceel aan kopers. (BusinessService) Eigendom koopeenheid BusinessService Verkoopakte gepasseerd BusinessService Erfpacht overeenkomst BusinessService Terugkoopakte gepasseerd Verkopen appartementen omvat het leveren van het appartementsrecht aan kopers. (BusinessService) Appartementsrecht BusinessService Verkoopakte gepasseerd BusinessService Terugkoopakte gepasseerd BusinessService Opgerichte VvE Ondersteunde wooncoöperatie is de wooncoöperatie die met hulp van de woningcorporatie wordt opgericht en optioneel een beheerovereenkomst heeft gesloten met de woningcorporatie over het beheer van het vastgoed. (Product) Ondersteunde wooncoöperatie Indien wooncoöperatie (deel van het) beheer voor rekening neemt, dan zijn woningcorporaties onder voorwaarden verplicht hieraan een bijdrage te leveren (BusinessService) Medewerking oprichting wooncoöperatie BusinessService Intentieverklaring ondersteunen wooncoörperatie BusinessService Beheerovereenkomst wooncoörperatie Bedrijfsonderdelen (afdelingen, teams, medewerkers) van de woningcorporaties vormen met elkaar de interne klant. Immers, om de externe klant een dienst te kunnen leveren worden vaak intern processen uitgevoerd en worden intern diensten/bedrijfsservices geleverd voordat de uiteindelijke dienst naar de externe klant opgeleverd kan worden. (Grouping) Interne klanten Fysieke eenheid betreft een afgebakende deel van een gebouw en/of perceel met een gebruikersfunctie die geëxploiteerd wordt door woningcorporaties door ze te verhuren of te verkopen (Product) Fysieke eenheid De (her)ontwikkelde eenheid is door de womningcorporatie zelf (her)ontwikkeld om betreffende eenheid te exploiteren eenheid middels verhuur en/of (onder voorwaarden zoals een terugkoopregeling) te verkopen. (BusinessService) (Her)ontwikkelde eenheid BusinessService Definitief ontwerp BusinessService Voorbereidingsbesluit BusinessService Overdrachtsbesluit BusinessService Bestek De aangekochte eenheid is door de woningcorporatie zelf aangekocht om betreffende eenheid te exploiteren eenheid middels verhuur en/of (onder voorwaarden zoals een terugkoopregeling) te verkopen. (BusinessService) Aangekocht vastgoed BusinessService Aan te kopen vastgoedcluster BusinessService Aangekocht vastgoedcluster BusinessService Af te stoten vastgoedcluster BusinessService Verkocht vastgoedcluster Voorheen: Te exploiteren eenheid (BusinessService) Geadministreerde Assets- exploitatie BusinessService Uit exploitatie genomen eenheid BusinessService In exploitatie genomen eenheid BusinessService Gewijzigde exploitatie eenheid BusinessService Actueel energielabel BusinessService Afgemeld energielabel BusinessService Asbestsanering BusinessService Gesaneerde eenheid Vastgoedonderhoud zijn de (in opdracht van de woningcorporatie) te verrichten werkzaamheden aan het vastgoed inclusief het verhelpen van storingen aan installaties met als doel om betreffend vastgoed technisch op peil te houden. (Product) Vastgoedonderhoud Onderhoudsorders omvatten de omschrijving van de werkzaamheden die door de uitvoerder van het vastgoedonderhoud worden gerealiseerd (BusinessService) Uitgevoerde onderhoudsorder Dit betreft de mijlpaal die bereikt is zodra alle onderhoudswerkzaamheden door de uitvoerder zijn gerealiseerd. (BusinessService) Gerealiseerde onderhoudsorder Planmatig onderhoud heeft betrekking op al het vastgoed dat in bezit is van de woningcorporatie of waarvoor onderhoud- of beheerovereenkomsten zijn afgesloten (BusinessService) Gecoördineerd planmatig onderhoud BusinessService Planmatig onderhoud technisch gereed BusinessService Projectbesluit PO BusinessService Bewonersbegeleiding optiepakket(ten) nieuwbouw/renovatie BusinessService Bewaakte projectfinanciën Reparatie onderhoud omvat het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden op of aan al het vastgoed dat in bezit is van de woningcorporatie of waarvoor onderhoud- of beheerovereenkomsten zijn afgesloten en waarvoor de huurder van de verhuurde eenheid zoals in de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft, respectievelijk op kosten van de huurder kan laten uitvoeren (BusinessService) Gecoördineerd reparatieonderhoud BusinessService Reparatieonderhoud technisch gereed Mutatie onderhoud omvat het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en evt. verhuurbevorderende maatregelen in of aan - de verhuurde eenheid waarvoor de huurovereenkomst wordt beëindigd - en waarvoor de 'vertrekkende' huurder zoals in de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft, respectievelijk uit te voeren reparaties op kosten van de vertrekkende huurder kunnen worden uitgevoerd (BusinessService) Gecoördineerd mutatieonderhoud Dit betreft de mijlpaal die bereikt is zodra alle onderhoudswerkzaamheden (en verhuur/verkoop bevorderende maatregelen) technisch gereed zijn gemeld die nodig zijn om de eenheid verhuur-/verkoopklaar te maken. (BusinessService) Mutatieonderhoud technisch gereed Grouping Ondersteunend Gefaciliteerde organisatie is een organisatie die secundaire of ondersteunende diensten aan zichzelf levert en/of door derden laat leveren om daarmee de primaire activiteiten te kunnen uitvoeren gericht op het leveren van producten en diensten aan klanten. (Product) Gefaciliteerde organisatie De woningcorporatie levert extern en intern communicatiediensten en verzorgt de huisstijl van de woningcorporatie (BusinessService) Communicatie diensten BusinessService Externe communicatie BusinessService Interne communicatie BusinessService Huisstijl BusinessService Geïnformeerde bewoners Woningcorporaties betalen op basis van vigerende overeenkomsten facturen van derden (BusinessService) Crediteurenbeheer De factuur van de crediteur van de woningcorporatie die betaalbaar is gesteld. (BusinessService) Betaalde factuur BusinessService Geadministreerde crediteur BusinessService Verwerkte betaalbatch BusinessService Verwerkte handmatige betaling BusinessService Betaalde rente en leningen BusinessService Betaalde periodieke VvE verplichtingen Woningcorporaties onderhouden contacten met stakeholders en leveranciers (BusinessService) Relatiemanagement BusinessService Geregistreerde relatie Inkoopcontracten die zijn gesloten worden geimplementeerd en bewaakt door de woningcorporatie. (BusinessService) Contractmanagement De bewaking van de woningcorporatie dat de te leveren goederen, diensten en/of werrken conform de afgesloten inkoopovereenkomst daadwerkelijk worden geleverd en als dat niet (meer) klopt desgewenst worden bijgestuurd om dit doel alsnog te bereiken. (BusinessService) Gemanaged inkoopcontract Het meten welke goederen, diensten en/of werken daadwerkelijk worden geleverd en waarvan de resultaten worden afgezet tegen de normering die in het inkoopcontract overeen is gekomen. (BusinessService) Beheerde levering Het met leverancier gesloten inkoopcontract dat geimplementeerd is binnen de woningcorporatie en waarvan de verantwoordelijkheden binnen de bedrijfsonderdelen van de woningcorporatie onderling duidelijk zijn belegd. (BusinessService) Geïmplementeerd inkoopcontract Nog uit te werken (BusinessService) Sturing op resultaatgerichte samenwerking De woningcorporatie zorgt voor beheersing van de financiële positie ten einde de bedrijfsvoering blijvend financieel te kunnen realiseren (BusinessService) Treasury BusinessService Liquiditeitsmanagement BusinessService Ondernemingsfinancieri- ng BusinessService Werkkapitaalbeheer BusinessService Verzekeringen BusinessService Rente- en valutamanagement Voor diverse doeleinden (zoals beoordelen onderhoudsverzoeken, periodieke conditiemetingen of bijvoorbeeld woningopleveringen) worden vastgoedinspecties uitgevoerd door (of in opdracht van) de woningcorporatie (BusinessService) Geïnspecteerd vastgoed BusinessService Uitgevoerde inspectie BusinessService Opleverinspectie terugkoop Dit betreft de inspectie (door of in opdracht van de woningcorporatie) van de eenheid waarin bepaald wordt welke eventuele noodzakelijk geachte onderhoudswerkzaamheden in rekening worden gebracht door de woningcorporatie op basis van de eerder gemaakte afspraken uit de voorinspectie. (BusinessService) Uitgevoerde eindinspectie Dit betreft de inspectie (door of in opdracht van de woningcorporatie) van de eenheid waarvan de huurovereenkomst is opgezegd, op basis waarvan besproken wordt hoe de eenheid door huurder wordt opgeleverd en welke eventuele noodzakelijk geachte onderhoudswerkzaamheden in rekening worden gebracht als huurder dit door de woningcorporatie laat uitvoeren. (BusinessService) Uitgevoerde voorinspectie BusinessService Vastgestelde vastgoedconditie BusinessService Opleverinspectie BusinessService Opnamerapport EPA BusinessService Inspectierapport asbestinventarisatie De woningcorporaties verzorgt facilitaire diensten gericht op het kunnen uitvoeren van de bedrijfsvoering door de organisatie. (BusinessService) Facillitaire diensten BusinessService Logistieke dienst BusinessService Maaltijd BusinessService Onderhoud BusinessService Schoonmaak BusinessService Verzonden aanzeggingsbrief periodieke huurverhoging Woningcorporaties houden dagelijks de verlies- en winstrekening bij van de hele organisatie (BusinessService) Financiële administratie BusinessService Kostenplaats vastgoedcluster De (gedeeltelijke) betaling (a) door een debiteur van een eerder verstuurde factuur of betalingsregeling respectievelijk (b) betaling door de woningcorporatie aan crediteur (BusinessService) Verwerkte betaling Een (herhalende) betaalde dienst (zoals beschikbaarstellen van een recreatieruimte) of werk (zoals schoonmaakwerkzaamheden van een collectieve ruimte) die in rekening wordt gebracht bij de huurder/VVE. (BusinessService) Geadministreerde servicecomponent Van al het vastgoed dat de woningcorporatie exploiteert en/of in beheer heeft worden van ieder gebouw de bouwdelen, de bouwkundige elementen en de installaties geadministreerd en worden daarvan mutaties bijgehouden. Aan deze vastgoedadministratie kunnen diverse aanvullende gegevens worden gekoppeld zoals garanties, beheerovereenkomsten en eigendom om daarmee zicht te krijgen wie waarvoor verantwoordelijk is en welke rechten en plichten de woningcorporatie heeft ten aanzien van het beheer van dat vastgoed. (BusinessService) Geregistreerd vastgoed Dit betreft de mutaties in de administratie van alle relevante vastgoedkenmerken die de woningcorporatie beheerd om zicht te hebben en te houden op de samenstelling en kwaliteit van de gehele vastgoedportefeuille en eventuele betrokkenheid van derden (zoals VVE's). (BusinessService) Geactualiseerde vastgoedgegevens BusinessService Magazijnbeheer BusinessService Bevoorrading De woningcorporaties registreert en actualiseert data ter ondersteuning van de informatiebehoefte van de woningcoporaties benodigd voor het uitvoeren van de bedrijfsvoering (BusinessService) Datamanagement BusinessService Beheerde vastgoedadministratie BusinessService Verbeterde datakwaliteit De woningcorporatie coördineert het taxeren van het vastgoed. Zo wordt jaarlijks eenderde van het vastgoed getaxeerd ten behoeve van de vastgoedsturing. (BusinessService) Getaxeerd vastgoed BusinessService Gevalideerde dataset tbv taxatieronde Dit betreft de waarde van het vastgoed (in bijvoorbeeld marktwaarde of leegwaarde) uitgedrukt in Euro's voor welk bedrag het vastgoed in de balans van de wonimgcorporatie opgenomen mag worden. De waarde is tevens het onderpand voor nieuwe leningen waardoor het waarderen van het vastgoed conform specifieke wet- en regelgeving tot stand moet komen. (BusinessService) Vastgoedwaardering Aan de klanten, leveranciers en medewerkers worden ICT-diensten geleverd ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van de woningcorporatie (BusinessService) ICT diensten BusinessService ICT middel BusinessService Beheerde ICT portfolio BusinessService Opgelost incident BusinessService Uitgevoerde wijziging (RFC) Woningcorporaties kopen goederen, diensten en werken in om daarmee diensten te kunnen leveren, zowel aan interne als externe klanten (BusinessService) Inkoopmanagement De leverancier waarmee de woningcorporatie een inkoopcontract sluit voor het laten leveren van goederen, diensten en werken. (BusinessService) Geselecteerde leverancier Een servicecomponent waarvan de behoefte is ontstaan en waarvoor het akkoord van bewoners is verkregen om te kunnen gaan leveren en waarvoor een inkoopcontract is gesloten met een externe leverancier. (BusinessService) Nieuw ingekochte servicecomponent(en) BusinessService Ingekocht vastgoedonderhoud Woningcorporaties zorgen dat zij comform vigerende wet- en regelgeving handelen en zien er op toe dat zij bij eventuele geschillen met klanten en/of leveranciers zich optimaal informeren over de juridische mogelijkheden om de belangen van de organisatie te behartigen. (BusinessService) Juridische diensten BusinessService Juridisch advies BusinessService Rechtsbijstand De woningcorporatie heeft als werkgever voor het uitvoeren van de bedrijfsvoering medewerkers in dienst (BusinessService) Personele diensten BusinessService Gewijzigde medewerkersgegevens BusinessService Gewijzigde functie BusinessService Gewijzigd salaris BusinessService Verwerkt verlof BusinessService Verwerkte declaratie BusinessService Verwerkte ziekmelding BusinessService Organisatieontwikkeling BusinessService Arbeidsovereenkomst Alle diensten die woningcorporaties extern inkopen om te kunnen leveren aan de externe klant groeperen we in CORA onder het product 'Extern ingekocht' (Product) Extern 'ingekocht' BusinessService Deurwaarderdiensten De ontruiming door de deurwaarder waarbij de huurder het exclusief gebruiksrecht wordt ontnomen en de eenheid beschikbaar komt om opnieuw te kunnen verhuren aan een andere huurder of (indien van toepassing) te kunnen verkopen (BusinessService) Ontruiming BusinessService Taxateur diensten BusinessService Taxatierapport BusinessService Kadastrale diensten notaris BusinessService Akte van levering BusinessService Gepasseerde akte van levering BusinessService Akte van splitsing BusinessService Gepasseerde akte van splitsing BusinessService Servicediensten notaris BusinessService Aangevraagde splitsingsvergunning BusinessService Aannemer diensten BusinessService Proces verbaal van ... BusinessService Architectuur diensten BusinessService Bouwkundig ontwerp BusinessService Onafhankelijk juridische toetsing huurrecht BusinessService Ontvankelijk verklaring ingediend huurgeschil BusinessService Juridische uitspraak ingediend huurgeschil ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 19-04-2023 14:24:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 14:24:08 CEST
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Bekijk deze figuur met dynamische legenda's van de concepttypes uit het CORA kennismodel, en andere kenmerken.

Alfabetisch overzicht van referentie bedrijfsservices

Kopieren 2.jpg

Helaas is downloaden niet mogelijk, maar je kunt door de regels van onderstaande tabel te selecteren ze heel eenvoudig naar excel kopiëren.


Heb jij een (verbeter)suggestie voor een (ontbrekende) beschrijving, mail je suggestie naar info@corponet.nl.

BedrijfsserviceBeschrijvingHoort bij dienst(en)
Aan te kopen vastgoedclusterAangekocht vastgoed
Aangekocht vastgoedclusterAangekocht vastgoed
Aangevraagde splitsingsvergunningServicediensten notaris
Aankoop- en VerkoopbeleidFacetbeleid
Aankoop- en verkoopplanVastgoedclusterplan
Aanzegging periodieke huurverhogingDit betreft de schriftelijke aankondiging die naar de huurder wordt gestuurd waarin de voorgenomen huurverhoging van de door huurder gehuurde eenheid wordt aangekondigd, inclusief toelichting hoe huurder bezwaar kan aantekenen.Debiteurenbeheer
Achterstand betalingBetaald hebben voor datum xDebiteurenbeheer
Af te stoten vastgoedclusterAangekocht vastgoed
AfboekingHet in de boekhouding afboeken van een niet meer te incasseren vorderingDeurwaarderdiensten
Voorkomen/beperken betaalachterstand
Afgehandelde klachtAfgehandelde klacht dienstverlening
Afgemeld energielabelActueel energielabel
Afgesloten huurovereenkomstHet document (inclusief bijlagen) waarin de rechten en plichten omtrent het exclusief gebruiksrecht van een huureenheid door de woningcorporatie (als verhuurder) en de huurder worden vastgelegd en ondertekend.Exclusief gebruiksrecht huureenheid
Afrekenbedrag servicecomponentDit is het bedrag dat periodiek (doorgaans jaarlijks) wordt berekend en het reultaat van het totale voorschotbedrag van rekenperiode minus werkelijke verbruikskosten oevr betreffende rekenperiode dat in rekening wordt gebracht respectievelijk uitbetaald aan de huurder/VVE.Verrekende service-/stookkosten
Afwijzing urgentie woonruimtebemiddelingUrgentieverklaring woonruimtebemiddeling
Akte van leveringKadastrale diensten notaris
Primair
Akte van splitsingKadastrale diensten notaris
ArbeidsovereenkomstPersonele diensten
Beantwoorde klantvraagDe informatie die met de klant is gedeeld hoe met de vraag van de klant is omgegaan.Contactinformatie
Beheerde ICT portfolioICT diensten
Beheerde leveringHet meten welke goederen, diensten en/of werken daadwerkelijk worden geleverd en waarvan de resultaten worden afgezet tegen de normering die in het inkoopcontract overeen is gekomen.Contractmanagement
Beheerde vastgoedadministratieDatamanagement
Beheerovereenkomst wooncoörperatieMedewerking oprichting wooncoöperatie
Bestek(Her)ontwikkelde eenheid
Betaalde factuurDe factuur van de crediteur van de woningcorporatie die betaalbaar is gesteld.Crediteurenbeheer
Betaalde periodieke VvE verplichtingenCrediteurenbeheer
Betaalde rente en leningenCrediteurenbeheer
BetalingsregelingDe regeling die contracttant met een betalingsachterstand met de woningcorporatie overeen is gekomen waarin afspraken zijn gemaakt over het aantal termijnen waarop de vorderingen alsnog door contractant zullen worden voldaan.Contactinformatie
Voorkomen/beperken betaalachterstand
Bevestiging verzoek geriefsverbeteringIndividuele verbetering eenheid
BevoorradingMagazijnbeheer
Bewaakte projectfinanciënGecoördineerd planmatig onderhoud
Bewonersbegeleiding optiepakket(ten) nieuwbouw/renovatieExclusief gebruiksrecht huureenheid
Bewonersbegeleiding tijdelijke bewoningExclusief gebruiksrecht huureenheid
Bouwkundig ontwerpArchitectuur diensten
CommunicatiebeleidFacetbeleid
CommunicatieplanBedrijfsvoeringsplan
Crediteurenbeheer VvEFinancieel VVE beheer
Debiteurenbeheer VvEFinancieel VVE beheer
Definitief ontwerp(Her)ontwikkelde eenheid
Doelgroep van huurbeleid 'geïdentificeerd'Prolongatie
Eenheid klaar voor verhuurDit is de eenheid die door de woningcorporatie gereed is gemaakt om (opnieuw) te gaan verhuren.Exclusief gebruiksrecht huureenheid
Erfpacht overeenkomstEigendom koopeenheid
Externe communicatieCommunicatie diensten
Financieel beleidFacetbeleid
Geactualiseerde inschrijvingDit betreft een inschrijving waarbij ten opzicht van een eerdere versie de 'woningzoekende' gewijzigde woonwensen of persoonlijke omstandigheden heeft kenbaar gemaakt en laten verwerken. Deze omstandigheden kunnen gevolgen hebben op de eerder opgebouwde rechten en zullen indien van toepassing daardoor worden geactualiseerd.Inschrijving 'woningzoekende'
Geactualiseerde vastgoedgegevensDit betreft de mutaties in de administratie van alle relevante vastgoedkenmerken die de woningcorporatie beheerd om zicht te hebben en te houden op de samenstelling en kwaliteit van de gehele vastgoedportefeuille en eventuele betrokkenheid van derden (zoals VVE's).Geregistreerd vastgoed
Geactualiseerde wensportefeuille (was Portefeuillevisie)Hierin beschrijft de woningcorporatie haar visie op het doorontwikkelen van haar vastgoedportefeuille en welke proposities zij wil toevoegen, uitbreiden, inkrimpen en/of afbouwenVisie
Geadministreerde crediteurCrediteurenbeheer
Geadministreerde servicecomponentEen (herhalende) betaalde dienst (zoals beschikbaarstellen van een recreatieruimte) of werk (zoals schoonmaakwerkzaamheden van een collectieve ruimte) die in rekening wordt gebracht bij de huurder/VVE.Financiële administratie
Verrekende service-/stookkosten
GebiedsvisieHierin beschrijft de woningcorporatie haar visie op de ontwikkelingen in een gebied (een woningmarktgebied een wijk of bijvoorbeeld een buurt) waarin de woningcorporatie actief is en welke bijdrage zij kan en wil leveren aan die ontwikkelingenVisie
Gecoördineerde ALVVvE bestuur
Geeffectueerde parameters periodieke huurverhogingProlongatie
Gefaciliteerde ALVAdministratief VVE beheer
GegadigdeDe gegadigde is de eerste kandidaat op de kandidatenlijst die overeenkomstig de bepalingen recht heeft om in aanmerking te komen voor de beschikbare eenheid. Indien de eerste kandidaat weigert of door de aanbieder om moverende redenen wordt geweigerd, wordt de eerste volgende geschikte kandidaat de gegadigde.Gematchte eenheid
Gemanaged inkoopcontractDe bewaking van de woningcorporatie dat de te leveren goederen, diensten en/of werrken conform de afgesloten inkoopovereenkomst daadwerkelijk worden geleverd en als dat niet (meer) klopt desgewenst worden bijgestuurd om dit doel alsnog te bereiken.Contractmanagement
Gepasseerde akte van leveringKadastrale diensten notaris
Primair
Gepasseerde akte van splitsingKadastrale diensten notaris
Geprenotificeerde contractantContractant waarvoor het (vermoeden of) een concrete aanleiding bekend is van een te verwachten achterstand bij de te verzenden factuurVoorkomen/beperken betaalachterstand
Geprolongeerde bedragen VvEFinancieel VVE beheer
Geprolongeerde huur en voorschottenProlongatie
Gepubliceerde eenheidDit is de eenheid (woning, bedrijfsruimte, garage, parkeerplaats enzovoorts) waarvan middels een publicatie (woningadvertentie) bekend is gemaakt is dat deze voor een nieuwe verhuring/verkoop beschikbaar komt/is gekomen en waarvoor belangstellenden hun belangstelling kunnen tonen.Gematchte eenheid
Gerealiseerde onderhoudsorderDit betreft de mijlpaal die bereikt is zodra alle onderhoudswerkzaamheden door de uitvoerder zijn gerealiseerd.Uitgevoerde onderhoudsorder
Geregistreerd verzoek klantContactinformatie
Geregistreerde klachtAfgehandelde klacht dienstverlening
Geregistreerde relatieRelatiemanagement
Gesaneerde eenheidAsbestsanering
Geselecteerde leverancierDe leverancier waarmee de woningcorporatie een inkoopcontract sluit voor het laten leveren van goederen, diensten en werken.Inkoopmanagement
Gevalideerde dataset tbv taxatierondeGetaxeerd vastgoed
Gewijzigd salarisPersonele diensten
Gewijzigde exploitatie eenheidGeadministreerde Assets-exploitatie
Gewijzigde functiePersonele diensten
Gewijzigde medewerkersgegevensPersonele diensten
Geïmplementeerd inkoopcontractHet met leverancier gesloten inkoopcontract dat geimplementeerd is binnen de woningcorporatie en waarvan de verantwoordelijkheden binnen de bedrijfsonderdelen van de woningcorporatie onderling duidelijk zijn belegd.Contractmanagement
Geïnformeerde bewonersCommunicatie diensten
Goedgekeurde 'over te nemen' ZAVZelf aangebrachte voorzieningen worden door de woningcorporatie 'automatisch' overgenomen indien de woningcorporatie de ZAV eerder heeft goedgekeurd en de huurovereenkomst met betreffende huurder wordt beeindigd.Individuele verbetering eenheid
HerhuisvestingsverklaringUrgentieverklaring herhuisvesting
HuismeesterdienstBetaalde diensten en/of werken die door huismeesters worden geleverd aan bewoners en die worden verrekend met de huurder/VVE.Leefbare woonomgeving
HuisstijlCommunicatie diensten
Huurdersbelang VVEvraagstukVertegenwoordiging in de VvE
Huurovereenkomst beëindigdDit is de huurovereenkomst die op initiatief van huurder of verhuurder (met inachtneming van de opzegtermijn) is ontbonden en daarmee het exclusief gebruiksrecht en daaruit voortkomende rechten voor huurder is komen te vervallen per datum waarop de huurovereenkomst is beeindigd.Exclusief gebruiksrecht huureenheid
ICT middelICT diensten
In control statementControl
In exploitatie genomen eenheidGeadministreerde Assets-exploitatie
IncassobeleidFacetbeleid
InformatiebeleidFacetbeleid
InformatieplanBedrijfsvoeringsplan
Ingekocht planmatig onderhoudTechnisch VVE beheer
Ingekocht reparatieonderhoudTechnisch VVE beheer
Ingekocht vastgoedonderhoudInkoopmanagement
Ingekochte en door te leveren servicecomponentNog uit te werkenIngekochte servicecomponenten
Ingestelde parameteres periodieke huurverhogingProlongatie
Inkomende betalingDe betaling van een debiteur van een openstaande vorderingDeurwaarderdiensten
Voorkomen/beperken betaalachterstand
InkoopbeleidFacetbeleid
InschrijvingDit is de registratie van een 'woningzoekende' (namens een (te vormen) huishouden)inclusief een specificatie van de 'woonwensen' waar de woningzoekende bepaalde rechten (zoals opgebouwde inschrijfduur) kan ontlenen om in aanmerking te kunnen komen voor een beschikbaar komende woning (garage, parkeerplaats enzovoorts).Inschrijving 'woningzoekende'
Inspectierapport asbestinventarisatieGeïnspecteerd vastgoed
Intentieverklaring ondersteunen wooncoörperatieMedewerking oprichting wooncoöperatie
Interne communicatieCommunicatie diensten
JaarbegrotingFinancieel plan
Jaarplanning projecten planmatig onderhoudDe jaarschijf onderhoud betreft de opsomming van beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden voor het eerstkomende kalenderjaar dat uit de vastgestelde meerjaren-onderhoudsbegroting is af te leiden en wordt als zodanig opnieuw vastgesteld.Onderhoudsplan
JaarrapportageControl
JaarrekeningVerantwoording
JaarverslagVerantwoording
Juridisch adviesJuridische diensten
Juridische uitspraak ingediend huurgeschilOnafhankelijk juridische toetsing huurrecht
KandidatenlijstDe lijst van belangstellenden die hun belangstelling voor een beschikbaar komende/gekomen eenheid hebben getoond en op basis van vooraf gepubliceerde bedrijfsregels de volgorde is/wordt bepaald.Gematchte eenheid
Klantbeoordeling geleverd product of dienstKlanttevredenheidstoets
KlantmonitorBenchmarkrapportage
KlantvisieHierin beschrijft de woningcorporatie de visie hoe zij de klant wil bedienen en welke ambities de woningcorporatie ten aanzien van klantbeleving wil realiseren.Visie
Kostenplaats vastgoedclusterFinanciële administratie
KwartaalrapportageControl
Ledenbestand VvEAdministratief VVE beheer
LeefbaarheidsplanSociaal beheerplan
LiquiditeitsmanagementTreasury
Logistieke dienstFacillitaire diensten
MaaltijdFacillitaire diensten
MaandrapportageControl
MarktmonitorBenchmarkrapportage
Meerjaren-onderhoudsplanHet meerjaren-onderhoudsplan betreft de opsomming van mogelijke en beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden om het vastgoed de gehele exploitatieperiode in conditie te houden en wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld.Onderhoudsplan
MeerjarenbegrotingFinancieel plan
Mutatieonderhoud technisch gereedDit betreft de mijlpaal die bereikt is zodra alle onderhoudswerkzaamheden (en verhuur/verkoop bevorderende maatregelen) technisch gereed zijn gemeld die nodig zijn om de eenheid verhuur-/verkoopklaar te maken.Gecoördineerd mutatieonderhoud
Nieuw ingekochte servicecomponent(en)Een servicecomponent waarvan de behoefte is ontstaan en waarvoor het akkoord van bewoners is verkregen om te kunnen gaan leveren en waarvoor een inkoopcontract is gesloten met een externe leverancier.Inkoopmanagement
Nieuwe verhuring verantwoordDit is de administratieve verantwoording door de woningcorporatie waarmee aangetoond wordt dat de nieuwe verhuring cornform vigerende wet- en regelgeving heeft plaatsgevonden.Exclusief gebruiksrecht huureenheid
Offerte geriefsverbetering / WMO eenheidIndividuele verbetering eenheid
OnderhoudFacillitaire diensten
OnderhoudsbegrotingTechnisch VVE beheer
OnderhoudsbeleidFacetbeleid
OndernemingsfinancieringTreasury
OntruimingDe ontruiming door de deurwaarder waarbij de huurder het exclusief gebruiksrecht wordt ontnomen en de eenheid beschikbaar komt om opnieuw te kunnen verhuren aan een andere huurder of (indien van toepassing) te kunnen verkopenDeurwaarderdiensten
Primair
Voorkomen/beperken betaalachterstand
Ontvankelijk verklaring ingediend huurgeschilOnafhankelijk juridische toetsing huurrecht
Opdracht uitvoering geriefsverbetering / WMOIndividuele verbetering eenheid
OpdrachtdocumentAssetmanagementsplan
Opgeheven overlastLeefbare woonomgeving
Opgelost incidentICT diensten
Opgerichte VvEAppartementsrecht
OpleverinspectieGeïnspecteerd vastgoed
Opleverinspectie terugkoopGeïnspecteerd vastgoed
Opnamerapport EPAGeïnspecteerd vastgoed
Organisatie-inrichtingsplanBedrijfsvoeringsplan
OrganisatieontwikkelingPersonele diensten
OrganisatievisieHierin beschrijft de woningcorporatie haar visie welk type van organisatie het beste past bij de beoogde opgave waar zij zichzelf gesteld ziet gegeven de actuele omstandigheden waarmee de woningcorporatie heeft te maken. Zo kan het outsourcen of juist het insources van specifieke bedrijfsfuncties een thema zijn.Visie
Overdrachtsbesluit(Her)ontwikkelde eenheid
Overdrachtsdossier deurwaarderHet dossier van de contracttant met een forse betalingsachtestand waarbij de woningcorporatie ondanks alle eigen middelen heeft moeten besluiten het dossier over te dragen aan de deurwaarderVoorkomen/beperken betaalachterstand
Overhandigde sleutelsDit zijn de sleutels van de huureenheid die aan huurder worden overgedragen zodra de huurder het exclusief gebruiksrecht van betreffende huureenheid heeft verkregen.Exclusief gebruiksrecht huureenheid
Parameters periodieke huurverhogingFacetbeleid
Participatie middelLeefbare woonomgeving
PersoneelsbeleidFacetbeleid
PersoneelsplanBedrijfsvoeringsplan
Planmatig onderhoud technisch gereedGecoördineerd planmatig onderhoud
Proces verbaal van ...Aannemer diensten
Project bewaking uitvoering geriefsverbetering / WMOIndividuele verbetering eenheid
Projectbesluit POGecoördineerd planmatig onderhoud
RechtsbijstandJuridische diensten
Rente- en valutamanagementTreasury
Reparatieonderhoud technisch gereedGecoördineerd reparatieonderhoud
Risico auditRisicomanagement
Risk control frameworkRisicomanagement
SchoonmaakFacillitaire diensten
ServicecomponentenbeleidFacetbeleid
Sociaal beleidFacetbeleid
Sociale begeleidingLeefbare woonomgeving
StartdocumentAssetmanagementsplan
Sturing op resultaatgerichte samenwerkingNog uit te werkenContractmanagement
TaxatierapportPrimair
Taxateur diensten
Terugkoopakte gepasseerdAppartementsrecht
Eigendom koopeenheid
Tijdige betalingInkomende betaling die door de debiteur binnen de getelde betalingstermijn is voldaanDebiteurenbeheer
Uit exploitatie genomen eenheidGeadministreerde Assets-exploitatie
Uitbetaling teveel betaalde voorschottenDit is het geldbedrag dat uitbetaald wordt aan de debiteur die recht heeft op ene uitbetaling op basis van de verrekening van de voorschotbedragen en het werkelijke verbruik.Debiteurenbeheer
Uitgevoerde eindinspectieDit betreft de inspectie (door of in opdracht van de woningcorporatie) van de eenheid waarin bepaald wordt welke eventuele noodzakelijk geachte onderhoudswerkzaamheden in rekening worden gebracht door de woningcorporatie op basis van de eerder gemaakte afspraken uit de voorinspectie.Geïnspecteerd vastgoed
Uitgevoerde inspectieGeïnspecteerd vastgoed
Uitgevoerde voorinspectieDit betreft de inspectie (door of in opdracht van de woningcorporatie) van de eenheid waarvan de huurovereenkomst is opgezegd, op basis waarvan besproken wordt hoe de eenheid door huurder wordt opgeleverd en welke eventuele noodzakelijk geachte onderhoudswerkzaamheden in rekening worden gebracht als huurder dit door de woningcorporatie laat uitvoeren.Geïnspecteerd vastgoed
Uitgevoerde wijziging (RFC)ICT diensten
Urgentieaanvraag woonruimtebemiddelingUrgentieverklaring woonruimtebemiddeling
UrgentieverklaringUrgentieverklaring woonruimtebemiddeling
Vastgestelde nieuwe servicecomponent(en)Een servicecomponent waarvan de behoefte is ontstaan en waarvoor het akkoord van bewoners is verkregen om te kunnen gaan leveren.Vastgestelde servicecomponenten
Vastgestelde parameters periodieke huurverhogingDit betreft de set van parameters per deelportefeuille met welk percentage de periodieke netto huurprijs wordt geïndexeerdFinancieel plan
Vastgestelde planning realisatie periodieke huurverhogingProlongatie
Vastgestelde vastgoedconditieGeïnspecteerd vastgoed
VastgoedbeleidFacetbeleid
VastgoedwaarderingDit betreft de waarde van het vastgoed (in bijvoorbeeld marktwaarde of leegwaarde) uitgedrukt in Euro's voor welk bedrag het vastgoed in de balans van de wonimgcorporatie opgenomen mag worden. De waarde is tevens het onderpand voor nieuwe leningen waardoor het waarderen van het vastgoed conform specifieke wet- en regelgeving tot stand moet komen.Getaxeerd vastgoed
Verbeterde datakwaliteitDatamanagement
VerhuurbeleidFacetbeleid
Verkocht vastgoedclusterAangekocht vastgoed
Verkoopakte gepasseerdAppartementsrecht
Eigendom koopeenheid
Verlengde inschrijvingDit betreft een inschrijving waarvan de einddatum - waarop het recht op inschrijving en daaruit voortkomende rechten komt te vervallen - is verlengd.Inschrijving 'woningzoekende'
Verrekende stookkosten VvEFinancieel VVE beheer
Verstuurde factuurDit is de specificatie van de factuur die naar de debiteur wordt verstuurd.Debiteurenbeheer
Verwerkt verlofPersonele diensten
Verwerkte betaalbatchCrediteurenbeheer
Verwerkte betalingDe (gedeeltelijke) betaling (a) door een debiteur van een eerder verstuurde factuur of betalingsregeling respectievelijk (b) betaling door de woningcorporatie aan crediteurDebiteurenbeheer
Financiële administratie
Verwerkte declaratiePersonele diensten
Verwerkte handmatige betalingCrediteurenbeheer
Verwerkte ziekmeldingPersonele diensten
VerzekeringenTreasury
Verzonden aanzeggingsbrief periodieke huurverhogingFacillitaire diensten
Voorbereidingsbesluit
Voorgestelde nieuwe servicecomponent(en)Een servicecomponent waarvan de behoefte is ontstaan om die te gaan leveren, maar (indien lopende exploitatie) waarvoor het akkoord van bewoners verkregen moet worden alvorens te kunnen gaan leveren.Vastgestelde servicecomponenten
Voorschotbedrag servicecomponentDit is het bedrag dat periodiek (doorgaans maandelijks) vooraf wordt betaald en waarvan periodiek (doorgaans jaarlijks) de hoogte wordt aangepast op basis van de verrekening en de verwachte prijsindex.Verrekende service-/stookkosten
VvE JaarbegrotingFinancieel VVE beheer
VvE JaarrekeningFinancieel VVE beheer
VvE administratieAdministratief VVE beheer
VvE participatie ALVVertegenwoordiging in de VvE
WMO aanvraagIndividuele verbetering eenheid
WerkkapitaalbeheerTreasury
WijkplanGebiedsplan
WoonvisieHierin beschrijft de woningcorporatie welke doelgroepen zij wil bedienen, welke veranderopgave dat met zich mee zal brengen gelet op de actuele ontwikkelingen en hoe de woningcorporatie daar op in wil spelen.Visie
dPiVerantwoording
dViVerantwoording


In Kennismodel

Het thema CORA bedrijfsservices past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA bedrijfsservices:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice is de zichtbare functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een stap in een werkproces. (ApplicationService) Applicatieservice Een bedrijfsobjectdomein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Bedrijfsobjectdomein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een bedrijfsservice realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak (VERA) Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel één dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Een risico is de kans op het optreden van een onzekere gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie en heeft invloed op het behalen van de organisatie-, afdelings- of procesdoelstellingen van de woningcorporatie. - Een risico beïnvloedt bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot afwijkingen van geplande resultaten. - Een risico wordt bepaald door oorza(a)k(en) en resulterend(e) gevolg(en). - Een risico heeft een kans van voorkomen en een impact (grootte van effect). (Assessment) Risico BusinessService Deelbedrijfsservice Een gegevensobjectdomein is een logisch samenhangende groepering van gegevensobjecten. (Grouping) Gegevensobjectdomein Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject (VERA) Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert. (BusinessRole) Leverende rol Een kritische risico-indicator is een indicator van de kans van optreden van een risico, de mogelijke schade bij optreden, of beide. (Value) Kritische risico- indicator Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Applicatiefunctie wordt altijd omschreven met een naamwoord van handeling. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. Bijvoorbeeld: onderhouden is dus onderhoud of verwerven is verwerving (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een stuurscenario is een keten van processen waar de woningcorporatie integraal op stuurt. (BusinessInteraction) Stuurscenario Een informatieobject is een verzameling aan elkaar gerelateerde gegevens die als eenheid wordt behandeld. (Representation) Informatieobject AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient AccessRelationship RW ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor AccessRelationship RW RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit AccessRelationship RW AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship voert uit AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship - W AggregationRelationship is opgebouwd uit AssociationRelationship heeft betrekkingop InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship verantwoordelijk voor AggregationRelationship clustert AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship gekoppeld aan RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship ServingRelationship bedient RealizationRelationship Realiseert AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 31-07-2023 10:06:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 31-07-2023 10:06:40 CEST
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   Logo CORA.png