CORA bedrijfsobjecten Vastgoed

Het domein Vastgoed heeft een directe relatie met de domeinen Energieprestatie, Onderhoud, Overeenkomsten en Projectontwikkeling:

Projectontwikkeling is het geheel van activiteiten die de woningcorporatie uitvoert of laat uitvoeren, van idee tot realisatie, die leiden tot een resultaat in vastgoed en/of wijkontwikkeling. (Grouping) Projectontwikkeling Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. (Grouping) Overeenkomsten Onderhoud zijn die inspanningen die worden verricht om het bezit van de woningcorporatie, of het bezit van derden waar een overeenkomst over is afgesloten, zowel op lange als korte termijn op peil te houden conform de gestelde kwaliteitseisen. (Grouping) Onderhoud Vastgoed is de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, evenals de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. (Grouping) Vastgoed Een relatie is een natuurlijk persoon, rechtspersoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie. Synoniem voor een relatie: een stakeholder. (Grouping) Relaties Grouping Energieprestatie AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 04-03-2022 22:56:15 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 04-03-2022 22:56:15 CET
   
   

   
   

   Dit bedrijfsobjectendomein is in CORA het meest ver uitgewerkt:

ArchiMateNote WOZ registratie BusinessObject WOZ object ArchiMateNote Energie Prestatie Advies BusinessObject Energielabel BusinessObject BENG-Index Grouping Fysieke wereld Een gebouw is een in de werkelijkheid fysiek begrensd bouwwerk. (BusinessObject) Gebouw Een bouwdeel is een aggregatie van bouwkundig element (BusinessObject) Bouwdeel Een pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en die betreedbaar en afsluitbaar is. (BusinessObject) Pand Een bouwkundig element is een constructie of een deel daarvan die wordt onderscheiden om te onderhouden. (BusinessObject) Bouwkundig element Opstal is het gebouwde object dat op een perceel of verzameling van percelen is gebouwd. (BusinessObject) Opstal Grouping Bestuurlijke wereld Zelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders. (BusinessObject) Gemeente ArchiMateNote Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig. Aan ieder object is minimaal één adres gekoppeld. Daarnaast zijn nevenadressen mogelijk. Aan panden zonder verblijfsobject (zoals bijvoorbeeld onzelfstandige bijgebouwen) wordt geen adres toegekend. (BusinessObject) BAG_Ligplaats De kleinste, bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief, zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. (BusinessObject) BAG_Pand Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte. (BusinessObject) BAG_Standplaats De kleinste, binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte, eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is. (BusinessObject) BAG_Verblijfsobject BusinessObject BAG_Woonplaats ArchiMateNote Kadaster BusinessObject Kadestraal object Grouping Administratief Een te onderhouden eenheid (TOE) is een groepering van bouwdelen die binnen een onderhoudsplanning worden onderscheiden. (BusinessObject) Te onderhouden eenheid (TOE) Een complex / cluster is een groepering van administratieve eenheden (VHE's, TOE's, VKBE’s of VKE's) die om administratieve redenen of andere bedrijfsmatige redenen onderscheiden worden, waardoor gelijke vorm van onderhoud, sturing en beleid mogelijk is. (BusinessObject) Complex / Cluster Een administratieve eenheid is de eenheid in de administratie van woningcrporaties die ten behoeve van de exploitatie als zodanig wordt onderscheiden. Een administratieve eenheid kan bijvoorbeeld een woning zijn, maar ook een stuk grond, een gebouw of zelfs een verzameling van gebouwen. Om die reden zegt het tellen van het aantal eenheden niet zoveel. Daarvoor zijn de bedrijfsregels essentieel om toe te passen, Zie hiervoor de methodiek van prestatie-indicatoren . (BusinessObject) Administratieve eenheid Een Verhuurbare Eenheid (VHE) is een eenheid die individueel verhuurbaar is. Verhuurbaar komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verhuurbare eenheid (VHE) Het aantal opvangplaatsen (bedden of kamers) in een huis voor maatschappelijke opvang. (BusinessObject) Opvangplaatsen t.b.v. maatschappelijke opvang Het aantal verhuurbare eenheden (kamers) in een verzorgingstehuis voor ouderenhuisvesting (BusinessObject) Bedden in verzorgingstehuizen Een verkoopbare eenheid (VKBE) is een eenheid die individueel verkoopbaar is. Verkoopbaar komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verkoopbare eenheid (VKBE) Een verkochte eenheid (VKE) is een eenheid die in het verleden door de woningcorporatie is verkocht en die in de administratie behouden blijft vanwege een terugkoopregeling of andere bepaling waardoor de woningcorporatie in de toekomst mogelijk nog een handeling zal moeten verrichten in het kader van de verkoop die heeft plaatsgevonden. Verkocht komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verkochte eenheid (VKE) Grouping Gebruikersfunctie Een eenheid is het kleinste, afgebakende stuk vastgoed of benoemd terrein met een gebruiksfunctie dat wordt verhuurd, verkocht en/of onderhouden of verkocht is. (BusinessObject) Eenheid Een onzelfstandige eenheid is een eenheid geschikt voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve gebruiksdoeleinden die ontsloten wordt via een eigen, mogelijk afsluitbare, toegang vanuit een verblijfsobject. (BusinessObject) Onzelfstandige eenheid Een verblijfsobject is een adresseerbare eenheid geschikt voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve gebruiksdoeleinden (gebruiksfunctie) die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte. Ten opzichte van de BAG kunnen meerdere administratieve eenheden één BAG-Verblijsobject vormen (bijvoorbeeld onzelfstandige eenheden die tezamen ook het adres delen). Omgekeerd, kunnen meerdere BAG_Verblijfsobject gezamenlijk één administratieve eenheid van de woningcorporatie vormen (bijvoorbeeld als een woongebouw één administratieve eenheid vormt en het dagelijks beheer door een collega woningcorporatie wordt uitgevoerd). (BusinessObject) Verblijfsobject Een woning is een type verblijfsobject bedoeld om in te wonen. (BusinessObject) Woning Een bedrijfsruimte is een type verblijfsobject bedoeld om een bedrijf in te vestigen (BusinessObject) Bedrijfsruimte Een garagebox is een overige gebouwd object of een verblijfsobject met de primaire functie parkeren van een voertuig. (BusinessObject) Garagebox Een parkeergarage is een overig gebouwd object of verblijfsobject met de primaire functie parkeren van meerdere voertuigen. (BusinessObject) Parkeergarage BusinessObject ... Een overig gebouwd object is een eenheid met een bepaald gebruiksdoel zijnde niet verblijven dat onderdeel is van een pand. Denk ook aan bijvoorbeeld trapportieken of liftschachten. (BusinessObject) Overig gebouwd object Een bevestigingsplaats is een onderdeel van een pand waaraan of waarop een object gemonteerd kan worden door een derde. (BusinessObject) Bevestigingsplaats Een vrijstaande berging is een overig gebouwd object voor opslag dat niet is aangebouwd aan andere eenheden. (BusinessObject) Vrijstaande berging Een garagebox is een overige gebouwd object of een verblijfsobject met de primaire functie parkeren van een voertuig. (BusinessObject) Garagebox Een parkeergarage is een overig gebouwd object of verblijfsobject met de primaire functie parkeren van meerdere voertuigen. (BusinessObject) Parkeergarage BusinessObject ... Een benoemd terrein is een eenheid met een bepaald gebruiksdoel en niet pandgerelateerd. (BusinessObject) Benoemd terrein Tuin is een benoemd terrein zijnde een stukje grond of soms een Overig gebouwd object op een dak van een gebouw voor recreatief gebruik dat als zodanig is aangewezen. (BusinessObject) Tuin Een standplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan (benoemd terrein) dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte. (BusinessObject) Standplaats Perceel of cluster van percelen langer dan 10 jaar in eigendom zonder dat daar een (woning)bouwbestemming op rust (BusinessObject) Grond Een ligplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of gedeelte daarvan (benoemd terrein) die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig. (BusinessObject) Ligplaats Een perceel is een grond waarvan de afbakening en het eigenaarschap in het kadaster is geregisteerd. Percelen kunnen kadestraal worden gesplitst/samengevoegd waardoor nieuwe kleinere/grotere percelen ontstaan. (BusinessObject) Perceel Een parkeerplaats is een benoemd terrein, een afgebakend vloerdeel van een overig gebouwd object zijnde een niet-afsluitbare parkeergarage met de functie parkeren of een afgebakend vloerdeel van een verblijfsobject zijnde een afsluitbare parkeergarage met de functie parkeren. (BusinessObject) Parkeerplaats BusinessObject ... Een parkeerplaats is een benoemd terrein, een afgebakend vloerdeel van een overig gebouwd object zijnde een niet-afsluitbare parkeergarage met de functie parkeren of een afgebakend vloerdeel van een verblijfsobject zijnde een afsluitbare parkeergarage met de functie parkeren. (BusinessObject) Parkeerplaats Grouping Geografische wereld Deel van het gebied van een gemeente, waarop huizen zijn gebouwd, als eenheid beschouwd door die gemeente, voorzien van een naam die kan afwijken van de naam van die gemeente. (BusinessObject) Woonplaats Een wijk is een geografisch deel binnen de bebouwde kom van een gemeente of deelgemeente waarvan de begrenzing algemeen aanvaard is. (BusinessObject) Wijk De indeling is door de PTT vastgesteld middels een numerieke aanduiding in vier cijfers (BusinessObject) Postcodegebied 4 cijfers Een buurt is een deel van een wijk dat door haar bewoners als een bij elkaar horend geheel wordt ervaren. (BusinessObject) Buurt ArchiMateNote Woningwaarderingsstelsel BusinessObject WWS punten AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Een gebouw bestaat uit één of meer panden. (AggregationRelationship) AggregationRelationship Een bouwdeel kan een relatie hebben met een pand een gebouw of een TOE (AssociationRelationship) Een bouwdeel is een aggregatie van bouwkundig element (AggregationRelationship) AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship 1:1 AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship Ten opzichte van de BAG kunnen meerdere administratieve eenheden één BAG-Verblijsobject vormen (bijvoorbeeld onzelfstandige eenheden die tezamen ook het adres delen). Omgekeerd, kunnen meerdere BAG_Verblijfsobject gezamenlijk één administratieve eenheid van de woningcorporatie vormen (bijvoorbeeld als een woongebouw één administratieve eenheid vormt en het dagelijks beheer door een collega woningcorporatie wordt uitgevoerd). (AssociationRelationship) n:n AssociationRelationship 1:1 AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship 1:1 AssociationRelationship 1:1 SpecializationRelationship Een woonplaats kan een of meer wijken hebben (AggregationRelationship) Een woonplaats kan een of meer postcodegebieden hebben (AggregationRelationship) AssociationRelationship 1:1 Een wijk bestaat uit één of meer buurten. (AggregationRelationship) AggregationRelationship Een benoemd terrein bevindt zich in een buurt. (AggregationRelationship) AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 08-03-2022 06:23:48 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 08-03-2022 06:23:48 CET
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   


Bekijk deze figuur met dynamische legenda's van de concepttypes uit het CORA kennismodel, en andere kenmerken.

Verder kun je kijken in het VERA domein Vastgoed.

Zakelijk recht

Op vastgoed is zakelijk recht van toepassing. Dit onderdeel gaan we verder uitwerken omdat we nu al zien dat diverse woningcorporaties onvoldoende scherp hebben welke zakelijke rechten zij hebben en de gevolgen die dat kan hebben bij een 'ondoordachte' splitsing en/of uitponding van vastgoed. We putten hier uit het conceptueel model IMKAD:

Informatiemodel Kadaster kern Informatiemodel Kadaster zonder stukdeel
Model IMKAD.png LI IMKAD.png
Overview Onroerende zaken Overview KadastraalObject Overview Recht
Onroerende zaak.png Kadastraal object.png Recht.png
Informatiemodel Kadaster alleen stukdeel Overview Stuk Overview Persoon
Stukdeel.png Stuk.png Persoon.png

IMVG informatiemodel.png

Alfabetisch overzicht van CORA bedrijfsobjecten domein Vastgoed

Kopieren 2.jpg

Helaas is downloaden niet mogelijk, maar je kunt door de regels van onderstaande tabel te selecteren ze heel eenvoudig naar excel kopiëren.


Heb jij een (verbeter)suggestie voor een (ontbrekende) beschrijving, mail je suggestie naar info@corponet.nl.

BedrijfsobjectBeschrijvingGroepeert ...Is een specialisatie van ...Heeft relatie met ...
Administratieve eenheidEen administratieve eenheid is de eenheid in de administratie van woningcrporaties die ten behoeve van de exploitatie als zodanig wordt onderscheiden. Een administratieve eenheid kan bijvoorbeeld een woning zijn, maar ook een stuk grond, een gebouw of zelfs een verzameling van gebouwen. Om die reden zegt het tellen van het aantal eenheden niet zoveel. Daarvoor zijn de bedrijfsregels essentieel om toe te passen, Zie hiervoor de methodiek van prestatie-indicatoren .B. Taxatiewaarde eenheden
BAG_Verblijfsobject
Eenheid
Administratieve eenheid (contracteenheid)Een administratieve eenheid is de eenheid in de administratie van woningcorporaties die ten behoeve van de exploitatie als zodanig wordt onderscheiden. Een administratieve eenheid kan bijvoorbeeld een woning zijn, maar ook een stuk grond, een gebouw of zelfs een verzameling van gebouwen. Om die reden zegt het tellen van het aantal eenheden niet zoveel. Daarvoor zijn de bedrijfsregels essentieel om toe te passen, Zie hiervoor de methodiek van prestatie-indicatoren .Kadaster_PerceelGebruikseenheid
BAG_LigplaatsEen door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig. Aan ieder object is minimaal één adres gekoppeld. Daarnaast zijn nevenadressen mogelijk. Aan panden zonder verblijfsobject (zoals bijvoorbeeld onzelfstandige bijgebouwen) wordt geen adres toegekend.Vastgoed
BAG_PandDe kleinste, bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief, zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.Vastgoed
BAG_StandplaatsEen door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.
BAG_VerblijfsobjectDe kleinste, binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte, eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.
BAG_Woonplaats
BENG-IndexEnergielabel
Bedden in verzorgingstehuizenHet aantal verhuurbare eenheden (kamers) in een verzorgingstehuis voor ouderenhuisvestingVerhuurbare eenheid (VHE)
BedrijfsruimteEen bedrijfsruimte is een type verblijfsobject bedoeld om een bedrijf in te vestigenVerblijfsobject
Benoemd terreinEen benoemd terrein is een eenheid met een bepaald gebruiksdoel en niet pandgerelateerd.
BevestigingsplaatsEen bevestigingsplaats is een onderdeel van een pand waaraan of waarop een object gemonteerd kan worden door een derde.Overig gebouwd object
BouwdeelEen bouwdeel is een aggregatie van bouwkundig elementBouwkundig elementTe onderhouden eenheid (TOE)
Bouwkundig elementEen bouwkundig element is een constructie of een deel daarvan die wordt onderscheiden om te onderhouden.
BuurtEen buurt is een deel van een wijk dat door haar bewoners als een bij elkaar horend geheel wordt ervaren.Benoemd terrein
Gebouw
Complex / ClusterEen complex / cluster is een groepering van administratieve eenheden (VHE's, TOE's, VKBE’s of VKE's) die om administratieve redenen of andere bedrijfsmatige redenen onderscheiden worden, waardoor gelijke vorm van onderhoud, sturing en beleid mogelijk is.Administratieve eenheid
Te onderhouden eenheid (TOE)
EenheidEen eenheid is het kleinste, afgebakende stuk vastgoed of benoemd terrein met een gebruiksfunctie dat wordt verhuurd, verkocht en/of onderhouden of verkocht is.Benoemd terrein
Onzelfstandige eenheid
Overig gebouwd object
Parkeerplaats
Verblijfsobject
Pand
EnergielabelEenheid
Vastgoed
GarageboxEen garagebox is een overige gebouwd object of een verblijfsobject met de primaire functie parkeren van een voertuig.Overig gebouwd object
Verblijfsobject
GebouwEen gebouw is een in de werkelijkheid fysiek begrensd bouwwerk.Bouwdeel
Pand
GebruikseenheidEen gebruikseenheid is het kleinste, afgebakende stuk vastgoed of benoemd terrein met een gebruiksfunctie dat wordt verhuurd, verkocht en/of onderhouden of verkocht is.
GemeenteZelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders.WoonplaatsRechtspersoon
GrondPerceel of cluster van percelen langer dan 10 jaar in eigendom zonder dat daar een (woning)bouwbestemming op rustBenoemd terrein
Kadestraal objectEenheid
LigplaatsEen ligplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of gedeelte daarvan (benoemd terrein) die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.Benoemd terreinBAG_Ligplaats
Onzelfstandige eenheidEen onzelfstandige eenheid is een eenheid geschikt voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve gebruiksdoeleinden die ontsloten wordt via een eigen, mogelijk afsluitbare, toegang vanuit een verblijfsobject.
OpstalOpstal is het gebouwde object dat op een perceel of verzameling van percelen is gebouwd.Overig gebouwd object
Pand
Verblijfsobject
Opvangplaatsen t.b.v. maatschappelijke opvangHet aantal opvangplaatsen (bedden of kamers) in een huis voor maatschappelijke opvang.Verhuurbare eenheid (VHE)
Overig gebouwd objectEen overig gebouwd object is een eenheid met een bepaald gebruiksdoel zijnde niet verblijven dat onderdeel is van een pand. Denk ook aan bijvoorbeeld trapportieken of liftschachten.
PandEen pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en die betreedbaar en afsluitbaar is.Bouwdeel
Overig gebouwd object
Verblijfsobject
BAG_Pand
ParkeergarageEen parkeergarage is een overig gebouwd object of verblijfsobject met de primaire functie parkeren van meerdere voertuigen.ParkeerplaatsOverig gebouwd object
Verblijfsobject
ParkeerplaatsEen parkeerplaats is een benoemd terrein, een afgebakend vloerdeel van een overig gebouwd object zijnde een niet-afsluitbare parkeergarage met de functie parkeren of een afgebakend vloerdeel van een verblijfsobject zijnde een afsluitbare parkeergarage met de functie parkeren.Benoemd terrein
Overig gebouwd object
PerceelEen perceel is een grond waarvan de afbakening en het eigenaarschap in het kadaster is geregisteerd. Percelen kunnen kadestraal worden gesplitst/samengevoegd waardoor nieuwe kleinere/grotere percelen ontstaan.Kadestraal objectBenoemd terrein
Postcodegebied 4 cijfersDe indeling is door de PTT vastgesteld middels een numerieke aanduiding in vier cijfersBuurt
StandplaatsEen standplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan (benoemd terrein) dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.Benoemd terreinBAG_Standplaats
Te onderhouden eenheid (TOE)Een te onderhouden eenheid (TOE) is een groepering van bouwdelen die binnen een onderhoudsplanning worden onderscheiden.Administratieve eenheidOnderhoudstaak
TuinTuin is een benoemd terrein zijnde een stukje grond of soms een Overig gebouwd object op een dak van een gebouw voor recreatief gebruik dat als zodanig is aangewezen.Benoemd terrein
VastgoedeenheidDe fysieke verschijningsvorm van grond (en daarmee verbonden opstal) dat als onroerende zaak in het kadaster aangemerkt wordt.Onroerende zaak
VerblijfsobjectEen verblijfsobject is een adresseerbare eenheid geschikt voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve gebruiksdoeleinden (gebruiksfunctie) die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte. Ten opzichte van de BAG kunnen meerdere administratieve eenheden één BAG-Verblijsobject vormen (bijvoorbeeld onzelfstandige eenheden die tezamen ook het adres delen). Omgekeerd, kunnen meerdere BAG_Verblijfsobject gezamenlijk één administratieve eenheid van de woningcorporatie vormen (bijvoorbeeld als een woongebouw één administratieve eenheid vormt en het dagelijks beheer door een collega woningcorporatie wordt uitgevoerd).Onzelfstandige eenheidBAG_Verblijfsobject
Verhuurbare eenheid (VHE)Een Verhuurbare Eenheid (VHE) is een eenheid die individueel verhuurbaar is. Verhuurbaar komt voort uit 'exploitatie'Administratieve eenheidA. Aankoopkosten teruggekochte eenheden
A. Aantal teruggekochte eenheden
Verkochte eenheid (VKE)Een verkochte eenheid (VKE) is een eenheid die in het verleden door de woningcorporatie is verkocht en die in de administratie behouden blijft vanwege een terugkoopregeling of andere bepaling waardoor de woningcorporatie in de toekomst mogelijk nog een handeling zal moeten verrichten in het kader van de verkoop die heeft plaatsgevonden. Verkocht komt voort uit 'exploitatie'Kadestraal objectAdministratieve eenheidA. Aantal verkochte eenheden
A. Opbrengst verkochte eenheden
A. Resultaat verkochte eenheden
B. Verkoopkosten verkochte eenheden
B. WOZ-waarde verkochte eenheden
C. Waarde activa verkochte eenheden
Verkoopbare eenheid (VKBE)Een verkoopbare eenheid (VKBE) is een eenheid die individueel verkoopbaar is. Verkoopbaar komt voort uit 'exploitatie'Kadestraal objectAdministratieve eenheidA. Aankoopkosten teruggekochte eenheden
A. Aantal teruggekochte eenheden
Vrijstaande bergingEen vrijstaande berging is een overig gebouwd object voor opslag dat niet is aangebouwd aan andere eenheden.Overig gebouwd object
WOZ objectEenheid
Vastgoed
WWS puntenEnergielabel
Verhuurbare eenheid (VHE)
WijkEen wijk is een geografisch deel binnen de bebouwde kom van een gemeente of deelgemeente waarvan de begrenzing algemeen aanvaard is.Buurt
Postcodegebied 4 cijfers
WoningEen woning is een type verblijfsobject bedoeld om in te wonen.Verblijfsobject
WoonplaatsDeel van het gebied van een gemeente, waarop huizen zijn gebouwd, als eenheid beschouwd door die gemeente, voorzien van een naam die kan afwijken van de naam van die gemeente.Postcodegebied 4 cijfers
Wijk
BAG_WoonplaatsIn Kennismodel

Het thema CORA bedrijfsobjecten Vastgoed past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA bedrijfsobjecten Vastgoed:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice is de zichtbare functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een stap in een werkproces. (ApplicationService) Applicatieservice Een bedrijfsobjecten-domein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Bedrijfsobjecten-domein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een bedrijfsservice realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak (VERA) Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel één dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Een risico is de kans op het optreden van een onzekere gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie en heeft invloed op het behalen van de organisatie-, afdelings- of procesdoelstellingen van de woningcorporatie. - Een risico beïnvloedt bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot afwijkingen van geplande resultaten. - Een risico wordt bepaald door oorza(a)k(en) en resulterend(e) gevolg(en). - Een risico heeft een kans van voorkomen en een impact (grootte van effect). (Assessment) Risico BusinessService Deelbedrijfsservice Een gegevensobjecten-domein is een logisch samenhangende groepering van gegevensobjecten. (Grouping) Gegevensobjecten- domein Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject (VERA) Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert. (BusinessRole) Leverende rol Een kritische risico-indicator is een indicator van de kans van optreden van een risico, de mogelijke schade bij optreden, of beide. (Value) Kritische risico- indicator Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Applicatiefunctie wordt altijd omschreven met een naamwoord van handeling. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. Bijvoorbeeld: onderhouden is dus onderhoud of verwerven is verwerving (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een stuurscenario is een keten van processen waar de woningcorporatie integraal op stuurt. (BusinessInteraction) Stuurscenario Een informatieobject is een verzameling aan elkaar gerelateerde gegevens die als eenheid wordt behandeld. (Representation) Informatieobject AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient AccessRelationship RW ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor AccessRelationship RW RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit AccessRelationship RW AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship voert uit AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship W AggregationRelationship is opgebouwd uit AssociationRelationship heeft betrekking op InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship verantwoordelijk voor AggregationRelationship clustert AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship gekoppeld aan RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship ServingRelationship bedient RealizationRelationship Realiseert AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 04-03-2022 16:37:04 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 04-03-2022 16:37:04 CET
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   Logo CORA.png