CORA bedrijfsobjecten Vastgoed

Het domein Vastgoed heeft een directe relatie met de domeinen Adres (BAG), Dossier, Energieprestatie, Financiën, 'Handelsregister (HR)', Kadaster (BRK), Onderhoud, Organisatie, Overeenkomsten, Projectontwikkeling, Publicaties, Relaties[1], Topografie, 'Waarde onroerende zaken (WOZ)' en Woningwaardering:

Projectontwikkeling is het geheel van activiteiten die de woningcorporatie uitvoert of laat uitvoeren, van idee tot realisatie, die leiden tot een resultaat in vastgoed en/of wijkontwikkeling. (Grouping) Projectontwikkeling CORA domein Projectontwikkeling (ArchiMateView) CORA domein Projectontwikkeling Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. (Grouping) Overeenkomsten CORA domein Overeenkomsten (ArchiMateView) CORA domein Overeenkomsten Onderhoud zijn die inspanningen die worden verricht om het bezit van de woningcorporatie, of het bezit van derden waar een overeenkomst over is afgesloten, zowel op lange als korte termijn op peil te houden conform de gestelde kwaliteitseisen. (Grouping) Onderhoud CORA domein Onderhoud (ArchiMateView) CORA domein Onderhoud Vastgoed is de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, evenals de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. (Grouping) Vastgoed CORA domein Vastgoed (ArchiMateView) CORA domein Vastgoed Een relatie is een persoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie. Synoniem voor een relatie: een stakeholder. (Grouping) Relaties CORA domein Relaties (ArchiMateView) CORA domein Relaties Grouping Energieprestatie CORA domein Energieprestatie (ArchiMateView) CORA domein Energieprestatie Grouping Kadaster (BRK) CORA domein Kadaster (BRK) (ArchiMateView) CORA domein Kadaster (BRK) Grouping Adres (BAG) CORA domein Adres (BAG) (ArchiMateView) CORA domein Adres (BAG) Grouping Financiën CORA domein Financiën (ArchiMateView) CORA domein Financiën Grouping Woningwaardering CORA domein Woningwaardering (ArchiMateView) CORA domein Woningwaardering Grouping Topografie CORA domein Topografie (ArchiMateView) CORA domein Topografie Grouping Inkomen (BRI) Grouping Handelsregister (HR) Grouping Basis registratie personen (BRP) Grouping Waarde onroerende zaken (WOZ) Grouping Akte (BRK) Matching is waarbij vraag en aanbod met digitale ondersteuning wordt gereguleerd. (Grouping) Matching CORA domein Matching (ArchiMateView) CORA domein Matching Publicaties zijn informatieitems die met een specifiek doel wereldkundig worden gemaakt m (Grouping) Publicaties CORA domein Publicaties (ArchiMateView) CORA domein Publicaties ArchiMateNote De domeinen waar tussen haakjes de afkorting van de domeinnaam wordt vermeld, worden niet door CORA gemodelleerd. Van deze domeinen uit het Stelsel van Basisregistraties zijn slechts de voor CORA relevante delen ongewijzigd overgenomen. Grouping Dossier CORA domein Dossier (ArchiMateView) CORA domein Dossier Grouping Gebeurtenissen AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship indien gesplitst vastgoed AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 19-04-2023 14:41:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 14:41:38 CEST
   
   
   
   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   Ter review

Het domein Vastgoed is een uitsnede van het CORA bedrijfsobjectenmodel (meer uitleg onder de figuur):

Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
Toon diagram op ware grootte - van daaruit is de plaat ook op te slaan met [CTRL+S]
Grouping Stelsel van Basisregistraties ArchiMateNote Kadaster (BRK) Een perceel is een begrensd deel van het Nederlands grondgebied dat kadastraal geïdentificeerd is en met kadastrale grenzen begrensd is Toelichting: In de BRK is een kadastraal perceel een specialisatie van een onroerende zaak. Percelen worden cartografisch gerepresenteerd door een tweedimensionale vlakbegrenzing. Tussen alle kadastrale percelen in Nederland geldt een topologische relatie (opdelende vlakstructuur), d.w.z. dat naburige perceelsvlakken naadloos moeten aansluiten en elkaar niet mogen overlappen. (BusinessObject) Kadaster_Perceel Een Appartementsrecht is een aandeel in goederen die in een splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Toelichting: Kadastrale aanduiding authentiek volgens de BRK Plaatselijke aanduiding (adres) authentiek volgens de BAG. Ovberige gegevens zijn niet authentiek, maar wel basisgegeven. (BusinessObject) Appartementsrecht Een onroerende zaak is de grond, de niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. Een onroerende zaak wordt aangeduid met een kadastrale aanduiding, dit is een unieke aanduiding die door het Kadaster wordt vastgesteld. Toelichting: Veralgemenisering van specifiekere onroerende zaken, Perceel, Appartementsrecht en Leidingnetwerk. (BusinessObject) Onroerende zaak Een appartementsrechtsplitsing is het in appartementsrechten gesplitste Zakelijk recht van 1 of meer kadastrale objecten. Toelichting: Door splitsing wordt het zakelijk recht van 1 of meer kadastrale objecten getransformeerd in nieuwe zakelijke rechten, waarbij het gesplitste zakelijk recht zelf tenietgaat. Na splitsing zijn de appartementsrechten in de BRK zelfstandige kadastrale objecten geworden, terwijl als keerzijde de zakelijke rechten die in de splitsing betrokken zijn, niet meer vatbaar zijn voor overdracht, ed. Het eigendom van de appartementsrechten is in de BRK na splitsing tename van de betrokken gerechtigden gesteld. De appartementsrechten ontstaan door het opmaken van de authentieke notariële akte van splitsing inclusief reglement en splitsingtekening en door inschrijving van deze akte in de openbare registers van het Kadaster. De splitsingstekening en de akte duiden de gedeelten van het gebouw aan die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Alle appartementseigenaren zijn verplicht lid van de vereniging van eigenaren (VvE). Een vereniging van eigenaren is een vereniging met als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren, en de statuten van de vereniging (art 112 BW Boek 5). Deze rechtspersoon VvE is niet de rechthebbende van de gesplitste zakelijke rechten of de afzonderlijke appartementsrechten. Alle appartementseigenaren zijn gezamenlijk eigenaar van het geheel en vormen de gemeenschap van appartementseigenaren. Een Appartementsrechtsplitsing betreft een hoofdsplitsing, een ondersplitsing of een splitsing afkoop erfpacht: - Hoofdsplitsing: Ingeval het het gesplitste zakelijk recht van een of meer percelen betreft spreken we van een hoofdsplitsing - Ondersplitsing: Na de hoofdsplitsing kan een zakelijk recht van een appartementsrecht zijn ondergesplitst in nieuwe appartementsrechten. - Splitsing afkoop erfpacht: In uitzonderlijke gevallen is na splitsing van de erfpacht van een perceel ook de eigendom aan de splitsing toegevoegd. (BusinessObject) Appartementsrecht- Splitsing Grouping Stelsel van Basisregistraties ArchiMateNote Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) De onroerende zaak waarvan op grond van de Wet WOZ de waarde moet worden bepaald en vastgesteld. Toelichting: Dit objecttype komt voort uit de objectafbakeningsvoorschriften van artikel 16 van de Wet WOZ. (BusinessObject) WOZ object ArchiMateNote Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) ArchiMateNote Adresseerbaar De kleinste, binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte, eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is. Toelichting BRK: Het begrip verblijfsobject is onderdeel van de BAG en niet van de BRK, maar kan wanneer een adres gekoppeld is aan de BAG, in producten van BRK worden meegeleverd. (BusinessObject) BAG_Verblijfsobject Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte. Toelichting BRK: Het begrip standplaats is onderdeel van de BAG en niet van de BRK, maar kan wanneer een adres gekoppeld is aan de BAG, in producten worden meegeleverd. (BusinessObject) BAG_Standplaats Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig. Aan ieder object is minimaal één adres gekoppeld. Daarnaast zijn nevenadressen mogelijk. Aan panden zonder verblijfsobject (zoals bijvoorbeeld onzelfstandige bijgebouwen) wordt geen adres toegekend. Toelichting BRK: Het begrip ligplaats is onderdeel van de BAG en niet van de BRK, maar kan wanneer een adres gekoppeld is aan de BAG, in producten worden meegeleverd. (BusinessObject) BAG_Ligplaats De kleinste, bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief, zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. (BusinessObject) BAG_Pand Grouping Sectorregistratie ArchiMateNote Registratie van Energielabels Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A++++ (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. Het energielabel geeft aan hoe goed een woning is geïsoleerd en hoe zuinig de installaties zijn. Toelichting: Het energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van: - Woningbouw, zoals woningen en appartementen - Utiliteitsbouw, zoals kantoorgebouwen, gebouwen voor gezondheidszorg en overheidsgebouwen. (BusinessObject) Energielabel Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. (Grouping) Overeenkomsten Een huurovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie tot wederopzegging, het recht aan één huurder (klant) geeft om één of meer verhuureenheden te gebruiken en waarmee een huurder zich verplicht tot een (periodieke) betaling. (BusinessObject) Huurovereenkomst Een koopovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie zich verplicht het eigendomsrecht van een of meer verhuureenheden binnen een overeengekomen periode over te dragen aan een koper (klant) en waarmee de koper zich verplicht tot een betaling van een overeengekomen prijs. (BusinessObject) Koopovereenkomst Een VVE-beheerovereenkomst is een type overeenkomst waarin - tegen een vergoeding - de uitvoering van ten minste het administratief beheer van de VVE overeen wordt gekomen. Aanvullend kan ook het financieel beheer en daarop aanvullend het technisch beheer van de VVE worden geleverd. (BusinessObject) VVE- beheerovereenkomst Grouping Topografie Grouping Geografische wereld Een buurt is een deel van een wijk dat door haar bewoners als een bij elkaar horend geheel wordt ervaren. (BusinessObject) Buurt Vastgoed is de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, evenals de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. (Grouping) Vastgoed Grouping Administratief Een complex / cluster is een groepering van administratieve eenheden (VHE's, TOE's, VKBE’s of VKE's) die om administratieve redenen of andere bedrijfsmatige redenen onderscheiden worden, waardoor gelijke vorm van onderhoud, sturing en beleid mogelijk is. (BusinessObject) Complex / Cluster Een administratieve eenheid is de eenheid in de administratie van woningcorporaties die ten behoeve van de exploitatie als zodanig wordt onderscheiden. Een administratieve eenheid kan bijvoorbeeld een woning zijn, maar ook een stuk grond, een gebouw of zelfs een verzameling van gebouwen. Om die reden zegt het tellen van het aantal eenheden niet zoveel. Daarvoor zijn de bedrijfsregels essentieel om toe te passen, Zie hiervoor de methodiek van prestatie-indicatoren . Synoniem: contracteenheid (BusinessObject) Administratieve eenheid Een verkoopbare eenheid (VKBE) is een eenheid die individueel verkoopbaar is. Verkoopbaar komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verkoopbare eenheid (VKBE) Een verkochte eenheid (VKE) is een eenheid die in het verleden door de woningcorporatie is verkocht en die in de administratie behouden blijft vanwege een terugkoopregeling of andere bepaling waardoor de woningcorporatie in de toekomst mogelijk nog een handeling zal moeten verrichten in het kader van de verkoop die heeft plaatsgevonden. Verkocht komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verkochte eenheid (VKE) Dit betreft de ledenadministratie van de Vereniging van Eigenaren. De VvE is eigenaar van collectieve delen van vastgoed. (BusinessObject) Eenheid in VVE Een Verhuurbare Eenheid (VHE) is een eenheid die individueel verhuurbaar is. Verhuurbaar komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verhuurbare eenheid(VHE) Een te onderhouden eenheid (TOE) is een groepering van bouwdelen die binnen een onderhoudsplanning worden onderscheiden. (BusinessObject) Te onderhouden eenheid (TOE) Grouping Fysieke wereld De fysieke verschijningsvorm van grond (en daarmee verbonden opstal) dat als onroerende zaak in het kadaster aangemerkt wordt. (BusinessObject) Vastgoedeenheid Een gebouw / bouwblok is een in de werkelijkheid fysiek begrensd bouwwerk. Toelichting CORA: Een gebouw kan meerdere vormen van gebruik bevatten, bijvoorbeeld een appartementencomplex met in de plint bedrijfsruimtes, of een gebouw met een basisschool en daarboven gelegen woningen. Voor het registeren van de functies van een gebouw is het zinvol dit per gebouwdeel te realiseren. (BusinessObject) Gebouw / Bouwblok Een perceel is een begrensd deel van het Nederlands grondgebied dat kadastraal geïdentificeerd is, met kadastrale grenzen begrensd is en openbaar gedocumenteerd is in het kadaster. Toelichting De kadastrale aanduiding van vlak en object zijn identiek zolang geen sprake is van een splitsing. Zodra sprake is van een splitsing, dan genereert het kadaster een afwijkende aanduiding voor object ten opzichte van vlak (zie domein kadaster). (BusinessObject) Perceel Een bouwwerk is elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren. (BusinessObject) Bouwwerk Ruimte is een fysiek afgebakend gedeelte van een bouwwerk dat toegankelijk (betreedbaar) is. (BusinessObject) Ruimte Een bouwkundig element is een constructie of een deel daarvan die wordt onderscheiden om te onderhouden. (BusinessObject) Bouwkundig element Een pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en die betreedbaar en afsluitbaar is. (BusinessObject) Pand Technisch toestel zoals een CV-ketel, een boiler, een warmtepomp ,een (trap)lift of een (centrale) deuropener. (BusinessObject) Installatie Grouping Gebruikersfunctie Een gebruikseenheid is het kleinste, afgebakende stuk vastgoed of benoemd terrein met een gebruiksfunctie dat wordt verhuurd, verkocht en/of onderhouden of verkocht is. (BusinessObject) Gebruikseenheid Een onzelfstandig verblijfsobject is een afzonderlijk te verhuren gedeelte van een verblijfsobject. De eenheden die onderdeel uitmak3en van het zelfstandige verblijfsobject delen (sommige) voorzieningen waaronder het BAG-Adres. (BusinessObject) Onzelfstandig verblijfsobject Een onzelfstandige eenheid is een eenheid geschikt voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve gebruiksdoeleinden die ontsloten wordt via een eigen, mogelijk afsluitbare, toegang vanuit een verblijfsobject. (BusinessObject) Onzelfstandige eenheid Het aantal opvangplaatsen (bedden of kamers) in een huis voor maatschappelijke opvang. (BusinessObject) Opvangplaatsen t.b.v.maatschappelijk- e opvang Het aantal verhuurbare eenheden (kamers) in een verzorgingstehuis voor ouderenhuisvesting (BusinessObject) Bedden in verzorgingstehuizen E en bedrijfsobject dat nog niet gespecificeerd is maar opgenomen is om aan te geven dat dit domein niet uitputtend is weergegeven. (BusinessObject) ... Een verblijfsobject is conform BAG een kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden (gebruiksfunctie) geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg , een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is. Toelichting CORA: Ten opzichte van de BAG kunnen meerdere administratieve eenheden één BAG-Verblijfsobject vormen (bijvoorbeeld onzelfstandige eenheden die tezamen ook het adres delen). Omgekeerd, kunnen meerdere BAG_Verblijfsobject gezamenlijk één administratieve eenheid van de woningcorporatie vormen (bijvoorbeeld als een woongebouw één administratieve eenheid vormt en het dagelijks beheer door een collega woningcorporatie wordt uitgevoerd). (BusinessObject) Zelfstandig verblijfsobject Een woning is een type verblijfsobject bedoeld om in te wonen. (BusinessObject) Woning Een bedrijfsruimte is een type verblijfsobject bedoeld om een bedrijf in te vestigen (BusinessObject) Bedrijfsruimte Gemeenschappelijke ruimte is een gedeelte van een bouwwerk, ruimte of voorziening, die ten dienste staat van meer dan een gebruiksfunctie, aangeduid als gemeenschappelijk. (BusinessObject) Gemeenschappelijk- e ruimte Een garagebox is een overige gebouwd object of (indien deel uitmakend van een serie garageboxen) een verblijfsobject met de primaire functie parkeren van een voertuig. (BusinessObject) Garagebox Een parkeergarage afsluitbaar is een verblijfsobject met de primaire functie parkeren van meerdere voertuigen en heeft een uniek adres. Dit adres kan in combinatie met parkeervaknummer in de administratie worden opgenomen. Let op: de nummering van parkeervakken in een splitsingsakte is leidend en zal desgewenst in de huuradministratie worden overgenomen. (BusinessObject) Parkeergarage afsluitbaar E en bedrijfsobject dat nog niet gespecificeerd is maar opgenomen is om aan te geven dat dit domein niet uitputtend is weergegeven. (BusinessObject) ... Een overig gebouwd object is een eenheid met een bepaald gebruiksdoel zijnde niet verblijven dat onderdeel is van een pand. Denk ook aan bijvoorbeeld trapportieken of liftschachten. (BusinessObject) Overig gebouwd object Een losse berging is een overig gebouwd object voor opslag dat direct toegankelijk is (bijvoorbeeld vanaf een algemeen toegankelijke ruimte). Een losse berging maakt fysiek geen onderdeel uit van een verblijfsruimte, maar kan wel inpandig of (met een andere berging half-)vrijstaand gesitueerd zijn. Toelichting CORA: Een berging binnen een verblijfsobject is geen losse berging en daarmee dus ook geen overig gebouwd object. (BusinessObject) Losse berging Een bevestigingsplaats is een onderdeel van een pand waaraan of waarop een object gemonteerd kan worden door een derde, bijvoorbeeld een zendmast of een reclamepaneel. Toelichting: Om objecten van derden te plaatsen en de risico's van gemengd eigenaarschap goed te kunnen scheiden is het raadzaam om een opstalrecht te vestigen waar bijvoorbeeld zonnepanelen voor een 'coöperatie' geplaatst worden. (BusinessObject) Bevestigingsplaats Een oplaadpaal/-punt is een afzonderlijk bemeterd overig gebouwd object voor het leveren van elektriciteit voor het opladen van één auto en/of één scootmobiel. De oplaadpaal kan inpandig (in de parkeergarage) en uitpandig gesitueerd zijn, een oplaadpunt is doorgaans inpandig gesitueerd. Toelichting CO: Indien een ruimte speciaal is ingericht voor scootmobielen met Individidueel) bemeterde oplaadpunten, dan is sprake van een (collectieve) installatieruimte. (BusinessObject) Laadpaal / oplaadpunt Een parkeergarage niet-afsluitbaar is een overig gebouwd object of verblijfsobject met de primaire functie parkeren van meerdere voertuigen. Let op: de nummering van parkeervakken in een splitsingsakte is leidend en zal desgewenst in de huuradministratie worden overgenomen. (BusinessObject) Parkeergarage niet afsluitbaar E en bedrijfsobject dat nog niet gespecificeerd is maar opgenomen is om aan te geven dat dit domein niet uitputtend is weergegeven. (BusinessObject) ... Een parkeerplaats overdekt is een afgebakend vloerdeel van een overig gebouwd object zijnde een niet-afsluitbare parkeergarage met de functie parkeren of een afgebakend vloerdeel van een verblijfsobject zijnde een afsluitbare parkeergarage met de functie parkeren. Toelichting: Afhankelijk van het zakelijk recht, het huurrecht of de parkeervergunning (bijvoorbeeld voor invalliden) dat rust op de parkeerplaats kan een parkeerplaats overdekt bedoeld zijn voor privé gebruik in plaats van algemeen gebruik. (BusinessObject) Parkeerplaats overdekt Een ruimte speciaal bedoeld voor (collectieve) installaties zoals liftinstallatie, collectieve verwarmingsinstallatie enzovoorts. Toelichting CORA; Installatieruimtes kunnen in beheer/bruikleen zijn van ketenpartners zoals energiebedrijven. (BusinessObject) Installatieruimte Gemeenschappelijke ruimte is een gedeelte van een bouwwerk, ruimte of voorziening, die ten dienste staat van meer dan een gebruiksfunctie, aangeduid als gemeenschappelijk. Bijvoorbeeld een centrale entreehal of een trapportiek. (BusinessObject) Gemeenschappelijke ruimte niet adresseerbaar Een benoemd terrein is een eenheid met een bepaald gebruiksdoel en niet pandgerelateerd. (BusinessObject) Benoemd terrein Een standplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan (benoemd terrein) dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte. (BusinessObject) Standplaats Een ligplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan (benoemd terrein) , die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig. (BusinessObject) Ligplaats Een brandgang of achterpad is een stukje grond waarop erfafscheidingen op uitkomen en waar aanwonenden gebruik kunnen maken. Een brandgang kan van buitenaf afgesloten zijn voor niet bevoegden. (BusinessObject) Brandgang / achterpad Een binnenterrein is een (semi-)openbaar stuk terrein dat (in)direct van de openbare weg toegankelijk is. Indien een binnenterrein afsluitbaar (bijvoorbeeld alleen toegankelijk voor aanwonenden) is het een semi-openbaar terrein. (BusinessObject) Binnenterrein Een parkeerplaats is een benoemd terrein met de functie parkeren die op gedeeld kan zijn in afzonderlijke parkeerplaatsen (BusinessObject) Parkeerterrein Een parkeerplaats is een benoemd terrein (of een deel van een parkeerterrein) met de functie parkeren. Toelichting: Afhankelijk van het zakelijk recht, het huurrecht of de parkeervergunning (bijvoorbeeld voor invalliden) dat rust op de parkeerplaats kan een parkeerplaats bedoeld zijn voor privé gebruik in plaats van algemeen gebruik. (BusinessObject) Parkeerplaats E en bedrijfsobject dat nog niet gespecificeerd is maar opgenomen is om aan te geven dat dit domein niet uitputtend is weergegeven. (BusinessObject) ... Publicaties zijn informatieitems die met een specifiek doel wereldkundig worden gemaakt m (Grouping) Publicaties Een advertentie is een promotiemiddel om een product (bijvoorbeeld een verhuurbare of verkoopbare eenheid) of dienst (het exclusieve gebruiksrecht van de verhuurbare eenheid) onder de aandacht te brengen en daarmee belangstelling te wekken onder het publiek respectievelijk een specifieke doelgroep. (BusinessObject) Advertentie Grouping Financiën Een kostenplaats is de rekening waaraan boekingen in een financiële administratie samen worden toegeschreven. Het wordt gebruikt voor het groeperen of verfijnen van een bepaalde kostensoort of meerdere kostensoorten. Toelichting: Kostenplaatsen kunnen ook over meerdere grootboekrekeningen lopen zodat gemakkelijk inzichtelijk wordt wat de kosten van een vastgoedobject zijn op alle grootboekrekeningen / kostensoorten bij elkaar. (BusinessObject) Kostenplaats Onderhoud zijn die inspanningen die worden verricht om het bezit van de woningcorporatie, of het bezit van derden waar een overeenkomst over is afgesloten, zowel op lange als korte termijn op peil te houden conform de gestelde kwaliteitseisen. (Grouping) Onderhoud Een onderhoudstaak is een verrichting om het bezit van de woningcorporatie of het bezit van derden waarover een overeenkomst is afgesloten, zowel op lange als korte termijn op peil te houden conform de gestelde kwaliteitseisen. (BusinessObject) Onderhoudstaak Projectontwikkeling is het geheel van activiteiten die de woningcorporatie uitvoert of laat uitvoeren, van idee tot realisatie, die leiden tot een resultaat in vastgoed en/of wijkontwikkeling. (Grouping) Projectontwikkeling Een bouwnummer is een administratief hulpmiddel dat aan een (onderdeel van) een bouwkavel wordt toegekend om het uniek te identificeren. (BusinessObject) Bouwnummer Grouping Woningwaardering Het aantal punten conform het woningwaarderingsstelsel dat de grondslag vormt voor de maximale huurprijs van een sociale huurwoning. (BusinessObject) WWS punten opbouw Grouping Sectorregistratie ArchiMateNote Landelijk Asbestvolgsysteem BusinessObject Asbestdossier Een relatie is een persoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie. Synoniem voor een relatie: een stakeholder. (Grouping) Relaties Een persoon die een kadastraal object bezit. (BusinessObject) Eigenaar (van vastgoed) AggregationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship indien gesplitst vastgoed SpecializationRelationship AssociationRelationship omvat AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship is verbonden met AggregationRelationship CompositionRelationship groepeert AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Een benoemd terrein bevindt zich in een buurt. (AggregationRelationship) AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship (1 : 1) AssociationRelationship n:n AssociationRelationship indien gesplitst vastgoed AggregationRelationship AssociationRelationship indien gesplitst vastgoed AssociationRelationship (0..* : 0..1) AggregationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Een gebouw bestaat uit één of meer panden. (AggregationRelationship) SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Een bouwdeel kan een relatie hebben met een pand een gebouw of een TOE (AssociationRelationship) AssociationRelationship 1:1 CompositionRelationship groepeert AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship 1:1 AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AssociationRelationship 1:1 AssociationRelationship 1:1 AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship indien gesplitst vastgoed Deze svg is op 20-04-2023 10:27:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 10:27:54 CEST
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   


Bekijk deze figuur met dynamische legenda's van de concepttypes uit het CORA kennismodel, en andere kenmerken.

De groen weergegeven relaties in het model zijn de relaties zoals die zijn gelegd in het stelsel van basisregistraties van de Nederlandse overheid. De zwart weergegeven relaties zijn de relaties conform CORA.

Toelichting CORA domein Vastgoed

In het domein vastgoed wordt onderscheid gemaakt tussen de fysieke wereld, de gebruiksfunctie van vastgoed en de administratieve afbakening waarbij de gebruikersfunctie van vastgoed voor woningcorporaties een essentiële rol vervult. Het bepaalt immers de samenhang hoe fysiek vastgoed wordt afgebakend met als doel om te kunnen exploiteren (verhuur en verkoop) respectievelijk te beheren (VVE-beheer) en daarvoor te kunnen administreren[2]. De complexiteit van de vastgoedpositie die de woningcorporatie heeft, is afhankelijk van de keuzes die (in het verleden door rechtsvoorgangers) zijn gemaakt:

 • Is het vastgoed ontwikkeld en/of aangekocht louter met het doel om te verhuren, dan is het betrekkelijk eenvoudig geregeld;
 • Is er sprake van verkoop - al dan niet in combinatie met terugkoopregelingen - dan wordt het al iets gecompliceerder, bijvoorbeeld als sprake is van erfpacht;
 • Betreft het te verkopen vastgoed gestapelde bouw, dan moet vastgoed eerst worden gesplitst (zie voor meer uitleg 'Wat is gesplitst vastgoed' of de procesketen Splitsen en verkopen vastgoed) en wordt het beheer grotendeels overgedragen aan de Vereniging van Eigenaren. De woningcorporatie blijft als VVE-lid wel verantwoordelijk voor de 'binnenkant' van de verhuurbare eenheden;
 • Indien 'gesplitst vastgoed' door de gemeente in erfpacht is uitgegeven, dan wordt het nog gecompliceerder als erfpacht moet worden overgedragen of door de woningcorporatie in ondererfpacht wordt uitgegeven.


Afhankelijk van de combinatie van smaken die voorkomt bij de woningcorporatie, kan het een flinke puzzel zijn om de vastgoedpositie in kaart te brengen, de verschillende belangen met elkaar uit te lijnen en grip te houden. Denk bijvoorbeeld aan het eigenaarschap van groenstroken en achterpaden. Ze vormen wel onderdeel uit van vastgoedeenheden, maar in de vastgoedsturing en het (splitsen en vervolgens) verkopen van vastgoed, worden ze nog te vaak over het hoofd gezien. Indien zij niet goed worden meegenomen bij het verkopen van vastgoed, dan loopt de woningcorporatie het risico dat zij na uitponding met reststukken grond blijft zitten en de daaruit voortkomende beheerlast. Van CORA mag worden verwacht dat met al deze aspecten rekening wordt gehouden. Daarom zijn er in het domein Vastgoed bedrijfsobjecten en/of relaties opgenomen die meer toelichting behoeven:

 • CORA maakt expliciet onderscheid tussen administratieve eenheden en gebruikseenheden. Een administratieve eenheid kan immers samengesteld worden uit meerdere gebruikseenheden ongeacht of er sprake is van dezelfde of juist verschillende gebruikersfuncties[3]. Omgekeerd kan het ook zo zijn dat een gebruikseenheid meerdere administratieve eenheden betreft.[4] Er is daardoor in CORA sprake een n-op-n relatie tussen administratieve eenheden en gebruikseenheden;
 • Gebruikseenheden zijn op hun beurt af te leiden van vastgoedeenheden waarbij de aard én het gebruik van het vastgoed leidend is. De afbakening van gebruikseenheden is van belang voor het strategisch en tactisch voorraadbeleid. Zo kunnen verschillende woningen binnen één gebouw/bouwblok worden afgebakend, maar beleidsmatig maakt het uit of de woning voor de doelgroep van beleid is bedoeld (DAEB) of voor de vrije sector (NIET-DAEB). Binnen het gebouw/bouwblok kunnen ze - afhankelijk van het beleid van de woningcorporatie - naast elkaar voorkomen. Parkeren is dan weer een NIET-DEAB activiteit dus als een sociale huurwoning met een parkeerplaats wordt verhuurd, dan is sprake van een combinatie van een DAEB en een NIET-DAEB verhuring;
 • Een afsluitbare parkeergarage is een verblijfsobject waarvoor de bronhouder van de BAG een uniek adres uitgeeft[5], terwijl een niet-afsluitbare parkeergarage een overig gebouwd object betreft waar de bronhouder van de BAG geen adres uitgeeft;
 • Een parkeerplaats is meerdere keren opgenomen omdat een parkeerplaats gesitueerd kan zijn:
 • Een appartementsrecht dat middels een AppartementsrechtSplitsing wordt afgebakend kan betrekking hebben op hele gebouwen, een deel van een gebouw, een verblijfobject, een overig gebouwd object en/of een benoemd terrein. De Splitsingsakte en splitsingstekening zijn leidend om zicht te krijgen welke eigenaar verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van betreffend (stukje van het) gebouw). Bij gesplitst vastgoed voegt het veel waarde toe om van bouwkundige elementen de eigenaar als kenmerk vast te leggen zoals die in splitsingen zijn geregeld;
 • Is het perceel door de gemeente in erfpacht uitgegeven, dan kan de woningcorporatie percelen in ondererfpacht uitgeven. Indien sprake is van gesplitst vastgoed dan is hierbij ook een SpiegelsplitsingAfkoopErfpacht benodigd (zie domein kadaster).
 • Onzelfstandige eenheden zijn altijd gesitueerd in een verblijfsobject (bijvoorbeeld een woning). Daardoor is ook het adres een voorziening die gedeeld wordt.Alfabetisch overzicht van CORA bedrijfsobjecten domein Vastgoed

Kopieren 2.jpg

Helaas is downloaden niet mogelijk, maar je kunt door de regels van onderstaande tabel te selecteren ze heel eenvoudig naar excel kopiëren.


Heb jij een (verbeter)suggestie voor een (ontbrekende) beschrijving, mail je suggestie naar info@corponet.nl.

BedrijfsobjectBeschrijvingGroepeert ...Is een specialisatie van ...Heeft relatie met ...
Administratieve eenheidEen administratieve eenheid is de eenheid in de administratie van woningcorporaties die ten behoeve van de exploitatie als zodanig wordt onderscheiden. Een administratieve eenheid kan bijvoorbeeld een woning zijn, maar ook een stuk grond, een gebouw of zelfs een verzameling van gebouwen. Om die reden zegt het tellen van het aantal eenheden niet zoveel. Daarvoor zijn de bedrijfsregels essentieel om toe te passen, Zie hiervoor de methodiek van prestatie-indicatoren . Synoniem: contracteenheidEenheid in VVE
Garagebox
Kadaster_Perceel
Verhuurbare eenheid (VHE)
Verkochte eenheid (VKE)
B. Taxatiewaarde eenheden
Gebruikseenheid
Andere typen bijv. lift etcInstallatie
Bedden in verzorgingstehuizenHet aantal verhuurbare eenheden (kamers) in een verzorgingstehuis voor ouderenhuisvestingOnzelfstandig verblijfsobject
BedrijfsruimteEen bedrijfsruimte is een type verblijfsobject bedoeld om een bedrijf in te vestigenZelfstandig verblijfsobject
Benoemd terreinEen benoemd terrein is een eenheid met een bepaald gebruiksdoel en niet pandgerelateerd.Gebruikseenheid
BevestigingsplaatsEen bevestigingsplaats is een onderdeel van een pand waaraan of waarop een object gemonteerd kan worden door een derde, bijvoorbeeld een zendmast of een reclamepaneel. Toelichting: Om objecten van derden te plaatsen en de risico's van gemengd eigenaarschap goed te kunnen scheiden is het raadzaam om een opstalrecht te vestigen waar bijvoorbeeld zonnepanelen voor een 'coöperatie' geplaatst worden.Overig gebouwd object
BinnenterreinEen binnenterrein is een (semi-)openbaar stuk terrein dat (in)direct van de openbare weg toegankelijk is. Indien een binnenterrein afsluitbaar (bijvoorbeeld alleen toegankelijk voor aanwonenden) is het een semi-openbaar terrein.Benoemd terrein
Bouwkundig elementEen bouwkundig element is een constructie of een deel daarvan die wordt onderscheiden om te onderhouden.Te onderhouden eenheid (TOE)
BouwwerkEen bouwwerk is elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.Bouwkundig element
Installatie
Perceel
Brandgang / achterpadEen brandgang of achterpad is een stukje grond waarop erfafscheidingen op uitkomen en waar aanwonenden gebruik kunnen maken. Een brandgang kan van buitenaf afgesloten zijn voor niet bevoegden.Benoemd terrein
CORA domein Vastgoed
Collectief objectEen bouwkundig element of installatie die ten dienste staat van meerdere bewoners en waarvan de eigenaar (van vastgoed) het beheer voert.Pand
Complex / ClusterEen complex / cluster is een groepering van administratieve eenheden (VHE's, TOE's, VKBE’s of VKE's) die om administratieve redenen of andere bedrijfsmatige redenen onderscheiden worden, waardoor gelijke vorm van onderhoud, sturing en beleid mogelijk is.Administratieve eenheid
Te onderhouden eenheid (TOE)
Kostenplaats
Eenheid in VVEDit betreft de ledenadministratie van de Vereniging van Eigenaren. De VvE is eigenaar van collectieve delen van vastgoed.Administratieve eenheid
Energie gerelateerdInstallatie
GBODe gebruiksoppervlak van een woning of gebouw overeenkomstig NEN 2580.Gebruikseenheid
Gegarandeerde Energieprestatie
GarageboxEen garagebox is een overige gebouwd object of (indien deel uitmakend van een serie garageboxen) een verblijfsobject met de primaire functie parkeren van een voertuig.Zelfstandig verblijfsobject
Gebouw / BouwblokEen gebouw / bouwblok is een in de werkelijkheid fysiek begrensd bouwwerk. Toelichting CORA: Een gebouw kan meerdere vormen van gebruik bevatten, bijvoorbeeld een appartementencomplex met in de plint bedrijfsruimtes, of een gebouw met een basisschool en daarboven gelegen woningen. Voor het registeren van de functies van een gebouw is het zinvol dit per gebouwdeel te realiseren.Overig gebouwd object
Pand
Ruimte
BouwwerkEigenaar (van vastgoed)
GebruikseenheidEen gebruikseenheid is het kleinste, afgebakende stuk vastgoed of benoemd terrein met een gebruiksfunctie dat wordt verhuurd, verkocht en/of onderhouden of verkocht is.Bouwnummer
Pand
Vastgoedeenheid
Gemeenschappelijke ruimteGemeenschappelijke ruimte is een gedeelte van een bouwwerk, ruimte of voorziening, die ten dienste staat van meer dan een gebruiksfunctie, aangeduid als gemeenschappelijk.Ruimte
Zelfstandig verblijfsobject
Gemeenschappelijke ruimte niet adresseerbaarGemeenschappelijke ruimte is een gedeelte van een bouwwerk, ruimte of voorziening, die ten dienste staat van meer dan een gebruiksfunctie, aangeduid als gemeenschappelijk. Bijvoorbeeld een centrale entreehal of een trapportiek.Overig gebouwd object
Ruimte
InstallatieTechnisch toestel zoals een CV-ketel, een boiler, een warmtepomp ,een (trap)lift of een (centrale) deuropener.Collectief object
Gebruikseenheid
Te onderhouden eenheid (TOE)
InstallatieruimteEen ruimte speciaal bedoeld voor (collectieve) installaties zoals liftinstallatie, collectieve verwarmingsinstallatie enzovoorts. Toelichting CORA; Installatieruimtes kunnen in beheer/bruikleen zijn van ketenpartners zoals energiebedrijven.Overig gebouwd object
Laadpaal / oplaadpuntEen oplaadpaal/-punt is een afzonderlijk bemeterd overig gebouwd object voor het leveren van elektriciteit voor het opladen van één auto en/of één scootmobiel. De oplaadpaal kan inpandig (in de parkeergarage) en uitpandig gesitueerd zijn, een oplaadpunt is doorgaans inpandig gesitueerd. Toelichting CO: Indien een ruimte speciaal is ingericht voor scootmobielen met Individidueel) bemeterde oplaadpunten, dan is sprake van een (collectieve) installatieruimte.Overig gebouwd object
LigplaatsEen ligplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan (benoemd terrein) , die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.Benoemd terreinBAG_Ligplaats
Losse bergingEen losse berging is een overig gebouwd object voor opslag dat direct toegankelijk is (bijvoorbeeld vanaf een algemeen toegankelijke ruimte). Een losse berging maakt fysiek geen onderdeel uit van een verblijfsruimte, maar kan wel inpandig of (met een andere berging half-)vrijstaand gesitueerd zijn. Toelichting CORA: Een berging binnen een verblijfsobject is geen losse berging en daarmee dus ook geen overig gebouwd object.Overig gebouwd object
Onzelfstandig verblijfsobjectEen onzelfstandig verblijfsobject is een afzonderlijk te verhuren gedeelte van een verblijfsobject. De eenheden die onderdeel uitmak3en van het zelfstandige verblijfsobject delen (sommige) voorzieningen waaronder het BAG-Adres.Gebruikseenheid
Onzelfstandige eenheidEen onzelfstandige eenheid is een eenheid geschikt voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve gebruiksdoeleinden die ontsloten wordt via een eigen, mogelijk afsluitbare, toegang vanuit een verblijfsobject.Onzelfstandig verblijfsobject
Opvangplaatsen t.b.v. maatschappelijke opvangHet aantal opvangplaatsen (bedden of kamers) in een huis voor maatschappelijke opvang.Onzelfstandig verblijfsobject
Overig gebouwd objectEen overig gebouwd object is een eenheid met een bepaald gebruiksdoel zijnde niet verblijven dat onderdeel is van een pand. Denk ook aan bijvoorbeeld trapportieken of liftschachten.Pand
Ruimte
Gebruikseenheid
PandEen pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en die betreedbaar en afsluitbaar is.BAG_Pand
Parkeergarage afsluitbaarEen parkeergarage afsluitbaar is een verblijfsobject met de primaire functie parkeren van meerdere voertuigen en heeft een uniek adres. Dit adres kan in combinatie met parkeervaknummer in de administratie worden opgenomen. Let op: de nummering van parkeervakken in een splitsingsakte is leidend en zal desgewenst in de huuradministratie worden overgenomen.Zelfstandig verblijfsobject
Parkeergarage niet afsluitbaarEen parkeergarage niet-afsluitbaar is een overig gebouwd object of verblijfsobject met de primaire functie parkeren van meerdere voertuigen. Let op: de nummering van parkeervakken in een splitsingsakte is leidend en zal desgewenst in de huuradministratie worden overgenomen.Overig gebouwd object
Zelfstandig verblijfsobject
ParkeerplaatsEen parkeerplaats is een benoemd terrein (of een deel van een parkeerterrein) met de functie parkeren. Toelichting: Afhankelijk van het zakelijk recht, het huurrecht of de parkeervergunning (bijvoorbeeld voor invalliden) dat rust op de parkeerplaats kan een parkeerplaats bedoeld zijn voor privé gebruik in plaats van algemeen gebruik.Benoemd terrein
Parkeerplaats overdektEen parkeerplaats overdekt is een afgebakend vloerdeel van een overig gebouwd object zijnde een niet-afsluitbare parkeergarage met de functie parkeren of een afgebakend vloerdeel van een verblijfsobject zijnde een afsluitbare parkeergarage met de functie parkeren. Toelichting: Afhankelijk van het zakelijk recht, het huurrecht of de parkeervergunning (bijvoorbeeld voor invalliden) dat rust op de parkeerplaats kan een parkeerplaats overdekt bedoeld zijn voor privé gebruik in plaats van algemeen gebruik.Overig gebouwd object
ParkeerterreinEen parkeerplaats is een benoemd terrein met de functie parkeren die op gedeeld kan zijn in afzonderlijke parkeerplaatsenParkeerplaatsBenoemd terrein
PerceelEen perceel is een begrensd deel van het Nederlands grondgebied dat kadastraal geïdentificeerd is, met kadastrale grenzen begrensd is en openbaar gedocumenteerd is in het kadaster. Toelichting De kadastrale aanduiding van vlak en object zijn identiek zolang geen sprake is van een splitsing. Zodra sprake is van een splitsing, dan genereert het kadaster een afwijkende aanduiding voor object ten opzichte van vlak (zie domein kadaster).Benoemd terrein
RuimteRuimte is een fysiek afgebakend gedeelte van een bouwwerk dat toegankelijk (betreedbaar) is.InstallatieInstallatie
StandplaatsEen standplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan (benoemd terrein) dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.Benoemd terreinBAG_Standplaats
Te onderhouden eenheid (TOE)Een te onderhouden eenheid (TOE) is een groepering van bouwdelen die binnen een onderhoudsplanning worden onderscheiden.Administratieve eenheidOnderhoudstaak
VastgoedVastgoed is de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, evenals de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.Administratief
Administratieve eenheid
Bouwkundig element
Complex / Cluster
Fysieke wereld
Gebouw / Bouwblok
Gebruikersfunctie
Gebruikseenheid
Ligplaats
Pand
Perceel
Ruimte
Standplaats
Te onderhouden eenheid (TOE)
Vastgoedeenheid
Verhuurbare eenheid (VHE)
Verkochte eenheid (VKE)
Verkoopbare eenheid (VKBE)
Zelfstandig verblijfsobject
VastgoedeenheidDe fysieke verschijningsvorm van grond (en daarmee verbonden opstal) dat als onroerende zaak in het kadaster aangemerkt wordt.Bouwkundig element
Bouwwerk
Gebouw / Bouwblok
Installatie
Pand
Perceel
Ruimte
Onroerende zaak
Verhuurbare eenheid (VHE)Een Verhuurbare Eenheid (VHE) is een eenheid die individueel verhuurbaar is. Verhuurbaar komt voort uit 'exploitatie'AdvertentieAdministratieve eenheidA. Aankoopkosten teruggekochte eenheden
A. Aantal teruggekochte eenheden
Verkoopbare eenheid (VKBE)
Verkochte eenheid (VKE)Een verkochte eenheid (VKE) is een eenheid die in het verleden door de woningcorporatie is verkocht en die in de administratie behouden blijft vanwege een terugkoopregeling of andere bepaling waardoor de woningcorporatie in de toekomst mogelijk nog een handeling zal moeten verrichten in het kader van de verkoop die heeft plaatsgevonden. Verkocht komt voort uit 'exploitatie'Administratieve eenheidA. Aantal verkochte eenheden
A. Opbrengst verkochte eenheden
A. Resultaat verkochte eenheden
B. Verkoopkosten verkochte eenheden
B. WOZ-waarde verkochte eenheden
C. Waarde activa verkochte eenheden
Eenheid in VVE
TeNaamStelling
Verkoopbare eenheid (VKBE)Een verkoopbare eenheid (VKBE) is een eenheid die individueel verkoopbaar is. Verkoopbaar komt voort uit 'exploitatie'AdvertentieAdministratieve eenheidA. Aankoopkosten teruggekochte eenheden
A. Aantal teruggekochte eenheden
Eenheid in VVE
WoningEen woning is een type verblijfsobject bedoeld om in te wonen.Zelfstandig verblijfsobject
Zelfstandig verblijfsobjectEen verblijfsobject is conform BAG een kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden (gebruiksfunctie) geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg , een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is. Toelichting CORA: Ten opzichte van de BAG kunnen meerdere administratieve eenheden één BAG-Verblijfsobject vormen (bijvoorbeeld onzelfstandige eenheden die tezamen ook het adres delen). Omgekeerd, kunnen meerdere BAG_Verblijfsobject gezamenlijk één administratieve eenheid van de woningcorporatie vormen (bijvoorbeeld als een woongebouw één administratieve eenheid vormt en het dagelijks beheer door een collega woningcorporatie wordt uitgevoerd).RuimteGebruikseenheidBAG_Verblijfsobject


In Kennismodel

Het thema CORA bedrijfsobjecten Vastgoed past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA bedrijfsobjecten Vastgoed:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice is de zichtbare functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een stap in een werkproces. (ApplicationService) Applicatieservice Een bedrijfsobjectdomein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Bedrijfsobjectdomein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een bedrijfsservice realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak (VERA) Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel één dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Een risico is de kans op het optreden van een onzekere gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie en heeft invloed op het behalen van de organisatie-, afdelings- of procesdoelstellingen van de woningcorporatie. - Een risico beïnvloedt bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot afwijkingen van geplande resultaten. - Een risico wordt bepaald door oorza(a)k(en) en resulterend(e) gevolg(en). - Een risico heeft een kans van voorkomen en een impact (grootte van effect). (Assessment) Risico BusinessService Deelbedrijfsservice Een gegevensobjectdomein is een logisch samenhangende groepering van gegevensobjecten. (Grouping) Gegevensobjectdomein Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject (VERA) Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert. (BusinessRole) Leverende rol Een kritische risico-indicator is een indicator van de kans van optreden van een risico, de mogelijke schade bij optreden, of beide. (Value) Kritische risico- indicator Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Applicatiefunctie wordt altijd omschreven met een naamwoord van handeling. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. Bijvoorbeeld: onderhouden is dus onderhoud of verwerven is verwerving (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een stuurscenario is een keten van processen waar de woningcorporatie integraal op stuurt. (BusinessInteraction) Stuurscenario Een informatieobject is een verzameling aan elkaar gerelateerde gegevens die als eenheid wordt behandeld. (Representation) Informatieobject AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient AccessRelationship RW ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor AccessRelationship RW RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit AccessRelationship RW AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship voert uit AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship - W AggregationRelationship is opgebouwd uit AssociationRelationship heeft betrekkingop InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship verantwoordelijk voor AggregationRelationship clustert AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship gekoppeld aan RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship ServingRelationship bedient RealizationRelationship Realiseert AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 31-07-2023 10:06:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 31-07-2023 10:06:40 CEST
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   Logo CORA.png

 1. Indien sprake is van gesplitst vastgoed.
 2. CORA hanteert het uitgangspunt dat de vastgoedregistratie in het stelsel van Basisregistraties de basis vormt en door woningcorporaties wordt verrijkt met aanvullende informatie die nodig is voor het administreren van het (her)ontwikkelen, exploiteren en beheren van het vastgoed. Immers, ketenpartners van woningcorporaties maken ook maximaal gebruik van de basisregistraties waardoor informatie-uitwisseling over het vastgoed wordt vergemakkelijkt.
 3. Bij het splitsen van vastgoed kan er voor zijn gekozen om een woning met een losse berging of een parkeerplaats gezamenlijk één appartement index toe te kennen om daarmee één appartementsrecht te vormen. De woning, de berging en de parkeerplaats zijn daardoor niet afzonderlijk verkoopbaar maar wel los verhuurbaar. Tegelijkertijd kan in een vergelijkbare situatie bij het splitsen van het vastgoed zijn gekozen om de woning, de berging en de parkeerplaats afzonderlijk te indexeren waardoor ze wel afzonderlijk verkoopbaar zijn. Voor het verhuren maakt het juridisch gezien niet uit welke wijze van splitsing is toegepast, want de woningcorporatie kan, zolang zij eigenaar is van het appartementsrecht, de woning, de berging en de parkeerplaats los verhuren. Als deze splitsingsvarianten naast elkaar voorkomen in de vastgoedportefeuille van de woningcorporatie (bijvoorbeeld als gevolg van fusies waar rechtsvoorgangers verschillende keuzes hebben gemaakt), kan dat veel verwarring opleveren, doch de wijze van splitsing is hiervoor leidend.
 4. Onzelfstandige eenheden (zoals studentenkamers) worden afzonderlijk verhuurd en zijn daardoor als administratieve eenheid te onderscheiden. Ze delen echter voorzieningen zoals het adres en maken daarmee onderdeel uit van één verblijfsobject en daarmee één gebruikseenheid.
 5. Er zijn bronhouders die de wet (nog) niet goed hebben toegepast. Als dat het geval is, dient hierover een melding te worden gedaan bij de bronhouder.