CORA bedrijfsobjecten Kadaster

Het domein Kadaster heeft een directe relatie met de domeinen Adres, Financiën, Overeenkomsten, Relaties, Vastgoed, 'Waarde onroerende zaken (WOZ)' en Woningwaardering:

Projectontwikkeling is het geheel van activiteiten die de woningcorporatie uitvoert of laat uitvoeren, van idee tot realisatie, die leiden tot een resultaat in vastgoed en/of wijkontwikkeling. (Grouping) Projectontwikkeling CORA domein Projectontwikkeling (ArchiMateView) CORA domein Projectontwikkeling Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. (Grouping) Overeenkomsten CORA domein Overeenkomsten (ArchiMateView) CORA domein Overeenkomsten Onderhoud zijn die inspanningen die worden verricht om het bezit van de woningcorporatie, of het bezit van derden waar een overeenkomst over is afgesloten, zowel op lange als korte termijn op peil te houden conform de gestelde kwaliteitseisen. (Grouping) Onderhoud CORA domein Onderhoud (ArchiMateView) CORA domein Onderhoud Vastgoed is de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, evenals de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. (Grouping) Vastgoed CORA domein Vastgoed (ArchiMateView) CORA domein Vastgoed Een relatie is een persoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie. Synoniem voor een relatie: een stakeholder. (Grouping) Relaties CORA domein Relaties (ArchiMateView) CORA domein Relaties Grouping Energieprestatie CORA domein Energieprestatie (ArchiMateView) CORA domein Energieprestatie Grouping Kadaster (BRK) CORA domein Kadaster (BRK) (ArchiMateView) CORA domein Kadaster (BRK) Grouping Adres (BAG) CORA domein Adres (BAG) (ArchiMateView) CORA domein Adres (BAG) Grouping Financiën CORA domein Financiën (ArchiMateView) CORA domein Financiën Grouping Woningwaardering CORA domein Woningwaardering (ArchiMateView) CORA domein Woningwaardering Grouping Topografie CORA domein Topografie (ArchiMateView) CORA domein Topografie Grouping Inkomen (BRI) Grouping Handelsregister (HR) Grouping Basis registratie personen (BRP) Grouping Waarde onroerende zaken (WOZ) Grouping Akte (BRK) Matching is waarbij vraag en aanbod met digitale ondersteuning wordt gereguleerd. (Grouping) Matching CORA domein Matching (ArchiMateView) CORA domein Matching Publicaties zijn informatieitems die met een specifiek doel wereldkundig worden gemaakt m (Grouping) Publicaties CORA domein Publicaties (ArchiMateView) CORA domein Publicaties ArchiMateNote De domeinen waar tussen haakjes de afkorting van de domeinnaam wordt vermeld, worden niet door CORA gemodelleerd. Van deze domeinen uit het Stelsel van Basisregistraties zijn slechts de voor CORA relevante delen ongewijzigd overgenomen. Grouping Dossier CORA domein Dossier (ArchiMateView) CORA domein Dossier Grouping Gebeurtenissen AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship indien gesplitst vastgoed AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 19-04-2023 14:41:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 14:41:38 CEST
   
   
   
   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   Basisregistratie

Het domein Kadaster is een uitsnede van het CORA bedrijfsobjectenmodel:

Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
Toon diagram op ware grootte - van daaruit is de plaat ook op te slaan met [CTRL+S]
Grouping Stelsel van Basisregistraties ArchiMateNote Kadaster (BRK) Voorwaartse onroerende zaak filiatie geeft de relatie aan tussen een onroerende zaak en de onroerende zaken waarin hij is overgegaan. Toelichting: Een Onroerende zaak filiatie geeft de relatie aan tussen een nieuwe en een oude Onroerende zaak. Het betreft hier de relatie tussen 2 percelen, 2 Appartementsrechten of 2 leidingnetwerken. (BusinessObject) VoorwaartseOnroer- endeZaakFiliatie SpiegelsplitsingOndersplitsing is een spiegelsplitsing afkoop erfpacht van een ondersplitsing. (BusinessObject) SpiegelsplitsingOnd- ersplitsing Een onroerende zaak is de grond, de niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. Een onroerende zaak wordt aangeduid met een kadastrale aanduiding, dit is een unieke aanduiding die door het Kadaster wordt vastgesteld. Toelichting: Veralgemenisering van specifiekere onroerende zaken, Perceel, Appartementsrecht en Leidingnetwerk. (BusinessObject) Onroerende zaak Een Kadastrale Grens is de weergave van een grens op de kadastrale kaart die door de dienst van het Kadaster tussen percelen vastgesteld wordt, op basis van inlichtingen van belanghebbenden en met gebruikmaking van de aan de kadastrale kaart ten grondslag liggende bescheiden die in elk geval de landmeetkundige gegevens bevatten van hetgeen op die kaart wordt weergegeven Toelichting: In de praktijk kent Kadastrale grens nu twee betekenissen: - De grens zoals vastgesteld in het terrein, de terrein grens. (vaststelling o.b.v. de aanwijs van partijen aan beide zijde van de betreffende grens en vastgelegd door het Kadaster). De terreingrens is opgenomen in de terrestrische registratie van het Kadaster. - De visualisatie van deze grens op de kadastrale kaart. De kaartgrens. Deze kan mogelijk 'verschoven' liggen door het inpassen van deze terreingrens in het 'overall' kaartbeeld. De kadastrale grens in deze betekenis vormt een indicatief gegeven over de ligging van de grens t.o.v. de topografie, d.w.z. van de in het terrein visueel waarneembare 'objecten' als huizen, straten, sloten, etc. Met het begrip 'Kadastrale grens' in relatie tot de BRK bedoelen we de kaartgrens. De terreingrens uit de 'terrestrische registratie' vormt de basis voor de kaartgrens. Bij juridische geschillen wordt echter de terreingrens uitgezet. (BusinessObject) KadastraleGrens Een SpiegelSplitsingAfkoopErfpacht is het gesplitste recht van eigendom van 1 of meer percelen, waarvan het recht van erfpacht al eerder in appartementsrechten is gesplitst. Toelichting: Een SplitsingAfkoopErfpacht is een Appartementsrechtsplitsing en vormt het geheel van de bloot-eigendom van 1 of meer percelen, dat is gesplitst in appartementsrechten. In grote steden is in het verleden beleid geweest dat de grond niet in eigendom was te verkrijgen maar dat men alleen erfpacht kon verwerven. In veel gevallen is bij splitsing in appartementsrechten de erfpacht gesplitst. De bloot-eigendom van het grondperceel in niet in de splitsing betrokken en is in de BRK tenaam van de gemeente gesteld. In Rotterdam is het beleid enkel jaren geleden gewijzigd. Daar is het mogelijk geworden dat de erfpachter op zijn/haar wens de erfpacht mag afkopen (ook de bloot-eigendom verkrijgen) zodat hij/zij een volledig recht van eigendom heeft. In het geval 1 of meer eigenaren van een appartementsrecht de erfpacht willen afkopen wordt de bloot-eigendom van het grondperceel eveneens gesplitst in appartementsrechten. De bloot-eigendom wordt gesplitst in even zoveel appartementsrechten als er aanwezig zijn bij de splitsing van de erfpacht. Splitsing van de bloot-eigendom vindt plaats onder dezelfde complexaanduiding als de splitsing erfpacht, er is geen nieuwe tekening nodig. De spiegelsplitsingafkooperfpacht kent een 'eigen' Vereniging van eigenaren (BusinessObject) SpiegelsplitsingAfko- opErfpacht Een appartementsrechtsplitsing is het in appartementsrechten gesplitste Zakelijk recht van 1 of meer kadastrale objecten. Toelichting: Door splitsing wordt het zakelijk recht van 1 of meer kadastrale objecten getransformeerd in nieuwe zakelijke rechten, waarbij het gesplitste zakelijk recht zelf tenietgaat. Na splitsing zijn de appartementsrechten in de BRK zelfstandige kadastrale objecten geworden, terwijl als keerzijde de zakelijke rechten die in de splitsing betrokken zijn, niet meer vatbaar zijn voor overdracht, ed. Het eigendom van de appartementsrechten is in de BRK na splitsing tename van de betrokken gerechtigden gesteld. De appartementsrechten ontstaan door het opmaken van de authentieke notariële akte van splitsing inclusief reglement en splitsingtekening en door inschrijving van deze akte in de openbare registers van het Kadaster. De splitsingstekening en de akte duiden de gedeelten van het gebouw aan die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Alle appartementseigenaren zijn verplicht lid van de vereniging van eigenaren (VvE). Een vereniging van eigenaren is een vereniging met als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren, en de statuten van de vereniging (art 112 BW Boek 5). Deze rechtspersoon VvE is niet de rechthebbende van de gesplitste zakelijke rechten of de afzonderlijke appartementsrechten. Alle appartementseigenaren zijn gezamenlijk eigenaar van het geheel en vormen de gemeenschap van appartementseigenaren. Een Appartementsrechtsplitsing betreft een hoofdsplitsing, een ondersplitsing of een splitsing afkoop erfpacht: - Hoofdsplitsing: Ingeval het het gesplitste zakelijk recht van een of meer percelen betreft spreken we van een hoofdsplitsing - Ondersplitsing: Na de hoofdsplitsing kan een zakelijk recht van een appartementsrecht zijn ondergesplitst in nieuwe appartementsrechten. - Splitsing afkoop erfpacht: In uitzonderlijke gevallen is na splitsing van de erfpacht van een perceel ook de eigendom aan de splitsing toegevoegd. (BusinessObject) Appartementsrecht- Splitsing Een Zakelijk recht is een absoluut recht op een kadastraal object dat tegenover iedereen te handhaven is. Toelichting: In afwijking van de definitie van het juridisch begrip Zakelijk recht is in de BRK een zakelijk recht een recht dat samenhangt met een kadastraal object. Bovendien worden de volgende rechten afwijkend geregistreerd: - het Recht van hypotheek (samen met een beslag) vermeld als een Zekerheidstelling bij een kadastraal object. - Een erfdienstbaarheid vermeld als een Aantekening bij kadastrale objecten - Een appartementsrecht opgenomen als een Kadastraal object. Een zakelijk recht in de BRK betreft: - eigendom - Beperkte rechten: Recht van erfpacht, Recht van opstal, Recht van vruchtgebruik, Recht van gebruik en bewoning), - rechten van voor 1992 (beklemrecht en zakelijk recht als bedoeld in de Belemmeringenwet privaatrecht) - oud vaderlandse rechten (bijv. visrechten, grondrente enz) - Zakelijk optierecht bij luchtvaartuigen (BusinessObject) Zakelijk recht Een ondersplitsing is het ondergesplitste zakelijk recht van een appartementsrecht. Toelichting: Het eigendom, het recht van erfpacht en/of het recht van opstal van een appartementsrecht is ondergesplitst. De bij de ondersplitsing ontstane eigendom van de nieuwe appartemenstrechten is tenaam van de gerechtigden (van het gesplitste zakelijke recht) gesteld. Het ondergesplitste zakelijk recht is niet tenaam gesteld. Zowel hoofd appartementsrechten als eerder ondergesplitste appartementsrechten kunnen bij een (nieuwe) ondersplitsing betrokken zijn. (BusinessObject) Ondersplitsing Een stukdeel is een paragraaf in een akte waarmee een recht gevestigd wordt. Toelichting: Een Stuk omvat vaak meerdere stukdelen. Voorbeelden zijn: - een levering van een object en een doorhaling van een eerder ingeschreven koopovereenkomst - een hypotheek en een rangwisseling - 2 hypotheken Stukdelen kunnen na inschrijving afzonderlijk worden aangevuld door een later ingeschreven stuk(deel), worden doorgehaald, ed.. (BusinessObject) Stukdeel Erfpachtcanon is een geldsom die de erfpachter verplicht is om aan de eigenaar te betalen, op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen (BusinessObject) Erfpachtcanon Een perceel is een begrensd deel van het Nederlands grondgebied dat kadastraal geïdentificeerd is en met kadastrale grenzen begrensd is Toelichting: In de BRK is een kadastraal perceel een specialisatie van een onroerende zaak. Percelen worden cartografisch gerepresenteerd door een tweedimensionale vlakbegrenzing. Tussen alle kadastrale percelen in Nederland geldt een topologische relatie (opdelende vlakstructuur), d.w.z. dat naburige perceelsvlakken naadloos moeten aansluiten en elkaar niet mogen overlappen. (BusinessObject) Kadaster_Perceel Een Hoofdsplitsing is het gesplitste Zakelijk recht van 1 of meer Percelen. Toelichting: De eigendom, het recht van erfpacht en/of het recht van opstal van 1 of enkele percelen (de zogenaamde grondpercelen) is gesplitst. De bij de hoofdsplitsing ontstane eigendom van de appartemenstrechten (de zogenaamde hoofd appartementsrechten) is tenaam van de gerechtigden (van het gesplitste zakelijke recht) gesteld. Het gesplitste zakelijk recht van de grondpercelen is niet tenaam gesteld. (BusinessObject) Hoofdsplitsing Het recht van hypotheek is een beperkt recht, strekkende om op de daaraan onderworpen registergoederen, een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen. Toelichting: Het betreft een hypothecaire zekerheid, waarbij een tenaamgesteld Zakelijk recht als onderpand dient voor een geldlening of krediet. De hypothecaire hoofdsom is vermeld bij het Rechtsfeit (stukdeel) waarop de zekerheidstelling is gebaseerd. Synoniemen: - Recht van Hypotheek - Hypothecair krediet - Hypothecaire lening (BusinessObject) ZekerheidsstellingH- ypothecair Een netwerk is een samenstel van kabels of leidingen bestemd voor de transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie. Toelichting: Leidingnetwerken worden geometrisch weergegeven door een "niet opdelend" vlak, een polylijn of m.b.v. netwerktopologie. Vlakken zijn niet opdelend van karakter, d.w.z. dat géén geometrische relaties (b.v. aansluitendheid) tussen verschillende exemplaren bestaan. (BusinessObject) Leidingnetwerk Een Appartementsrecht is een aandeel in goederen die in een splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Toelichting: Kadastrale aanduiding authentiek volgens de BRK Plaatselijke aanduiding (adres) authentiek volgens de BAG. Ovberige gegevens zijn niet authentiek, maar wel basisgegeven. (BusinessObject) Appartementsrecht TenaamstellingFiliatie geeft aan uit welke inmiddels vervallen Tenaamstellingen de Tenaamstelling is ontstaan . Toelichting: TenaamstellingFiliatie wordt gebruikt om aan te geven hoe een recht (historisch) tot stand gekomen is. Het geeft aan waarom de ene Tenaamstelling gerelateerd is aan de andere. Dit doet zicht voor bij het ambtshalve samenvoegen van Rechten, bij vererving, naamswijziging etc. (BusinessObject) TenaamstellingFiliati- e Een zekerheidsstelling is een hypotheek of een beslag Toelichting: Een zekerheidsstelling betreft een: - hypothecaire zekerheid, ter zekerheid van een geldlening of krediet. - maatregel ter zekerheid van een geldvordering. De zekerheidsstelling geeft aan op welk kadastraal object de zekerheidsstelling rust en welke tenaamstelling (het tenaamgestelde zakelijk recht) van dat kadastraal object wordt bezwaard. Ook wordt verwezen naar de betrokken hypotheekhouders c.q. beslagleggers. (BusinessObject) Zekerheidsstelling Een Beslag is een voorlopige maatregel waarbij de overheid, al dan niet op vordering van een belanghebbende, bepaalde zaken aan iemands vrije beschikking onttrekt, of wel deze onder zich neemt. Toelichting: Het betreft een maatregel om ingeval van een vordering zekerheid te verkrijgen dat er iets te halen valt bij de wederpartij. Het bedrag van de desbetreffende vordering is vermeld bij het Rechtsfeit (stukdeel) waarop de zekerheidstelling is gebaseerd. (BusinessObject) ZekerheidsstellingIn- zakeBeslag OnroerendeZaakFiliatie geeft aan uit welke inmiddels vervallen OnroerendeZaak de OnroerendeZaak is ontstaan . Toelichting: Een Onroerende zaak filiatie geeft de relatie aan tussen een nieuwe en een oude Onroerende zaak. Het betreft hier de relatie tussen 2 percelen, 2 Appartementsrechten of 2 leidingnetwerken. (BusinessObject) OnroerendeZaakFili- atie Een Kadastraal object is een goed waarvoor bij overdracht of vestiging van rechten inschrijving in de openbare registers van het Kadaster is vereist. Een kadastraal object is een Onroerende zaak of een Teboekgestelde zaak. Toelichting: In de BRK worden zakelijke rechten op kadastrale objecten met de rechthebbenden geregistreerd. De eigendom van en beperkte rechten op een kadastraal object worden als zakelijk recht vermeld. Uitzondering: Hypotheek wordt als zekerheidstelling en Erfdienstbaarheid als een aantekening bij kadastrale objecten vermeld Indicatie omvang Initieel 7.000.000 (BusinessObject) Kadastraal object GezamenlijkAandeel is wanneer twee of meer personen een gezamenlijk aandeel hebben in een zakelijk recht, waarbij het afzonderlijke aandeel in het gezamenlijk aandeel niet bekend is (als gezamenlijkAandeel bekend is dan is het individuele aandeel niet bekend en omgekeerd). Toelichting: GezamenlijkAandeel wordt alleen gebruikt indien het individuele aandeel in de tenaamstelling niet bekend is. (BusinessObject) GezamenlijkAandeel Een tenaamstelling is een registratie van (een aandeel in) een zakelijk recht dat een persoon heeft, dat rust op een kadastraal object. Toelichting: Een tenaamstelling vormt de relatie tussen een Recht en een Persoon en geeft aan welk recht, met uitzondering van hypotheek en beslag, door een Persoon wordt uitgeoefend op een Kadastraal object. Een tenaamstelling heeft betrekking op het recht van eigendom of op een beperkt recht dat rust op één Kadastraal object. Met een beperkt recht op een Kadastraal object wordt erfpacht, opstal, ed. bedoeld, maar ook bijvoorbeeld huur en lease (van Luchtvaartuigen). Een zakelijk (beperkt) recht kan in de BRK onder een voorwaarde tenaamgesteld zijn: - onder ontbindende voorwaarde: de tenaamstelling eindigt na het plaatsvinden van een gebeurtenis - onder tijdsverloop: de tenaamstelling eindigt op een vooraf overeengekomen tijdstip. De voorwaarde wordt als een aantekening vermeld bij de desbetreffende tenaamstelling onder verwijzing naar het stuk waarin de voorwaarde is omschreven. Een tenaamstelling onder een opschortende voorwaarde is feitelijk geen tenaamstelling. Het zakelijk recht wordt in de BRK pas tenaamgesteld nadat uit een in de openbare registers ingeschreven stuk blijkt dat de opschortende voorwaarde is vervuld. (BusinessObject) TeNaamStelling Een Locatie kadastraal object is een aanduiding voor de locatie van het Kadastraal object in Nederland. Toelichting: Bij onroerende zaken betreft dit de locatie waar de Onroerende zaak is gelegen. Bij Teboekgestelde zaken wordt locatie gebruikt voor het zogenaamde waladres. Leidingnetwerken kennen geen locatie kadastraal object. De Locatie van een kadastraal object wordt bepaald aan de hand van gegevens die: - de gemeente verstrekt (Basisregistratie Adressen en Gebouwen); - in het openbaar register zijn vermeld; (BusinessObject) LocatieKadastraalOb- ject Een Aantekening is een aanvulling op de registratie van een registergoed met betrekking tot feiten die gevolgen kunnen hebben voor de uitoefening van de rechten op dit registergoed. Toelichting: Een aantekening betreft een verwijzing naar een ter inschrijving aangeboden stuk. Een aantekening kan betrekking hebben op een Kadastraal object, op een specifieke Tenaamstelling van een zakelijk recht op een kadastraal object en/of op een specifieke Zekerheidsstelling op een kadastraal object. Het betreft o.m. een verwijzing naar: - Besluiten en vervallen verklaringen van een publiekrechtelijke beperking (WKPB) - Stukken inzake vestiging of beëindiging van erfdienstbaarheden of kwalitatieve verplichtingen - Privatieve lasten - Gerechtelijke uitspraken - Koop of huurovereenkomsten - Verkrijging van een aandeel in een zakelijk recht onder opschortende voorwaarde - Onderbewindstellingen - Rangwisseling Hypotheek - Stukken die ter inschrijving in de openbare registers worden aangeboden krachtens de wet Wilg, Overgangswet NBW, wet geluidshinder, Boswet, Flora- en Faunawet, Woningwet 1988, etc. Om "vervuiling" bij het samenvoegen c.q. splitsen van percelen te voorkomen wordt: - de door het bestuursorgaan aangeleverde begrenzing van een publiekrechtelijke beperking in de BRK als begrenzing van de Aantekening opgenomen . - de buitenomtrek van de begrenzing van de percelen, waarop de aantekening betrekking heeft, in de BRK als begrenzing van de Aantekening opgenomen. (BusinessObject) Aantekening Mandeligheid is het ontstaan van een gemeenschappelijk eigendom van een onroerende zaak, van eigenaars van twee of meer erven, doordat de bestemming van het gemeenschappelijk nut is vastgelegd in een tussen de eigenaars opgemaakte notariële akte en dat deze akte is ingeschreven in de openbare registers. Toelichting: Gerechtigden van 1 of meer onroerende zaken (de hoofdzaken) hebben gezamenlijk recht op een andere onroerende zaak (de mandelige zaak), waarbij: - Zakelijke rechten op 1 of meer onroerende zaken bestemd zijn tot mandeligheid (tot algemeen nut) verklaard. - Andere onroerende zaken (de hoofdzaken) een aandeel in die mandeligheid omvat. (BusinessObject) Mandeligheid Een stuk is een, door het Kadaster als authentiek erkend, document waaruit een wijziging in de BRK blijkt. Toelichting: Er zijn 2 soorten stukken: - een ter inschrijving in de openbare registers aangeboden stuk en - een door het Kadaster opgemaakt stuk. Synoniem: Brondocument (BusinessObject) Stuk ArchiMateNote Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken De onroerende zaak waarvan op grond van de Wet WOZ de waarde moet worden bepaald en vastgesteld. Toelichting: Dit objecttype komt voort uit de objectafbakeningsvoorschriften van artikel 16 van de Wet WOZ. (BusinessObject) WOZ object Grouping Adres (BAG) Een ObjectlocatieBinnenland is een adres binnen Nederland. Toelichting: Een Objectlocatie Binnenland is gemodelleerd als een BAGadres. In het huidige bijhoudingsproces van de BRK worden de gegevens van een ObjectlocatieBinnenland initieel geregistreerd conform de Openbare registers. Kort daarna worden deze gegevens vervangen door de BAG-gegevens. In uitzonderlijke situaties kunnen de BAG-gegevens niet worden overgenomen. Dergelijke situatie worden teruggemeld aan de BRP. (BusinessObject) ObjectlocatieBinnen- land Een relatie is een persoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie. Synoniem voor een relatie: een stakeholder. (Grouping) Relaties Een vereniging van appartementsrechteigenaren van één of meer onroerende zaken. (BusinessObject) Vereniging van Eigenaren Een lid van een Vereniging van Eigenaren Toelichting: Het VvE-lidmaatschap is onlosmakelijk verbonden met het appartmentsrecht. Een VvE-lis is een afgeleide klant want de VvE sluit de beheerovereenkomst. VvE-leden nemen op hun beurt dus alleen indirect diensten van de VvE-beheerder af. (BusinessObject) VvE-lid Een persoon is een natuurlijk- of een rechtspersoon. (BusinessObject) Persoon Vastgoed is de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, evenals de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. (Grouping) Vastgoed Een administratieve eenheid is de eenheid in de administratie van woningcorporaties die ten behoeve van de exploitatie als zodanig wordt onderscheiden. Een administratieve eenheid kan bijvoorbeeld een woning zijn, maar ook een stuk grond, een gebouw of zelfs een verzameling van gebouwen. Om die reden zegt het tellen van het aantal eenheden niet zoveel. Daarvoor zijn de bedrijfsregels essentieel om toe te passen, Zie hiervoor de methodiek van prestatie-indicatoren . Synoniem: contracteenheid (BusinessObject) Administratieve eenheid Een gebruikseenheid is het kleinste, afgebakende stuk vastgoed of benoemd terrein met een gebruiksfunctie dat wordt verhuurd, verkocht en/of onderhouden of verkocht is. (BusinessObject) Gebruikseenheid De fysieke verschijningsvorm van grond (en daarmee verbonden opstal) dat als onroerende zaak in het kadaster aangemerkt wordt. (BusinessObject) Vastgoedeenheid Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. (Grouping) Overeenkomsten Een koopovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie zich verplicht het eigendomsrecht van een of meer verhuureenheden binnen een overeengekomen periode over te dragen aan een koper (klant) en waarmee de koper zich verplicht tot een betaling van een overeengekomen prijs. (BusinessObject) Koopovereenkomst Een erfpachtovereenkomst is de overeenkomst tussen een erfverpachter en erfpachter aangaande een recht van erfpacht. dat wil zeggen het recht waarmee de erfpachter een onroerend goed dat aan de erfverhuurder (meestal de gemeente) toebehoort mag gebruiken. De erfpachter betaalt hiervoor aan de erfverhuurder een geldsom of een vergoeding in natura op vaste tijd (de canon). Woningcorporaties maken soms gebruik van erfpachtovereenkomsten om percelen in erfpacht uit te geven en de opstallen vrij te verkopen om een terugkoopregeling te regelen. Woningcorporaties kunnen vastgoed dat door de gemeente in erfpacht is uitgegeven met toestemming van de erfverpachter zelf weer in ondererfpacht uitgeven (verkoop onder voorwaarden). De woningcorporatie die een woning middels deze contructie verkoopt is tevens de erfverhuurder en de koper van de woning de erfpachter. (BusinessObject) (Onder)erfpachtov- ereenkomst Grouping Financiën Activa is het geheel aan bezittingen van de woningcorporatie. In vaste activa wordt het vermogen voor lange periode vastgelegd en in vlottende activa het vermogen voor een korte periodes vastgelegd. - Voorbeelden van vaste activa zijn gebouwen, inventaris, installaties - Voorbeelden van vlottende activa zijn voorraden, debiteuren en liquide middelen (BusinessObject) Activa ArchiMateNote Monumentenregister Een rijksmonument is een door het rijk beschermde onroerende zaak (of zaken) die expliciet in de omschrijving genoemd staat. De identificatie gebeurt aan de hand van onder andere adresgegevens en kadastrale gegevens. Hier hoort ook een omschrijving van het rijksmonument bij. Deze kan kort zijn of wat langer. Beschermd is de onroerende zaak (of zaken) die expliciet in de omschrijving genoemd staat. De registeromschrijving helpt in principe alleen bij de identificatie van het rijksmonument en geeft geen uitsluitsel over de monumentale waarden of de verandermogelijkheden. (BusinessObject) Rijksmonument AssociationRelationship betreftOZ (0..* : 0..1) SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship heeft tekening AssociationRelationship omvat AssociationRelationship 0:1 SpecializationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship AssociationRelationship rust op (1..*:0..1) AssociationRelationship is belast met AssociationRelationship isOntstaanUit (2..* : 0..1) AssociationRelationship isBetrokkenBij (1..* : 0..1) AssociationRelationship isBestemdTot (1..* : 0..1) AssociationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship betreft (0..* : 1) AssociationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship heeftHypothe- eknemer SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship indien gesplitst vastgoed AssociationRelationship betreftTenaamste- lling (0..*) AssociationRelationship aantekeningZekerheidsstelling AssociationRelationship bezwaart AssociationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship heeftBeslagle- gger AssociationRelationship betreftOZ (0..* : 0..1) AssociationRelationship kadastrale aanduiding Vlak (n:1) indien sprake is van een splitsing dan wijkt kadastrale aanduiding objec t af van kadastrale aanduiding vlak (AssociationRelationship) kadastrale aanduiding Object AssociationRelationship AssociationRelationship n:1, van AssociationRelationship geldtvoor (2..* : 0..1) AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship AssociationRelationship heeft (0..* : 1) AssociationRelationship betreft AssociationRelationship aantekeningK- adastraalObje- ct AssociationRelationship aantekeningRecht AssociationRelationship AssociationRelationship heeftHoofdzaak AssociationRelationship AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship AssociationRelationship n:n AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship indien (onder)erfpac- ht AssociationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 26-04-2023 16:11:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 26-04-2023 16:11:33 CEST
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   


Bekijk deze figuur met dynamische legenda's van de concepttypes uit het CORA kennismodel, en andere kenmerken.

De Basisregistratie Kadaster is onderdeel van het stelsel van basisregistraties van de Nederlandse overheid en voor woningcorporaties van essentieel belang omdat daarin wordt vastgelegd welk vastgoed de woningcorporatie in bezit heeft en aldus verantwoordelijk is voor het beheer. Om die reden nemen we in CORA het domein kadaster expliciet over tezamen met de BAG - waarvan het kadaster de landelijke voorziening beheert[1] - en de WOZ. De Basisregistratie Kadaster bevat informatie over percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken. Daarnaast staan er kadastrale kaarten in met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten. De bedrijfsobjecten van het domein kadaster zijn integraal overgenomen van Catalogus conceptueel model: IMKAD om te kunnen hergebruiken in CORA (zie ook Schema's_IMKAD).

Alfabetisch overzicht van CORA bedrijfsobjecten domein Kadaster

Kopieren 2.jpg

Helaas is downloaden niet mogelijk, maar je kunt door de regels van onderstaande tabel te selecteren ze heel eenvoudig naar excel kopiëren.


Heb jij een (verbeter)suggestie voor een (ontbrekende) beschrijving, mail je suggestie naar info@corponet.nl.

BedrijfsobjectBeschrijvingIs een specialisatie van ...Heeft relatie met ...Heeft betrekking op ...
AantekeningEen Aantekening is een aanvulling op de registratie van een registergoed met betrekking tot feiten die gevolgen kunnen hebben voor de uitoefening van de rechten op dit registergoed.

Toelichting: Een aantekening betreft een verwijzing naar een ter inschrijving aangeboden stuk. Een aantekening kan betrekking hebben op een Kadastraal object, op een specifieke Tenaamstelling van een zakelijk recht op een kadastraal object en/of op een specifieke Zekerheidsstelling op een kadastraal object.

Het betreft o.m. een verwijzing naar: - Besluiten en vervallen verklaringen van een publiekrechtelijke beperking (WKPB) - Stukken inzake vestiging of beëindiging van erfdienstbaarheden of kwalitatieve verplichtingen - Privatieve lasten - Gerechtelijke uitspraken - Koop of huurovereenkomsten - Verkrijging van een aandeel in een zakelijk recht onder opschortende voorwaarde - Onderbewindstellingen - Rangwisseling Hypotheek - Stukken die ter inschrijving in de openbare registers worden aangeboden krachtens de wet Wilg, Overgangswet NBW, wet geluidshinder, Boswet, Flora- en Faunawet, Woningwet 1988, etc.

Om "vervuiling" bij het samenvoegen c.q. splitsen van percelen te voorkomen wordt: - de door het bestuursorgaan aangeleverde begrenzing van een publiekrechtelijke beperking in de BRK als begrenzing van de Aantekening opgenomen .

- de buitenomtrek van de begrenzing van de percelen, waarop de aantekening betrekking heeft, in de BRK als begrenzing van de Aantekening opgenomen.
Kadastraal object
Stukdeel
TeNaamStelling
AppartementsrechtEen Appartementsrecht is een aandeel in goederen die in een splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Toelichting: Kadastrale aanduiding authentiek volgens de BRK Plaatselijke aanduiding (adres) authentiek volgens de BAG. Ovberige gegevens zijn niet authentiek, maar wel basisgegeven.Kadastraal object
Onroerende zaak
AppartementsrechtSplitsingEen appartementsrechtsplitsing is het in appartementsrechten gesplitste Zakelijk recht van 1 of meer kadastrale objecten.

Toelichting: Door splitsing wordt het zakelijk recht van 1 of meer kadastrale objecten getransformeerd in nieuwe zakelijke rechten, waarbij het gesplitste zakelijk recht zelf tenietgaat. Na splitsing zijn de appartementsrechten in de BRK zelfstandige kadastrale objecten geworden, terwijl als keerzijde de zakelijke rechten die in de splitsing betrokken zijn, niet meer vatbaar zijn voor overdracht, ed. Het eigendom van de appartementsrechten is in de BRK na splitsing tename van de betrokken gerechtigden gesteld. De appartementsrechten ontstaan door het opmaken van de authentieke notariële akte van splitsing inclusief reglement en splitsingtekening en door inschrijving van deze akte in de openbare registers van het Kadaster. De splitsingstekening en de akte duiden de gedeelten van het gebouw aan die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Alle appartementseigenaren zijn verplicht lid van de vereniging van eigenaren (VvE). Een vereniging van eigenaren is een vereniging met als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren, en de statuten van de vereniging (art 112 BW Boek 5). Deze rechtspersoon VvE is niet de rechthebbende van de gesplitste zakelijke rechten of de afzonderlijke appartementsrechten. Alle appartementseigenaren zijn gezamenlijk eigenaar van het geheel en vormen de gemeenschap van appartementseigenaren.

Een Appartementsrechtsplitsing betreft een hoofdsplitsing, een ondersplitsing of een splitsing afkoop erfpacht: - Hoofdsplitsing: Ingeval het het gesplitste zakelijk recht van een of meer percelen betreft spreken we van een hoofdsplitsing - Ondersplitsing: Na de hoofdsplitsing kan een zakelijk recht van een appartementsrecht zijn ondergesplitst in nieuwe appartementsrechten.

- Splitsing afkoop erfpacht: In uitzonderlijke gevallen is na splitsing van de erfpacht van een perceel ook de eigendom aan de splitsing toegevoegd.
Stukdeel
ErfpachtcanonErfpachtcanon is een geldsom die de erfpachter verplicht is om aan de eigenaar te betalen, op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippenStukdeel
Zakelijk recht
GezamenlijkAandeelGezamenlijkAandeel is wanneer twee of meer personen een gezamenlijk aandeel hebben in een zakelijk recht, waarbij het afzonderlijke aandeel in het gezamenlijk aandeel niet bekend is (als gezamenlijkAandeel bekend is dan is het individuele aandeel niet bekend en omgekeerd). Toelichting: GezamenlijkAandeel wordt alleen gebruikt indien het individuele aandeel in de tenaamstelling niet bekend is.
HoofdsplitsingEen Hoofdsplitsing is het gesplitste Zakelijk recht van 1 of meer Percelen. Toelichting: De eigendom, het recht van erfpacht en/of het recht van opstal van 1 of enkele percelen (de zogenaamde grondpercelen) is gesplitst. De bij de hoofdsplitsing ontstane eigendom van de appartemenstrechten (de zogenaamde hoofd appartementsrechten) is tenaam van de gerechtigden (van het gesplitste zakelijke recht) gesteld. Het gesplitste zakelijk recht van de grondpercelen is niet tenaam gesteld.AppartementsrechtSplitsingKadaster_Perceel
Kadaster (BRK)Relaties
Vastgoed
Kadaster_PerceelEen perceel is een begrensd deel van het Nederlands grondgebied dat kadastraal geïdentificeerd is en met kadastrale grenzen begrensd is Toelichting: In de BRK is een kadastraal perceel een specialisatie van een onroerende zaak. Percelen worden cartografisch gerepresenteerd door een tweedimensionale vlakbegrenzing. Tussen alle kadastrale percelen in Nederland geldt een topologische relatie (opdelende vlakstructuur), d.w.z. dat naburige perceelsvlakken naadloos moeten aansluiten en elkaar niet mogen overlappen.Kadastraal object
Onroerende zaak
Perceel
Kadastraal objectEen Kadastraal object is een goed waarvoor bij overdracht of vestiging van rechten inschrijving in de openbare registers van het Kadaster is vereist. Een kadastraal object is een Onroerende zaak of een Teboekgestelde zaak.

Toelichting: In de BRK worden zakelijke rechten op kadastrale objecten met de rechthebbenden geregistreerd. De eigendom van en beperkte rechten op een kadastraal object worden als zakelijk recht vermeld.

Uitzondering: Hypotheek wordt als zekerheidstelling en Erfdienstbaarheid als een aantekening bij kadastrale objecten vermeld Indicatie omvang Initieel 7.000.000
Activa
Appartementsrecht
Kadaster_Perceel
ObjectlocatieBinnenland
KadastraleGrensEen Kadastrale Grens is de weergave van een grens op de kadastrale kaart die door de dienst van het Kadaster tussen percelen vastgesteld wordt, op basis van inlichtingen van belanghebbenden en met gebruikmaking van de aan de kadastrale kaart ten grondslag liggende bescheiden die in elk geval de landmeetkundige gegevens bevatten van hetgeen op die kaart wordt weergegeven

Toelichting: In de praktijk kent Kadastrale grens nu twee betekenissen: - De grens zoals vastgesteld in het terrein, de terrein grens. (vaststelling o.b.v. de aanwijs van partijen aan beide zijde van de betreffende grens en vastgelegd door het Kadaster). De terreingrens is opgenomen in de terrestrische registratie van het Kadaster. - De visualisatie van deze grens op de kadastrale kaart. De kaartgrens. Deze kan mogelijk 'verschoven' liggen door het inpassen van deze terreingrens in het 'overall' kaartbeeld. De kadastrale grens in deze betekenis vormt een indicatief gegeven over de ligging van de grens t.o.v. de topografie, d.w.z. van de in het terrein visueel waarneembare 'objecten' als huizen, straten, sloten, etc.

Met het begrip 'Kadastrale grens' in relatie tot de BRK bedoelen we de kaartgrens. De terreingrens uit de 'terrestrische registratie' vormt de basis voor de kaartgrens. Bij juridische geschillen wordt echter de terreingrens uitgezet.
Kadaster_Perceel
LeidingnetwerkEen netwerk is een samenstel van kabels of leidingen bestemd voor de transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie. Toelichting: Leidingnetwerken worden geometrisch weergegeven door een "niet opdelend" vlak, een polylijn of m.b.v. netwerktopologie. Vlakken zijn niet opdelend van karakter, d.w.z. dat géén geometrische relaties (b.v. aansluitendheid) tussen verschillende exemplaren bestaan.Onroerende zaak
LocatieKadastraalObjectEen Locatie kadastraal object is een aanduiding voor de locatie van het Kadastraal object in Nederland.

Toelichting: Bij onroerende zaken betreft dit de locatie waar de Onroerende zaak is gelegen. Bij Teboekgestelde zaken wordt locatie gebruikt voor het zogenaamde waladres. Leidingnetwerken kennen geen locatie kadastraal object. De Locatie van een kadastraal object wordt bepaald aan de hand van gegevens die: - de gemeente verstrekt (Basisregistratie Adressen en Gebouwen);

- in het openbaar register zijn vermeld;
Kadastraal object
ObjectlocatieBinnenland
MandeligheidMandeligheid is het ontstaan van een gemeenschappelijk eigendom van een onroerende zaak, van eigenaars van twee of meer erven, doordat de bestemming van het gemeenschappelijk nut is vastgelegd in een tussen de eigenaars opgemaakte notariële akte en dat deze akte is ingeschreven in de openbare registers.

Toelichting: Gerechtigden van 1 of meer onroerende zaken (de hoofdzaken) hebben gezamenlijk recht op een andere onroerende zaak (de mandelige zaak), waarbij: - Zakelijke rechten op 1 of meer onroerende zaken bestemd zijn tot mandeligheid (tot algemeen nut) verklaard.

- Andere onroerende zaken (de hoofdzaken) een aandeel in die mandeligheid omvat.
Onroerende zaak
Stukdeel
OndersplitsingEen ondersplitsing is het ondergesplitste zakelijk recht van een appartementsrecht.

Toelichting: Het eigendom, het recht van erfpacht en/of het recht van opstal van een appartementsrecht is ondergesplitst. De bij de ondersplitsing ontstane eigendom van de nieuwe appartemenstrechten is tenaam van de gerechtigden (van het gesplitste zakelijke recht) gesteld. Het ondergesplitste zakelijk recht is niet tenaam gesteld.

Zowel hoofd appartementsrechten als eerder ondergesplitste appartementsrechten kunnen bij een (nieuwe) ondersplitsing betrokken zijn.
AppartementsrechtSplitsingHoofdsplitsing
Onroerende zaakEen onroerende zaak is de grond, de niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. Een onroerende zaak wordt aangeduid met een kadastrale aanduiding, dit is een unieke aanduiding die door het Kadaster wordt vastgesteld. Toelichting: Veralgemenisering van specifiekere onroerende zaken, Perceel, Appartementsrecht en Leidingnetwerk.Kadastraal objectStukdeel
WOZ object
OnroerendeZaakFiliatieOnroerendeZaakFiliatie geeft aan uit welke inmiddels vervallen OnroerendeZaak de OnroerendeZaak is ontstaan . Toelichting: Een Onroerende zaak filiatie geeft de relatie aan tussen een nieuwe en een oude Onroerende zaak. Het betreft hier de relatie tussen 2 percelen, 2 Appartementsrechten of 2 leidingnetwerken.Onroerende zaak
SpiegelsplitsingAfkoopErfpachtEen SpiegelSplitsingAfkoopErfpacht is het gesplitste recht van eigendom van 1 of meer percelen, waarvan het recht van erfpacht al eerder in appartementsrechten is gesplitst.

Toelichting: Een SplitsingAfkoopErfpacht is een Appartementsrechtsplitsing en vormt het geheel van de bloot-eigendom van 1 of meer percelen, dat is gesplitst in appartementsrechten.

In grote steden is in het verleden beleid geweest dat de grond niet in eigendom was te verkrijgen maar dat men alleen erfpacht kon verwerven. In veel gevallen is bij splitsing in appartementsrechten de erfpacht gesplitst. De bloot-eigendom van het grondperceel in niet in de splitsing betrokken en is in de BRK tenaam van de gemeente gesteld.

In Rotterdam is het beleid enkel jaren geleden gewijzigd. Daar is het mogelijk geworden dat de erfpachter op zijn/haar wens de erfpacht mag afkopen (ook de bloot-eigendom verkrijgen) zodat hij/zij een volledig recht van eigendom heeft. In het geval 1 of meer eigenaren van een appartementsrecht de erfpacht willen afkopen wordt de bloot-eigendom van het grondperceel eveneens gesplitst in appartementsrechten. De bloot-eigendom wordt gesplitst in even zoveel appartementsrechten als er aanwezig zijn bij de splitsing van de erfpacht. Splitsing van de bloot-eigendom vindt plaats onder dezelfde complexaanduiding als de splitsing erfpacht, er is geen nieuwe tekening nodig. De spiegelsplitsingafkooperfpacht kent een 'eigen' Vereniging van eigenaren
AppartementsrechtSplitsingKadaster_Perceel
SpiegelsplitsingOndersplitsingSpiegelsplitsingOndersplitsing is een spiegelsplitsing afkoop erfpacht van een ondersplitsing.AppartementsrechtSplitsingSpiegelsplitsingAfkoopErfpacht
TeNaamStellingEen tenaamstelling is een registratie van (een aandeel in) een zakelijk recht dat een persoon heeft, dat rust op een kadastraal object.

Toelichting: Een tenaamstelling vormt de relatie tussen een Recht en een Persoon en geeft aan welk recht, met uitzondering van hypotheek en beslag, door een Persoon wordt uitgeoefend op een Kadastraal object. Een tenaamstelling heeft betrekking op het recht van eigendom of op een beperkt recht dat rust op één Kadastraal object. Met een beperkt recht op een Kadastraal object wordt erfpacht, opstal, ed. bedoeld, maar ook bijvoorbeeld huur en lease (van Luchtvaartuigen). Een zakelijk (beperkt) recht kan in de BRK onder een voorwaarde tenaamgesteld zijn: - onder ontbindende voorwaarde: de tenaamstelling eindigt na het plaatsvinden van een gebeurtenis - onder tijdsverloop: de tenaamstelling eindigt op een vooraf overeengekomen tijdstip.

De voorwaarde wordt als een aantekening vermeld bij de desbetreffende tenaamstelling onder verwijzing naar het stuk waarin de voorwaarde is omschreven.

Een tenaamstelling onder een opschortende voorwaarde is feitelijk geen tenaamstelling. Het zakelijk recht wordt in de BRK pas tenaamgesteld nadat uit een in de openbare registers ingeschreven stuk blijkt dat de opschortende voorwaarde is vervuld.
GezamenlijkAandeel
Stukdeel
Zakelijk recht
TenaamstellingFiliatieTenaamstellingFiliatie geeft aan uit welke inmiddels vervallen Tenaamstellingen de Tenaamstelling is ontstaan . Toelichting: TenaamstellingFiliatie wordt gebruikt om aan te geven hoe een recht (historisch) tot stand gekomen is. Het geeft aan waarom de ene Tenaamstelling gerelateerd is aan de andere. Dit doet zicht voor bij het ambtshalve samenvoegen van Rechten, bij vererving, naamswijziging etc.TeNaamStelling
VoorwaartseOnroerendeZaakFiliatieVoorwaartse onroerende zaak filiatie geeft de relatie aan tussen een onroerende zaak en de onroerende zaken waarin hij is overgegaan. Toelichting: Een Onroerende zaak filiatie geeft de relatie aan tussen een nieuwe en een oude Onroerende zaak. Het betreft hier de relatie tussen 2 percelen, 2 Appartementsrechten of 2 leidingnetwerken.Onroerende zaak
Zakelijk rechtEen Zakelijk recht is een absoluut recht op een kadastraal object dat tegenover iedereen te handhaven is.

Toelichting: In afwijking van de definitie van het juridisch begrip Zakelijk recht is in de BRK een zakelijk recht een recht dat samenhangt met een kadastraal object.

Bovendien worden de volgende rechten afwijkend geregistreerd: - het Recht van hypotheek (samen met een beslag) vermeld als een Zekerheidstelling bij een kadastraal object. - Een erfdienstbaarheid vermeld als een Aantekening bij kadastrale objecten - Een appartementsrecht opgenomen als een Kadastraal object.

Een zakelijk recht in de BRK betreft: - eigendom - Beperkte rechten: Recht van erfpacht, Recht van opstal, Recht van vruchtgebruik, Recht van gebruik en bewoning), - rechten van voor 1992 (beklemrecht en zakelijk recht als bedoeld in de Belemmeringenwet privaatrecht) - oud vaderlandse rechten (bijv. visrechten, grondrente enz)

- Zakelijk optierecht bij luchtvaartuigen
AppartementsrechtSplitsing
Kadastraal object
Mandeligheid
Stukdeel
Zakelijk recht
ZekerheidsstellingEen zekerheidsstelling is een hypotheek of een beslag

Toelichting: Een zekerheidsstelling betreft een: - hypothecaire zekerheid, ter zekerheid van een geldlening of krediet. - maatregel ter zekerheid van een geldvordering.

De zekerheidsstelling geeft aan op welk kadastraal object de zekerheidsstelling rust en welke tenaamstelling (het tenaamgestelde zakelijk recht) van dat kadastraal object wordt bezwaard. Ook wordt verwezen naar de betrokken hypotheekhouders c.q. beslagleggers.
Aantekening
Stukdeel
TeNaamStelling
ZekerheidsstellingHypothecairHet recht van hypotheek is een beperkt recht, strekkende om op de daaraan onderworpen registergoederen, een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen.

Toelichting: Het betreft een hypothecaire zekerheid, waarbij een tenaamgesteld Zakelijk recht als onderpand dient voor een geldlening of krediet. De hypothecaire hoofdsom is vermeld bij het Rechtsfeit (stukdeel) waarop de zekerheidstelling is gebaseerd.

Synoniemen: - Recht van Hypotheek - Hypothecair krediet

- Hypothecaire lening
ZekerheidsstellingPersoon
ZekerheidsstellingInzakeBeslagEen Beslag is een voorlopige maatregel waarbij de overheid, al dan niet op vordering van een belanghebbende, bepaalde zaken aan iemands vrije beschikking onttrekt, of wel deze onder zich neemt. Toelichting: Het betreft een maatregel om ingeval van een vordering zekerheid te verkrijgen dat er iets te halen valt bij de wederpartij. Het bedrag van de desbetreffende vordering is vermeld bij het Rechtsfeit (stukdeel) waarop de zekerheidstelling is gebaseerd.ZekerheidsstellingPersoon


In Kennismodel

Het thema CORA bedrijfsobjecten Kadaster past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA bedrijfsobjecten Kadaster:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice is de zichtbare functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een stap in een werkproces. (ApplicationService) Applicatieservice Een bedrijfsobjectdomein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Bedrijfsobjectdomein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een bedrijfsservice realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak (VERA) Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel één dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Een risico is de kans op het optreden van een onzekere gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie en heeft invloed op het behalen van de organisatie-, afdelings- of procesdoelstellingen van de woningcorporatie. - Een risico beïnvloedt bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot afwijkingen van geplande resultaten. - Een risico wordt bepaald door oorza(a)k(en) en resulterend(e) gevolg(en). - Een risico heeft een kans van voorkomen en een impact (grootte van effect). (Assessment) Risico BusinessService Deelbedrijfsservice Een gegevensobjectdomein is een logisch samenhangende groepering van gegevensobjecten. (Grouping) Gegevensobjectdomein Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject (VERA) Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert. (BusinessRole) Leverende rol Een kritische risico-indicator is een indicator van de kans van optreden van een risico, de mogelijke schade bij optreden, of beide. (Value) Kritische risico- indicator Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Applicatiefunctie wordt altijd omschreven met een naamwoord van handeling. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. Bijvoorbeeld: onderhouden is dus onderhoud of verwerven is verwerving (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een stuurscenario is een keten van processen waar de woningcorporatie integraal op stuurt. (BusinessInteraction) Stuurscenario Een informatieobject is een verzameling aan elkaar gerelateerde gegevens die als eenheid wordt behandeld. (Representation) Informatieobject AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient AccessRelationship RW ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor AccessRelationship RW RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit AccessRelationship RW AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship voert uit AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship - W AggregationRelationship is opgebouwd uit AssociationRelationship heeft betrekkingop InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship verantwoordelijk voor AggregationRelationship clustert AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship gekoppeld aan RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship ServingRelationship bedient RealizationRelationship Realiseert AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 31-07-2023 10:06:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 31-07-2023 10:06:40 CEST
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   Logo CORA.png

  1. De gemeente is bronhouder en stelt haar gegevens beschikbaar via de BAG LV.