CORA bedrijfsobjecten Financiën

Het domein Financiën heeft een directe relatie met de domeinen Kadaster (BRK), Organisatie, Publicaties, Relaties en Vastgoed:

Projectontwikkeling is het geheel van activiteiten die de woningcorporatie uitvoert of laat uitvoeren, van idee tot realisatie, die leiden tot een resultaat in vastgoed en/of wijkontwikkeling. (Grouping) Projectontwikkeling CORA domein Projectontwikkeling (ArchiMateView) CORA domein Projectontwikkeling Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. (Grouping) Overeenkomsten CORA domein Overeenkomsten (ArchiMateView) CORA domein Overeenkomsten Onderhoud zijn die inspanningen die worden verricht om het bezit van de woningcorporatie, of het bezit van derden waar een overeenkomst over is afgesloten, zowel op lange als korte termijn op peil te houden conform de gestelde kwaliteitseisen. (Grouping) Onderhoud CORA domein Onderhoud (ArchiMateView) CORA domein Onderhoud Vastgoed is de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, evenals de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. (Grouping) Vastgoed CORA domein Vastgoed (ArchiMateView) CORA domein Vastgoed Een relatie is een persoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie. Synoniem voor een relatie: een stakeholder. (Grouping) Relaties CORA domein Relaties (ArchiMateView) CORA domein Relaties Grouping Energieprestatie CORA domein Energieprestatie (ArchiMateView) CORA domein Energieprestatie Grouping Kadaster (BRK) CORA domein Kadaster (BRK) (ArchiMateView) CORA domein Kadaster (BRK) Grouping Adres (BAG) CORA domein Adres (BAG) (ArchiMateView) CORA domein Adres (BAG) Grouping Financiën CORA domein Financiën (ArchiMateView) CORA domein Financiën Grouping Woningwaardering CORA domein Woningwaardering (ArchiMateView) CORA domein Woningwaardering Grouping Topografie CORA domein Topografie (ArchiMateView) CORA domein Topografie Grouping Inkomen (BRI) Grouping Handelsregister (HR) Grouping Basis registratie personen (BRP) Grouping Waarde onroerende zaken (WOZ) Grouping Akte (BRK) Matching is waarbij vraag en aanbod met digitale ondersteuning wordt gereguleerd. (Grouping) Matching CORA domein Matching (ArchiMateView) CORA domein Matching Publicaties zijn informatieitems die met een specifiek doel wereldkundig worden gemaakt m (Grouping) Publicaties CORA domein Publicaties (ArchiMateView) CORA domein Publicaties ArchiMateNote De domeinen waar tussen haakjes de afkorting van de domeinnaam wordt vermeld, worden niet door CORA gemodelleerd. Van deze domeinen uit het Stelsel van Basisregistraties zijn slechts de voor CORA relevante delen ongewijzigd overgenomen. Grouping Dossier CORA domein Dossier (ArchiMateView) CORA domein Dossier Grouping Gebeurtenissen AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship indien gesplitst vastgoed AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 19-04-2023 14:41:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 14:41:38 CEST
   
   
   
   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   Prototype

Het domein Financiën is een uitsnede van het CORA bedrijfsobjectenmodel:

Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
Toon diagram op ware grootte - van daaruit is de plaat ook op te slaan met [CTRL+S]
Grouping Financiën De financiële bedrijfsvoering van de in de Woningwet omschreven diensten van algemeen economisch belang (DAEB): sociale huurwoningen, bepaald maatschappelijk vastgoed en specifieke diensten voor de leefbaarheid. Toelichting EU: Diensten van algemeen economisch belang (DAEB) bevinden zich op het grensvlak tussen publieke belangen op nationaal en decentraal niveau en de regels van de interne markt. Een decentrale overheid mag een onderneming belasten met het uitvoeren van een taak in het publiek belang. Maar de verhoudingen op de interne markt moeten niet onevenredig verstoord worden. (BusinessObject) Daeb-bedrijf De financiële bedrijfsvoering van de buiten de Woningwet vallende commerciële (niet-DAEB) activiteiten van woningcorporaties. (BusinessObject) Niet-Daeb bedrijf Een kostenplaats is de rekening waaraan boekingen in een financiële administratie samen worden toegeschreven. Het wordt gebruikt voor het groeperen of verfijnen van een bepaalde kostensoort of meerdere kostensoorten. Toelichting: Kostenplaatsen kunnen ook over meerdere grootboekrekeningen lopen zodat gemakkelijk inzichtelijk wordt wat de kosten van een vastgoedobject zijn op alle grootboekrekeningen / kostensoorten bij elkaar. (BusinessObject) Kostenplaats Een grootboekrekening is de weergave van alle Debet en Creditboekingen van een specifieke categorie. Elke grootboekrekening die wordt aangemaakt krijgt een uniek rekeningnummer. (BusinessObject) Grootboekrekening Een gespecificeerde of nader ondergespecificeerde categorie van een grootboekrekening. Dekking betreft de subadministratie waar de kosten in het grootboek terecht komen. Synoniemen: kostensoort, werksoortboekingsgroep en kostendrager (BusinessObject) Dekkingsoort BusinessObject Onderhoudsbegroti- ng BusinessObject Investeringsbegroti- ng Een debiteur is een natuurlijk persoon die of een rechtspersoon dat moet betalen voor geleverde goederen of diensten. (BusinessObject) Debiteur Activa is het geheel aan bezittingen van de woningcorporatie. In vaste activa wordt het vermogen voor lange periode vastgelegd en in vlottende activa het vermogen voor een korte periodes vastgelegd. - Voorbeelden van vaste activa zijn gebouwen, inventaris, installaties - Voorbeelden van vlottende activa zijn voorraden, debiteuren en liquide middelen (BusinessObject) Activa Opsomming van alle door de woningcorporatie voorgenomen maatregelen, activiteiten en projecten en een voorlopige schatting van de inkomsten en uitgaven voor de periode van een jaar. (BusinessObject) Jaarbegroting Het grootboek is de verzameling van alle grootboekrekeningen en waarin van elke grootboekrekening afzonderlijk een overzicht wordt bijgehouden van de wijzigingen die zich gedurende een bepaalde periode voordoen. Toelichting CORA: Aan de hand van bepaalde waarden in het grootboek kan de financiële situatie van de woningcorporatie op het betreffende moment worden bepaald. (BusinessObject) Grootboek Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van de woningcorporatie op een bepaald moment. Toelichting CORA: Op een balans geldt: (activa = passiva) = (eigen vermogen + schulden) (BusinessObject) Balans Passiva zijn de bronnen waarmee de woningcorporatie gefinancierd is en omvatten de leningen, voorzieningen voor uitgestelde opbrengsten en uitgaven. (BusinessObject) Passiva Een resultatenrekening is onderdeel van een jaarrekening en geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van een entiteit over een bepaalde periode (meestal een jaar). Het saldo van de winst-en-verliesrekening is de over de periode behaalde winst minus het geleden verlies. Synoniemen: Winst-en-verliesrekening of exploitatierekening (BusinessObject) Resultatenrekening Vastgestelde verdeling van kosten en opbrengsten die in de beoogde periode gerealiseerd moet worden voor onderhoud, leegstand, verzekering, beheer e.d. van het omschreven onroerend goed. (BusinessObject) Exploitatie Een crediteur is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon aan wie moet worden betaald voor het leveren van een goed of een dienst. (BusinessObject) Crediteur BusinessObject Organisatieonderde- el Een relatie is een persoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie. Synoniem voor een relatie: een stakeholder. (Grouping) Relaties Een persoon die goederen en/of diensten levert aan een klant. (BusinessObject) Leverancier Een persoon is een natuurlijk- of een rechtspersoon. (BusinessObject) Persoon Een persoon die een product of dienst bij een leverancier afneemt. (BusinessObject) Klant Vastgoed is de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, evenals de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. (Grouping) Vastgoed Een complex / cluster is een groepering van administratieve eenheden (VHE's, TOE's, VKBE’s of VKE's) die om administratieve redenen of andere bedrijfsmatige redenen onderscheiden worden, waardoor gelijke vorm van onderhoud, sturing en beleid mogelijk is. (BusinessObject) Complex / Cluster Grouping Stelsel van Basisregistraties ArchiMateNote Kadaster Een Kadastraal object is een goed waarvoor bij overdracht of vestiging van rechten inschrijving in de openbare registers van het Kadaster is vereist. Een kadastraal object is een Onroerende zaak of een Teboekgestelde zaak. Toelichting: In de BRK worden zakelijke rechten op kadastrale objecten met de rechthebbenden geregistreerd. De eigendom van en beperkte rechten op een kadastraal object worden als zakelijk recht vermeld. Uitzondering: Hypotheek wordt als zekerheidstelling en Erfdienstbaarheid als een aantekening bij kadastrale objecten vermeld Indicatie omvang Initieel 7.000.000 (BusinessObject) Kadastraal object Publicaties zijn informatieitems die met een specifiek doel wereldkundig worden gemaakt m (Grouping) Publicaties Een publicatie waarin verslag wordt gedaan over de resultaten van het afgelopen boekjaar, inclusief de verlies- en winstrekening. (BusinessObject) Jaarverslag AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship (1 : n) AssociationRelationship AssociationRelationship (n : 1) AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship (1 : n) AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship (1 : n) AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship (n : 1) AssociationRelationship AssociationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship (1 : 1) Deze svg is op 19-04-2023 15:30:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 15:30:59 CEST
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   


Bekijk deze figuur met dynamische legenda's van de concepttypes uit het CORA kennismodel, en andere kenmerken


Alfabetisch overzicht van CORA bedrijfsobjecten domein Financiën

Kopieren 2.jpg

Helaas is downloaden niet mogelijk, maar je kunt door de regels van onderstaande tabel te selecteren ze heel eenvoudig naar excel kopiëren.


Heb jij een (verbeter)suggestie voor een (ontbrekende) beschrijving, mail je suggestie naar info@corponet.nl.

BedrijfsobjectBeschrijvingGroepeert ...Is een specialisatie van ...Heeft relatie met ...
ActivaActiva is het geheel aan bezittingen van de woningcorporatie. In vaste activa wordt het vermogen voor lange periode vastgelegd en in vlottende activa het vermogen voor een korte periodes vastgelegd.

- Voorbeelden van vaste activa zijn gebouwen, inventaris, installaties

- Voorbeelden van vlottende activa zijn voorraden, debiteuren en liquide middelen
Balans
Debiteur
Kadastraal object
BalansEen balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van de woningcorporatie op een bepaald moment. Toelichting CORA: Op een balans geldt: (activa = passiva) = (eigen vermogen + schulden)Grootboek
CrediteurEen crediteur is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon aan wie moet worden betaald voor het leveren van een goed of een dienst.Persoon
Daeb-bedrijfDe financiële bedrijfsvoering van de in de Woningwet omschreven diensten van algemeen economisch belang (DAEB): sociale huurwoningen, bepaald maatschappelijk vastgoed en specifieke diensten voor de leefbaarheid. Toelichting EU: Diensten van algemeen economisch belang (DAEB) bevinden zich op het grensvlak tussen publieke belangen op nationaal en decentraal niveau en de regels van de interne markt. Een decentrale overheid mag een onderneming belasten met het uitvoeren van een taak in het publiek belang. Maar de verhoudingen op de interne markt moeten niet onevenredig verstoord worden.Kostenplaats
DebiteurEen debiteur is een natuurlijk persoon die of een rechtspersoon dat moet betalen voor geleverde goederen of diensten.Klant
Persoon
DekkingsoortEen gespecificeerde of nader ondergespecificeerde categorie van een grootboekrekening. Dekking betreft de subadministratie waar de kosten in het grootboek terecht komen. Synoniemen: kostensoort, werksoortboekingsgroep en kostendragerGrootboekrekening
ExploitatieVastgestelde verdeling van kosten en opbrengsten die in de beoogde periode gerealiseerd moet worden voor onderhoud, leegstand, verzekering, beheer e.d. van het omschreven onroerend goed.Resultatenrekening
FinanciënActiva
Balans
Crediteur
Daeb-bedrijf
Debiteur
Dekkingsoort
Exploitatie
Grootboek
Grootboekrekening
Investeringsbegroting
Jaarbegroting
Kostenplaats
Niet-Daeb bedrijf
Onderhoudsbegroting
Passiva
Resultatenrekening
Kadaster (BRK)
Relaties
Vastgoed
GrootboekHet grootboek is de verzameling van alle grootboekrekeningen en waarin van elke grootboekrekening afzonderlijk een overzicht wordt bijgehouden van de wijzigingen die zich gedurende een bepaalde periode voordoen. Toelichting CORA: Aan de hand van bepaalde waarden in het grootboek kan de financiële situatie van de woningcorporatie op het betreffende moment worden bepaald.
GrootboekrekeningEen grootboekrekening is de weergave van alle Debet en Creditboekingen van een specifieke categorie. Elke grootboekrekening die wordt aangemaakt krijgt een uniek rekeningnummer.Grootboek
Investeringsbegroting
JaarbegrotingOpsomming van alle door de woningcorporatie voorgenomen maatregelen, activiteiten en projecten en een voorlopige schatting van de inkomsten en uitgaven voor de periode van een jaar.Investeringsbegroting
Onderhoudsbegroting
Grootboek
Grootboekrekening
KostenplaatsEen kostenplaats is de rekening waaraan boekingen in een financiële administratie samen worden toegeschreven. Het wordt gebruikt voor het groeperen of verfijnen van een bepaalde kostensoort of meerdere kostensoorten. Toelichting: Kostenplaatsen kunnen ook over meerdere grootboekrekeningen lopen zodat gemakkelijk inzichtelijk wordt wat de kosten van een vastgoedobject zijn op alle grootboekrekeningen / kostensoorten bij elkaar.Grootboekrekening
Niet-Daeb bedrijfDe financiële bedrijfsvoering van de buiten de Woningwet vallende commerciële (niet-DAEB) activiteiten van woningcorporaties.Kostenplaats
Onderhoudsbegroting
PassivaPassiva zijn de bronnen waarmee de woningcorporatie gefinancierd is en omvatten de leningen, voorzieningen voor uitgestelde opbrengsten en uitgaven.Balans
Crediteur
ResultatenrekeningEen resultatenrekening is onderdeel van een jaarrekening en geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van een entiteit over een bepaalde periode (meestal een jaar). Het saldo van de winst-en-verliesrekening is de over de periode behaalde winst minus het geleden verlies. Synoniemen: Winst-en-verliesrekening of exploitatierekeningGrootboek
JaarverslagIn Kennismodel

Het thema CORA bedrijfsobjecten Financiën past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA bedrijfsobjecten Financiën:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice is de zichtbare functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een stap in een werkproces. (ApplicationService) Applicatieservice Een bedrijfsobjectdomein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Bedrijfsobjectdomein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een bedrijfsservice realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak (VERA) Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel één dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Een risico is de kans op het optreden van een onzekere gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie en heeft invloed op het behalen van de organisatie-, afdelings- of procesdoelstellingen van de woningcorporatie. - Een risico beïnvloedt bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot afwijkingen van geplande resultaten. - Een risico wordt bepaald door oorza(a)k(en) en resulterend(e) gevolg(en). - Een risico heeft een kans van voorkomen en een impact (grootte van effect). (Assessment) Risico BusinessService Deelbedrijfsservice Een gegevensobjectdomein is een logisch samenhangende groepering van gegevensobjecten. (Grouping) Gegevensobjectdomein Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject (VERA) Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert. (BusinessRole) Leverende rol Een kritische risico-indicator is een indicator van de kans van optreden van een risico, de mogelijke schade bij optreden, of beide. (Value) Kritische risico- indicator Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Applicatiefunctie wordt altijd omschreven met een naamwoord van handeling. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. Bijvoorbeeld: onderhouden is dus onderhoud of verwerven is verwerving (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een stuurscenario is een keten van processen waar de woningcorporatie integraal op stuurt. (BusinessInteraction) Stuurscenario Een informatieobject is een verzameling aan elkaar gerelateerde gegevens die als eenheid wordt behandeld. (Representation) Informatieobject AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient AccessRelationship RW ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor AccessRelationship RW RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit AccessRelationship RW AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship voert uit AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship - W AggregationRelationship is opgebouwd uit AssociationRelationship heeft betrekkingop InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship verantwoordelijk voor AggregationRelationship clustert AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship gekoppeld aan RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship ServingRelationship bedient RealizationRelationship Realiseert AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 31-07-2023 10:06:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 31-07-2023 10:06:40 CEST
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   Logo CORA.png