CORA bedrijfsobjecten Adres

Het domein Adres (BAG) heeft een directe relatie met de domeinen 'Handelsregister (HR)', Kadaster, Relaties, Topografie, Vastgoed en 'Waarde onroerende zaken (WOZ)':

Projectontwikkeling is het geheel van activiteiten die de woningcorporatie uitvoert of laat uitvoeren, van idee tot realisatie, die leiden tot een resultaat in vastgoed en/of wijkontwikkeling. (Grouping) Projectontwikkeling CORA domein Projectontwikkeling (ArchiMateView) CORA domein Projectontwikkeling Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. (Grouping) Overeenkomsten CORA domein Overeenkomsten (ArchiMateView) CORA domein Overeenkomsten Onderhoud zijn die inspanningen die worden verricht om het bezit van de woningcorporatie, of het bezit van derden waar een overeenkomst over is afgesloten, zowel op lange als korte termijn op peil te houden conform de gestelde kwaliteitseisen. (Grouping) Onderhoud CORA domein Onderhoud (ArchiMateView) CORA domein Onderhoud Vastgoed is de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, evenals de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. (Grouping) Vastgoed CORA domein Vastgoed (ArchiMateView) CORA domein Vastgoed Een relatie is een persoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie. Synoniem voor een relatie: een stakeholder. (Grouping) Relaties CORA domein Relaties (ArchiMateView) CORA domein Relaties Grouping Energieprestatie CORA domein Energieprestatie (ArchiMateView) CORA domein Energieprestatie Grouping Kadaster (BRK) CORA domein Kadaster (BRK) (ArchiMateView) CORA domein Kadaster (BRK) Grouping Adres (BAG) CORA domein Adres (BAG) (ArchiMateView) CORA domein Adres (BAG) Grouping Financiën CORA domein Financiën (ArchiMateView) CORA domein Financiën Grouping Woningwaardering CORA domein Woningwaardering (ArchiMateView) CORA domein Woningwaardering Grouping Topografie CORA domein Topografie (ArchiMateView) CORA domein Topografie Grouping Inkomen (BRI) Grouping Handelsregister (HR) Grouping Basis registratie personen (BRP) Grouping Waarde onroerende zaken (WOZ) Grouping Akte (BRK) Matching is waarbij vraag en aanbod met digitale ondersteuning wordt gereguleerd. (Grouping) Matching CORA domein Matching (ArchiMateView) CORA domein Matching Publicaties zijn informatieitems die met een specifiek doel wereldkundig worden gemaakt m (Grouping) Publicaties CORA domein Publicaties (ArchiMateView) CORA domein Publicaties ArchiMateNote De domeinen waar tussen haakjes de afkorting van de domeinnaam wordt vermeld, worden niet door CORA gemodelleerd. Van deze domeinen uit het Stelsel van Basisregistraties zijn slechts de voor CORA relevante delen ongewijzigd overgenomen. Grouping Dossier CORA domein Dossier (ArchiMateView) CORA domein Dossier Grouping Gebeurtenissen AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship indien gesplitst vastgoed AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 19-04-2023 14:41:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 14:41:38 CEST
   
   
   
   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   Basisregistratie

Het domein Adres (BAG) is een uitsnede van het CORA bedrijfsobjectenmodel:

Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
Toon diagram op ware grootte - van daaruit is de plaat ook op te slaan met [CTRL+S]
Grouping Stelsel van Basisregistraties ArchiMateNote Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken De onroerende zaak waarvan op grond van de Wet WOZ de waarde moet worden bepaald en vastgesteld. Toelichting: Dit objecttype komt voort uit de objectafbakeningsvoorschriften van artikel 16 van de Wet WOZ. (BusinessObject) WOZ object ArchiMateNote Handelsregister Een Vestiging is een gebouw of een complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van activiteiten van een Onderneming of Rechtspersoon plaatsvindt. Toelichting HR: De vestiging is een combinatie van Activiteiten en Locatie. (BusinessObject) Vestiging ArchiMateNote Kadaster Een Kadastraal object is een goed waarvoor bij overdracht of vestiging van rechten inschrijving in de openbare registers van het Kadaster is vereist. Een kadastraal object is een Onroerende zaak of een Teboekgestelde zaak. Toelichting: In de BRK worden zakelijke rechten op kadastrale objecten met de rechthebbenden geregistreerd. De eigendom van en beperkte rechten op een kadastraal object worden als zakelijk recht vermeld. Uitzondering: Hypotheek wordt als zekerheidstelling en Erfdienstbaarheid als een aantekening bij kadastrale objecten vermeld Indicatie omvang Initieel 7.000.000 (BusinessObject) Kadastraal object Grouping Adres (BAG) ArchiMateNote Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) ArchiMateNote Adresseerbaar De kleinste, binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte, eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is. Toelichting BRK: Het begrip verblijfsobject is onderdeel van de BAG en niet van de BRK, maar kan wanneer een adres gekoppeld is aan de BAG, in producten van BRK worden meegeleverd. (BusinessObject) BAG_Verblijfsobject Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte. Toelichting BRK: Het begrip standplaats is onderdeel van de BAG en niet van de BRK, maar kan wanneer een adres gekoppeld is aan de BAG, in producten worden meegeleverd. (BusinessObject) BAG_Standplaats Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig. Aan ieder object is minimaal één adres gekoppeld. Daarnaast zijn nevenadressen mogelijk. Aan panden zonder verblijfsobject (zoals bijvoorbeeld onzelfstandige bijgebouwen) wordt geen adres toegekend. Toelichting BRK: Het begrip ligplaats is onderdeel van de BAG en niet van de BRK, maar kan wanneer een adres gekoppeld is aan de BAG, in producten worden meegeleverd. (BusinessObject) BAG_Ligplaats De kleinste, bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief, zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. (BusinessObject) BAG_Pand Een woonplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente. Toelichting BRK: In het informatie model van de BRK heeft het Kadaster de modellering van adressen overgenomen van de BAG. Voor de BRK zijn echter de adressen in de ter inschrijving aangeboden akten leidend. Bij de registratie worden de akte adressen vergeleken met de BAG. Indien een adres overeenkomt met een BAG adres worden de BAG gegevens overgenomen. Als geen overeenkomstig BAG adres gevonden wordt, dan blijft de identificatie van de nummeraanduiding, de openbareruimte en de woonplaats leeg. Het adres is dan een Kadasteradres en geen BAG adres. (BusinessObject) BAG_Woonplaats Een openbare ruimte is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen. Toelichting: In het informatie model van de BRK heeft het Kadaster de modellering van adressen overgenomen van de BAG. Voor de BRK zijn echter de adressen in de ter inschrijving aangeboden akten leidend. Bij de registratie worden de akte adressen vergeleken met de BAG. Indien een adres overeenkomt met een BAG adres worden de BAG gegevens overgenomen. Als geen overeenkomstig BAG adres gevonden wordt, dan blijft de identificatie van de nummeraanduiding, de openbareruimte en de woonplaats leeg. Het adres is dan een Kadasteradres en geen BAG adres. (BusinessObject) OpenbareRuimte Een nummeraanduiding is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject , een standplaats of een ligplaats . Het is het samenstel van huisnummer , huisletter en huisnummertoevoeging . Toelichting: In het informatie model van de BRK heeft het Kadaster de modellering van adressen overgenomen van de BAG. Voor de BRK zijn echter de adressen in de ter inschrijving aangeboden akten leidend. Bij de registratie worden de akte adressen vergeleken met de BAG. Indien een adres overeenkomt met een BAG adres worden de BAG gegevens overgenomen. Als geen overeenkomstig BAG adres gevonden wordt, dan blijft de identificatie van de nummeraanduiding, de openbareruimte en de woonplaats leeg. Het adres is dan een Kadasteradres en geen BAG adres. (BusinessObject) BAG_Nummeraandu- iding Een adresseerbaar object is een object waaraan adressen ingevolge de basisregistratie adressen kunnen worden toegekend : een verblijfsobject , standplaats of ligplaats. Toelichting: Het begrip adresseerbaarobject is onderdeel van de BAG. (BusinessObject) BAG_Adresseerbaar- Object Een adres is de door de bevoegde gemeente toegekende benaming, bestaande uit de naam van een openbare ruimte, een nummeraanduiding en woonplaats. Toelichting: Adressen worden uitgegeven voor verblijfsobjecten, standplaatsen (voor woonwagen) en ligplaatsen (voor woonboten). Onzelfstandige eenheden die samen een verblijfsobject vormen, delen met elkaar voorzieningen én dus ook het adres. (BusinessObject) BAG-Adres Een ObjectlocatieBinnenland is een adres binnen Nederland. Toelichting: Een Objectlocatie Binnenland is gemodelleerd als een BAGadres. In het huidige bijhoudingsproces van de BRK worden de gegevens van een ObjectlocatieBinnenland initieel geregistreerd conform de Openbare registers. Kort daarna worden deze gegevens vervangen door de BAG-gegevens. In uitzonderlijke situaties kunnen de BAG-gegevens niet worden overgenomen. Dergelijke situatie worden teruggemeld aan de BRP. (BusinessObject) ObjectlocatieBinnen- land Een Objectlocatie is een ObjectlocatieBinnenland of een ObjectlocatieBuitenland. Toelichting: Een woonlocatie (waar een persoon woont/gevestigd is) kan een binnenlandse locatie of een buitenlandse locatie zijn. (BusinessObject) Objectlocatie Een AdresLocatie is een ObjectLocatie of een PostbusLocatie (BusinessObject) AdresLocatie Een PostbusLocatie is een aanduiding van de locatie van een postbus. Toelichting: De locatie waar een persoon post wenst te ontvangen kan een postbus zijn. Een PostbusLocatie bestaat uit een woonplaatsnaam, postcode en postbusnummer. (BusinessObject) PostbusLocatie Een objectlocatiebuitenland is een adres buiten Nederland. Toelichting: Een ObjectlocatieBuitenland wordt adres wordt overgenomen van de BRP (tabel 08.13) als een AdresBuitenland. Als het Kadaster van BRP een mutatiemelding krijgt met enkel een land, dan wordt dat geregistreerd als adresBuitenland. Als een koppeling met het BRP niet mogelijk is dan is het adresnummer niet gevuld en is het een KadasterAdresbuitenland. (BusinessObject) ObjectlocatieBuitenl- and Adresbuitenland is een locatie in het buitenland, aangeduid met authentieke gegevens uit de BasisRegistratiePersonen Toelichting BRK: Een adres wordt overgenomen van de BRP (tabel 08.13). Als het Kadaster van BRP een mutatiemelding krijgt met enkel een land, dan wordt dat geregistreerd als adresBuitenland. In het huidige bijhoudingsproces van de BRK worden de gegevens van AdresBuitenland initieel geregistreerd conform de Openbare registers. Kort daarna worden deze gegevens vervangen door de BRP-gegevens. Wanneer AdresBuitenland nog niet conform de BRP is vermeld, dan is geen identificatie toegekend (BusinessObject) AdresBuitenland Vastgoed is de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, evenals de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. (Grouping) Vastgoed Een pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en die betreedbaar en afsluitbaar is. (BusinessObject) Pand Een verblijfsobject is conform BAG een kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden (gebruiksfunctie) geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg , een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is. Toelichting CORA: Ten opzichte van de BAG kunnen meerdere administratieve eenheden één BAG-Verblijfsobject vormen (bijvoorbeeld onzelfstandige eenheden die tezamen ook het adres delen). Omgekeerd, kunnen meerdere BAG_Verblijfsobject gezamenlijk één administratieve eenheid van de woningcorporatie vormen (bijvoorbeeld als een woongebouw één administratieve eenheid vormt en het dagelijks beheer door een collega woningcorporatie wordt uitgevoerd). (BusinessObject) Zelfstandig verblijfsobject Een standplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan (benoemd terrein) dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte. (BusinessObject) Standplaats Een ligplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan (benoemd terrein) , die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig. (BusinessObject) Ligplaats Grouping Topografie Grouping Geografische wereld Een geografisch afgebakend deel van een gemeente, dat als eenheid wordt beschouwd door die gemeente, voorzien van een naam. Toelichting: Veel woonplaatsen vormden in het verleden als zodanig een zelfstandige gemeente, maar zijn bijvoorbeeld als gevolg van fusies naderhand onderdeel geworden van een grotere gemeente. (BusinessObject) Woonplaats Een relatie is een persoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie. Synoniem voor een relatie: een stakeholder. (Grouping) Relaties De gemeente is bronhouder van de BAG voor het uitgeven van adressen (BusinessObject) Bronhouder BAG AggregationRelationship AssociationRelationship is gevestigd op AssociationRelationship Betreft (0..* : 1) AssociationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship CompositionRelationship groepeert AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship GerelateerdeWoonplaats AssociationRelationship GerelateerdeOpenbareRuimte AssociationRelationship Hoofdadres (0..1 : 1) AssociationRelationship Nevenadres (0..1 : 1) AggregationRelationship groepeert SpecializationRelationship AggregationRelationship groepeert SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship 1:1 CompositionRelationship groepeert AssociationRelationship 1:1 AssociationRelationship 1:1 AssociationRelationship 1:1 AssociationRelationship 1:1 AssociationRelationship Deze svg is op 19-04-2023 15:35:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 15:35:18 CEST
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   


Bekijk deze figuur met dynamische legenda's van de concepttypes uit het CORA kennismodel, en andere kenmerken.

De Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) is onderdeel van het stelsel van basisregistraties van de Nederlandse overheid en vormt de kern van het domein adres[1]. Om de scope ook te kunnen richten op buitenlandse adressen (bijvoorbeeld omdat woningzoekenden uit het buitenland zich moeten kunnen inschrijven) is aanvullende documentatie ten opzichte van de BAG integraal overgenomen van Catalogus conceptueel model: IMKAD om te kunnen hergebruiken in CORA.

Alfabetisch overzicht van CORA bedrijfsobjecten domein Adres

Kopieren 2.jpg

Helaas is downloaden niet mogelijk, maar je kunt door de regels van onderstaande tabel te selecteren ze heel eenvoudig naar excel kopiëren.


Heb jij een (verbeter)suggestie voor een (ontbrekende) beschrijving, mail je suggestie naar info@corponet.nl.

BedrijfsobjectBeschrijvingGroepeert ...Is een specialisatie van ...Heeft relatie met ...
Adres (BAG)AdresBuitenland
AdresLocatie
Objectlocatie
ObjectlocatieBinnenland
ObjectlocatieBuitenland
PostbusLocatie
Kadaster (BRK)
Vastgoed
AdresBuitenlandAdresbuitenland is een locatie in het buitenland, aangeduid met authentieke gegevens uit de BasisRegistratiePersonen Toelichting BRK: Een adres wordt overgenomen van de BRP (tabel 08.13). Als het Kadaster van BRP een mutatiemelding krijgt met enkel een land, dan wordt dat geregistreerd als adresBuitenland. In het huidige bijhoudingsproces van de BRK worden de gegevens van AdresBuitenland initieel geregistreerd conform de Openbare registers. Kort daarna worden deze gegevens vervangen door de BRP-gegevens. Wanneer AdresBuitenland nog niet conform de BRP is vermeld, dan is geen identificatie toegekend
AdresLocatieEen AdresLocatie is een ObjectLocatie of een PostbusLocatie
BAG_AdresseerbaarObjectEen adresseerbaar object is een object waaraan adressen ingevolge de basisregistratie adressen kunnen worden toegekend : een verblijfsobject , standplaats of ligplaats. Toelichting: Het begrip adresseerbaarobject is onderdeel van de BAG.BAG-AdresBAG_Nummeraanduiding
BAG_LigplaatsEen door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig. Aan ieder object is minimaal één adres gekoppeld. Daarnaast zijn nevenadressen mogelijk. Aan panden zonder verblijfsobject (zoals bijvoorbeeld onzelfstandige bijgebouwen) wordt geen adres toegekend. Toelichting BRK: Het begrip ligplaats is onderdeel van de BAG en niet van de BRK, maar kan wanneer een adres gekoppeld is aan de BAG, in producten worden meegeleverd.BAG_AdresseerbaarObject
BAG_NummeraanduidingEen nummeraanduiding is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject , een standplaats of een ligplaats . Het is het samenstel van huisnummer , huisletter en huisnummertoevoeging . Toelichting: In het informatie model van de BRK heeft het Kadaster de modellering van adressen overgenomen van de BAG. Voor de BRK zijn echter de adressen in de ter inschrijving aangeboden akten leidend. Bij de registratie worden de akte adressen vergeleken met de BAG. Indien een adres overeenkomt met een BAG adres worden de BAG gegevens overgenomen. Als geen overeenkomstig BAG adres gevonden wordt, dan blijft de identificatie van de nummeraanduiding, de openbareruimte en de woonplaats leeg. Het adres is dan een Kadasteradres en geen BAG adres.BAG_Woonplaats
OpenbareRuimte
BAG_PandDe kleinste, bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief, zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.Grondslag WWD
BAG_StandplaatsEen door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte. Toelichting BRK: Het begrip standplaats is onderdeel van de BAG en niet van de BRK, maar kan wanneer een adres gekoppeld is aan de BAG, in producten worden meegeleverd.BAG_AdresseerbaarObject
BAG_VerblijfsobjectDe kleinste, binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte, eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is. Toelichting BRK: Het begrip verblijfsobject is onderdeel van de BAG en niet van de BRK, maar kan wanneer een adres gekoppeld is aan de BAG, in producten van BRK worden meegeleverd.BAG_AdresseerbaarObject
BAG_WoonplaatsEen woonplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente. Toelichting BRK: In het informatie model van de BRK heeft het Kadaster de modellering van adressen overgenomen van de BAG. Voor de BRK zijn echter de adressen in de ter inschrijving aangeboden akten leidend. Bij de registratie worden de akte adressen vergeleken met de BAG. Indien een adres overeenkomt met een BAG adres worden de BAG gegevens overgenomen. Als geen overeenkomstig BAG adres gevonden wordt, dan blijft de identificatie van de nummeraanduiding, de openbareruimte en de woonplaats leeg. Het adres is dan een Kadasteradres en geen BAG adres.BAG-AdresBronhouder BAG
BAG-AdresEen adres is de door de bevoegde gemeente toegekende benaming, bestaande uit de naam van een openbare ruimte, een nummeraanduiding en woonplaats. Toelichting: Adressen worden uitgegeven voor verblijfsobjecten, standplaatsen (voor woonwagen) en ligplaatsen (voor woonboten). Onzelfstandige eenheden die samen een verblijfsobject vormen, delen met elkaar voorzieningen én dus ook het adres.Zelfstandig verblijfsobject
ObjectlocatieEen Objectlocatie is een ObjectlocatieBinnenland of een ObjectlocatieBuitenland. Toelichting: Een woonlocatie (waar een persoon woont/gevestigd is) kan een binnenlandse locatie of een buitenlandse locatie zijn.AdresLocatie
ObjectlocatieBinnenlandEen ObjectlocatieBinnenland is een adres binnen Nederland.

Toelichting: Een Objectlocatie Binnenland is gemodelleerd als een BAGadres.

In het huidige bijhoudingsproces van de BRK worden de gegevens van een ObjectlocatieBinnenland initieel geregistreerd conform de Openbare registers. Kort daarna worden deze gegevens vervangen door de BAG-gegevens. In uitzonderlijke situaties kunnen de BAG-gegevens niet worden overgenomen. Dergelijke situatie worden teruggemeld aan de BRP.
BAG_NummeraanduidingObjectlocatie
ObjectlocatieBuitenlandEen objectlocatiebuitenland is een adres buiten Nederland. Toelichting: Een ObjectlocatieBuitenland wordt adres wordt overgenomen van de BRP (tabel 08.13) als een AdresBuitenland. Als het Kadaster van BRP een mutatiemelding krijgt met enkel een land, dan wordt dat geregistreerd als adresBuitenland. Als een koppeling met het BRP niet mogelijk is dan is het adresnummer niet gevuld en is het een KadasterAdresbuitenland.AdresBuitenlandObjectlocatie
OpenbareRuimteEen openbare ruimte is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen. Toelichting: In het informatie model van de BRK heeft het Kadaster de modellering van adressen overgenomen van de BAG. Voor de BRK zijn echter de adressen in de ter inschrijving aangeboden akten leidend. Bij de registratie worden de akte adressen vergeleken met de BAG. Indien een adres overeenkomt met een BAG adres worden de BAG gegevens overgenomen. Als geen overeenkomstig BAG adres gevonden wordt, dan blijft de identificatie van de nummeraanduiding, de openbareruimte en de woonplaats leeg. Het adres is dan een Kadasteradres en geen BAG adres.BAG-Adres
PostbusLocatieEen PostbusLocatie is een aanduiding van de locatie van een postbus. Toelichting: De locatie waar een persoon post wenst te ontvangen kan een postbus zijn. Een PostbusLocatie bestaat uit een woonplaatsnaam, postcode en postbusnummer.AdresLocatieIn Kennismodel

Het thema CORA bedrijfsobjecten Adres past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA bedrijfsobjecten Adres:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice is de zichtbare functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een stap in een werkproces. (ApplicationService) Applicatieservice Een bedrijfsobjectdomein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Bedrijfsobjectdomein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een bedrijfsservice realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak (VERA) Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel één dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Een risico is de kans op het optreden van een onzekere gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie en heeft invloed op het behalen van de organisatie-, afdelings- of procesdoelstellingen van de woningcorporatie. - Een risico beïnvloedt bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot afwijkingen van geplande resultaten. - Een risico wordt bepaald door oorza(a)k(en) en resulterend(e) gevolg(en). - Een risico heeft een kans van voorkomen en een impact (grootte van effect). (Assessment) Risico BusinessService Deelbedrijfsservice Een gegevensobjectdomein is een logisch samenhangende groepering van gegevensobjecten. (Grouping) Gegevensobjectdomein Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject (VERA) Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert. (BusinessRole) Leverende rol Een kritische risico-indicator is een indicator van de kans van optreden van een risico, de mogelijke schade bij optreden, of beide. (Value) Kritische risico- indicator Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Applicatiefunctie wordt altijd omschreven met een naamwoord van handeling. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. Bijvoorbeeld: onderhouden is dus onderhoud of verwerven is verwerving (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een stuurscenario is een keten van processen waar de woningcorporatie integraal op stuurt. (BusinessInteraction) Stuurscenario Een informatieobject is een verzameling aan elkaar gerelateerde gegevens die als eenheid wordt behandeld. (Representation) Informatieobject AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient AccessRelationship RW ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor AccessRelationship RW RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit AccessRelationship RW AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship voert uit AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship W AggregationRelationship is opgebouwd uit AssociationRelationship heeft betrekking op InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship verantwoordelijk voor AggregationRelationship clustert AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship gekoppeld aan RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship ServingRelationship bedient RealizationRelationship Realiseert AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 19-04-2023 13:37:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 13:37:27 CEST
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   Logo CORA.png

  1. De gemeente is bronhouder van de BAG en stelt haar gegevens via de BAG LV beschikbaar die wordt beheert door het kadaster.