CORA bedrijfsobjecten

Inleiding

In archimate gebruiken we voor het modelleren de entiteit bedrijfsobject. Hoe de CORA bedrijfsobjecten met gedetailleerde VERA gegevensmodellen samenhangen is in het thema gegevenshuishouding uitgewerkt. De samenhang van bedrijfsobjecten, gegevens en prestatiemeting is in het thema prestatiemeting uitgewerkt.


Definitie: Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt.


In CORA komen zes bedrijfsobjectdomeinen aan de orde. Van elk domein is een bedrijfsobjectenmodel gemaakt waarin de objecten ten opzichte van elkaar zijn gepositioneerd.

Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
Toon diagram op ware grootte - van daaruit is de plaat ook op te slaan met [CTRL+S]
Projectontwikkeling is het geheel van activiteiten die de woningcorporatie uitvoert of laat uitvoeren, van idee tot realisatie, die leiden tot een resultaat in vastgoed en/of wijkontwikkeling. (Grouping) Projectontwikkeling Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. (Grouping) Overeenkomsten Onderhoud zijn die inspanningen die worden verricht om het bezit van de woningcorporatie, of het bezit van derden waar een overeenkomst over is afgesloten, zowel op lange als korte termijn op peil te houden conform de gestelde kwaliteitseisen. (Grouping) Onderhoud Vastgoed is de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, evenals de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. (Grouping) Vastgoed Een relatie is een natuurlijk persoon, rechtspersoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie. Synoniem voor een relatie: een stakeholder. (Grouping) Relaties Grouping Energieprestatie AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 04-03-2022 22:56:15 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 04-03-2022 22:56:15 CET
   
   

   
   

   

Voor het bedrijfsobjectenmodel zelf klik in deze regel op Relaties, Projectontwikkeling, Overeenkomsten, Onderhoud, Vastgoed of Energieprestatie.

De VERA gegevensdomeinen kun je via deze link vinden.

Aan het CORA bedrijfsdomeinmodel is direct te zien wat een woningcorporatie doet: vastgoed ontwikkelen, onderhouden en beschikbaar stellen voor relaties. De overeenkomsten bepalen onder andere de betrekkingen tussen vastgoed en relaties. Projectontwikkeling leidt tot vastgoed en vastgoed moet onderhouden en/of betaald worden. Het ontwikkelen van vastgoed legt men vast in overeenkomsten, net als het onderhoud. Natuurlijk zijn er meer bedrijfsobjectdomeinen denkbaar maar het is in een referentiearchitectuur niet de bedoeling volledig en uitputtend te zijn.

Elk bedrijfsobjectdomein heeft een eigen kleur gekregen, waardoor in de bedrijfsobjectmodellen eenvoudig te zien is tot welk bedrijfsobjectdomein een bedrijfsobject behoort. De lijnen tussen de bedrijfsobjectdomeinen geven aan dat een bedrijfsobjectdomein een belangrijke relatie heeft met een ander bedrijfsobjectdomein. Het ontbreken van een lijn wil niet zeggen dat er geen relatie is, alleen dat die op dit niveau niet is opgenomen omdat die minder prominent aanwezig is.


Voorbeelduitwerking afbakening onderhoud, verbetering en (her)ontwikkeling van vastgoed

Een vaak terugkerend vraagstuk in de sector is de afbakening van onderhoud.

* Wat is Onderhoud?

* Wat wordt verstaan onder Groot onderhoud?

* Is Groot onderhoud hetzelfde als Renovatie?

Zomaar wat vragen die veel discussie oproepen. Louter het vaststellen van definities voor bedrijfsobjecten is voor het beantwoorden van deze vragen onvoldoende. Er zit namelijk een boekhoudkundig aspect aan deze vraag. Het Referentie Grootboek Schema (RGS) is een instrument dat hierbij gaat helpen meer grip op te krijgen. Maar de benadering vanuit de invalshoek van CORA gaat nog iets dieper door te onderzoeken wat er bedrijfsmatig én fysiek gebeurt. We illustreren dit aan de hand van onderstaande figuur.


Afbakening vastgoedonderhoud, vastgoedverbetering en vastgoed(her)ontwikkeling


  • Onderhoud heeft geen gevolgen voor de lopende exploitatie. Er wordt immers in de lopende exploitatieperiode onderhoud voorzien waarvoor reeds financiële reserves beschikbaar zijn. Er worden louter herstel- of vervangingsactiviteiten en/of periodieke keuringen uitgevoerd.
  • Zodra verbeteractiviteiten en/of toevoegactiviteiten worden uitgevoerd wat niet uit de onderhoudsreservering oftewel de lopende exploitatie wordt gefinancierd, dan is sprake van vastgoedverbetering. Er vindt een (boekhoudkundige) ingreep plaats ten opzichte van de lopende exploitatie. De kosten worden door de woningcorporatie afgeboekt, direct in rekening gebracht bij de huurder/VVE, of bijvoorbeeld pas bij mutatie van de eenheid in rekening gebracht door de huurprijs te harmoniseren.
  • Indien nog ingrijpender maatregelen worden getroffen, dan kan besloten worden om de lopende exploitatie te beeindigen en een nieuwe exploitatie te starten. In dat geval is sprake van herontwikkeling.

In de praktijk worden vooral bij planmatig onderhoud meerdere activiteiten tegelijk uitgevoerd. In zo'n project is dus sprake van vastgoedonderhoud én vastgoedverbetering.


Toelichting bedrijfsobject-domeinmodel

Het doel van het CORA-bedrijfsobject-domeinmodel is inzichtelijk maken over welke voor woningcorporaties van belang zijnde onderwerpen er gegevens vastgelegd moeten worden. Verder geeft het bedrijfsobject-domeinmodel aan hoe die bedrijfsobjecten precies gedefinieerd zijn en hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Het bedrijfsobject-domeinmodel is de basis voor de informatievoorziening van elke woningcorporatie en voor elk informatiesysteem dat daarbij gebruikt wordt. Het CORA-bedrijfsobject-domeinmodel laat elke woningcorporatie de ruimte om die gemeenschappelijke basis aan te passen of uit te breiden met bedrijfsobjecten die voor de eigen woningcorporatie ook van toepassing zijn.

Het bedrijfsobject-domeinmodel ondersteunt de volgende CORA-principes:

  • Principe 1: Er wordt gewerkt vanuit een branche- en bedrijfsbreed begrippenkader: bij het gegevensmodel wordt een uitgebreide lijst met definities beschreven en hierdoor draagt het gegevensmodel bij aan dit principe.
  • Principe 5: De bedrijfsvoering en informatiehuishouding sluiten aan op (relevante) overheidsbrede basisregistraties: onderdeel van het gegevensmodel is het vastgoedobjectenmodel waarin de relatie met de BAG is opgenomen.
  • Principe 6: Basisgegevens worden eenmalig aan de bron vastgelegd en de kwaliteit van deze registraties wordt geborgd: het gegevensmodel biedt de basis om gegevensregistraties af te bakenen zodat eenmalige vastlegging van gegevens geborgd kan worden.
  • Principe 7: Uitwisselbaarheid van gegevens gebeurt op basis van breed geaccepteerde en actuele standaarden: door tenminste uit te gaan van dezelfde uniforme gegevensdefinities wordt dit principe haalbaar. Ook het harmoniseren van het gegevensmodel met extern bepaalde definities (dVi/dPi, BAG) draagt bij aan dit principe.


Alfabetisch overzicht van CORA bedrijfsobjecten

Kopieren 2.jpg

Helaas is downloaden niet mogelijk, maar je kunt door de regels van onderstaande tabel te selecteren ze heel eenvoudig naar excel kopiëren.


Heb jij een (verbeter)suggestie voor een (ontbrekende) beschrijving, mail je suggestie naar info@corponet.nl.

BedrijfsobjectBeschrijvingGroepeert ...Is een specialisatie van ...Heeft relatie met ...Domein
(Onder)erfpachtovereenkomstEen erfpachtovereenkomst is de overeenkomst tussen een erfverpachter en erfpachter aangaande een recht van erfpacht. dat wil zeggen het recht waarmee de erfpachter een onroerend goed dat aan de erfverhuurder (meestal de gemeente) toebehoort mag gebruiken. De erfpachter betaalt hiervoor aan de erfverhuurder een geldsom of een vergoeding in natura op vaste tijd (de canon). Woningcorporaties maken soms gebruik van erfpachtovereenkomsten om percelen in erfpacht uit te geven en de opstallen vrij te verkopen om een terugkoopregeling te regelen. Woningcorporaties kunnen vastgoed dat door de gemeente in erfpacht is uitgegeven met toestemming van de erfverpachter zelf weer in ondererfpacht uitgeven (verkoop onder voorwaarden). De woningcorporatie die een woning middels deze contructie verkoopt is tevens de erfverhuurder en de koper van de woning de erfpachter.Kadaster_PerceelOvereenkomsten
AantekeningEen Aantekening is een aanvulling op de registratie van een registergoed met betrekking tot feiten die gevolgen kunnen hebben voor de uitoefening van de rechten op dit registergoed.

Toelichting: Een aantekening betreft een verwijzing naar een ter inschrijving aangeboden stuk. Een aantekening kan betrekking hebben op een Kadastraal object, op een specifieke Tenaamstelling van een zakelijk recht op een kadastraal object en/of op een specifieke Zekerheidsstelling op een kadastraal object.

Het betreft o.m. een verwijzing naar: - Besluiten en vervallen verklaringen van een publiekrechtelijke beperking (WKPB) - Stukken inzake vestiging of beëindiging van erfdienstbaarheden of kwalitatieve verplichtingen - Privatieve lasten - Gerechtelijke uitspraken - Koop of huurovereenkomsten - Verkrijging van een aandeel in een zakelijk recht onder opschortende voorwaarde - Onderbewindstellingen - Rangwisseling Hypotheek - Stukken die ter inschrijving in de openbare registers worden aangeboden krachtens de wet Wilg, Overgangswet NBW, wet geluidshinder, Boswet, Flora- en Faunawet, Woningwet 1988, etc.

Om "vervuiling" bij het samenvoegen c.q. splitsen van percelen te voorkomen wordt: - de door het bestuursorgaan aangeleverde begrenzing van een publiekrechtelijke beperking in de BRK als begrenzing van de Aantekening opgenomen .

- de buitenomtrek van de begrenzing van de percelen, waarop de aantekening betrekking heeft, in de BRK als begrenzing van de Aantekening opgenomen.
Kadastraal object
Stukdeel
TeNaamStelling
Kadaster
Administratieve eenheidEen administratieve eenheid is de eenheid in de administratie van woningcrporaties die ten behoeve van de exploitatie als zodanig wordt onderscheiden. Een administratieve eenheid kan bijvoorbeeld een woning zijn, maar ook een stuk grond, een gebouw of zelfs een verzameling van gebouwen. Om die reden zegt het tellen van het aantal eenheden niet zoveel. Daarvoor zijn de bedrijfsregels essentieel om toe te passen, Zie hiervoor de methodiek van prestatie-indicatoren .B. Taxatiewaarde eenheden
BAG_Verblijfsobject
Eenheid
Vastgoed
Administratieve eenheid (contracteenheid)Een administratieve eenheid is de eenheid in de administratie van woningcorporaties die ten behoeve van de exploitatie als zodanig wordt onderscheiden. Een administratieve eenheid kan bijvoorbeeld een woning zijn, maar ook een stuk grond, een gebouw of zelfs een verzameling van gebouwen. Om die reden zegt het tellen van het aantal eenheden niet zoveel. Daarvoor zijn de bedrijfsregels essentieel om toe te passen, Zie hiervoor de methodiek van prestatie-indicatoren .Kadaster_PerceelGebruikseenheidVastgoed
AppartementsrechtEen Appartementsrecht is een aandeel in goederen die in een splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Toelichting: Kadastrale aanduiding authentiek volgens de BRK Plaatselijke aanduiding (adres) authentiek volgens de BAG. Ovberige gegevens zijn niet authentiek, maar wel basisgegeven.GebruikseenheidOnroerende zaakKadaster
AppartementsrechtSplitsingEen appartementsrechtsplitsing is het in appartementsrechten gesplitste Zakelijk recht van 1 of meer kadastrale objecten.

Toelichting: Door splitsing wordt het zakelijk recht van 1 of meer kadastrale objecten getransformeerd in nieuwe zakelijke rechten, waarbij het gesplitste zakelijk recht zelf tenietgaat. Na splitsing zijn de appartementsrechten in de BRK zelfstandige kadastrale objecten geworden, terwijl als keerzijde de zakelijke rechten die in de splitsing betrokken zijn, niet meer vatbaar zijn voor overdracht, ed. Het eigendom van de appartementsrechten is in de BRK na splitsing tename van de betrokken gerechtigden gesteld. De appartementsrechten ontstaan door het opmaken van de authentieke notariële akte van splitsing inclusief reglement en splitsingtekening en door inschrijving van deze akte in de openbare registers van het Kadaster. De splitsingstekening en de akte duiden de gedeelten van het gebouw aan die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Alle appartementseigenaren zijn verplicht lid van de vereniging van eigenaren (VvE). Een vereniging van eigenaren is een vereniging met als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren, en de statuten van de vereniging (art 112 BW Boek 5). Deze rechtspersoon VvE is niet de rechthebbende van de gesplitste zakelijke rechten of de afzonderlijke appartementsrechten. Alle appartementseigenaren zijn gezamenlijk eigenaar van het geheel en vormen de gemeenschap van appartementseigenaren.

Een Appartementsrechtsplitsing betreft een hoofdsplitsing, een ondersplitsing of een splitsing afkoop erfpacht: - Hoofdsplitsing: Ingeval het het gesplitste zakelijk recht van een of meer percelen betreft spreken we van een hoofdsplitsing - Ondersplitsing: Na de hoofdsplitsing kan een zakelijk recht van een appartementsrecht zijn ondergesplitst in nieuwe appartementsrechten.

- Splitsing afkoop erfpacht: In uitzonderlijke gevallen is na splitsing van de erfpacht van een perceel ook de eigendom aan de splitsing toegevoegd.
Vereniging van EigenarenStukdeelKadaster
ArbeidsovereenkomstEen arbeidsovereenkomst is een vaste of tijdelijke overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever waarbij enerzijds de werknemer in dienst van de werkgever verplicht is om persoonlijk arbeid te verrichten en anderzijds de werkgever verplicht is voor deze arbeid loon aan de werknemer te betalen.Overeenkomsten
BAG_LigplaatsEen door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig. Aan ieder object is minimaal één adres gekoppeld. Daarnaast zijn nevenadressen mogelijk. Aan panden zonder verblijfsobject (zoals bijvoorbeeld onzelfstandige bijgebouwen) wordt geen adres toegekend.VastgoedVastgoed
BAG_PandDe kleinste, bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief, zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.VastgoedVastgoed
BAG_StandplaatsEen door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.Vastgoed
BAG_VerblijfsobjectDe kleinste, binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte, eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.Vastgoed
BAG_WoonplaatsVastgoed
BENG-IndexEnergielabelVastgoed
Bedden in verzorgingstehuizenHet aantal verhuurbare eenheden (kamers) in een verzorgingstehuis voor ouderenhuisvestingVerhuurbare eenheid (VHE)Vastgoed
BedrijfsruimteEen bedrijfsruimte is een type verblijfsobject bedoeld om een bedrijf in te vestigenVerblijfsobjectVastgoed
BeheerovereenkomstEen beheerovereenkomst is een type overeenkomst waarin het beheren (exploiteren en onderhouden) van Vastgoed geregeld is.Overeenkomsten
Benoemd terreinEen benoemd terrein is een eenheid met een bepaald gebruiksdoel en niet pandgerelateerd.Vastgoed
BevestigingsplaatsEen bevestigingsplaats is een onderdeel van een pand waaraan of waarop een object gemonteerd kan worden door een derde.Overig gebouwd objectVastgoed
BewonerPersonen die volgens het GBA een verblijfseenheid/woning stelselmatig bewonen (woonplaats)Huurder
Koper
Natuurlijk persoon
Relaties
BouwdeelEen bouwdeel is een aggregatie van bouwkundig elementBouwkundig elementTe onderhouden eenheid (TOE)Vastgoed
BouwkavelEen bouwkavel is een aaneengesloten stuk grond met een gedefinieerde grens, waarop gebouwd mag worden en dat een bepaalde vorm van gebruik heeft.ProjectProjectontwikkeling
Bouwkundig elementEen bouwkundig element is een constructie of een deel daarvan die wordt onderscheiden om te onderhouden.Vastgoed
BouwnummerEen bouwnummer is een administratief hulpmiddel dat aan een (onderdeel van) een bouwkavel wordt toegekend om het uniek te identificeren.Bouwkavel
Eenheid
Projectontwikkeling
BuurtEen buurt is een deel van een wijk dat door haar bewoners als een bij elkaar horend geheel wordt ervaren.Benoemd terrein
Gebouw
Vastgoed
Complex / ClusterEen complex / cluster is een groepering van administratieve eenheden (VHE's, TOE's, VKBE’s of VKE's) die om administratieve redenen of andere bedrijfsmatige redenen onderscheiden worden, waardoor gelijke vorm van onderhoud, sturing en beleid mogelijk is.Administratieve eenheid
Te onderhouden eenheid (TOE)
Vastgoed
ContactmomentEen contactmoment is een gebeurtenis in de tijd waarbij een relatie via één van de communicatiekanalen in verbinding komt met de woningcorporatie en er informatie wordt overgedragen.Onderhoudstaak
Project
Relaties
Relaties
ContactpersoonEen contactpersoon is een natuurlijke persoon die één of meer relaties vertegenwoordigt.Relaties
ContractonderhoudstaakEen contractonderhoudstaak is een type onderhoudstaak en is een verrichting op een TOE waarvoor bij een leverancier een overeenkomst is afgesloten.Onderhoud
Direct belanghebbendeEen direct belanghebbende is een relatie die een of meer overeenkomsten met de woningcorporatie heeft of had en die invloed kan uitoefenen op de organisatie, of hierdoor beïnvloed wordt en/of waarvan de organisatie ook daadwerkelijk afhankelijk is en/of die een groep mensen vertegenwoordigt die een bepaald risico draagt.Gemeente
Klant
Leverancier
Medewerker Woningcorporatie
RollenRelaties
EenheidEen eenheid is het kleinste, afgebakende stuk vastgoed of benoemd terrein met een gebruiksfunctie dat wordt verhuurd, verkocht en/of onderhouden of verkocht is.Benoemd terrein
Onzelfstandige eenheid
Overig gebouwd object
Parkeerplaats
Verblijfsobject
PandVastgoed
EenpersoonshuishoudenEen eenpersoonshuishouden bestaat uit één persoon die een economisch-consumptieve eenheid vormt.Natuurlijk persoonRelaties
Eigenaar (van vastgoed)Een eigenaar van vastgoed kan een VVE-lid zijn indien het eigendom een appartementsrecht betreft. Indien sprake is van bloot eigendom, dan is de eigenaar geen VVE-lid. De eigenaar kan het appartementsrecht of bloot eigendom hebben gekocht van de woningcorporatie.Koper
VvE-lid
Relaties
EnergielabelEenheid
Vastgoed
Vastgoed
Energieprestatie overeenkomstEen energieprestatie overeenkomst is een type overeenkomst waarin geregeld wordt welke hoeveelheid energie geleverd wordt (de energiebundel) met de installaties waar contractant gebruik maakt.HuurovereenkomstOvereenkomsten
ErfpachtcanonErfpachtcanon is een geldsom die de erfpachter verplicht is om aan de eigenaar te betalen, op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippenStukdeel
Zakelijk recht
Kadaster
ErfpachterDe erfpachter is de persoon of organisatie die eigenaar is van het object waarop de erfpacht rust. De erfpachter betaalt de canon. Erfpacht is overdraagbaar en gaat over met de verkoop van de woning, het appartement of ander onroerend goed.Relaties
ErfpachtovereenkomstEen erfpachtovereenkomst is de overeenkomst tussen een erfverpachter en erfpachter aangaande een recht van erfpacht. dat wil zeggen het recht waarmee de erfpachter een onroerend goed dat aan de erfverhuurder (meestal de gemeente) toebehoort mag gebruiken. De erfpachter betaalt hiervoor aan de erfverhuurder een geldsom of een vergoeding in natura op vaste tijd (de canon). Woningcorporaties maken soms gebruik van erfpachtovereenkomsten om percelen in erfpacht uit te geven en de opstallen vrij te verkopen om een terugkoopregeling te regelen.Overeenkomsten
GarageboxEen garagebox is een overige gebouwd object of een verblijfsobject met de primaire functie parkeren van een voertuig.Overig gebouwd object
Verblijfsobject
Vastgoed
GebouwEen gebouw is een in de werkelijkheid fysiek begrensd bouwwerk.Bouwdeel
Pand
Vastgoed
GebruikseenheidEen gebruikseenheid is het kleinste, afgebakende stuk vastgoed of benoemd terrein met een gebruiksfunctie dat wordt verhuurd, verkocht en/of onderhouden of verkocht is.Vastgoed
GemeenteZelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders.WoonplaatsRechtspersoonVastgoed
GezamenlijkAandeelGezamenlijkAandeel is wanneer twee of meer personen een gezamenlijk aandeel hebben in een zakelijk recht, waarbij het afzonderlijke aandeel in het gezamenlijk aandeel niet bekend is (als gezamenlijkAandeel bekend is dan is het individuele aandeel niet bekend en omgekeerd). Toelichting: GezamenlijkAandeel wordt alleen gebruikt indien het individuele aandeel in de tenaamstelling niet bekend is.Kadaster
GrondPerceel of cluster van percelen langer dan 10 jaar in eigendom zonder dat daar een (woning)bouwbestemming op rustBenoemd terreinVastgoed
HerstructureringsprojectEen herstructureringsproject is een type project met als doel een bestaande Buurt of Wijk een nieuwe fysieke vorm te geven, door bestaand Vastgoed te renoveren, slopen en/of nieuw Vastgoed te bouwen.Projectontwikkeling
HoofdsplitsingEen Hoofdsplitsing is het gesplitste Zakelijk recht van 1 of meer Percelen. Toelichting: De eigendom, het recht van erfpacht en/of het recht van opstal van 1 of enkele percelen (de zogenaamde grondpercelen) is gesplitst. De bij de hoofdsplitsing ontstane eigendom van de appartemenstrechten (de zogenaamde hoofd appartementsrechten) is tenaam van de gerechtigden (van het gesplitste zakelijke recht) gesteld. Het gesplitste zakelijk recht van de grondpercelen is niet tenaam gesteld.AppartementsrechtSplitsingKadaster_PerceelKadaster
HuishoudenEen huishouden bestaat uit één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen.Eenpersoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden
Relaties
HuurderDe huurder is een de (rechts)persoon die met de woningcorporatie een huurovereenkomst heeft gesloten en daarmee het exclusief gebruiksrecht heeft verkregen van het vastgoed dat aan de huurder wordt verhuurd en waarvoor de huurder een netto huur betaald.Relaties
HuurovereenkomstEen huurovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie tot wederopzegging, het recht aan één huurder (klant) geeft om één of meer verhuureenheden te gebruiken en waarmee een huurder zich verplicht tot een (periodieke) betaling.Administratieve eenheid
Relatie
Overeenkomsten
Indirect belanghebbendeEen indirect belanghebbende is een relatie die geen overeenkomsten met de woningcorporatie heeft of had maar die wel invloed kan uitoefenen op de organisatie, of hierdoor beïnvloed wordt en/of waarvan de organisatie ook daadwerkelijk afhankelijk is en/of die een groep mensen vertegenwoordigt die een bepaald risico draagt.Bewoner
Contactpersoon
Eigenaar (van vastgoed)
Prospect
VvE-lid
RollenRelaties
Kadaster_PerceelEen perceel is een begrensd deel van het Nederlands grondgebied dat kadastraal geïdentificeerd is en met kadastrale grenzen begrensd is Toelichting: In de BRK is een kadastraal perceel een specialisatie van een onroerende zaak. Percelen worden cartografisch gerepresenteerd door een tweedimensionale vlakbegrenzing. Tussen alle kadastrale percelen in Nederland geldt een topologische relatie (opdelende vlakstructuur), d.w.z. dat naburige perceelsvlakken naadloos moeten aansluiten en elkaar niet mogen overlappen.GebruikseenheidOnroerende zaakKadaster
Kadastraal objectEen Kadastraal object is een goed waarvoor bij overdracht of vestiging van rechten inschrijving in de openbare registers van het Kadaster is vereist. Een kadastraal object is een Onroerende zaak of een Teboekgestelde zaak.

Toelichting: In de BRK worden zakelijke rechten op kadastrale objecten met de rechthebbenden geregistreerd. De eigendom van en beperkte rechten op een kadastraal object worden als zakelijk recht vermeld.

Uitzondering: Hypotheek wordt als zekerheidstelling en Erfdienstbaarheid als een aantekening bij kadastrale objecten vermeld Indicatie omvang Initieel 7.000.000
Appartementsrecht
Kadaster_Perceel
Kadaster
KadastraleGrensEen Kadastrale Grens is de weergave van een grens op de kadastrale kaart die door de dienst van het Kadaster tussen percelen vastgesteld wordt, op basis van inlichtingen van belanghebbenden en met gebruikmaking van de aan de kadastrale kaart ten grondslag liggende bescheiden die in elk geval de landmeetkundige gegevens bevatten van hetgeen op die kaart wordt weergegeven

Toelichting: In de praktijk kent Kadastrale grens nu twee betekenissen: - De grens zoals vastgesteld in het terrein, de terrein grens. (vaststelling o.b.v. de aanwijs van partijen aan beide zijde van de betreffende grens en vastgelegd door het Kadaster). De terreingrens is opgenomen in de terrestrische registratie van het Kadaster. - De visualisatie van deze grens op de kadastrale kaart. De kaartgrens. Deze kan mogelijk 'verschoven' liggen door het inpassen van deze terreingrens in het 'overall' kaartbeeld. De kadastrale grens in deze betekenis vormt een indicatief gegeven over de ligging van de grens t.o.v. de topografie, d.w.z. van de in het terrein visueel waarneembare 'objecten' als huizen, straten, sloten, etc.

Met het begrip 'Kadastrale grens' in relatie tot de BRK bedoelen we de kaartgrens. De terreingrens uit de 'terrestrische registratie' vormt de basis voor de kaartgrens. Bij juridische geschillen wordt echter de terreingrens uitgezet.
Kadaster_PerceelKadaster
Kadestraal objectEenheidVastgoed
KlantEen klant is een relatie die van de diensten van de woningcorporatie gebruik maakt en/of gebruik gemaakt heeft.

De klant is de (rechts)persoon die uniek door de woningcorporatie geïdentificeerd is en die als direct belamghebbende: • één of meerdere overeenkomsten met de woningcorporatie heeft voor het afnemen van een product van de woningcorporatie (‘contractant’)

• en/of recht heeft op bepaalde producten van de woningcorporatie omdat deze (rechts)persoon een bepaalde relatie heeft met een contractant (zoals een medebewoner of een VvElid odat de huurder respectievelijk de VvE de contracttant is)
Erfpachter
Huurder
Koper
Vereniging van Eigenaren
Woningzoekende
Wooncoöperatie
Relaties
KoopovereenkomstEen koopovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie zich verplicht het eigendomsrecht van een of meer verhuureenheden binnen een overeengekomen periode over te dragen aan een koper (klant) en waarmee de koper zich verplicht tot een betaling van een overeengekomen prijs.(Onder)erfpachtovereenkomstOvereenkomsten
KoopovereenkomstEen koopovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie zich verplicht het eigendomsrecht van een of meer verhuureenheden binnen een overeengekomen periode over te dragen aan een koper (klant) en waarmee de koper zich verplicht tot een betaling van een overeengekomen prijs.Overeenkomsten
KoperDe koper verkrijgt het bloot eigendom van de opstal (evt. in combinatie met het bloot eigendom of het pachtrecht van het onderliggende perceel respectievelijk het appartementsrecht en kan afhankelijk van de regeling op termijn verkoper zijn van de opstal (met verzoek beeindiging van vigerende erfpachtregeling) of het appartementsrecht. Koper wordt dus verkoper indien sprake is van het proces terugkopen eenheid.ErfpachterRelaties
LeidingnetwerkEen netwerk is een samenstel van kabels of leidingen bestemd voor de transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie. Toelichting: Leidingnetwerken worden geometrisch weergegeven door een "niet opdelend" vlak, een polylijn of m.b.v. netwerktopologie. Vlakken zijn niet opdelend van karakter, d.w.z. dat géén geometrische relaties (b.v. aansluitendheid) tussen verschillende exemplaren bestaan.Onroerende zaakKadaster
LeverancierEen leverancier is een relatie die diensten of goederen levert, zou kunnen gaan leveren of heeft geleverd aan de woningcorporatie.Relaties
LigplaatsEen ligplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of gedeelte daarvan (benoemd terrein) die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.Benoemd terreinBAG_LigplaatsVastgoed
LocatieKadastraalObjectEen Locatie kadastraal object is een aanduiding voor de locatie van het Kadastraal object in Nederland.

Toelichting: Bij onroerende zaken betreft dit de locatie waar de Onroerende zaak is gelegen. Bij Teboekgestelde zaken wordt locatie gebruikt voor het zogenaamde waladres. Leidingnetwerken kennen geen locatie kadastraal object. De Locatie van een kadastraal object wordt bepaald aan de hand van gegevens die: - de gemeente verstrekt (Basisregistratie Adressen en Gebouwen);

- in het openbaar register zijn vermeld;
Kadastraal object
ObjectlocatieBinnenland
Kadaster
MandeligheidMandeligheid is het ontstaan van een gemeenschappelijk eigendom van een onroerende zaak, van eigenaars van twee of meer erven, doordat de bestemming van het gemeenschappelijk nut is vastgelegd in een tussen de eigenaars opgemaakte notariële akte en dat deze akte is ingeschreven in de openbare registers.

Toelichting: Gerechtigden van 1 of meer onroerende zaken (de hoofdzaken) hebben gezamenlijk recht op een andere onroerende zaak (de mandelige zaak), waarbij: - Zakelijke rechten op 1 of meer onroerende zaken bestemd zijn tot mandeligheid (tot algemeen nut) verklaard.

- Andere onroerende zaken (de hoofdzaken) een aandeel in die mandeligheid omvat.
Onroerende zaak
Stukdeel
Kadaster
Medewerker WoningcorporatieWerknemers ingehuurd of in vaste dienst van een woningcorporatie.Arbeidsovereenkomst
Natuurlijk persoon
Relaties
MeerjarenonderhoudsplanningEen meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) is een tijdschema met voorgenomen onderhoudsactiviteiten voor TOE’s over meer jaren waarbij te kiezen scenario’s het tijdschema bepalen.OnderhoudsjaarplanOnderhoud
MeerpersoonshuishoudenEen meerpersoonshuishouden bestaat uit meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen.Natuurlijk persoonRelaties
MiddelenovereenkomstEen middelenovereenkomst is een type overeenkomst die betrekking heeft op te leveren goederen of diensten door een leverancier aan de woningcorporatie.Overeenkomsten
MutatieonderhoudstaakEen mutatieonderhoudstaak is een type Niet-planmatige onderhoudstaak en wordt verricht wanneer een huurder (klant) de huurovereenkomst beëindigt.Onderhoud
Natuurlijk persoonEen natuurlijk persoon is per definitie een mens van vlees en bloed, met een identiteit (naam en voornamen), afstamming (al dan niet bekend of puur juridisch), geboorteplaats en geboortedatum.Relaties
Niet-planmatige onderhoudstaakEen niet-planmatige onderhoudstaak (NPO) is een type onderhoudstaak die gebeurtenisgedreven (event driven) uitgevoerd wordt. De gebeurtenis wordt voornamelijk geïnitieerd door de klant, maar kan ook als gevolg van een inspectie worden geïnitieerd.Contractonderhoudstaak
Mutatieonderhoudstaak
Onderhoud
ObjectlocatieBinnenlandEen ObjectlocatieBinnenland is een adres binnen Nederland.

Toelichting: Een Objectlocatie Binnenland is gemodelleerd als een BAGadres.

In het huidige bijhoudingsproces van de BRK worden de gegevens van een ObjectlocatieBinnenland initieel geregistreerd conform de Openbare registers. Kort daarna worden deze gegevens vervangen door de BAG-gegevens. In uitzonderlijke situaties kunnen de BAG-gegevens niet worden overgenomen. Dergelijke situatie worden teruggemeld aan de BRP.
Adres
OnderhoudsjaarplanEen onderhoudsjaarplan is een tijdschema met de voorgenomen onderhoudstaken voor bepaalde TOE’s over één jaar, inclusief begroting en dat vastgesteld wordt.Planmatige onderhoudstaakOnderhoud
OnderhoudsorderEen onderhoudsorder is een opdracht die bij een overeenkomst hoort waarin uit te voeren onderhoudstaken zijn vastgelegd.OvereenkomstContactmoment
Onderhoudstaak
Overeenkomsten
OnderhoudsovereenkomstEen onderhoudsovereenkomst is een type overeenkomst waarin het onderhoud van een vastgoedobject tussen eigenaar (klant) en woningcorporatie qua tijd, kosten en kwaliteit geregeld is.Overeenkomsten
OnderhoudstaakEen onderhoudstaak is een verrichting om het bezit van de woningcorporatie of het bezit van derden waarover een overeenkomst is afgesloten, zowel op lange als korte termijn op peil te houden conform de gestelde kwaliteitseisen.Niet-planmatige onderhoudstaak
Planmatige onderhoudstaak
Onderhoud
OndersplitsingEen ondersplitsing is het ondergesplitste zakelijk recht van een appartementsrecht.

Toelichting: Het eigendom, het recht van erfpacht en/of het recht van opstal van een appartementsrecht is ondergesplitst. De bij de ondersplitsing ontstane eigendom van de nieuwe appartemenstrechten is tenaam van de gerechtigden (van het gesplitste zakelijke recht) gesteld. Het ondergesplitste zakelijk recht is niet tenaam gesteld.

Zowel hoofd appartementsrechten als eerder ondergesplitste appartementsrechten kunnen bij een (nieuwe) ondersplitsing betrokken zijn.
AppartementsrechtSplitsingKadaster
Onroerende zaakEen onroerende zaak is de grond, de niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. Een onroerende zaak wordt aangeduid met een kadastrale aanduiding, dit is een unieke aanduiding die door het Kadaster wordt vastgesteld. Toelichting: Veralgemenisering van specifiekere onroerende zaken, Perceel, Appartementsrecht en Leidingnetwerk.OnroerendeZaakFiliatie
VoorwaartseOnroerendeZaakFiliatie
Kadastraal objectStukdeel
WOZ object
Kadaster
OnroerendeZaakFiliatieOnroerendeZaakFiliatie geeft aan uit welke inmiddels vervallen OnroerendeZaak de OnroerendeZaak is ontstaan . Toelichting: Een Onroerende zaak filiatie geeft de relatie aan tussen een nieuwe en een oude Onroerende zaak. Het betreft hier de relatie tussen 2 percelen, 2 Appartementsrechten of 2 leidingnetwerken.Onroerende zaakKadaster
OntwerpEen ontwerp is een type projectdocument dat een (voorlopige) schets van een plan bevat en dat naarmate het plan verder wordt uitgewerkt, steeds definitievere contouren krijgt.Projectontwikkeling
Onzelfstandige eenheidEen onzelfstandige eenheid is een eenheid geschikt voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve gebruiksdoeleinden die ontsloten wordt via een eigen, mogelijk afsluitbare, toegang vanuit een verblijfsobject.Vastgoed
OpstalOpstal is het gebouwde object dat op een perceel of verzameling van percelen is gebouwd.Overig gebouwd object
Pand
Verblijfsobject
Vastgoed
Opvangplaatsen t.b.v. maatschappelijke opvangHet aantal opvangplaatsen (bedden of kamers) in een huis voor maatschappelijke opvang.Verhuurbare eenheid (VHE)Vastgoed
OvereenkomstEen overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn.Arbeidsovereenkomst
Beheerovereenkomst
Erfpachtovereenkomst
Huurovereenkomst
Koopovereenkomst
Middelenovereenkomst
Onderhoudsorder
Onderhoudsovereenkomst
Samenwerkingsovereenkomst
Schadeovereenkomst
Serviceovereenkomst
Administratieve eenheid
Direct belanghebbende
Klant
Leverancier
Verhuurbare eenheid (VHE)
Verkochte eenheid (VKE)
Overeenkomsten
Overig gebouwd objectEen overig gebouwd object is een eenheid met een bepaald gebruiksdoel zijnde niet verblijven dat onderdeel is van een pand. Denk ook aan bijvoorbeeld trapportieken of liftschachten.Vastgoed
PandEen pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en die betreedbaar en afsluitbaar is.Bouwdeel
Overig gebouwd object
Verblijfsobject
BAG_PandVastgoed
ParkeergarageEen parkeergarage is een overig gebouwd object of verblijfsobject met de primaire functie parkeren van meerdere voertuigen.ParkeerplaatsOverig gebouwd object
Verblijfsobject
Vastgoed
ParkeerplaatsEen parkeerplaats is een benoemd terrein, een afgebakend vloerdeel van een overig gebouwd object zijnde een niet-afsluitbare parkeergarage met de functie parkeren of een afgebakend vloerdeel van een verblijfsobject zijnde een afsluitbare parkeergarage met de functie parkeren.Benoemd terrein
Overig gebouwd object
Vastgoed
PerceelEen perceel is een grond waarvan de afbakening en het eigenaarschap in het kadaster is geregisteerd. Percelen kunnen kadestraal worden gesplitst/samengevoegd waardoor nieuwe kleinere/grotere percelen ontstaan.Kadestraal objectBenoemd terreinVastgoed
PersoonEen persoon is een natuurlijk- of een rechtspersoon.RelatiesStukdeelRelaties
Planmatige onderhoudstaakEen planmatige onderhoudstaak (PO) is een type onderhoudstaak waarvoor in de jaarbegroting budget is gereserveerd en die in het betreffende jaar uitgevoerd of aanbesteed wordt.Onderhoud
Postcodegebied 4 cijfersDe indeling is door de PTT vastgesteld middels een numerieke aanduiding in vier cijfersBuurtVastgoed
Procesverbaal van opleveringEen proces-verbaal van oplevering is een type projectdocument waarin alle bevindingen zijn vastgelegd die tijdens de keuring voor overdracht van Vastgoed zijn geconstateerd.Projectontwikkeling
ProjectEen project is een eenmalig proces in tijd begrensd met een uniek resultaat.Herstructureringsproject
Projectfase
Sloopproject
Wijkontwikkelingsproject
OvereenkomstProjectontwikkeling
ProjectdocumentEen projectdocument is een betekenisvolle, samenhangende groep gegevens die als eenheid een functie vervullen ter registratie en overdracht van informatie over een projectfase.Ontwerp
Procesverbaal van oplevering
Vooronderzoek
Projectontwikkeling
ProjectfaseEen projectfase is een gedefinieerde hoeveelheid activiteiten, die eenmalig in een bepaalde tijd voor een vastgesteld bedrag moet worden gerealiseerd.ProjectdocumentProjectontwikkeling
ProspectEen prospect is een relatie die belangstelling heeft om een dienst of product van de woningcorporatie af te nemen en die mogelijk een aanbieding voor een vastgoedeenheid heeft ontvangen.Relaties
RechtspersoonEen rechtspersoon is een organisatie die een juridische vorm heeft (B.V., N.V., V.O.F. enzovoorts), die volwaardig en handelingsbekwaam in het rechtsverkeer kan optreden.Relaties
RelatienetwerkEen relatienetwerk is een groep van betekenisvolle personen die functioneert als ondersteuningsbron voor het eigen welzijn en welbehagen en dat van de personen in het netwerk.RelatiesRelaties
SamenwerkingsovereenkomstEen samenwerkingsovereenkomst is een type overeenkomst waarin de samenwerking tussen partijen voor het beschermen of bevorderen van gemeenschappelijke belangen geregeld is.Overeenkomsten
SchadeovereenkomstEen schadeovereenkomst is een type overeenkomst die betrekking heeft op het leveren van een dienst voor te herstellen schade.Overeenkomsten
ServiceovereenkomstEen serviceovereenkomst is een type overeenkomst waarmee een woningcorporatie zich verplicht een bepaalde eenmalige, periodieke of continue service te leveren aan een afnemer (klant) en waarmee de afnemer zich verplicht tot een eenmalige of periodieke betaling.OnderhoudsorderOvereenkomsten
SloopprojectEen sloopproject is een type project met als resultaat één of meer uit exploitatie genomen en afgebroken objecten van Vastgoed.Projectontwikkeling
SpiegelsplitsingAfkoopErfpachtEen SpiegelSplitsingAfkoopErfpacht is het gesplitste recht van eigendom van 1 of meer percelen, waarvan het recht van erfpacht al eerder in appartementsrechten is gesplitst.

Toelichting: Een SplitsingAfkoopErfpacht is een Appartementsrechtsplitsing en vormt het geheel van de bloot-eigendom van 1 of meer percelen, dat is gesplitst in appartementsrechten.

In grote steden is in het verleden beleid geweest dat de grond niet in eigendom was te verkrijgen maar dat men alleen erfpacht kon verwerven. In veel gevallen is bij splitsing in appartementsrechten de erfpacht gesplitst. De bloot-eigendom van het grondperceel in niet in de splitsing betrokken en is in de BRK tenaam van de gemeente gesteld.

In Rotterdam is het beleid enkel jaren geleden gewijzigd. Daar is het mogelijk geworden dat de erfpachter op zijn/haar wens de erfpacht mag afkopen (ook de bloot-eigendom verkrijgen) zodat hij/zij een volledig recht van eigendom heeft. In het geval 1 of meer eigenaren van een appartementsrecht de erfpacht willen afkopen wordt de bloot-eigendom van het grondperceel eveneens gesplitst in appartementsrechten. De bloot-eigendom wordt gesplitst in even zoveel appartementsrechten als er aanwezig zijn bij de splitsing van de erfpacht. Splitsing van de bloot-eigendom vindt plaats onder dezelfde complexaanduiding als de splitsing erfpacht, er is geen nieuwe tekening nodig. De spiegelsplitsingafkooperfpacht kent een 'eigen' Vereniging van eigenaren
AppartementsrechtSplitsingKadaster_PerceelKadaster
SpiegelsplitsingOndersplitsingSpiegelsplitsingOndersplitsing is een spiegelsplitsing afkoop erfpacht van een ondersplitsing.AppartementsrechtSplitsingKadaster
StandplaatsEen standplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan (benoemd terrein) dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.Benoemd terreinBAG_StandplaatsVastgoed
StukEen stuk is een, door het Kadaster als authentiek erkend, document waaruit een wijziging in de BRK blijkt.

Toelichting: Er zijn 2 soorten stukken: - een ter inschrijving in de openbare registers aangeboden stuk en - een door het Kadaster opgemaakt stuk.

Synoniem: Brondocument
Stukdeel(Onder)erfpachtovereenkomst
Koopovereenkomst
Akte
StukdeelEen stukdeel is een paragraaf in een akte waarmee een recht gevestigd wordt.

Toelichting: Een Stuk omvat vaak meerdere stukdelen. Voorbeelden zijn: - een levering van een object en een doorhaling van een eerder ingeschreven koopovereenkomst - een hypotheek en een rangwisseling - 2 hypotheken

Stukdelen kunnen na inschrijving afzonderlijk worden aangevuld door een later ingeschreven stuk(deel), worden doorgehaald, ed..
Akte
Te onderhouden eenheid (TOE)Een te onderhouden eenheid (TOE) is een groepering van bouwdelen die binnen een onderhoudsplanning worden onderscheiden.Administratieve eenheidOnderhoudstaakVastgoed
TeNaamStellingEen tenaamstelling is een registratie van (een aandeel in) een zakelijk recht dat een persoon heeft, dat rust op een kadastraal object.

Toelichting: Een tenaamstelling vormt de relatie tussen een Recht en een Persoon en geeft aan welk recht, met uitzondering van hypotheek en beslag, door een Persoon wordt uitgeoefend op een Kadastraal object. Een tenaamstelling heeft betrekking op het recht van eigendom of op een beperkt recht dat rust op één Kadastraal object. Met een beperkt recht op een Kadastraal object wordt erfpacht, opstal, ed. bedoeld, maar ook bijvoorbeeld huur en lease (van Luchtvaartuigen). Een zakelijk (beperkt) recht kan in de BRK onder een voorwaarde tenaamgesteld zijn: - onder ontbindende voorwaarde: de tenaamstelling eindigt na het plaatsvinden van een gebeurtenis - onder tijdsverloop: de tenaamstelling eindigt op een vooraf overeengekomen tijdstip.

De voorwaarde wordt als een aantekening vermeld bij de desbetreffende tenaamstelling onder verwijzing naar het stuk waarin de voorwaarde is omschreven.

Een tenaamstelling onder een opschortende voorwaarde is feitelijk geen tenaamstelling. Het zakelijk recht wordt in de BRK pas tenaamgesteld nadat uit een in de openbare registers ingeschreven stuk blijkt dat de opschortende voorwaarde is vervuld.
TenaamstellingFiliatieGezamenlijkAandeel
Stukdeel
Zakelijk recht
Kadaster
TenaamstellingFiliatieTenaamstellingFiliatie geeft aan uit welke inmiddels vervallen Tenaamstellingen de Tenaamstelling is ontstaan . Toelichting: TenaamstellingFiliatie wordt gebruikt om aan te geven hoe een recht (historisch) tot stand gekomen is. Het geeft aan waarom de ene Tenaamstelling gerelateerd is aan de andere. Dit doet zicht voor bij het ambtshalve samenvoegen van Rechten, bij vererving, naamswijziging etc.TeNaamStellingKadaster
TuinTuin is een benoemd terrein zijnde een stukje grond of soms een Overig gebouwd object op een dak van een gebouw voor recreatief gebruik dat als zodanig is aangewezen.Benoemd terreinVastgoed
VastgoedeenheidDe fysieke verschijningsvorm van grond (en daarmee verbonden opstal) dat als onroerende zaak in het kadaster aangemerkt wordt.Onroerende zaakVastgoed
VerblijfsobjectEen verblijfsobject is een adresseerbare eenheid geschikt voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve gebruiksdoeleinden (gebruiksfunctie) die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte. Ten opzichte van de BAG kunnen meerdere administratieve eenheden één BAG-Verblijsobject vormen (bijvoorbeeld onzelfstandige eenheden die tezamen ook het adres delen). Omgekeerd, kunnen meerdere BAG_Verblijfsobject gezamenlijk één administratieve eenheid van de woningcorporatie vormen (bijvoorbeeld als een woongebouw één administratieve eenheid vormt en het dagelijks beheer door een collega woningcorporatie wordt uitgevoerd).Onzelfstandige eenheidBAG_VerblijfsobjectVastgoed
Vereniging van EigenarenDit is de vereniging die is ontstaan na een (onder)splitsing en als vereniging verantwoordelijk is voor het beheer van de collectieve delen van het vastgoed zoals die in de splitsingsakte zijn beschreven. Een vereniging van Eigenaren kan weer zelf lid zijn van een andere vereniging van Eigenaren indien sprake is van een hoofd- en ondersplitsingVvE-lidRelaties
Vereniging van EigenarenDit is de vereniging die is ontstaan na een (onder)splitsing en als vereniging verantwoordelijk is voor het beheer van de collectieve delen van het vastgoed zoals die in de splitsingsakte zijn beschreven. Een vereniging van Eigenaren kan weer zelf lid zijn van een andere vereniging van Eigenaren indien sprake is van een hoofd- en ondersplitsingRechtspersoonRelaties
Verhuurbare eenheid (VHE)Een Verhuurbare Eenheid (VHE) is een eenheid die individueel verhuurbaar is. Verhuurbaar komt voort uit 'exploitatie'Administratieve eenheidA. Aankoopkosten teruggekochte eenheden
A. Aantal teruggekochte eenheden
Vastgoed
Verkochte eenheid (VKE)Een verkochte eenheid (VKE) is een eenheid die in het verleden door de woningcorporatie is verkocht en die in de administratie behouden blijft vanwege een terugkoopregeling of andere bepaling waardoor de woningcorporatie in de toekomst mogelijk nog een handeling zal moeten verrichten in het kader van de verkoop die heeft plaatsgevonden. Verkocht komt voort uit 'exploitatie'Kadestraal objectAdministratieve eenheidA. Aantal verkochte eenheden
A. Opbrengst verkochte eenheden
A. Resultaat verkochte eenheden
B. Verkoopkosten verkochte eenheden
B. WOZ-waarde verkochte eenheden
C. Waarde activa verkochte eenheden
Vastgoed
Verkoopbare eenheid (VKBE)Een verkoopbare eenheid (VKBE) is een eenheid die individueel verkoopbaar is. Verkoopbaar komt voort uit 'exploitatie'Kadestraal objectAdministratieve eenheidA. Aankoopkosten teruggekochte eenheden
A. Aantal teruggekochte eenheden
Vastgoed
VooronderzoekEen vooronderzoek is een type projectdocument waarin de vraag centraal staat of een beoogd project haalbaar is en onder welke condities.Projectontwikkeling
VoorwaartseOnroerendeZaakFiliatieVoorwaartse onroerende zaak filiatie geeft de relatie aan tussen een onroerende zaak en de onroerende zaken waarin hij is overgegaan. Toelichting: Een Onroerende zaak filiatie geeft de relatie aan tussen een nieuwe en een oude Onroerende zaak. Het betreft hier de relatie tussen 2 percelen, 2 Appartementsrechten of 2 leidingnetwerken.Onroerende zaakKadaster
Vrijstaande bergingEen vrijstaande berging is een overig gebouwd object voor opslag dat niet is aangebouwd aan andere eenheden.Overig gebouwd objectVastgoed
VvE-lidEen eigenaar van een appartementsrecht is vanuit die hoedanigheid altijd lid van de rechtspersoon VvE. Een VvE-lid kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. Woningcorporaties die appartementen verhuren in VvE-complexen, zijn vanuit die hoedanigheid VvE-lid. Toelichting: De VvE is altijd een rechtspersoon en heeft de afnemende rol van diensten van de woningcorporaties. VvE-leden nemen op hun beurt dus alleen indirect diensten af.AppartementsrechtRelaties
VvE-lidEen eigenaar van een appartementsrecht is vanuit die hoedanigheid altijd lid van de rechtspersoon VvE. Een VvE-lid kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. Toelichting: De VvE is altijd een rechtspersoon en heeft de afnemende rol van diensten van de woningcorporaties. VvE-leden nemen op hun beurt dus alleen indirect diensten af.Vereniging van EigenarenRelaties
WOZ objectDe onroerende zaak waarvan op grond van de Wet WOZ de waarde moet worden bepaald en vastgesteld. Toelichting: Dit objecttype komt voort uit de objectafbakeningsvoorschriften van artikel 16 van de Wet WOZ.GebruikseenheidWaarde Onroerende Zaken
WOZ objectEenheid
Vastgoed
Vastgoed
WWS puntenEnergielabel
Verhuurbare eenheid (VHE)
Vastgoed
WijkEen wijk is een geografisch deel binnen de bebouwde kom van een gemeente of deelgemeente waarvan de begrenzing algemeen aanvaard is.Buurt
Postcodegebied 4 cijfers
Vastgoed
WijkontwikkelingsprojectEen wijkontwikkelingsproject is een type project met als doel de sociale samenhang, de integratie en de leefbaarheid in een buurt of wijk te vergroten.Projectontwikkeling
WoningEen woning is een type verblijfsobject bedoeld om in te wonen.VerblijfsobjectVastgoed
WoningzoekendeEen woningzoekende is een persoon die zich heeft gemeld/ingeschreven met de intentie (met het nog te vormen) huishouden te verhuizen naar een andere woning en daarvoor woonwensen kenbaar heeft gemaakt en graag in aanmekring komt voor passend vrijkomend woningaanbod. Zodra de woningzoekende dient te betalen voor de inschrijving, is sprake van een klantrelatie. Zolang de woningzoekende niet hoeft te betalen voor de inscrijving, is sprake van een prospect.ProspectRelaties
WooncoöperatieDe wooncoöperatie is de meest verregaande vorm van zelforganisatie waarin bewoners voor het onderhoud en beheer van hun woningen zelf verantwoordelijk zijn. Sinds 1 juli 2015 maakt de wooncoöperatie deel uit van de Woningwet: Groepen met interesse kunnen ondersteuning krijgen bij het opstellen van een plan en dat indienen bij hun corporatie. Er zijn daarnaast steeds meer groepen die zelf een stuk grond willen bebouwen en de woningen aan hun leden willen verhuren.Relaties
WoonplaatsDeel van het gebied van een gemeente, waarop huizen zijn gebouwd, als eenheid beschouwd door die gemeente, voorzien van een naam die kan afwijken van de naam van die gemeente.Postcodegebied 4 cijfers
Wijk
BAG_WoonplaatsVastgoed
Zakelijk rechtEen Zakelijk recht is een absoluut recht op een kadastraal object dat tegenover iedereen te handhaven is.

Toelichting: In afwijking van de definitie van het juridisch begrip Zakelijk recht is in de BRK een zakelijk recht een recht dat samenhangt met een kadastraal object.

Bovendien worden de volgende rechten afwijkend geregistreerd: - het Recht van hypotheek (samen met een beslag) vermeld als een Zekerheidstelling bij een kadastraal object. - Een erfdienstbaarheid vermeld als een Aantekening bij kadastrale objecten - Een appartementsrecht opgenomen als een Kadastraal object.

Een zakelijk recht in de BRK betreft: - eigendom - Beperkte rechten: Recht van erfpacht, Recht van opstal, Recht van vruchtgebruik, Recht van gebruik en bewoning), - rechten van voor 1992 (beklemrecht en zakelijk recht als bedoeld in de Belemmeringenwet privaatrecht) - oud vaderlandse rechten (bijv. visrechten, grondrente enz)

- Zakelijk optierecht bij luchtvaartuigen
AppartementsrechtSplitsing
Kadastraal object
Mandeligheid
Stukdeel
Zakelijk recht
Kadaster
ZekerheidsstellingEen zekerheidsstelling is een hypotheek of een beslag

Toelichting: Een zekerheidsstelling betreft een: - hypothecaire zekerheid, ter zekerheid van een geldlening of krediet. - maatregel ter zekerheid van een geldvordering.

De zekerheidsstelling geeft aan op welk kadastraal object de zekerheidsstelling rust en welke tenaamstelling (het tenaamgestelde zakelijk recht) van dat kadastraal object wordt bezwaard. Ook wordt verwezen naar de betrokken hypotheekhouders c.q. beslagleggers.
Aantekening
Stukdeel
TeNaamStelling
Kadaster
ZekerheidsstellingHypothecairHet recht van hypotheek is een beperkt recht, strekkende om op de daaraan onderworpen registergoederen, een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen.

Toelichting: Het betreft een hypothecaire zekerheid, waarbij een tenaamgesteld Zakelijk recht als onderpand dient voor een geldlening of krediet. De hypothecaire hoofdsom is vermeld bij het Rechtsfeit (stukdeel) waarop de zekerheidstelling is gebaseerd.

Synoniemen: - Recht van Hypotheek - Hypothecair krediet

- Hypothecaire lening
ZekerheidsstellingPersoonKadaster
ZekerheidsstellingInzakeBeslagEen Beslag is een voorlopige maatregel waarbij de overheid, al dan niet op vordering van een belanghebbende, bepaalde zaken aan iemands vrije beschikking onttrekt, of wel deze onder zich neemt. Toelichting: Het betreft een maatregel om ingeval van een vordering zekerheid te verkrijgen dat er iets te halen valt bij de wederpartij. Het bedrag van de desbetreffende vordering is vermeld bij het Rechtsfeit (stukdeel) waarop de zekerheidstelling is gebaseerd.ZekerheidsstellingPersoonKadasterIn Kennismodel

Het thema CORA bedrijfsobjecten past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA bedrijfsobjecten:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice is de zichtbare functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een stap in een werkproces. (ApplicationService) Applicatieservice Een bedrijfsobjecten-domein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Bedrijfsobjecten-domein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een bedrijfsservice realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak (VERA) Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel één dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Een risico is de kans op het optreden van een onzekere gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie en heeft invloed op het behalen van de organisatie-, afdelings- of procesdoelstellingen van de woningcorporatie. - Een risico beïnvloedt bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot afwijkingen van geplande resultaten. - Een risico wordt bepaald door oorza(a)k(en) en resulterend(e) gevolg(en). - Een risico heeft een kans van voorkomen en een impact (grootte van effect). (Assessment) Risico BusinessService Deelbedrijfsservice Een gegevensobjecten-domein is een logisch samenhangende groepering van gegevensobjecten. (Grouping) Gegevensobjecten- domein Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject (VERA) Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert. (BusinessRole) Leverende rol Een kritische risico-indicator is een indicator van de kans van optreden van een risico, de mogelijke schade bij optreden, of beide. (Value) Kritische risico- indicator Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Applicatiefunctie wordt altijd omschreven met een naamwoord van handeling. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. Bijvoorbeeld: onderhouden is dus onderhoud of verwerven is verwerving (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een stuurscenario is een keten van processen waar de woningcorporatie integraal op stuurt. (BusinessInteraction) Stuurscenario Een informatieobject is een verzameling aan elkaar gerelateerde gegevens die als eenheid wordt behandeld. (Representation) Informatieobject AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient AccessRelationship RW ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor AccessRelationship RW RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit AccessRelationship RW AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship voert uit AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship W AggregationRelationship is opgebouwd uit AssociationRelationship heeft betrekking op InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship verantwoordelijk voor AggregationRelationship clustert AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship gekoppeld aan RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship ServingRelationship bedient RealizationRelationship Realiseert AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 04-03-2022 16:37:04 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 04-03-2022 16:37:04 CET
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   Logo CORA.png