CORA bedrijfsfuncties

Bedrijfsfuncties zijn onafhankelijk van de inrichting van de organisatie, uniek, niet overlappend, kunnen op meerdere plaatsen in de organisatie voorkomen, sluiten elkaar uit en geven door al deze kenmerken de core-business van een bedrijf goed weer.

  • Definities:
    • Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten.
    • Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices.


Voor bedrijfsfuncties wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Primaire bedrijfsfuncties, die er voor zorgen dat de producten en diensten van de onderneming worden gerealiseerd en aan de markt aangeboden;
  • Secundaire of ondersteunende bedrijfsfuncties, die de organisatie ondersteunen in het leveren van de producten en diensten van de onderneming dat de primaire functies goed kunnen worden uitgevoerd
  • Sturende bedrijfsfuncties, die er voor zorgen dat de primaire en ondersteunende bedrijfsfuncties vooraf doelstellingen mee krijgen, dat deze bij de uitvoering worden bewaakt, achteraf worden getoetst en waar nodig worden bijgestuurd.


Omdat bedrijfsfuncties de benodigde çapabilities' benoemen, zijn ze voor alle woningcorporatie hetzelfde[1] en staan ze los van de vraag hoe organisaties worden ingericht. Als de organisatie zelf bepaalde producten en diensten levert, impliceert dat wel het verankeren van de bedrijfsfunctie die daarvoor verantwoordelijk is. Waar en hoe dat binnen of alsnog buiten de organisatiestructuur wordt belegd, is aan het management van het bedrijf om te bepalen[2].

Doordat in CORA sprake is van hiërarchie in het producten & dienstenmodel respectievelijk het procesmodel is ook sprake van een hiërarchie in het bedrijfsfunctiemodel. Zie hiervoor het CORA kennismodel.

In CORA hanteren we de schrijfwijze voor (hoofd)bedrijfsfuncties: altijd in enkelvoudig zelfstandig naamwoord


Relevantie bedrijfsfuncties voor digitalisering

Bedrijfsfuncties zijn stabiel voor de levering van producten en diensten en zijn daarom erg waardevol om de vertaalslag naar digitalisering te maken. Daarom worden functionaliteiten die applicaties via gebruikersfuncties aanbieden, veelal per bedrijfsfunctie (en in CORA dus per bedrijfsproces) gebundeld. Voorbeelden zijn een woningmatching-applicatie, een VVE-beheer-applicatie, een inkoop-applicatie, een HR-applicatie of een financiële applicatie. Voor procesketens en stuurscenario's heeft de hiërarchie in de CORA-modellen grote voordelen omdat per bedrijfsfunctie daardoor een directe relatie met producten en diensten gelegd kan worden. Ook kan uit procesketens en stuurscenario's afgeleid worden welke services tussen applicaties nodig zijn voor een service-georiënteerde applicatie-strategie. Zie voor meer uitleg CORA Procesketens & Stuurscenario's en CORA applicatie laag en services.


CORA bedrijfsfunctiemodel

Het CORA bedrijfsfunctiemodel is opgebouwd uit sturende, primaire en ondersteunende (hoofd)bedrijfsfuncties die - ongeacht of ze intern of extern belegd zijn - allemaal nodig zijn om het volledige assortiment producten en diensten van het CORA dienstenmodel te kunnen leveren:


Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
Toon diagram op ware grootte - van daaruit is de plaat ook op te slaan met [CTRL+S]
De bedrijfsfuncties in dit domein geven weer hoe de organisatie zichzelf richting geeft, zichzelf bijstuurt en zichzelf ontwikkelt (Grouping) Sturend Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Besturing Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin deze voldoet aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het bepalen van het beleid ten aanzien van de exploitatiewijze, het beheer en het plannen van investeringen in het vastgoed gelet op het beoogde rendement voor de woningcorporatie en bewaking of het beoogde renedement ook gerealiseerd word. Veel woningcorporatie hebben hiervoor de disciplines Assetmanagement en Portfoliomanagement. (BusinessFunction) Vastgoedsturing Het operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie. (BusinessFunction) Organisatieontwikkeling Het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke de woningcorporaties hun doelstellingen willen realiseren. (BusinessFunction) Control Het zorgdragen dat de financiële behoefte en middelen van de woningcorporatie in balans blijven binnen te stellen kaders en daarmee de bedrijfsvoering gefinancierd kan worden. (BusinessFunction) Financiële planning Het bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld. (BusinessFunction) Risicomanagement Het vaststellen van de visie en de missie van de organisatie op basis waarvan de strategie kan worden bepaald en het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Bedrijfsstrategie De bedrijfsfuncties in dit domein gaan over het feitelijke werk van de organisatie. Deze functies leveren een directe bijdrage aan de producten en diensten die een organisatie levert. Met andere woorden: deze functies leveren primair de toegevoegde waarde van de organisatie (Grouping) Primair Het aangaan van de interactie met de klant (en ketenpartners), het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klantbeheer Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactmanagement Het zorgdragen dat klachten over de dienstverlening in behandeling worden genomen en worden afgehandeld. (BusinessFunction) Klachtmanagement Het zorgdragen dat het klantoordeel over de dienstverlening van de woningcorporatie wordt verzameld, geanalyseerd en vervolgens gerapporteerd aan de eigen organisatie. (BusinessFunction) Klanttevredenheid Het zorgdragen van vraag en aanbod van vastgoed binnen gestelde kaders (BusinessFunction) Vastgoedbemiddeling Het zorgdragen dat het beschikbaarkomende aanbod van vastgoedeenheden wordt aangeboden aan de klant(groep) die daar conform de wens van de klant(groep) én vigerende wet- en regelgeving het beste op aansluit. (BusinessFunction) Matching Het zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. (BusinessFunction) Vastgoedverhuur Het zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. Was BF contracteren: Het zorgdragen voor het opstellen, aangaan en ondertekenen van huurovereenkomsten met huurders namens de woningcorporatie. (BusinessFunction) Contracteren Het zorgdragen voor het technisch onderhoud van het vastgoed van de woningcorporaties inclusief de installaties. (BusinessFunction) Vastgoedonderhoud Het zorgdragen voor een werkvoorraad van veelgebruikte materialen en gereedschappen waardoor standaardonderhoudswerkzaamheden direct uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Voorraadbeheer Het zorgdragen van de realisatie van reparatieonderhoud aan het vastgoed van de woningcorporatie binnen de vooraf gestelde kaders. (BusinessFunction) Coördinatie reparatieonderhoud Het zorgdragen van de realisatie van het onderhoud aan vastgoedeenheden met als doel betreffende eenheden (opnieuw) te verhuren of te verkopen. (BusinessFunction) Coördinatie mutatieonderhoud Het zorgdragen van de realisatie van geplande onderhoudswerkzaamheden aan het vastgoed van de woningcorporatie binnen de vooraf gestelde kaders. (BusinessFunction) Coördinatie planmatig onderhoud Het realiseren van onderhoudswerkzaamheden aan vastgoed inclusief installaties waarvoor opdracht is verstrekt door de vastgoedeigenaar (de woningcorporatie of de VvE). (BusinessFunction) Realisatie onderhoudsorder Het zorgdragen voor alle inkomende betalingen en uitgaande facturen. (BusinessFunction) Financiën primair Het zorgdragen van de debiteuren administratie en daaruit voortkomende werkzaamheden alsmede het signaleren van ontstane achterstanden. (BusinessFunction) Debiteurenbeheer Het zorgdragen dat een nieuwe termijn wordt gestart en dat voor die termijn een nieuwe reeks vorderingen wordt gestart. (BusinessFunction) Prolongatie Het zorgdragen dat in de debiteurenadministratie ontstane achterstanden worden ingelopen. (BusinessFunction) Incasso Het zorgdragen voor de clustergewijze aankoop en verkoop respectievelijk de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie en vervolgens zorgdragen voor het exploitatiegereed maken van vastgoed en/of de beeindiging van de exploitatie van vastgoed. (BusinessFunction) Vastgoedtransactie Het zorgdragen voor de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie. (BusinessFunction) Vastgoedverkoop Het zorgdragen voor de clustergewijze aankoop respectievelijk verkoop van vastgoed voor de woningcorporatie. (BusinessFunction) Verkoopaankoop Voorheen: In/Uit exploitatie vastgoed Vastgoedexploitatie (BusinessFunction) Vastgoedexploitatie Het zorgdragen van het administratief en financieel beheer van de Vereniging van Eigenaren, het optioneel besturen van de Vereniging van Eigenaren en optioneel het technisch beheer van het vastgoed van Vereniging van Eigenaren. (BusinessFunction) VVEbeheer Het zorgdragen voor het administratief en financieel beheer van Vereniging van Eigenaren. (BusinessFunction) VVEadministratie Het zorgdragen dat alle noodzakelijke activiteiten ten behoeve van het technisch beheer aan het vastgoed waarvoor de Vereniging van Eigenaren verantwoordelijk is worden gepland en uitgevoerd. (BusinessFunction) Technisch VVEbeheer Het zorgdragen voor de uitvoering van VvE-besluiten en het additioneel besturen van de Vereniging van Eigenaren. (BusinessFunction) VVEbestuur Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van het corporatiebeleid. (BusinessFunction) Leefomgevingsbeheer Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op sociale aspecten van de wijken en buurten waarin de woningcorporatie vastgoed exploiteert. (BusinessFunction) Sociaal beheer Het zorgdragen dat de belangen van de woningcorporatie en haar huurders in de Vereniging van Eigenaren worden behartigd en huurders over VvE-besluiten worden geinformeerd die het belang van huurders raakt. (BusinessFunction) VVEvertegenwoordiging Het zorgdragen dat de kwaliteit van de directe leefomgeving van de huurders (zoals straten, portieken enzovoorts) op peil blijft zoals dat in beheerplannen is beschreven en/of waar de woningcorporatie als verhuurder vanuit vigerende wet- en regelgeving toe verplicht is. (BusinessFunction) Omgevingsbeheer Het zorgdragen voor kennisdeling over energieprestaties en energiegebruik van gebouwen en woningen. Denk hierbij o.a. aan NTA8800, EPV, monitoring en energiecoaching (BusinessFunction) Energiebeheer Het zorgdragen voor de aankoop van vastgoed respectievelijk de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen. (BusinessFunction) Vastgoed(her)ontwikkeling Het zorgdragen voor de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen. (BusinessFunction) Vastgoedrealisatie Deze bedrijfsfuncties ondersteunen de overige bedrijfsfuncties en kunnen worden gezien als generieke functies die in elke willekeurige organisatie te herkennen zijn (Grouping) Secundair of ondersteunend Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het afhandelen van directe contacten met mensen binnen en buiten de organisatie en het beheren van de relatie met deze mensen. (BusinessFunction) Stakeholdersmanagement Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) HRM Verantwoordelijk voor het bekend maken en vertalen van informatiebehoeften naar gewenste informatievoorziening functionaliteiten en ICT-middelen en het verzorgen van het beheer de verbetering en doorontwikkeling daarvan. (BusinessFunction) ICT Het zorgdragen dat vastgoed met een specifiek doel geïnspecteerd wordt en de daaruit voortkomende bevindingen gerapporteerd wordt zodat voor dat specifieke doel de juiste vervolgacties kunnen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Vastgoedinspectie Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatie Het zorgdragen dat wijzigingen die aan het vastgoed worden doorgevoerd worden, geadministreerd worden in de vastgoedadministratie. (BusinessFunction) Vastgoedregistratie Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van de woningcorporatie publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatiemanagement Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridisch advies BusinessFunction Contractmanagement Het zorgdragen voor de liquiditeit, alle inkomende facturen en uitgaande betalingen van de onderneming (BusinessFunction) Financiën ondersteunend Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel beheer Het zorgdragen van de crediteuren administratie en daaruit voortkomende werkzaamheden zoals inkomende facturen betaalbaar stellen. (BusinessFunction) Crediteurenbeheer Het beheer van geldmiddelen, werkkapitaal, risico’s, investor relations, corporate finance en financiering om daarmee de woningcorporatie liquide en solvabel houden. (BusinessFunction) Treasury Deze bedrijfsfuncties ondersteunen de overige bedrijfsfuncties en kunnen worden gezien als generieke functies die in elke willekeurige organisatie te herkennen zijn (Grouping) Secundair of ondersteunend Het zorgdragen dat klanten en andere stakeholders via meerdere kanalen bediend kunnen worden. (BusinessFunction) Kanaalfunctie Het zorgdragen dat alle inkomende en uitgaande berichten van afzender 'tijdig' bij de geadresseerde wordt afgeleverd. (BusinessFunction) Berichtmanagement Het zorgdragen dat afspraken met klanten en de woningcorporatie en leveranciers vastgelegd kunnen worden en indien gewenst gewijzigd kunnen worden en waarover alle betrokkenen tijdig geinformeerd worden. (BusinessFunction) Afspraakbeheer Het zorgdragen dat externe informatie vergaard kan worden door interne medewerkers respectievelijk externen informatie over de woningcorporatie en de te leveren diensten rechtstreeks kunnen vergaren. (BusinessFunction) Informatievergaring Het zorgdragen dat alle inkomende informatieverzoeken door een deskundige medewerker van de woningcorporatie worden beantwoord waarmee het informatieverzoek kan worden afgehandeld. (BusinessFunction) Informatieverstrekking ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 01-01-2022 01:31:25 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 01-01-2022 01:31:25 CET
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   

Bekijk deze figuur met dynamische legenda's van de concepttypes uit het CORA kennismodel, en andere kenmerken.


Externe bedrijfsfuncties

Woningcorporaties zijn voor het leveren van sommige diensten afhankelijk van derden. Dat komt bijvoorbeeld omdat specifieke bedrijfsfuncties onder invloed van wet- of regelgeving altijd extern belegd zijn. Daarnaast kunnen door de woningcorporatie diensten voor de externe klant worden ingekocht zoals schoonmaakdiensten die apart worden verrekend. We tonen hier enkele voorbeelden omdat ze in voorbeelduitwerkingen in CORA aan bod kunnen komen.

Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
Toon diagram op ware grootte - van daaruit is de plaat ook op te slaan met [CTRL+S]
de bedrijfsfuncties in dit domein gaan over het feitelijke werk dat de organisatie zelf omwille van wet- en regelgaving zelf niet kan en mag vervullen maar extern inkoopt. Deze functies leveren een indirecte bijdrage aan de producten en diensten die een organisatie levert. (Grouping) Derde partij bij wet en/of regelgeving Het zorgdragen dat leveringsaktes worden gepasseerd en in het kadaster worden in-/uitgeschreven (is geen bedrijfsfunctie van een woningcorporatie) (BusinessFunction) Kadastraal transport Het zorgdragen voor opdrachtgevers dat structurele betalingsachterstanden van klanten van de opdrachtgever alsnog worden ingelopen en als dat niet lukt gerechtelijke stappen worden ondernomen (is geen bedrijfsfunctie van een woningcorporatie) (BusinessFunction) Betalingsvordering Het zorgdragen voor een marktconforme waardebepaling van vastgoed en percelen (is geen bedrijfsfunctie van een woningcorporatie) (BusinessFunction) Vastgoedtaxatie Het zorgdragen voor een samengestelde en/of gecontroleerde jaarrekening en/of onafhankelijk gekwalificeerd adviseren op ondermeer management en organisatie, financiële administratie en fiscale aangelegenheden (is geen bedrijfsfunctie van een woningcorporatie) (BusinessFunction) Accountancy De bedrijfsfuncties in dit domein gaan over het feitelijke werk dat de organisatie doch waarbij de organisatie heeft gekozen dit feitelijk werk extern uit te besteden. Deze functies leveren wel een directe bijdrage aan de producten en diensten die een organisatie levert. (Grouping) Overige ketenpartners woningcorporaties Het zorgdragen voor het leveren van diensten aan de woningcorporatie. (BusinessFunction) Derden Het zorgdragen voor de realisatie en/of herbouw van vastgoed (BusinessFunction) Aannemerij Het zorgdragen voor het ontwerpen van vastgoedconstructies. (BusinessFunction) Architectuur Deze svg is op 22-09-2021 05:30:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 22-09-2021 05:30:13 CEST
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   

Bekijk deze figuur met dynamische legenda's van de concepttypes uit het CORA kennismodel, en andere kenmerken.

Alfabetisch overzicht van CORA (hoofd)bedrijfsfuncties

Kopieren 2.jpg

Helaas is downloaden niet mogelijk, maar je kunt door de regels van onderstaande tabel te selecteren ze heel eenvoudig naar excel kopiëren.


Heb jij een (verbeter)suggestie voor een (ontbrekende) beschrijving, mail je suggestie naar info@corponet.nl.

HoofdbedrijfsfunctieBeschrijvingSoort bedrijfsfunctieCORA-concepttype
AannemerijHet zorgdragen voor de realisatie en/of herbouw van vastgoedExternBedrijfsfunctie
AccountancyHet zorgdragen voor een samengestelde en/of gecontroleerde jaarrekening en/of onafhankelijk gekwalificeerd adviseren op ondermeer management en organisatie, financiële administratie en fiscale aangelegenheden (is geen bedrijfsfunctie van een woningcorporatie)ExternBedrijfsfunctie
AfspraakbeheerHet zorgdragen dat afspraken met klanten en de woningcorporatie en leveranciers vastgelegd kunnen worden en indien gewenst gewijzigd kunnen worden en waarover alle betrokkenen tijdig geinformeerd worden.SecundairBedrijfsfunctie
ArchitectuurHet zorgdragen voor het ontwerpen van vastgoedconstructies.ExternBedrijfsfunctie
BedrijfsstrategieHet vaststellen van de visie en de missie van de organisatie op basis waarvan de strategie kan worden bepaald en het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen.SturendBedrijfsfunctie
BerichtmanagementHet zorgdragen dat alle inkomende en uitgaande berichten van afzender 'tijdig' bij de geadresseerde wordt afgeleverd.SecundairBedrijfsfunctie
BesturingHet richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn.SturendHoofdbedrijfsfunctie
BetalingsvorderingHet zorgdragen voor opdrachtgevers dat structurele betalingsachterstanden van klanten van de opdrachtgever alsnog worden ingelopen en als dat niet lukt gerechtelijke stappen worden ondernomen (is geen bedrijfsfunctie van een woningcorporatie)ExternBedrijfsfunctie
CommunicatieHet ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen.SecundairBedrijfsfunctie
ContactmanagementHet onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners.PrimairBedrijfsfunctie
ContracterenHet zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. Was BF contracteren: Het zorgdragen voor het opstellen, aangaan en ondertekenen van huurovereenkomsten met huurders namens de woningcorporatie.PrimairBedrijfsfunctie
ContractmanagementSecundairBedrijfsfunctie
ControlHet controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke de woningcorporaties hun doelstellingen willen realiseren.SturendBedrijfsfunctie
Coördinatie mutatieonderhoudHet zorgdragen van de realisatie van het onderhoud aan vastgoedeenheden met als doel betreffende eenheden (opnieuw) te verhuren of te verkopen.PrimairBedrijfsfunctie
Coördinatie planmatig onderhoudHet zorgdragen van de realisatie van geplande onderhoudswerkzaamheden aan het vastgoed van de woningcorporatie binnen de vooraf gestelde kaders.PrimairBedrijfsfunctie
Coördinatie reparatieonderhoudHet zorgdragen van de realisatie van reparatieonderhoud aan het vastgoed van de woningcorporatie binnen de vooraf gestelde kaders.PrimairBedrijfsfunctie
CrediteurenbeheerHet zorgdragen van de crediteuren administratie en daaruit voortkomende werkzaamheden zoals inkomende facturen betaalbaar stellen.SecundairBedrijfsfunctie
DebiteurenbeheerHet zorgdragen van de debiteuren administratie en daaruit voortkomende werkzaamheden alsmede het signaleren van ontstane achterstanden.PrimairBedrijfsfunctie
DerdenHet zorgdragen voor het leveren van diensten aan de woningcorporatie.ExternBedrijfsfunctie
EnergiebeheerHet zorgdragen voor kennisdeling over energieprestaties en energiegebruik van gebouwen en woningen. Denk hierbij o.a. aan NTA8800, EPV, monitoring en energiecoachingPrimairBedrijfsfunctie
FacilitairHet zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie.SecundairBedrijfsfunctie
Financieel beheerHet zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen.SecundairBedrijfsfunctie
Financiële planningHet zorgdragen dat de financiële behoefte en middelen van de woningcorporatie in balans blijven binnen te stellen kaders en daarmee de bedrijfsvoering gefinancierd kan worden.SturendBedrijfsfunctie
Financiën ondersteunendHet zorgdragen voor de liquiditeit, alle inkomende facturen en uitgaande betalingen van de ondernemingSecundairHoofdbedrijfsfunctie
Financiën primairHet zorgdragen voor alle inkomende betalingen en uitgaande facturen.PrimairHoofdbedrijfsfunctie
HRMHet ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen.SecundairBedrijfsfunctie
HuurcommissieExternBedrijfsfunctie
ICTVerantwoordelijk voor het bekend maken en vertalen van informatiebehoeften naar gewenste informatievoorziening functionaliteiten en ICT-middelen en het verzorgen van het beheer de verbetering en doorontwikkeling daarvan.SecundairBedrijfsfunctie
Id-2ea62ee3-8f6f-472d-a037-3c9a67663ef2
IncassoHet zorgdragen dat in de debiteurenadministratie ontstane achterstanden worden ingelopen.PrimairBedrijfsfunctie
InformatiemanagementHet ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van de woningcorporatie publiek verantwoord kan worden.SecundairBedrijfsfunctie
InformatievergaringHet zorgdragen dat externe informatie vergaard kan worden door interne medewerkers respectievelijk externen informatie over de woningcorporatie en de te leveren diensten rechtstreeks kunnen vergaren.SecundairBedrijfsfunctie
InformatieverstrekkingHet zorgdragen dat alle inkomende informatieverzoeken door een deskundige medewerker van de woningcorporatie worden beantwoord waarmee het informatieverzoek kan worden afgehandeld.SecundairBedrijfsfunctie
InkoopHet verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier.SecundairBedrijfsfunctie
Juridisch adviesHet bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving.SecundairBedrijfsfunctie
Kadastraal transportHet zorgdragen dat leveringsaktes worden gepasseerd en in het kadaster worden in-/uitgeschreven (is geen bedrijfsfunctie van een woningcorporatie)ExternBedrijfsfunctie
KanaalfunctieHet zorgdragen dat klanten en andere stakeholders via meerdere kanalen bediend kunnen worden.SecundairHoofdbedrijfsfunctie
KlachtmanagementHet zorgdragen dat klachten over de dienstverlening in behandeling worden genomen en worden afgehandeld.PrimairBedrijfsfunctie
KlantbeheerHet aangaan van de interactie met de klant (en ketenpartners), het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens.PrimairHoofdbedrijfsfunctie
KlanttevredenheidHet zorgdragen dat het klantoordeel over de dienstverlening van de woningcorporatie wordt verzameld, geanalyseerd en vervolgens gerapporteerd aan de eigen organisatie.PrimairBedrijfsfunctie
LeefomgevingsbeheerHet actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van het corporatiebeleid.PrimairHoofdbedrijfsfunctie
MatchingHet zorgdragen dat het beschikbaarkomende aanbod van vastgoedeenheden wordt aangeboden aan de klant(groep) die daar conform de wens van de klant(groep) én vigerende wet- en regelgeving het beste op aansluit.PrimairBedrijfsfunctie
OmgevingsbeheerHet zorgdragen dat de kwaliteit van de directe leefomgeving van de huurders (zoals straten, portieken enzovoorts) op peil blijft zoals dat in beheerplannen is beschreven en/of waar de woningcorporatie als verhuurder vanuit vigerende wet- en regelgeving toe verplicht is.PrimairBedrijfsfunctie
OndersteuningHet ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden.SecundairHoofdbedrijfsfunctie
OrganisatieontwikkelingHet operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie.SturendBedrijfsfunctie
ProlongatieHet zorgdragen dat een nieuwe termijn wordt gestart en dat voor die termijn een nieuwe reeks vorderingen wordt gestart.PrimairBedrijfsfunctie
Realisatie onderhoudsorderHet realiseren van onderhoudswerkzaamheden aan vastgoed inclusief installaties waarvoor opdracht is verstrekt door de vastgoedeigenaar (de woningcorporatie of de VvE).PrimairBedrijfsfunctie
RisicomanagementHet bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld.SturendBedrijfsfunctie
Sociaal beheerHet ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op sociale aspecten van de wijken en buurten waarin de woningcorporatie vastgoed exploiteert.PrimairBedrijfsfunctie
StakeholdersmanagementHet afhandelen van directe contacten met mensen binnen en buiten de organisatie en het beheren van de relatie met deze mensen.SecundairBedrijfsfunctie
Technisch VVEbeheerHet zorgdragen dat alle noodzakelijke activiteiten ten behoeve van het technisch beheer aan het vastgoed waarvoor de Vereniging van Eigenaren verantwoordelijk is worden gepland en uitgevoerd.PrimairBedrijfsfunctie
TreasuryHet beheer van geldmiddelen, werkkapitaal, risico’s, investor relations, corporate finance en financiering om daarmee de woningcorporatie liquide en solvabel houden.SecundairBedrijfsfunctie
VVEadministratieHet zorgdragen voor het administratief en financieel beheer van Vereniging van Eigenaren.PrimairBedrijfsfunctie
VVEbeheerHet zorgdragen van het administratief en financieel beheer van de Vereniging van Eigenaren, het optioneel besturen van de Vereniging van Eigenaren en optioneel het technisch beheer van het vastgoed van Vereniging van Eigenaren.PrimairHoofdbedrijfsfunctie
VVEbestuurHet zorgdragen voor de uitvoering van VvE-besluiten en het additioneel besturen van de Vereniging van Eigenaren.PrimairBedrijfsfunctie
VVEvertegenwoordigingHet zorgdragen dat de belangen van de woningcorporatie en haar huurders in de Vereniging van Eigenaren worden behartigd en huurders over VvE-besluiten worden geinformeerd die het belang van huurders raakt.PrimairBedrijfsfunctie
Vastgoed(her)ontwikkelingHet zorgdragen voor de aankoop van vastgoed respectievelijk de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen.PrimairHoofdbedrijfsfunctie
VastgoedbemiddelingHet zorgdragen van vraag en aanbod van vastgoed binnen gestelde kadersPrimairHoofdbedrijfsfunctie
VastgoedexploitatieVoorheen: In/Uit exploitatie vastgoed VastgoedexploitatiePrimairBedrijfsfunctie
VastgoedinspectieHet zorgdragen dat vastgoed met een specifiek doel geïnspecteerd wordt en de daaruit voortkomende bevindingen gerapporteerd wordt zodat voor dat specifieke doel de juiste vervolgacties kunnen worden uitgevoerd.SecundairBedrijfsfunctie
VastgoedonderhoudHet zorgdragen voor het technisch onderhoud van het vastgoed van de woningcorporaties inclusief de installaties.PrimairHoofdbedrijfsfunctie
VastgoedrealisatieHet zorgdragen voor de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen.PrimairBedrijfsfunctie
VastgoedregistratieHet zorgdragen dat wijzigingen die aan het vastgoed worden doorgevoerd worden, geadministreerd worden in de vastgoedadministratie.SecundairBedrijfsfunctie
VastgoedsturingHet bepalen van het beleid ten aanzien van de exploitatiewijze, het beheer en het plannen van investeringen in het vastgoed gelet op het beoogde rendement voor de woningcorporatie en bewaking of het beoogde renedement ook gerealiseerd word. Veel woningcorporatie hebben hiervoor de disciplines Assetmanagement en Portfoliomanagement.SturendBedrijfsfunctie
VastgoedtaxatieHet zorgdragen voor een marktconforme waardebepaling van vastgoed en percelen (is geen bedrijfsfunctie van een woningcorporatie)ExternBedrijfsfunctie
VastgoedtransactieHet zorgdragen voor de clustergewijze aankoop en verkoop respectievelijk de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie en vervolgens zorgdragen voor het exploitatiegereed maken van vastgoed en/of de beeindiging van de exploitatie van vastgoed.PrimairHoofdbedrijfsfunctie
VastgoedverhuurHet zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid.PrimairHoofdbedrijfsfunctie
VastgoedverkoopHet zorgdragen voor de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie.PrimairBedrijfsfunctie
VerantwoordingHet rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin deze voldoet aan verplichtingen en afspraken.SturendBedrijfsfunctie
VerkoopaankoopHet zorgdragen voor de clustergewijze aankoop respectievelijk verkoop van vastgoed voor de woningcorporatie.PrimairBedrijfsfunctie
VoorraadbeheerHet zorgdragen voor een werkvoorraad van veelgebruikte materialen en gereedschappen waardoor standaardonderhoudswerkzaamheden direct uitgevoerd kunnen worden.PrimairBedrijfsfunctie


In Kennismodel

Het thema CORA bedrijfsfuncties past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA bedrijfsfuncties:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice is de zichtbare functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een stap in een werkproces. (ApplicationService) Applicatieservice Een bedrijfsobjecten-domein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Bedrijfsobjecten-domein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een bedrijfsservice realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak (VERA) Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel één dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Een risico is de kans op het optreden van een onzekere gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie en heeft invloed op het behalen van de organisatie-, afdelings- of procesdoelstellingen van de woningcorporatie. - Een risico beïnvloedt bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot afwijkingen van geplande resultaten. - Een risico wordt bepaald door oorza(a)k(en) en resulterend(e) gevolg(en). - Een risico heeft een kans van voorkomen en een impact (grootte van effect). (Assessment) Risico BusinessService Deelbedrijfsservice Een gegevensobjecten-domein is een logisch samenhangende groepering van gegevensobjecten. (Grouping) Gegevensobjecten- domein Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject (VERA) Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert. (BusinessRole) Leverende rol Een kritische risico-indicator is een indicator van de kans van optreden van een risico, de mogelijke schade bij optreden, of beide. (Value) Kritische risico- indicator Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Applicatiefunctie wordt altijd omschreven met een naamwoord van handeling. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. Bijvoorbeeld: onderhouden is dus onderhoud of verwerven is verwerving (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een stuurscenario is een keten van processen waar de woningcorporatie integraal op stuurt. (BusinessInteraction) Stuurscenario Een informatieobject is een verzameling aan elkaar gerelateerde gegevens die als eenheid wordt behandeld. (Representation) Informatieobject AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient AccessRelationship RW ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor AccessRelationship RW RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit AccessRelationship RW AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship voert uit AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship W AggregationRelationship is opgebouwd uit AssociationRelationship heeft betrekking op InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship verantwoordelijk voor AggregationRelationship clustert AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship gekoppeld aan RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship ServingRelationship bedient RealizationRelationship Realiseert AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 28-10-2021 09:04:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 28-10-2021 09:04:16 CEST
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
   Logo CORA.png

  1. Niet iedere woningcorporatie beschikt over alle CORA bedrijfsfuncties omdat ze niet alle CORA producten en diensten leveren zoals VVE-beheer of vastgoedverkoop. Sommige woningcorporaties hebben helemaal geen gesplitst vastgoed en andere woningcorporaties leveren niet zelf de dienst VVEbeheer of ze hebben het verkopen en terugkopen van eenheden volledig uitbesteed.
  2. Zo kan bijvoorbeeld de functie verhuurmedewerker bij meerdere woningcorporaties de competenties matching, contracteren én vastgoedinspectie bevatten, terwijl een andere woningcorporaties er voor kiezen om de bedrijfsfunctie vastgoedinspectie juist bij de medewerker niet-planmatig onderhoud onder te brengen. Zo ook de samenstelling van competenties per afdeling. Daarnaast kunnen bedrijfsfuncties van het CORA bedrijfsfunctiemodel geoutsoursed worden. Ook daarvan is de keuze vrij voor iedere woningcorporatie om te besluiten welke functies intern worden belegd en welke extern worden uitbesteed.