CORA bedrijfsfuncties

Inleiding

Nieuw in CORA 4.0 zijn bedrijfsfuncties. Ze zijn organisatie onafhankelijk, uniek, niet overlappend, kunnen op meerdere plaatsen in de organisatie voorkomen, sluiten elkaar uit en geven door al deze kenmerken de core-business van een bedrijf goed weer. Door de CORA-bedrijfsfuncties wordt dus duidelijk wat de core-business is van een willekeurige woningcorporatie[1].

Bedrijfsfuncties staan los van de vraag hoe organisaties worden ingericht. Maar als de organisatie bepaalde diensten levert impliceert dat wel het verankeren van de bedrijfsfunctie die daarvoor verantwoordelijk is. Waar en hoe dat binnen de organisatiestructuur wordt belegd, is aan het management van het bedrijf om zelf te bepalen.

Doordat in CORA 4.0 sprake is van hiërarchie in het producten & dienstenmodel respectievelijk het procesmodel is ook sprake van een hiërarchisch bedrijfsfunctiemodel. Zie hiervoor het CORA kennismodel.


 • Definities:
  • Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten.
  • Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices.


Hoofdbedrijfsfuncties zijn verantwoordelijk voor de levering van diensten met behulp van bedrijfsprocessen. Bedrijfsfuncties zijn verantwoordelijk voor de levering van bedrijfsservices met behulp van werkprocessen. Werkprocessen worden uitgevoerd binnen functioneel afgebakende applicaties (zie voor meer uitleg op deze pagina de paragraaf 'Matrix verhouding met bedrijfsprocessen'). Dat impliceert dus dat:

 • meerdere bedrijfsfuncties verantwoordelijk kunnen zijn voor één bedrijfsproces en dus als een logisch cluster van bedrijfsfuncties verantwoordelijk kunnen zijn voor het leveren van een dienst aan de externe klant als daarvoor eerst intern een dienst geleverd moet worden.
 • bedrijfsfuncties verantwoordelijk zijn voor het leveren van bedrijfsservices. De functionaliteiten die applicaties via gebruikersfuncties aanbieden worden veelal per bedrijfsfuncties gebundeld. Voorbeelden zijn een Inkoopapplicatie, een HR - applicatie of een financiële applicatie.


Voor (hoofd)bedrijfsfuncties wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • Primaire bedrijfsfuncties, die er voor zorgen dat de producten en diensten van de onderneming worden gerealiseerd;
 • Secundaire of ondersteunende bedrijfsfuncties, die er voor zorgen dat de primaire functies goed kunnen worden uitgevoerd
 • Sturende bedrijfsfuncties, die er voor zorgen dat de primaire en ondersteunende bedrijfsfuncties vooraf doelstellingen mee krijgen, dat deze bij de uitvoering worden bewaakt, achteraf worden getoetst en waar nodig worden bijgestuurd.


In CORA hanteren we de schrijfwijze voor (hoofd)bedrijfsfuncties: altijd in enkelvoudig zelfstandig naamwoord


CORA bedrijfsfunctiemodel

Het CORA 4 bedrijfsfunctiemodel is opgebouwd uit sturende, primaire en ondersteunende (hoofd)bedrijfsfuncties. Blauw betreft de hoofdbedrijfsfunctie, geel de bedrijfsfunctie:

Grouping Sturend Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Besturing Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin deze voldoet aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het bepalen van het beleid ten aanzien van de exploitatiewijze, het beheer en het plannen van investeringen in het vastgoed gelet op het beoogde rendement voor de woningcorporatie en bewaking of het beoogde renedement ook gerealiseerd word. Veel woningcorporatie hebben hiervoor de disiplines Assetmanagement en Portfoliomanagement. (BusinessFunction) Vastgoedsturing Het operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie. (BusinessFunction) Organisatieontwikkeling Het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke de woningcorporaties hun doelstellingen willen realiseren. (BusinessFunction) Control Het zorgdragen dat de financiële behoefte en middelen van de woningcorporatie in balans blijven binnen te stellen kaders en daarmee de bedrijfsvoering gefinancierd kan worden. (BusinessFunction) Financiële planning Het bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld. (BusinessFunction) Risicomanagement Het vaststellen van de visie en de missie van de organisatie op basis waarvan de strategie kan worden bepaald en het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Bedrijfsstrategie Grouping Primair Het aangaan van de interactie met de klant (en ketenpartners), het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klantbeheer Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactmanagement Het zorgdragen dat klachten over de dienstverlening in behandeling worden genomen en worden afgehandeld. (BusinessFunction) Klachtmanagement Het zorgdragen dat het klantoordeel over de dienstverlening van de woningcorporatie wordt verzameld, geanalyseerd en vervolgens gerapporteerd aan de eigen organisatie. (BusinessFunction) Klanttevredenheid Het zorgdragen van vraag en aanbod van vastgoed binnen gestelde kaders (BusinessFunction) Vastgoedbemiddeling Het zorgdragen dat het beschikbaarkomende aanbod van vastgoedeenheden wordt aangeboden aan de klant(groep) die daar conform de wens van de klant(groep) én vigerende wet- en regelgeving het beste op aansluit. (BusinessFunction) Matching Het zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. (BusinessFunction) Vastgoedverhuur Het zorgdragen voor het opstellen, aangaan en ondertekenen van huurovereenkomsten met huurders namens de woningcorporatie. (BusinessFunction) Contracteren Het zorgdragen voor het technisch onderhoud van het vastgoed van de woningcorporaties inclusief de installaties. (BusinessFunction) Vastgoedonderhoud Het zorgdragen van de realisatie van reparatieonderhoud aan het vastgoed van de woningcorporatie binnen de vooraf gestelde kaders. (BusinessFunction) Coördinatie reparatieonderhoud Het realiseren van onderhoudswerkzaamheden aan vastgoed inclusief installaties waarvoor opdracht is verstrekt door de vastgoedeigenaar (de woningcorporatie of de VvE). (BusinessFunction) Realisatie onderhoudsorder Het zorgdragen van de realisatie van geplande onderhoudswerkzaamheden aan het vastgoed van de woningcorporatie binnen de vooraf gestelde kaders. (BusinessFunction) Coördinatie planmatig onderhoud Het zorgdragen voor een werkvoorraad van veelgebruikte materialen en gereedschappen waardoor standaardonderhoudswerkzaamheden direct uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Voorraadbeheer Het zorgdragen van de realisatie van het onderhoud aan vastgoedeenheden met als doel betreffende eenheden (opnieuw) te verhuren of te verkopen. (BusinessFunction) Coördinatie mutatieonderhoud Het zorgdragen voor alle inkomende betalingen en uitgaande facturen. (BusinessFunction) Financiën primair Het zorgdragen van de debiteuren administratie en daaruit voortkomende werkzaamheden alsmede het signaleren van ontstane achterstanden. (BusinessFunction) Debiteurenbeheer Het zorgdragen dat een nieuwe termijn wordt gestart en dat voor die termijn een nieuwe reeks vorderingen wordt gestart. (BusinessFunction) Prolongatie Het zorgdragen dat in de debiteurenadministratie ontstane achterstanden worden ingelopen. (BusinessFunction) Incasso Het zorgdragen voor de clustergewijze aankoop en verkoop respectievelijk de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie. (BusinessFunction) Vastgoedtransactie Het zorgdragen voor de clustergewijze aankoop respectievelijk verkoop van vastgoed voor de woningcorporatie. (BusinessFunction) Verkoopaankoop Het zorgdragen voor de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie. (BusinessFunction) Vastgoedverkoop Het zorgdragen van het administratief en financieel beheer van de Vereniging van Eigenaren, het optioneel besturen van de Vereniging van Eigenaren en optioneel het technisch beheer van het vastgoed van Vereniging van Eigenaren. (BusinessFunction) VVEbeheer Het zorgdragen voor de uitvoering van VvE-besluiten en het additioneel besturen van de Vereniging van Eigenaren. (BusinessFunction) VVEbestuur Het zorgdragen voor het administratief en financieel beheer van Vereniging van Eigenaren. (BusinessFunction) VVEadministratie Het zorgdragen dat alle noodzakelijke activiteiten ten behoeve van het technisch beheer aan het vastgoed waarvoor de Vereniging van Eigenaren verantwoordelijk is worden gepland en uitgevoerd. (BusinessFunction) Technisch VVEbeheer Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van het corporatiebeleid. (BusinessFunction) Leefomgevingsbeheer Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op sociale aspecten van de wijken en buurten waarin de woningcorporatie vastgoed exploiteert. (BusinessFunction) Sociaal beheer Het zorgdragen dat de belangen van de woningcorporatie en haar huurders in de Vereniging van Eigenaren worden behartigd en huurders over VvE-besluiten worden geinformeerd die het belang van huurders raakt. (BusinessFunction) VVEvertegenwoordiging Het zorgdragen dat de kwaliteit van de directe leefomgeving van de huurders (zoals straten, portieken enzovoorts) op peil blijft zoals dat in beheerplannen is beschreven en/of waar de woningcorporatie als verhuurder vanuit vigerende wet- en regelgeving toe verplicht is. (BusinessFunction) Omgevingsbeheer Het zorgdragen voor kennisdeling over energieprestaties en energiegebruik van gebouwen en woningen. Denk hierbij o.a. aan NTA8800, EPV, monitoring en energiecoaching (BusinessFunction) Energiebeheer Het zorgdragen voor de aankoop van vastgoed respectievelijk de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen. (BusinessFunction) Vastgoed(her)ontwikkeling Het zorgdragen voor de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen. (BusinessFunction) Vastgoedrealisatie Het zorgdragen dat geriefsverbeteringen aan vastgoed inclusief installaties waarvoor opdracht is verstrekt door de vastgoedeigenaar (de woningcorporatie of de VvE) en/of de huurder die daarvoor (een gedeelte van) de kosten betaald, worden gerealiseerd. (BusinessFunction) Vastgoedverbetering Grouping Secundair of ondersteunend Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het afhandelen van directe contacten met mensen binnen en buiten de organisatie en het beheren van de relatie met deze mensen. (BusinessFunction) Stakeholdersmanagement Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) HRM Verantwoordelijk voor het bekend maken en vertalen van informatiebehoeften naar gewenste informatievoorziening functionaliteiten en ICT-middelen en het verzorgen van het beheer de verbetering en doorontwikkeling daarvan. (BusinessFunction) ICT Het zorgdragen dat vastgoed met een specifiek doel geinspecteerd wordt en de daaruitkomende bevindingen gerapporteerd wordt zodat voor dat specifieke doel de juiste vervolgacties kunnen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Vastgoedinspectie Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatie Het zorgdragen dat wijzigingen die aan het vastgoed worden doorgevoerd worden, geadministeerd worden in de vastgoedadministratie. (BusinessFunction) Vastgoedregistratie Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van de woningcorporatie publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatiemanagement Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridisch advies Het zorgdragen voor de luiquiditeit, alle inkomende facturen en uitgaande betalingen van de onderneming (BusinessFunction) Financiën ondersteunend Het zorgdragen van de crediteuren administratie en daaruit voortkomende werkzaamheden zoals inkomende facturen betaalbaar stellen. (BusinessFunction) Crediteurenbeheer Het beheer van geldmiddelen, werkkapitaal, risico’s, investor relations, corporate finance en financiering om daarmee de woningcorporatie liquide en solvabel houden. (BusinessFunction) Treasury Grouping Secundair of ondersteunend Het zorgdragen dat klanten en andere stakeholders via meerdere kanalen bediend kunnen worden. (BusinessFunction) Kanaalfunctie Het zorgdragen dat alle inkomende en uitgaande berichten van afzender 'tijdig' bij de geadresseerde wordt afgeleverd. (BusinessFunction) Berichtmanagement Het zorgdragen dat afspraken met klanten en de woningcorporatie en leveranciers vastgelegd kunnen worden en indien gewenst gewijzigd kunnen worden en waarover alle betrokkenen tijdig geinformeerd worden. (BusinessFunction) Afspraakbeheer Het zorgdragen dat externe informatie vergaard kan worden door interne medewerkers respectievelijk externen informatie over de woningcorporatie en de te leveren diensten rechtstreeks kunnen vergaren. (BusinessFunction) Informatievergaring Het zorgdragen dat alle inkomende informatieverzoeken door een deskundige medewerker van de woningcorporatie worden beantwoord waarmee het informatieverzoek kan worden afgehandeld. (BusinessFunction) Informatieverstrekking ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 12-03-2021 17:02:39 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-03-2021 17:02:39 CET


Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
   
Soort bedrijfsfunctie
   
   
   
   
Bron
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   


Als je hier klikt, dan kun je zelf ontdekken welke concepttypes volgens het CORA kennismodel in bovenstaande figuur voorkomen.

Woningcorporaties zijn voor het leveren van sommige interne en/of externe diensten afhankelijk van derden. Dat komt bijvoorbeeld omdat specifieke bedrijfsfuncties onder invloed van wet- of regelgeving altijd extern belegd zijn. Daarnaast kunnen door de woningcorporatie extern diensten voor de externe klant worden ingekocht zoals schoonmaakdiensten die apart worden verrekend. We tonen hier enkele voorbeelden omdat ze in voorbeelduitwerkingen in CORA wel aan bod kunnen komen.Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   Alfabetisch overzicht van CORA (hoofd)bedrijfsfuncties

Kopieren 2.jpg

Helaas is downloaden niet mogelijk, maar je kunt door de regels van onderstaande tabel te selecteren ze heel eenvoudig naar excel kopiëren.


Heb jij een (verbeter)suggestie voor een (ontbrekende) beschrijving, mail je suggestie naar info@corponet.nl.

HoofdbedrijfsfunctieBeschrijvingBevat de bedrijfsfunctiesGroepeert bedrijfsproces(sen)
BesturingHet richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn.Bedrijfsstrategie
Control
Financiële planning
Organisatieontwikkeling
Risicomanagement
Vastgoedsturing
Verantwoording
Bepalen beleid
Bepalen missie
Bepalen visie
Opstellen/actualiseren (M)JOB
Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan
Opstellen/actualiseren financieel plan
Opstellen/actualiseren gebiedsplan
Opstellen/actualiseren sociaal beheerplan
Uitvoeren benchmark
Uitvoeren control
Uitvoeren portefeuillesturing
Uitvoeren risicomanagement
Verantwoorden bedrijfsvoering
Financiën ondersteunendHet zorgdragen voor de luiquiditeit, alle inkomende facturen en uitgaande betalingen van de ondernemingCrediteurenbeheer
Treasury
Financiën primairHet zorgdragen voor alle inkomende betalingen en uitgaande facturen.Debiteurenbeheer
Incasso
Prolongatie
Uitvoeren treasury
Verrekenen service-/stookkosten
Voeren crediteurenbeheer
Voeren financiële administratie
HoofdbedrijfsfunctieIs de hoofdbedrijfsfunctie die verantwoordelijk is voor het leveren van de dienst met behulp van het bedrijfsprocesBedrijfsfunctie A
Bedrijfsfunctie B
Bedrijfsproces 1
KanaalfunctieHet zorgdragen dat klanten en andere stakeholders via meerdere kanalen bediend kunnen worden.Afspraakbeheer
Berichtmanagement
Informatievergaring
Informatieverstrekking
KlantbeheerHet aangaan van de interactie met de klant (en ketenpartners), het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens.Contactmanagement
Klachtmanagement
Klanttevredenheid
Afhandelen klachten dienstverlening
Afhandelen klantvragen
Meten klantwaardering
LeefomgevingsbeheerHet actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van het corporatiebeleid.Energiebeheer
Omgevingsbeheer
Sociaal beheer
VVEvertegenwoordiging
Bevorderen leefbare woonomgeving
Deelnemen VVEvergadering
Faciliteren wooncoöperatie
OndersteuningHet ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden.Communicatie
Facilitair
HRM
ICT
Informatiemanagement
Inkoop
Juridisch advies
Stakeholdersmanagement
Vastgoedinspectie
Vastgoedregistratie
Inkopen goederen, diensten en werken
Inspecteren vastgoed
Leveren ICT diensten
Leveren communicatie diensten
Leveren datamanagement
Leveren facilitaire diensten
Leveren juridische diensten
Leveren personele diensten
Registreren vastgoed
Voeren relatiemanagement
VVEbeheerHet zorgdragen van het administratief en financieel beheer van de Vereniging van Eigenaren, het optioneel besturen van de Vereniging van Eigenaren en optioneel het technisch beheer van het vastgoed van Vereniging van Eigenaren.Technisch VVEbeheer
VVEadministratie
VVEbestuur
Voeren administratief beheer VVE
Voeren financieel beheer VVE
Voeren technisch beheer VVE
Vastgoed(her)ontwikkelingHet zorgdragen voor de aankoop van vastgoed respectievelijk de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen.Vastgoedrealisatie
Vastgoedverbetering
(Her)Ontwikkelen eenheden
Realiseren geriefsverbetering/WMO
VastgoedbemiddelingHet zorgdragen van vraag en aanbod van vastgoed binnen gestelde kadersMatching
VastgoedonderhoudHet zorgdragen voor het technisch onderhoud van het vastgoed van de woningcorporaties inclusief de installaties.Coördinatie mutatieonderhoud
Coördinatie planmatig onderhoud
Coördinatie reparatieonderhoud
Realisatie onderhoudsorder
Voorraadbeheer
Coördineren mutatieonderhoud
Coördineren planmatig onderhoud
Coördineren reparatieonderhoud
Uitvoeren onderhoudsorder
VastgoedtransactieHet zorgdragen voor de clustergewijze aankoop en verkoop respectievelijk de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie.Vastgoedverkoop
Verkoopaankoop
Aankopen eenheden
Verkopen appartementsrechten
Verkopen eenheden
VastgoedverhuurHet zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid.ContracterenBehandelen urgentie aanvragen woningzoekenden
Inschrijven woningzoekenden
Leveren urgentieverklaring herhuisvesting
Verhuren eenheden
Werven en selecteren kandidaten


BedrijfsfunctieBeschrijvingGroepeert werkproces(sen)Hoofdbedrijfsfunctie
AccountancyHet zorgdragen voor een samengestelde en/of gecontroleerde jaarrekening en/of onafhankelijk gekwalificeerd adviseren op ondermeer management en organisatie, financiële administratie en fiscale aangelegenheden (is geen bedrijfsfunctie van een woningcorporatie)
AfspraakbeheerHet zorgdragen dat afspraken met klanten en de woningcorporatie en leveranciers vastgelegd kunnen worden en indien gewenst gewijzigd kunnen worden en waarover alle betrokkenen tijdig geinformeerd worden.Kanaalfunctie
Bedrijfsfunctie AIs de bedrijfsfunctie die verantwoordelijk is voor het leveren van bedrijfsservice 1 met behulp van werkproces 1 in applicatieservice AWerkproces 1
Bedrijfsfunctie BIs de bedrijfsfunctie die verantwoordelijk is voor het leveren van bedrijfsservice 2 met behulp van werkproces 2 in applicatieservice B, maar is onderdeel van een andere hoofdbedrijfsfunctie die hier niet is getoondBedrijfsproces 1
Werkproces 2
Bedrijfsfunctie CIs de bedrijfsfunctie van een ketenpartner van de woningcorporatie die verantwoordelijk voor het uitvoeren van werkproces 3 als onderdeel van bedrijfsproces 2 en daarmee dienst 2 levert aan de woningcorporatieBedrijfsproces 2
BedrijfsstrategieHet vaststellen van de visie en de missie van de organisatie op basis waarvan de strategie kan worden bepaald en het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen.Besturing
BerichtmanagementHet zorgdragen dat alle inkomende en uitgaande berichten van afzender 'tijdig' bij de geadresseerde wordt afgeleverd.Kanaalfunctie
BetalingsvorderingHet zorgdragen voor opdrachtgevers dat structurele betalingsachterstanden van klanten van de opdrachtgever alsnog worden ingelopen en als dat niet lukt gerechtelijke stappen wodren ondernomen (is geen bedrijfsfunctie van een woningcorporatie)Procesketen 'Incasso'
CommunicatieHet ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen.Ondersteuning
ContactmanagementHet onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners.Intake reparatieverzoekKlantbeheer
ContracterenHet zorgdragen voor het opstellen, aangaan en ondertekenen van huurovereenkomsten met huurders namens de woningcorporatie.Verwerken huuropzeggingVastgoedverhuur
ControlHet controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke de woningcorporaties hun doelstellingen willen realiseren.Besturing
Coördinatie mutatieonderhoudHet zorgdragen van de realisatie van het onderhoud aan vastgoedeenheden met als doel betreffende eenheden (opnieuw) te verhuren of te verkopen.Regisseren onderhoudsorderVastgoedonderhoud
Coördinatie planmatig onderhoudHet zorgdragen van de realisatie van geplande onderhoudswerkzaamheden aan het vastgoed van de woningcorporatie binnen de vooraf gestelde kaders.Vastgoedonderhoud
Coördinatie reparatieonderhoudHet zorgdragen van de realisatie van reparatieonderhoud aan het vastgoed van de woningcorporatie binnen de vooraf gestelde kaders.Regisseren onderhoudsorderVastgoedonderhoud
CrediteurenbeheerHet zorgdragen van de crediteuren administratie en daaruit voortkomende werkzaamheden zoals inkomende facturen betaalbaar stellen.Betalen factuurFinanciën ondersteunend
DebiteurenbeheerHet zorgdragen van de debiteuren administratie en daaruit voortkomende werkzaamheden alsmede het signaleren van ontstane achterstanden.Doorbelasten onderhoudsorderFinanciën primair
FacilitairHet zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie.Ondersteuning
Financiële planningHet zorgdragen dat de financiële behoefte en middelen van de woningcorporatie in balans blijven binnen te stellen kaders en daarmee de bedrijfsvoering gefinancierd kan worden.Besturing
HRMHet ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen.Ondersteuning
ICTVerantwoordelijk voor het bekend maken en vertalen van informatiebehoeften naar gewenste informatievoorziening functionaliteiten en ICT-middelen en het verzorgen van het beheer de verbetering en doorontwikkeling daarvan.Ondersteuning
IncassoHet zorgdragen dat in de debiteurenadministratie ontstane achterstanden worden ingelopen.Afsluiten betalingsregeling
Incasseren vordering, minnelijke fase 1
Pre-notificeren contractant
Financiën primair
InformatiemanagementHet ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van de woningcorporatie publiek verantwoord kan worden.Ondersteuning
InformatievergaringHet zorgdragen dat externe informatie vergaard kan worden door interne medewerkers respectievelijk externen informatie over de woningcorporatie en de te leveren diensten rechtstreeks kunnen vergaren.Kanaalfunctie
InformatieverstrekkingHet zorgdragen dat alle inkomende informatieverzoeken door een deskundige medewerker van de woningcorporatie worden beantwoord waarmee het informatieverzoek kan worden afgehandeld.Kanaalfunctie
InkoopHet verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier.Ondersteuning
Juridisch adviesHet bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving.Ondersteuning
Kadastraal transportHet zorgdragen dat leveringsaktes worden gepasseerd en in het kadaster worden in-/uitgeschreven (is geen bedrijfsfunctie van een woningcorporatie)
KlachtmanagementHet zorgdragen dat klachten over de dienstverlening in behandeling worden genomen en worden afgehandeld.Klantbeheer
KlanttevredenheidHet zorgdragen dat het klantoordeel over de dienstverlening van de woningcorporatie wordt verzameld, geanalyseerd en vervolgens gerapporteerd aan de eigen organisatie.Meten klantwaardering reparatieonderhoudKlantbeheer
MatchingHet zorgdragen dat het beschikbaarkomende aanbod van vastgoedeenheden wordt aangeboden aan de klant(groep) die daar conform de wens van de klant(groep) én vigerende wet- en regelgeving het beste op aansluit.Vastgoedbemiddeling
OmgevingsbeheerHet zorgdragen dat de kwaliteit van de directe leefomgeving van de huurders (zoals straten, portieken enzovoorts) op peil blijft zoals dat in beheerplannen is beschreven en/of waar de woningcorporatie als verhuurder vanuit vigerende wet- en regelgeving toe verplicht is.Leefomgevingsbeheer
OrganisatieontwikkelingHet operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie.Besturing
ProlongatieHet zorgdragen dat een nieuwe termijn wordt gestart en dat voor die termijn een nieuwe reeks vorderingen wordt gestart.Financiën primair
Realisatie onderhoudsorderHet realiseren van onderhoudswerkzaamheden aan vastgoed inclusief installaties waarvoor opdracht is verstrekt door de vastgoedeigenaar (de woningcorporatie of de VvE).Ontvangen onderhoudsorder en plannen taken
Uitvoeren onderhoudstaak
Vastgoedonderhoud
RisicomanagementHet bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld.Besturing
Sociaal beheerHet ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op sociale aspecten van de wijken en buurten waarin de woningcorporatie vastgoed exploiteert.Leefomgevingsbeheer
StakeholdersmanagementHet afhandelen van directe contacten met mensen binnen en buiten de organisatie en het beheren van de relatie met deze mensen.Ondersteuning
Technisch VVEbeheerHet zorgdragen dat alle noodzakelijke activiteiten ten behoeve van het technisch beheer aan het vastgoed waarvoor de Vereniging van Eigenaren verantwoordelijk is worden gepland en uitgevoerd.VVEbeheer
TreasuryHet beheer van geldmiddelen, werkkapitaal, risico’s, investor relations, corporate finance en financiering om daarmee de woningcorporatie liquide en solvabel houden.Financiën ondersteunend
VVEadministratieHet zorgdragen voor het administratief en financieel beheer van Vereniging van Eigenaren.VVEbeheer
VVEbestuurHet zorgdragen voor de uitvoering van VvE-besluiten en het additioneel besturen van de Vereniging van Eigenaren.VVEbeheer
VVEvertegenwoordigingHet zorgdragen dat de belangen van de woningcorporatie en haar huurders in de Vereniging van Eigenaren worden behartigd en huurders over VvE-besluiten worden geinformeerd die het belang van huurders raakt.Leefomgevingsbeheer
VastgoedinspectieHet zorgdragen dat vastgoed met een specifiek doel geinspecteerd wordt en de daaruitkomende bevindingen gerapporteerd wordt zodat voor dat specifieke doel de juiste vervolgacties kunnen worden uitgevoerd.Inspecteren bouwdeelOndersteuning
VastgoedrealisatieHet zorgdragen voor de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen.Vastgoed(her)ontwikkeling
VastgoedregistratieHet zorgdragen dat wijzigingen die aan het vastgoed worden doorgevoerd worden, geadministeerd worden in de vastgoedadministratie.Actualiseren vastgoedkenmerkenOndersteuning
VastgoedsturingHet bepalen van het beleid ten aanzien van de exploitatiewijze, het beheer en het plannen van investeringen in het vastgoed gelet op het beoogde rendement voor de woningcorporatie en bewaking of het beoogde renedement ook gerealiseerd word. Veel woningcorporatie hebben hiervoor de disiplines Assetmanagement en Portfoliomanagement.Besturing
VastgoedtaxatieHet zorgdragen voor een marktconforme waardebepaling van vastgoed en percelen (is geen bedrijfsfunctie van een woningcorporatie)Taxeren vastgoed
VastgoedverbeteringHet zorgdragen dat geriefsverbeteringen aan vastgoed inclusief installaties waarvoor opdracht is verstrekt door de vastgoedeigenaar (de woningcorporatie of de VvE) en/of de huurder die daarvoor (een gedeelte van) de kosten betaald, worden gerealiseerd.Vastgoed(her)ontwikkeling
VastgoedverkoopHet zorgdragen voor de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie.Verkopen appartementsrechtenVastgoedtransactie
VerantwoordingHet rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin deze voldoet aan verplichtingen en afspraken.Besturing
VerkoopaankoopHet zorgdragen voor de clustergewijze aankoop respectievelijk verkoop van vastgoed voor de woningcorporatie.Vastgoedtransactie
VoorraadbeheerHet zorgdragen voor een werkvoorraad van veelgebruikte materialen en gereedschappen waardoor standaardonderhoudswerkzaamheden direct uitgevoerd kunnen worden.VastgoedonderhoudIn Kennismodel

Het thema CORA bedrijfsfuncties past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA bedrijfsfuncties:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een (interne) klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice (vrij vertaald gebruikersfunctie) is functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een werkproces en bedient hiermee een bedrijfsfunctie. (ApplicationService) Applicatieservice Een bedrijfsobjecten-domein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Bedrijfsobjecten-domein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een deeldienst realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak (VERA) Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel een dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Een risico is de kans op het optreden van een onzekere gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie en heeft invloed op het behalen van de organisatie-, afdelings- of procesdoelstellingen van de woningcorporatie. - Een risico beïnvloedt bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot afwijkingen van geplande resultaten. - Een risico wordt bepaald door oorza(a)k(en) en resulterend(e) gevolg(en). - Een risico heeft een kans van voorkomen en een impact (grootte van effect). (Assessment) Risico BusinessService Deelbedrijfsservice Een gegevensobjecten-domein is een logisch samenhangende groepering van gegevensobjecten. (Grouping) Gegevensobjecten-domein Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject (VERA) Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert. (BusinessRole) Leverende rol Een zaaktype is een generieke omschrijving van zaken van hetzelfde type. (BusinessObject) Zaaktype Een risico-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare ... (Value) Risico-indicator AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient AccessRelationship W TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor AccessRelationship RW RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship voert uit AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship W AggregationRelationship is opgebouwd uit AssociationRelationship heeft betrekking op InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship verantwoordelijk voor CompositionRelationship Onderdeel van AggregationRelationship clustert AssociationRelationship gekoppeld aan RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship Deze svg is op 11-03-2021 14:21:31 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 14:21:31 CET


Originele kleuren
Vanuit CORA 3
   
   
   
   
Rollenmodel
   
   
Dienstenmodel
   
   
Productenmodel
   
   
Producten en diensten model
   
   
CORA producten en dienstenmodel
   
   
Informatiefunctiemodel
   
   
Applicatiemodel
   
   
CORA processjabloon
   
   
Applicatielaag en services
   
   
BIM
   
   
Bedrijfsfunctiemodel
   
   
Organisatie
   
   
Werkprocesmodel
   
   
Thema procesketen
   
   
Informatiemodel
   
   
Gegevenshuishouding
   
   
CORA procesmodel
   
   
Sturingsmodel
   
   
Bedrijfsprocesmodel
   
   
RCF
   
   
Bedrijfsservicesmodel
   
   
Status
   
   
Prestatiemeting
   
   
Zaakgericht werken
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
   Logo CORA.png

 1. . Niet iedere woningcorporatie beschikt over alle CORA bedrijfsfuncties omdat ze niet alle CORA producten en diensten leveren zoals VVE-beheer of vastgoedverkoop. Sommige woningcorporaties hebben helemaal geen gesplitst vastgoed en andere woningcorporaties leveren niet zelf de dienst VVEbeheer of ze hebben het verkopen en terugkopen van eenheden volledig uitbesteed.