CORA applicatielaag en services

Logo CORA.png

Onderwerpen die aan bod komen:


Inleiding

Op deze pagina leggen wij uit waarom we in CORA referentiearchitectuur de techniek van applicaties achterwege laten en in CORA kunnen volstaan met het opnemen van slechts 3 concept-types in het kennismodel, zoals in onderstaande figuur is te zien.


CORA applicatielaag en services.PNG

De implementatie door woningcorporaties vraagt echter een verdiepingsslag waarbij keuzes zijn te maken hoe die dynamiek in elkaar steekt. CORA schrijft niet voor, maar CORA legt wel uit. Op deze pagina gaan we daar dus ook inhoudelijk op in.Hoe beschrijft CORA de applicatielaag?

CORA beschrijft de applicatieservices die het proces ondersteunen. Een applicatieservice geeft het externe gedrag van een applicatie weer. Dat gedrag wordt geleverd door één of meerdere interne applicatiecomponenten en wordt beschikbaar gesteld door duidelijk vastgestelde interfaces. CORA beschrijft niet de applicatiecomponenten zelf, omdat die specifiek zijn voor de opbouw van de applicatie. Een applicatieservice geeft de mogelijkheid om de functionaliteit expliciet te beschrijven die een applicatie aan de omgeving aanbiedt.

Het concept van applicatieservices past in een service-georiënteerde architectuur. De interface die een applicatie aan een gebruiker aanbiedt kan ook als een applicatieservice worden beschreven.

   
   

Bedrijfsservices en applicatieservices

Een product/dienst kan gezien worden als een samenstelling van bedrijfsservices, applicatieservices en technische services en –objecten, dat als geheel wordt geleverd aan interne of externe klanten. Voorbeelden van technologieservices zijn platforms en technologieën, die worden niet in CORA uitgewerkt.

Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een technologieservice vertegenwoordigt een expliciet gedefinieerd, blootgesteld technologiegedrag. (TechnologyService) TechnologieService Een artefact vertegenwoordigt een stukje gegevens dat wordt gebruikt of geproduceerd in een softwareontwikkelingsproces of door de implementatie en werking van een IT-systeem. (Artifact) Artefact ArchiMateNote In CORA/VERA Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Applicatiefunctie wordt altijd omschreven met een naamwoord van handeling. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. Bijvoorbeeld: onderhouden is dus onderhoud of verwerven is verwerving (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een applicatieservice is de zichtbare functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een stap in een werkproces. (ApplicationService) Applicatieservice Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject (VERA) Een proces is een geordende reeks processtappen/handelingen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie(onderdeel)/bedrijfsfunctie wordt uitgevoerd met als doel een dienst/bedrijfsservice te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Proces Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) ApplicatieCompon- ent Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een technologiefunctie vertegenwoordigt een verzameling technologiegedrag die door een knooppunt kan worden uitgevoerd. (TechnologyFunction) Technologiefunctie Een knooppunt vertegenwoordigt een computationele of fysieke resource die andere computationele of fysieke resources host, manipuleert of ermee communiceert. (Node) Platform RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert Deze svg is op 31-07-2023 11:42:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 31-07-2023 11:42:05 CEST
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   Hoe zijn applicaties opgebouwd?

Onderstaand plaatje geeft de opbouw van applicaties weer in componenten. Applicatieservices ondersteunen de processen van corporaties. Applicatieservices worden gerealiseerd door gedragselementen binnen applicaties en maken gebruik van gegevensobjecten. Om de applicatieservice in een proces te gebruiken zijn interfaces toegewezen aan de applicatieservice. De applicatie-interfaces bestaan uit interne actieve structuurelementen van de applicatie, die op hun beurt weer zijn toegewezen aan de gedragselementen. In CORA zijn de interne elementen van applicaties niet opgenomen omdat ze specifiek zijn voor de opbouw van applicaties. Een applicatiegebeurtenis beschrijft een statuswijziging binnen de applicatie.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   


Wat nemen wij op in CORA?

CORA beschrijft de applicatieservices en daarmee het “gedrag” van applicaties voor de ondersteuning van het proces. CORA modelleert niet de interne applicatiecomponenten die de service leveren: hoe het gedrag door applicaties wordt ondersteund. De reden is dat de clustering van applicatiecomponenten afhankelijk is van de opbouw van de applicatie en daarmee niet als referentie kan worden gezien. Die opbouw is leveranciers-specifiek.


   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

In de markt zien we dat er toch vaak een logische clustering van applicatieservices plaatsvindt voor de ondersteuning van processen en de levering van diensten door bedrijfsfuncties. Voorbeelden hiervan zijn CRM-systemen, planningssoftware, financiële adminstraties e.d.

Werven en selecteren kandidaten.PNG

Voor het aanbieden en matchen van corporatiewoningen worden bijvoorbeeld gemeenschappelijke woonruimteverdelings-systemen gebruikt, die een specifieke set applicatieservices leveren voor de ondersteuning van het proces.

Die logische clustering van applicatieservices is relevant voor de integratiebehoefte:

  • als applicatieservices in één applicatie zijn geclusterd is integratie tussen die services binnen de applicatie geregeld.
  • als applicatieservices deel uitmaken van verschillende applicaties en uitwisseling van gegevens tussen die applicatieservices nodig is voor de ondersteuning van het proces, dan zijn integraties(koppelingen) nodig. Dit om te voorkomen dat gegevens handmatig tussen de bedrijfsservices moeten worden uitgewisseld.Hiërarchie in applicatieservices

Applicatieservices zijn te clusteren tot verzamelde services die processen ondersteunen: meerdere gedragselementen van applicaties kunnen een service realiseren. Er is dus hiërarchie mogelijk in de opbouw van applicatieservices. Een voorbeeld is het melden van een reparatieverzoek door een externe klant: Naast de diagnose wordt de oplossingsrichting bepaald, de uitvoerende en de planning.


Applicatieservices tussen applicaties

Er bestaan ook services binnen de applicatielaag: dat zijn functies die door een applicatie aan een andere applicatie beschikbaar worden gesteld. Die services ondersteunen dus niet direct het proces, maar andere applicatiecomponenten.

   Interne elementen van applicaties

Deze elementen maken geen onderdeel uit van de CORA referentiearchitectuur, maar kunnen helpen bij het begrip van de opbouw van applicaties.


Interne gedragselementen van applicaties

Het gedrag van applicaties in de applicatielaag wordt op een vergelijkbare manier beschreven als gedrag in de bedrijfslaag. Net als in de bedrijfslaag is er een verschil tussen het externe gedrag van applicaties in de vorm van applicatieservices en het interne gedrag: de applicatiefuncties die de services realiseren. Net als een proces in de bedrijfslaag geeft een applicatieproces de ordening van applicatiegedrag weer in de applicatielaag. Een applicatiesamenwerking is het gedrag van de interactie van twee of meer applicatiecomponenten.

   
   

   
   


Interne structuurelementen van applicaties

Het belangrijkste interne actieve structuurelement van een applicatie is de applicatiecomponent. Deze component wordt gebruikt om ieder structureel element van de applicatie te beschrijven, niet alleen (herbruikbare) softwarecomponenten die deel uitmaken van één of meerdere applicaties, maar ook complete software applicaties, sub-applicaties, of informatiesystemen. Ook de relaties tussen applicatiecomponenten vormen een essentieel onderdeel van de applicatie-architectuur.

   
   Integraal beeld van applicatie

Door de figuren waarin de componenten waaruit een applicatie is opgebouwd én de figuren waarin interne gedrags- en structuurelementen worden uitgelegd te integreren, ontstaat een totaalbeeld van een applicatie:

Grouping APPLICATIE ApplicationInterface Applicatie-Interface Grouping Applicatie-Intern-Activiteiten-Structuur-Element ApplicationCollaboration Applicatie Samenwerking ApplicationComponent Applicatie Component ApplicationEvent Applicatie- Gebeurtenis Grouping Applicatie-Intern GedragsElement Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Applicatiefunctie wordt altijd omschreven met een naamwoord van handeling. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. Bijvoorbeeld: onderhouden is dus onderhoud of verwerven is verwerving (ApplicationFunction) Applicatiefunctie ApplicationProcess Applicatie Proces ApplicationInteraction Applicatie interactie Een applicatieservice is de zichtbare functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een stap in een werkproces. (ApplicationService) Applicatieservice Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject (VERA) CompositionRelationship bestaande uit ServingRelationship bedient AssignmentRelationship toegewezen aan AssignmentRelationship toegewezen aan AssignmentRelationship toegewezen aan RealizationRelationship realiseert TriggeringRelationship triggert/lever- t aan TriggeringRelationship triggert/levert aan AccessRelationship - W AggregationRelationship aggregaten / bestaande uit TriggeringRelationship triggert / levert aan TriggeringRelationship triggert/lever- t aan RealizationRelationship realiseert AccessRelationship - W TriggeringRelationship triggert / levert aan TriggeringRelationship triggert/levert aan TriggeringRelationship bedient AccessRelationship - W ServingRelationship bedient Deze svg is op 31-07-2023 11:42:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 31-07-2023 11:42:07 CEST
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   Applicatie interfaces

Een applicatie interface is het kanaal waardoor de services van een applicatiecomponent benaderd kunnen worden (beschikbaar worden gesteld). Een applicatie interface definieert de operaties en gebeurtenissen die door de component worden geleverd en worden dus gebruikt om de functionaliteit van een component te beschrijven. Een applicatie interface kan zowel worden gebruikt om applicatie naar applicatie interfaces te beschrijven, als applicatie naar bedrijfsinterfaces of gebruikersinterfaces.


Patronen voor cloudservices

Onderstaande figuur toont de mate waarin cloudservices van applicaties geleverd kunnen worden.

Grouping IaaS ArchiMateNote Sourcing TechnologyService Infrastructuur Service Node Infrastructuur ApplicationComponent Applicatie Component TechnologyService Platform service Een proces is een geordende reeks processtappen/handelingen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie(onderdeel)/bedrijfsfunctie wordt uitgevoerd met als doel een dienst/bedrijfsservice te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Proces Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een applicatieservice is de zichtbare functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een stap in een werkproces. (ApplicationService) Applicatieservice Een knooppunt vertegenwoordigt een computationele of fysieke resource die andere computationele of fysieke resources host, manipuleert of ermee communiceert. (Node) Platform Grouping PaaS ArchiMateNote Sourcing Node Infrastructuur TechnologyService Infrastructuur Service TechnologyService Platform service Een knooppunt vertegenwoordigt een computationele of fysieke resource die andere computationele of fysieke resources host, manipuleert of ermee communiceert. (Node) Platform Een proces is een geordende reeks processtappen/handelingen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie(onderdeel)/bedrijfsfunctie wordt uitgevoerd met als doel een dienst/bedrijfsservice te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Proces ApplicationComponent Applicatie Component Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een applicatieservice is de zichtbare functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een stap in een werkproces. (ApplicationService) Applicatieservice Grouping SaaS Een proces is een geordende reeks processtappen/handelingen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie(onderdeel)/bedrijfsfunctie wordt uitgevoerd met als doel een dienst/bedrijfsservice te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Proces ArchiMateNote Sourcing Node Infrastructuur TechnologyService Infrastructuur Service TechnologyService Platform service ApplicationComponent Applicatie Component Een applicatieservice is de zichtbare functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een stap in een werkproces. (ApplicationService) Applicatieservice Een knooppunt vertegenwoordigt een computationele of fysieke resource die andere computationele of fysieke resources host, manipuleert of ermee communiceert. (Node) Platform Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Grouping BpaaS ArchiMateNote Sourcing Node Infrastructuur Een proces is een geordende reeks processtappen/handelingen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie(onderdeel)/bedrijfsfunctie wordt uitgevoerd met als doel een dienst/bedrijfsservice te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Proces ApplicationComponent Applicatie Component TechnologyService Infrastructuur Service TechnologyService Platform service Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een applicatieservice is de zichtbare functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een stap in een werkproces. (ApplicationService) Applicatieservice Een knooppunt vertegenwoordigt een computationele of fysieke resource die andere computationele of fysieke resources host, manipuleert of ermee communiceert. (Node) Platform ServingRelationship bedient RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert ServingRelationship bedient RealizationRelationship realiseert ServingRelationship bedient RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert ServingRelationship bedient RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient RealizationRelationship realiseert ServingRelationship bedient RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient RealizationRelationship realiseert Deze svg is op 31-07-2023 11:42:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 31-07-2023 11:42:08 CEST
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
VERA&CORA logo.png