CORA Prestatie-indicatoren

Inleiding

In CORA 3.0 is de CORA methodiek van prestatie-indicatoren geïntroduceerd. In CORA 4.0 wordt dit verder verrijkt met het onderscheid tussen proces-indicatoren en resultaat-indicatoren.


  • Definities:
    • Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling.
    • Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces.
    • Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst.


Methodiek van prestatie-indicatoren

Onderstaande figuur vormt de kern van de CORA methodiek van prestatie-indicatoren. Meer uitleg over de methodiek is te vinden op de thema-pagina prestatiemeting.

CORA methodiek prestatie indicatoren.jpg

Deze methode wordt inmiddels breed toegepast. De CORA prestatie-indicatoren zijn referentie-indicatoren. Je kunt deze één op één over nemen. Het staat organisaties vrij om afwijkende indicatoren op te stellen, maar de methodiek moet wel identiek worden toegepast.

  • Hoe prestatie-indicatoren aan processen als prestatie-indicator is verbonden, respectievelijk als resultaat-indicator aan resultaten zijn gekoppeld, is in de CORA processjablonen uitgewerkt.


Alfabetisch overzicht van CORA prestatie-indicatoren en kengetallen

In deze tabel tref je alle CORA prestatie-indicatoren aan die reeds zijn uitgewerkt en uit welke kengetallen de prestatie-indicator wordt opgebouwd.

Prestatie-indicatorBeschrijvingMaakt gebruik van kengetal(len)
Aantal leegstandsdagenAantal dagen in de meetperiode dat verhuurbare of verkoopbare eenheden leeg hebben gestaan Formule: AA. Aantal leegstandsdagen
Aantal terugkopenAantal eenheden die in de peilperiode zijn teruggekocht Formule: AA. Aantal teruggekochte eenheden
Aantal verkopen bestaand bezitAantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn. Formule: AA. Aantal verkochte eenheden
Afnamesnelheid van leegstandGemiddeld aantal dagen leegstand van de eenheden met een nieuwe huur- of koopovereenkomst in de meetperiode. Formule: A/BA. aantal leegstandsdagen van verhuurde of verkochte eenheden in de meetperiode
B. aantal eenheden met een nieuw huur- of koopovereenkomst in de meetperiode
Bedrag terugkoopkostenKosten van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn teruggekocht, uitgedrukt in euro’s. Formule: AA. Aankoopkosten teruggekochte eenheden
Bezettingsgraad huureenhedenPercentage van de tijd in een verslagperiode dat eenheden verhuurd zijn. Fornule: A/B * 100%A. aantal verhuurde kalenderdagen in de meetperiode
B. aantal verhuurbare kalenderdagen in de meetperiode
Gemiddeld aantal leegstandsdagen van leegstaande eenhedenGemiddeld aantal dagen leegstand van de eenheden die op een peildatum leeg staan Formule: A/BA. aantal leegstandsdagen van leegstaande eenheden
B. aantal leegstaande eenheden
Huurdervingspercentage o.b.v. bruto huurGederfde bruto huuropbrengsten als percentage van de totale bruto huuropbrengsten Formule: A/B*100%A. Huurderving
B. Te ontvangen bruto huuropbreng-sten in de meetperiode
Huurdervingspercentage o.b.v. netto huurGederfde netto huuropbrengsten als percentage van de totale netto huuropbrengsten Formule: A/B*100%A. Huurderving
B. Te ontvangen bruto huuropbreng-sten in de meetperiode
Opbrengst verkoop bestaand bezitOpbrengst van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn, uitgedrukt in euro’s. Formule: A – B (- C)A. Opbrengst verkochte eenheden
B. Verkoopkosten verkochte eenheden
C. Waarde activa verkochte eenheden
Resultaat verkoop bestaand bezitResultaat van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn, uitgedrukt in euro’s Formule: A – B (- C)A. Resultaat verkochte eenheden
B. Verkoopkosten verkochte eenheden
C. Waarde activa verkochte eenheden
Terugkoopkosten t.o.v. taxatiewaardePercentage van de kosten terugkoop t.o.v. de totale taxatiewaarde van de in de periode teruggekochte eenheden. Formule: A/B * 100%A. Aantal teruggekochte eenheden
B. taxatiewaarde
Verhuringen Europese normPercentage nieuwe verhuringen binnen de wettelijke EU-norm Formule: (A / B) * 100%A. nieuwe verhuringen aan wettelijke EU inkomensdoelgroep ‘sociale huur’ van wooneenheden in de huurprijsklasse conform EU-norm, cumulatief binnen meetperiode.
B. nieuwe verhuringen van wooneenheden in de huurprijsklasse conform EU-norm, cumulatief binnen meetperiode.
Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. WOZ-waardePercentage van de totale meer- of minderopbrengsten t.o.v. de totale WOZ-waarde van de in de periode verkochte eenheden. Formule: A/B * 100%A. Opbrengst verkochte eenheden
B. WOZ-waarde verkochte eenheden
Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. taxatiewaardePercentage van de totale meer- of minderopbrengsten t.o.v. de totale taxatiewaarde van de in de periode verkochte eenheden. Forrmule: A/B * 100%A. Opbrengst verkochte eenheden
B. Taxatiewaarde eenheden
VertrekmutatiegraadHet totaal aantal eenheden met een beëindigde huurovereen-komst plus het totaal aantal terugge-kochte eenheden in de meetperiode als percentage van het totaal aantal in exploitatie zijnde eenheden plus totaal aantal met een terugkoop-plicht verkochte eenheden op 1 januari van de betreffende meetperiode Formule: (A+B)/C*100%A. Aantal eenheden waarvan de huurovereenkomst in de meetperiode is beëindigd
B. Aantal in de meetperiode teruggekochte eenheden
C. Aantal eenheden in exploitatie of verkocht met terugkoopplicht aan het begin van de meetperiode
VestigingsmutatiegraadHet totaal aantal eenheden met een nieuwe huurovereenkomst plus het totaal aantal verkochte eenheden met terugkoopplicht in de meetperiode als percentage van het totaal aantal in exploitatie zijnde eenheden plus totaal aantal met een terugkoopplicht verkochte eenheden aan het einde van de meetperiode Formule: (A+B)/C*100%A. Aantal eenheden met nieuwe huurovereenkomst in de meetperiode
B. Aantal in meetperiode verkochte eenheden met terugkoopplicht
C. Aantal eenheden in exploitatie of verkocht met terugkoopplicht aan het eind van de meetperiode
KengetalBeschrijving
A. Aankoopkosten teruggekochte eenhedenBedrijfsregels:

datum in exploitatie valt in de periode reden in exploitatie is terugkoop Aankoopkosten zijn alle kosten die gemaakt moeten worden om een eenheid te kunnen terugkopen. Terugkopen hebben altijd betrekking op eenheden waarop een terugkoopplicht van toepassing is.

Rekenregels:

Som van de aankoopkosten in euro’s
A. Aantal eenheden met nieuwe huurovereenkomst in de meetperiodeBedrijfsregels:

Ingangsdatum huurovereenkomst in de meetperiode Eenheid is in exploitatie of eenheid is verkocht met terugkoopplicht aan het eind van de meetperiode

Rekenregels:

Som van aantal eenheden
A. Aantal eenheden waarvan de huurovereenkomst in de meetperiode is beëindigdBedrijfsregels:

Einddatum huurovereenkomst in de meetperiode Eenheid is in exploitatie aan het begin van de meetperiode of eenheid is verkocht met terugkoopplicht aan het begin van de meetperiode

Rekenregels:

Som van aantal eenheden
A. Aantal leegstandsdagenBedrijfsregels:

eenheid is in exploitatie in de periode (geheel of gedeeltelijk) eenheid is een verhuurbare of verkoopbare eenheid

Rekenregels:

Som van aantal leegstandsdagen in de meetperiode
A. Aantal teruggekochte eenhedenBedrijfsregels:

datum in exploitatie valt in de periode reden in exploitatie is terugkoop Terugkopen hebben altijd betrekking op eenheden waarop een terugkoopplicht van toepassing is.

Rekenregels:

Aantal eenheden
A. Aantal verkochte eenhedenBedrijfsregels:

datum uit exploitatie valt in de periode. Datum uit exploitatie is gelijk aan de datum notarieel transport reden uit exploitatie is verkoop

Rekenregels:

Aantal eenheden
A. HuurdervingBedrijfsregels:

eenheid is in exploitatie in de periode (geheel of gedeeltelijk) eenheid is een verhuurbare eenheid Eenheid heeft 1 of meer leegstandsdagen in de meetperiode

Rekenregels: Som van (factor 1 * factor 2)

Factoren: 1. Aantal leegstandsdagen in de meetperiode

2. Actuele bruto aanbiedhuur / aantal dagen in de meetperiode
A. Opbrengst verkochte eenhedenBedrijfsregels:

datum uit exploitatie valt in de periode reden uit exploitatie is verkoop

Rekenregels:

Som van koopsommen in euro’s
A. Resultaat verkochte eenhedenBedrijfsregels:

datum uit exploitatie valt in de periode reden uit exploitatie is verkoop

Rekenregels:

Som van koopsommen in euro’s
A. aantal leegstandsdagen van leegstaande eenhedenBedrijfsregel:

Eenheid is in exploitatie op peildatum Eenheid is een verhuurbare of verkoopbare eenheid eenheid staat leeg op peildatum

Rekenregel:

Som van aantal leegstandsdagen vanaf start van de lopende aangesloten leegstandsperiode tot en met peildatum
A. aantal leegstandsdagen van verhuurde of verkochte eenheden in de meetperiodeBedrijfsreggels:

eenheid heeft een nieuwe huur- of koopovereenkomst in de meetperiode

Rekenregels:

Som van aantal dagen van ingangsdatum leegstand tot ingangsdatum nieuwe overeenkomst
A. aantal verhuurde kalenderdagen in de meetperiodeBedrijfsregels:

Eenheid is in exploitatie (geheel of gedeeltelijk) in de meetperiode eenheid heeft een lopende huurovereenkomst in de meetperiode of een deel van de meetperiode Eenheid is een verhuurbare eenheid

Rekenregels:

Som van aantal verhuurde kalenderdagen in de meetperiode
A. nieuwe verhuringen aan wettelijke EU inkomensdoelgroep ‘sociale huur’ van wooneenheden in de huurprijsklasse conform EU-norm, cumulatief binnen meetperiode.Bedrijfsregels:

Netto huurprijs lager dan of gelijk aan EU-norm ‘sociale verhuur’. Belastbaar gezinsinkomen (exclusief inkomen van de kinderen) is lager dan Europese norm. Ingangsdatum contract tussen start meetperiode en einde meetperiode. Eenheid is van het type wooneenheid verhuur binnen EU-norm

Rekenregels:

Som van aantal huurovereen-komsten
B. Aantal in de meetperiode teruggekochte eenhedenBedrijfsregels:

Datum notarieel transport in de meetperiode Eenheid is teruggekocht Eenheid is in exploitatie aan het begin van de meetperiode of eenheid is verkocht met terugkoopplicht aan het begin van de meetperiode

Rekenregels:

Som van aantal eenheden
B. Aantal in meetperiode verkochte eenheden met terugkoopplichtBedrijfsregels:

Datum notarieel transport in de meetperiode Eenheid is verkocht met terugkoopplicht Eenheid is in exploitatie aan het eind van de meetperiode of eenheid is verkocht met terugkoopplicht aan het eind van de meetperiode

Rekenregels:

Som van aantal eenheden
B. Taxatiewaarde eenhedenBedrijfsregels:

datum uit exploitatie valt in de periode reden uit exploitatie is verkoop de gevalideerde taxatiewaarde is geldig voor de verkoop

Rekenregels:

Som van de gevalideerde taxatiewaarden in euro’s
B. Te ontvangen bruto huuropbreng-sten in de meetperiodeBedrijfsregels:

eenheid is in exploitatie in de meetperiode eenheid is een verhuurbare eenheid in de meetperiode

Rekenregels:

Som van bruto huuropbrengsten in de meetperiode over alle eenheden
B. Verkoopkosten verkochte eenhedenBedrijfsregels:

datum uit exploitatie valt in de periode reden uit exploitatie is verkoop

Rekenregels:

Som van verkoopkosten in euro’s
B. WOZ-waarde verkochte eenhedenBedrijfsregels:

datum uit exploitatie valt in de periode reden uit exploitatie is verkoop WOZ-waarde is geldig voor de periode

Rekenregels:

Som van Actuele WOZ-waarde in euro’s
B. aantal eenheden met een nieuw huur- of koopovereenkomst in de meetperiodeBedrijfsregel:

eenheid heeft een nieuwe huur- of koopovereenkomst in de meetperiode

Rekenregel:

Som van aantal eenheden
B. aantal leegstaande eenhedenBedrijfsregel:

Eenheid is in exploitatie op peildatum Eenheid is een verhuurbare of verkoopbare eenheid eenheid staat leeg op peildatum

Rekenregel:

Som van aantal eenheden
B. aantal verhuurbare kalenderdagen in de meetperiodeBedrijfsregels:

Eenheid is in exploitatie (geheel of gedeeltelijk) in de meetperiode Eenheid is een verhuurbare eenheid

Rekenregels:

Som van aantal kalenderdagen dat de eenheid in exploitatie is in de meetperiode
B. nieuwe verhuringen van wooneenheden in de huurprijsklasse conform EU-norm, cumulatief binnen meetperiode.Bedrijfsregels:

Netto huurprijs lager dan of gelijk aan EU-norm ‘sociale verhuur’. Ingangsdatum contract tussen start meetperiode en einde meetperiode. Eenheid is van het type wooneenheid verhuur binnen EU-norm

Rekenregels:

Som van aantal huurovereenkomsten
B. taxatiewaardeBedrijfsregels:

datum in exploitatie valt in de periode reden in exploitatie is terugkoop de gevalideerde taxatiewaarde is geldig voor de terugkoop

Rekenregels:

Som van de taxatiewaarden in euro´s
C. Aantal eenheden in exploitatie of verkocht met terugkoopplicht aan het begin van de meetperiodeBedrijfsregels:

Eenheid is in exploitatie of eenheid is verkocht met terugkoopplicht aan het begin van de meetperiode

Rekenregels:

Som van aantal eenheden
C. Aantal eenheden in exploitatie of verkocht met terugkoopplicht aan het eind van de meetperiodeBedrijfsregels:

Eenheid is in exploitatie of eenheid is verkocht met terugkoopplicht aan het eind van de meetperiode

Rekenregels:

Som van aantal eenheden
C. Waarde activa verkochte eenhedenBedrijfsregels:

datum uit exploitatie valt in de periode reden uit exploitatie is verkoop Waarde van de eenheden is opgenomen in de activa op de balans of bij terugkoop de betaalde koopsom.

Rekenregels:

Som van waarde in euro’s


In Kennismodel

Het thema CORA Prestatie-indicatoren past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA Prestatie-indicatoren:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een (interne) klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice (vrij vertaald gebruikersfunctie) is functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een werkproces en bedient hiermee een bedrijfsfunctie. (ApplicationService) Applicatieservice Een bedrijfsobjecten-domein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Bedrijfsobjecten-domein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een deeldienst realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak (VERA) Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel een dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Een risico is de kans op het optreden van een onzekere gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie en heeft invloed op het behalen van de organisatie-, afdelings- of procesdoelstellingen van de woningcorporatie. - Een risico beïnvloedt bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot afwijkingen van geplande resultaten. - Een risico wordt bepaald door oorza(a)k(en) en resulterend(e) gevolg(en). - Een risico heeft een kans van voorkomen en een impact (grootte van effect). (Assessment) Risico BusinessService Deelbedrijfsservice Een gegevensobjecten-domein is een logisch samenhangende groepering van gegevensobjecten. (Grouping) Gegevensobjecten-domein Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject (VERA) Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert. (BusinessRole) Leverende rol Een zaaktype is een generieke omschrijving van zaken van hetzelfde type. (BusinessObject) Zaaktype Een risico-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare ... (Value) Risico-indicator AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient AccessRelationship W TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor AccessRelationship RW RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship voert uit AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship W AggregationRelationship is opgebouwd uit AssociationRelationship heeft betrekking op InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship verantwoordelijk voor CompositionRelationship Onderdeel van AggregationRelationship clustert AssociationRelationship gekoppeld aan RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship Deze svg is op 11-03-2021 14:21:31 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 14:21:31 CET


Originele kleuren
Vanuit CORA 3
   
   
   
   
Rollenmodel
   
   
Dienstenmodel
   
   
Productenmodel
   
   
Producten en diensten model
   
   
CORA producten en dienstenmodel
   
   
Informatiefunctiemodel
   
   
Applicatiemodel
   
   
CORA processjabloon
   
   
Applicatielaag en services
   
   
BIM
   
   
Bedrijfsfunctiemodel
   
   
Organisatie
   
   
Werkprocesmodel
   
   
Thema procesketen
   
   
Informatiemodel
   
   
Gegevenshuishouding
   
   
CORA procesmodel
   
   
Sturingsmodel
   
   
Bedrijfsprocesmodel
   
   
RCF
   
   
Bedrijfsservicesmodel
   
   
Status
   
   
Prestatiemeting
   
   
Zaakgericht werken
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
   Logo CORA.png