CORA Informatieobjecten

Nieuw in CORA 4.1 zijn informatieobjecten. Hoe ze zich verhouden tot de overige CORA elementen is te zien in het CORA kennismodel.

  • Definitie: Een informatieobject is een verzameling aan elkaar gerelateerde gegevens die als eenheid wordt behandeld.


Omdat Informatieobjecten 'objecten' zijn die informatie vertegenwoordigen, hebben we ervoor gekozen de schrijfwijze daarop af te stemmen:

In CORA hanteren we de schrijfwijze voor informatieobjecten: altijd een enkelvoudig[1] zelfstandig naamwoord


Omdat de huidige verzameling informatieobjecten tegelijk zijn ontwikkeld met de referentieprocessen van het project Op weg naar goed beschreven processen, is slechts een deel van het CORA informatieobjectenmodel beschikbaar. Er is ook nog geen beschrijving gemaakt. In onderstaand figuur is een eerste versie van een CORA-informatieobjectenmodel uitgewerkt, waarbij de informatieobjecten op producten/diensten zijn gegroepeerd.

Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
Toon diagram op ware grootte - van daaruit is de plaat ook op te slaan met [CTRL+S]
Klantrelatie is de relatie die de woningcorporatie heeft met haar klanten in brede zin van het woord. Een klant hoeft niet persé een contract te hebben om toch als klant te worden gezien zoals een woningzoekende of een medebewoner. (Product) Klantrelatie Representation Actie klanttevredenheid Representation Afspraak Representation Beantwoorde klantvraag Representation Beoordeling enquêteresultaten Representation Bewoners Representation Bewonerscommissie Representation Bewonerscommissie (contactgegevens) Representation Contactadres Representation Contactgegeven (voorkeurscontact) Representation Contactmoment Representation Definitieve kandidatenlijst Representation E-mailadres Representation Enquête Representation Enquêteresultaten Representation Inspectieafspraak Representation Klantvraag Representation Login Mijn- omgeving Representation Product/dienst Representation Q&A Let op: heeft bij reparatieverzoek andere lading dan bij servicekosten (Representation) Serviceovereenkom- st Representation Status Representation Uitvoerende(n) Representation Uitvoerende (in beslisboom) Representation Verbeterpunt Passende eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de 'woningzoekende' op basis van vigerende wet- en regelgeving het gebruiksrecht of eigendomsrecht mag verkrijgen en die zo goed als mogelijk aansluit bij de wensen van de huurder/koper. (Product) Passende eenheid Representation (Concept) huurovereenkomst Representation (Digitale) eindafrekening Representation Advertentietekst Representation Akkoord op Privacyverklaring Representation Akkoordverklaring(e- n) Representation Akkoord op Algemene Voorwaarden Representation Algemene voorwaarden Representation AOW-gerechtigd Representation Beschikbaarheid dagopvang Representation Beschikbare wisselwoningen Representation CIZ-indicatie Representation Controle inkomensgegevens Representation Huishoudgrootte Representation Historisch uittreksel woonverleden gemeente Representation Huurpaspoort Representation ID-controle Representation Inkomen Representation Inkomensgegevens Representation Inschrijving Representation Inschrijving (einddatum/status) Representation Interessepeiling Woningzoekende die belangstelling heeft voor een vrijkomende eenheid (hetzij direct aangeboden door de verhuurder hetzij via een gepubliceerde 'woning'advertentie) (Representation) Kandidaat Representation Koopovereenkomst Representation Kostenspecificatie Representation Medewoningzoeke- nde Representation Prognoses inkomen uit eigen bedrijf Representation Publicatie Reactie van woningzoekende op gepubliceerde woningadvertentie (Representation) Reactie Representation Signaleringslijst Representation Tipbericht Representation Toewijzingsbrief Representation Uitslag passendheidscheck Representation Urgentieverklaring Representation Verzoek huurder Representation Verzoek klant Representation Voorlopig acceptatiebericht Representation WMO-/zorgindicatie Representation Woningaanbiedings- bericht Representation Woningkenmerk(en) Representation Woningzoekende Representation Woonwensen Representation Zoekprofiel kandidaat Representation Bezichtigingsplanni- ng Representation Afwijzingsbericht Primair financieel management is het zorgdragen dat voor de betaalbare te leveren diensten facturen worden verstuurd en de daaruit voortkomende vorderingen 'op tijd' worden ontvangen. (Product) Primair financieel management Representation Afrekening Representation Debiteur Representation Factu(u)r(en) Representation Inkomende betaling Representation Verbruik Representation Verdeelsleutel Representation Voorschotten Representation Werkelijke kosten Vastgoedonderhoud zijn de (in opdracht van de woningcorporatie) te verrichten werkzaamheden aan het vastgoed inclusief het verhelpen van storingen aan installaties met als doel om betreffend vastgoed technisch op peil te houden. (Product) Vastgoedonderhoud Representation Akkoordverklaring meerwerk Representation Beslisboom Representation Bestelling materialen Representation Bestede uren Representation Besteed budget Representation Budgetaanvraag Representation Capaciteitsplanning Representation Concept onderhoudsorder Representation Defect Representation Leveringsbevestiging Representation Materiaal ontvangst Representation Materiaalorder Representation Materiaalorder (materiaal aanvulling) Representation Meerwerkopdracht Representation Onderhoudsbestedi- ng Representation Onderhoudshistorie Representation (Concept) onderhoudsorder Representation Onderhoudsorder (materiaalbehoefte) Representation Onderhoudsoveree- nkomst Representation Onderhoudsplannin- g (MJOP) Representation Onderhoudsta(a)k(e- n) Representation Onderhoudstaak (meerwerk) Representation Onderhoudsverzoek Representation Opdracht(en) Representation Opdrachtbevestiging Representation Opdrachtbevestigin- g conditiemeting Representation Openstaande Onderhoudsverzoek- en (in complex) Representation Planning Representation Planning inspectie(s) Representation Planning onderhoudswerkzaa- mheden Representation Planning ordermaterialen Representation Prognoses Representation Projectadministratie Representation Projectrapportage Representation Startnotitie en/of jaarplanning Representation Startnotitie project Representation Uitvoeringsplan Warme Opnames Representation Vastgoedgegevens conform data formats Representation Verzekering Representation Verzekeringspolis Representation Voorraad Representation Voorraad (materiaal beschikbaarheid) Representation Voortgangsrapporta- ge(s) Representation VVE (samenstelling) Representation Werkomschrijving Representation Orderbevestiging (meerwerk) Representation Orderbevestiging Representation Project Representation Vergaderstukken bouwvergadering Representation Werkbon Verhuurde eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de huurder het exclusieve gebruiksrecht heeft en op basis van de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft op aanvullende diensten. (Product) Verhuurde eenheid Representation Afspraken over vergoedingen Representation Begeleidingsoveree- nkomst Representation Beschrijving gehuurde vorige mutatie Representation Bevestiging huuropzegging Representation Bewijs van levering sleutels Representation Bezette wisselwoningen Representation Conceptvoorstel aanpassing Representation Conceptvoorstel servicecomponenten Representation Dossier Representation Eerste verhuurnota Representation Eindafrekening Representation Huurder Representation Huurder (sociale indicatie) Representation Huurderscommunic- atie Representation Huuropbouw Representation Huuropzegging Representation Huurovereenkomst Representation In gebreke stelling Representation In rekening te brengen kosten Representation IRF-formulier Representation Inkomensverklaring Representation Natuurlijk persoon Representation NAW-gegevens nieuw woonadres Representation NAW-gegevens vertegenwoordiger Representation Netto huur Representation Opdracht bewonersbegeleidin- g Representation Overeenkomst onroerende aangebrachte voorziening Representation Overeenkomst warmtewet Representation Overgenomen ZAV’s Representation Overnameformulier Representation Overnames Representation Prijsindex Representation Privacyverklaring Representation Rappelbericht Representation SEPA-machtiging Representation Servicecomponent(- en) Representation Sleutelnummer Representation Sleutels Representation Staat van aanvaarding Representation Urenbestedingen Representation Vastgoedbestemmi- ng Representation Verhuurdersverklari- ng Representation Verhuurdossier Representation Voorgestelde nieuweservicecomp- onenten Representation Vordering Gefaciliteerde organisatie is een organisatie die secundaire of ondersteunende diensten aan zichzelf levert en/of door derden laat leveren om daarmee de primaire activiteiten te kunnen uitvoeren gericht op het leveren van producten en diensten aan klanten. (Product) Gefaciliteerde organisatie Voor diverse doeleinden (zoals beoordelen onderhoudsverzoeken, periodieke conditiemetingen of bijvoorbeeld woningopleveringen) worden vastgoedinspecties uitgevoerd door (of in opdracht van) de woningcorporatie (BusinessService) Vastgoedinspectie Representation (Ondertekend) Inspectierapport Representation Asbestinventarisatie- (s) Representation Asbestinventarisatie- rapport Representation Concept eindinspectierapport Representation Concept eindinspectierappor- t voor de verhuurder Representation Concept eindinspectierappor- t voor de vertrekkende huurder Representation Concept inspectierapport metvoorbeeldbevin- dingen Representation Controle LAVS (woninginspectierap- port) Representation Controle-rapport Representation Eindinspectierapport Representation EPA label genoteerde uitgangspunten Representation Geplande inspectie Representation Functionele en technische voorzieningen Representation Inspectieopdracht Representation Inspectieorder Representation Inspectierapport Representation Inspectieresultaten Representation Inspecties Representation Inventariseren onderhoudsgebreke- n en kostenplaatje Representation Kwaliteitswaardering eenheid Representation Locatie Representation Locatie meter Representation Meterstanden Representation Openstaande gebreken en wie hierverantwoordelijk voor is Representation Oud formulier overname Representation Overige gewenste informatie conform format inspectiedossier Representation Overzicht woningwaardering Representation Rapport conditiemeting Representation Registratie LAVS (Landelijk Asbest Volg systeem) Representation Risicocriteria Representation Verslag eindoplevering Representation Verslag vooroplevering Representation Voorinspectie Representation Voorinspectie rapport Representation WMO Representation WWS- elementen Representation ZAV-documenten Van al het vastgoed dat de woningcorporatie exploiteert en/of in beheer heeft worden van ieder gebouw de bouwdelen, de bouwkundige elementen en de installaties geadministreerd en worden daarvan mutaties bijgehouden. Aan deze vastgoedadministratie kunnen diverse aanvullende gegevens worden gekoppeld zoals garanties, beheerovereenkomsten en eigendom om daarmee zicht te krijgen wie waarvoor verantwoordelijk is en welke rechten en plichten de woningcorporatie heeft ten aanzien van het beheer van dat vastgoed. (BusinessService) Geregistreerd vastgoed Representation Actueel vastgoedbezit Representation Actuele foto’s en/of video Representation Aedes BIM Informatie Levering Specificatie - ILS (watper bouwdeel/object wordt vastgelegd en aangeleverd) Representation Aedes ILS Representation Bestaande foto('s) Representation BIM (Aedes ILS) Representation BIM Representation BIM-model Representation Bouwdelen Representation Bouwdelen volgens NL/SfB classificatie Representation Bouwkundig element(en) Representation Cartotheek Representation Cartotheekgegevens Representation Collectief object Representation Eenheid Representation Eenheid/collectief object Representation Energieprestatie Representation EPA-certificaat Representation EPA-label Representation Foto('s) Representation Film/video Representation Gunningsbeslissing Representation NEN 2580 Representation Plattegrond(en) Representation Plattegronden (eenheid) Representation Vertrek Representation WMO-aanpassing Representation Woningwaardering Representation ZAV Representation ZAV’s en geriefsverbeteringen Representation Situatie foto('s) Woningcorporaties kopen goederen, diensten en werken in om daarmee diensten te kunnen leveren, zowel aan interne als externe klanten (BusinessService) Ingekocht goed, dienst of werk Representation (Getekende) offerte Representation Checklist implementatieplan Representation Classificatie Representation Contract Representation Contractsjabloon Representation Contractvoorwaard- en Representation Criteria dienstverlening Representation Criteria offerte Representation Diensten leverancier Representation Informatie van contractpartners, zoals over installaties, gevels endaken Representation Inkooporder Representation Inkoopvoorwaarden Representation Kwaliteitscriteria Representation Kwaliteitseisen Representation Leverancier(s) Representation Leveranciersbrief/m- ail Representation Offerte(s) Representation Offerte aanvraag Representation Procesverbaal van opening Representation Procuratie Representation Programma van eisen Representation Raamcontract Representation Relatie (onderhouds- /inspectiebedrijf) Representation Selectiecriteria leveranciers Representation Selectiecriteria offertes Representation Shortlist leveranciers Representation Uitvraagdocument Inkoopcontracten die zijn gesloten worden geimplementeerd en bewaakt door de woningcorporatie. (BusinessService) Gemanagede contracten Representation Contract(afspraken) Representation Contractgegevens Representation Dashboard (verbruik) Representation Dashboard Representation Evaluatie Representation Evaluatierapport Representation Evaluatieverslag Representation Financiële verplichting Representation Garantie(s) Representation Garantiegegevens Representation Garanties en de realisatie van vorige onderhoudsbeurten Representation Implementatieplan Representation Inkoopdossier Representation KPI dashboard Representation KPI’s Representation Meldingen/klachten Representation Prestatie Representation Prestatieverklaring (door uitvoerende) Representation Prestatieverklaring(- en) Representation Prijzenboek Representation Prijzenboek/standaa- rdprijs Representation Rapportage(s) Representation Risicodashboard Representation Risicomatrix Representation Risico’s Representation Signalering Representation Verbeterplan Woningcorporaties houden dagelijks de verlies- en winstrekening bij van de hele organisatie (BusinessService) Financiële administratie Representation Boeking(en) Representation Grootboekrekening Representation Kostenboeking Representation Kostenplaats Representation Servicecluster Woningcorporaties betalen op basis van vigerende overeenkomsten facturen van derden (BusinessService) Crediteurenbeheer Representation Betaling Representation Crediteur Representation Verplichting De woningcorporatie levert extern en intern communicatiediensten en verzorgt de huisstijl van de woningcorporatie (BusinessService) Communicatiediensten Representation Bewonersbrief/mail Representation Brief Representation Brief afrekening Representation Brief huurdercode Representation Communicatie Representation Communicatie bewonerscommissie Representation Communicatieplan(- nen) Representation Correspondentie Representation Informatiebrief Representation Informatiefilmpje Representation Planning werkzaamheden Representation Brief servicekostenafreke- ning Representation Briefsjabloon Representation Medewerker Plannen is de verzameling van deelplannen die de organisatie heeft gemaakt voor het realiseren van de missie, visie en beleid. (Product) Plannen Portefeuilleplan betreft (de verzameling) plannen die de woningcorporatie heeft opgesteld voor het exploiteren en beheer van de vastgoedportefeuille uitgesplitst naar deelportefeuilles. (BusinessService) Portefeuilleplan Representation Beheerplan (i.v.m. kwaliteitseisen) Representation Beheerplan (normen voor inspecties) Representation Beheerplan Representation Beleid verdeelsleutels Representation Beleid voorschotten Representation Complexbeheerplan- (nen) (incl. onderhoudsbudget) Representation Complexplan Representation Complexrisico’s Representation Complexstrategie Representation Exploitatielabel Representation Gebiedsvisie BusinessService Assetmanagement Het onderhoudsplan betreft de opsomming van mogelijke en beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden om het vastgoed in conditie te houden zoals in het onderhoudsbeleid is vastgesteld. (BusinessService) Onderhoudsplan Representation Actuele normbedragen Representation Analyse dagelijks- enmutatieonderhou- d Representation Basiskwaliteit Representation Budgetplafond Representation Conditie informatie over complexen Representation Conditie-informatie complexen Representation Conditiescores Representation Flora & Fauna onderzoeksuitkomst- en Representation Formats Representation Geplande onderhoudsproject- en Representation Input Contractonderhoud Representation Input uit uitgevoerd Planmatig Onderhoud (realisatie JOB voorgaande jaar) op het gebied van uitgevoerd werk, maar bijvoorbeeld ook de vergelijking tussen begrote en werkelijke kosten Representation Inspectieplanning Representation Interne input zoals sociaal beheer, bewonerscommissie- s, Klanttevredenheids- onderzoeken Representation Jaar onderhoudsplannin- g (JOP) Representation JOB Representation MJOB Representation Mutatieonderhouds- pakket Representation Onderhoudsgebrek- en en maatregelen Representation Overige input uit beleid en organisatiestrategie Representation Planning Groot Onderhoud en renovatie Representation Planning verduurzamingsmaa- tregelen Representation Vastgoed dat bijvoorbeeld vanwege projecten of afstoting niet meegenomen hoeft te worden in de MJOB Representation VIP Representation Jaarplanning Representation Begroting Representation Beleid Representation Financiële planning Representation Budget(ten) Representation Kaderbrief Richting is de missie, visie en het beleid die de woningcorporatie heeft opgesteld om richting en sturing te geven aan de eigen organisatie voor de primaire en ondersteunende functies en binnen welke kaders aan de activiteiten invulling gegeven wordt. (Product) Richting Beleid betreft het stelsel van regels die de woningcorporatie heeft opgesteld waar de organisatie zich aan conformeert. Het vormt daardoor kaders en richting voor de interne bedrijfsvoeringsactiviteiten. (BusinessService) Beleid Representation Inkoopbeleid Representation Kwaliteitsbeleid Representation Servicekostenbeleid Representation Servicekostenbeleid (voor controle op beleid) Representation Huurbeleid Deze svg is op 31-12-2021 02:33:46 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 31-12-2021 02:33:46 CET
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
ArchiMate basiskleuren
   

Bekijk deze figuur met dynamische legenda's van de concepttypes uit het CORA kennismodel, en andere kenmerken.

Alfabetisch opsomming CORA informatieobjecten

Omdat een beschrijving nog ontbreekt, volstaan we met hier een opsomming te geven van alle in CORA opgenomen informatieobjecten: (Concept) huurovereenkomst, (Concept) onderhoudsorder, (Digitale) eindafrekening, (Getekende) offerte, (Ondertekend) Inspectierapport, AOW-gerechtigd, Actie klanttevredenheid, Actueel vastgoedbezit, Actuele foto’s en/of video, Actuele normbedragen, Advertentietekst, Aedes BIM Informatie Levering Specificatie - ILS (wat per bouwdeel/object wordt vastgelegd en aangeleverd), Aedes ILS, Afrekening, Afspraak, Afspraken over vergoedingen, Afwijzingsbericht, Akkoord op Algemene Voorwaarden, Akkoord op Privacyverklaring, Akkoordverklaring meerwerk, Akkoordverklaring(en), Algemene voorwaarden, Analyse dagelijks- en mutatieonderhoud, Asbestinventarisatie(s), Asbestinventarisatierapport, BIM, BIM (Aedes ILS), BIM-model, Basiskwaliteit, Beantwoorde klantvraag, Begeleidingsovereenkomst, Begroting, Beheerplan, Beheerplan (i.v.m. kwaliteitseisen), Beheerplan (normen voor inspecties), Beleid, Beleid verdeelsleutels, Beleid voorschotten, Beoordeling enquêteresultaten, Beschikbaarheid dagopvang, Beschikbare wisselwoningen, Beschrijving gehuurde vorige mutatie, Beslisboom, Bestaande foto('s), Bestede uren, Besteed budget, Bestelling materialen, Betaling, Bevestiging huuropzegging, Bewijs van levering sleutels, Bewoners, Bewonersbrief/mail, Bewonerscommissie, Bewonerscommissie (contactgegevens), Bezette wisselwoningen, Bezichtigingsplanning, Boeking(en), Bouwdelen, Bouwdelen volgens NL/SfB classificatie, Bouwkundig element(en), Brief, Brief afrekening, Brief huurdercode, Brief servicekostenafrekening, Briefsjabloon, Budget(ten), Budgetaanvraag, Budgetplafond, CIZ-indicatie, Capaciteitsplanning, Cartotheek, Cartotheekgegevens, Checklist implementatieplan, Classificatie, Collectief object, Communicatie, Communicatie bewonerscommissie, Communicatieplan(nen), Complexbeheerplan(nen) (incl. onderhoudsbudget), Complexplan, Complexrisico’s, Complexstrategie, Concept eindinspectierapport, Concept eindinspectierapport voor de verhuurder, Concept eindinspectierapport voor de vertrekkende huurder, Concept inspectierapport met voorbeeldbevindingen, Concept onderhoudsorder, Conceptvoorstel aanpassing, Conceptvoorstel servicecomponenten, Conditie informatie over complexen, Conditie-informatie complexen, Conditiescores, Contactadres, Contactgegeven (voorkeurscontact), Contactmoment, Contract, Contract(afspraken), Contractgegevens, Contractsjabloon, Contractvoorwaarden, Controle LAVS (woninginspectierapport), Controle inkomensgegevens, Controle-rapport, Correspondentie, Crediteur, Criteria dienstverlening, Criteria offerte, Dashboard, Dashboard (verbruik), Debiteur, Defect, Definitieve kandidatenlijst, Diensten leverancier, Dossier, E-mailadres, EPA label genoteerde uitgangspunten, EPA-certificaat, EPA-label, Eenheid, Eenheid/collectief object, Eerste verhuurnota, Eindafrekening, Eindinspectierapport, Energieprestatie, Enquête, Enquêteresultaten, Evaluatie, Evaluatierapport, Evaluatieverslag, Exploitatielabel, Factu(u)r(en), Film/video, Financiële planning, Financiële verplichting, Flora & Fauna onderzoeksuitkomsten, Formats, Foto('s), Functionele en technische voorzieningen, Garantie(s), Garantiegegevens, Garanties en de realisatie van vorige onderhoudsbeurten, Gebiedsvisie, Geplande inspectie, Geplande onderhoudsprojecten, Grootboekrekening, Gunningsbeslissing, Historisch uittreksel woonverleden gemeente, Huishoudgrootte, Huurbeleid, Huurder, Huurder (sociale indicatie), Huurderscommunicatie, Huuropbouw, Huuropzegging, Huurovereenkomst, Huurpaspoort, ID-controle, IRF-formulier, Implementatieplan, In gebreke stelling, In rekening te brengen kosten, Informatie van contractpartners, zoals over installaties, gevels en daken, Informatiebrief, Informatiefilmpje, Inkomen, Inkomende betaling, Inkomensgegevens, Inkomensverklaring, Inkoopbeleid, Inkoopdossier, Inkooporder, Inkoopvoorwaarden, Input Contractonderhoud, Input uit uitgevoerd Planmatig Onderhoud (realisatie JOB voorgaande jaar) op het gebied van uitgevoerd werk, maar bijvoorbeeld ook de vergelijking tussen begrote en werkelijke kosten, Inschrijving, Inschrijving (einddatum/status), Inspectieafspraak, Inspectieopdracht, Inspectieorder, Inspectieplanning, Inspectierapport, Inspectieresultaten, Inspecties, Interessepeiling, Interne input zoals sociaal beheer, bewonerscommissies, Klanttevredenheidsonderzoeken, Inventariseren onderhoudsgebreken en kostenplaatje, JOB, Jaar onderhoudsplanning (JOP), Jaarplanning, KPI dashboard, KPI’s, Kaderbrief, Kandidaat, Klantvraag, Koopovereenkomst, Kostenboeking, Kostenplaats, Kostenspecificatie, Kwaliteitsbeleid, Kwaliteitscriteria, Kwaliteitseisen, Kwaliteitswaardering eenheid, Leverancier(s), Leveranciersbrief/mail, Leveringsbevestiging, Locatie, Locatie meter, Login Mijn-omgeving, MJOB, Materiaal ontvangst, Materiaalorder, Materiaalorder (materiaal aanvulling), Medewerker, Medewoningzoekende, Meerwerkopdracht, Meldingen/klachten, Meterstanden, Mutatieonderhoudspakket, NAW-gegevens nieuw woonadres, NAW-gegevens vertegenwoordiger, NEN 2580, Natuurlijk persoon, Netto huur, Offerte aanvraag, Offerte(s), Onderhoudsbesteding, Onderhoudsgebreken en maatregelen, Onderhoudshistorie, Onderhoudsorder (materiaalbehoefte), Onderhoudsovereenkomst, Onderhoudsplanning (MJOP), Onderhoudsta(a)k(en), Onderhoudstaak (meerwerk), Onderhoudsverzoek, Opdracht bewonersbegeleiding, Opdracht(en), Opdrachtbevestiging, Opdrachtbevestiging conditiemeting, Openstaande Onderhoudsverzoeken (in complex), Openstaande gebreken en wie hier verantwoordelijk voor is, Orderbevestiging, Orderbevestiging (meerwerk), Oud formulier overname, Overeenkomst onroerende aangebrachte voorziening, Overeenkomst warmtewet, Overgenomen ZAV’s, Overige gewenste informatie conform format inspectiedossier, Overige input uit beleid en organisatiestrategie, Overnameformulier, Overnames, Overzicht woningwaardering, Planning, Planning Groot Onderhoud en renovatie, Planning inspectie(s), Planning onderhoudswerkzaamheden, Planning ordermaterialen, Planning verduurzamingsmaatregelen, Planning werkzaamheden, Plattegrond(en), Plattegronden (eenheid), Prestatie, Prestatieverklaring (door uitvoerende), Prestatieverklaring(en), Prijsindex, Prijzenboek, Prijzenboek/standaardprijs, Privacyverklaring, Procesverbaal van opening, Procuratie, Product/dienst, Prognoses, Prognoses inkomen uit eigen bedrijf, Programma van eisen, Project, Projectadministratie, Projectrapportage, Publicatie, Q&A, Raamcontract, Rappelbericht, Rapport conditiemeting, Rapportage(s), Reactie, Registratie LAVS (Landelijk Asbest Volg systeem), Relatie (onderhouds-/inspectiebedrijf), Risicocriteria, Risicodashboard, Risicomatrix, Risico’s, SEPA-machtiging, Selectiecriteria leveranciers, Selectiecriteria offertes, Servicecluster, Servicecomponent(en), Servicekostenafrekening, Servicekostenbeleid, Servicekostenbeleid (voor controle op beleid), Serviceovereenkomst, Shortlist leveranciers, Signalering, Signaleringslijst, Situatie foto('s), Sleutelnummer, Sleutels, Staat van aanvaarding, Startnotitie en/of jaarplanning, Startnotitie project, Status, Stookkostenafrekening, Tipbericht, Toewijzingsbrief, Uitslag passendheidscheck, Uitvoerende (in beslisboom), Uitvoerende(n), Uitvoeringsplan Warme Opnames, Uitvraagdocument, Urenbestedingen, Urgentieverklaring, VIP, VVE (samenstelling), Vastgoed dat bijvoorbeeld vanwege projecten of afstoting niet meegenomen hoeft te worden in de MJOB, Vastgoedbestemming, Vastgoedgegevens conform data formats, Verbeterplan, Verbeterpunt, Verbruik, Verdeelsleutel, Vergaderstukken bouwvergadering, Verhuurdersverklaring, Verhuurdossier, Verplichting, Verslag eindoplevering, Verslag vooroplevering, Vertrek, Verzekering, Verzekeringspolis, Verzoek huurder, Verzoek klant, Voorgestelde nieuwe servicecomponenten, Voorinspectie, Voorinspectie rapport, Voorlopig acceptatiebericht, Voorraad, Voorraad (materiaal beschikbaarheid), Voorschotten, Voortgangsrapportage(s), Vordering, WMO, WMO-/zorgindicatie, WMO-aanpassing, WWS- elementen, Werkbon, Werkelijke kosten, Werkomschrijving, Woningaanbiedingsbericht, Woningkenmerk(en), Woningwaardering, Woningzoekende, Woonwensen, ZAV, ZAV-documenten, ZAV’s en geriefsverbeteringen, Zoekprofiel kandidaat

In Kennismodel

Het thema CORA Informatieobjecten past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA Informatieobjecten:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice is de zichtbare functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een stap in een werkproces. (ApplicationService) Applicatieservice Een bedrijfsobjecten-domein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Bedrijfsobjecten-domein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een bedrijfsservice realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak (VERA) Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel één dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Een risico is de kans op het optreden van een onzekere gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie en heeft invloed op het behalen van de organisatie-, afdelings- of procesdoelstellingen van de woningcorporatie. - Een risico beïnvloedt bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot afwijkingen van geplande resultaten. - Een risico wordt bepaald door oorza(a)k(en) en resulterend(e) gevolg(en). - Een risico heeft een kans van voorkomen en een impact (grootte van effect). (Assessment) Risico BusinessService Deelbedrijfsservice Een gegevensobjecten-domein is een logisch samenhangende groepering van gegevensobjecten. (Grouping) Gegevensobjecten- domein Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject (VERA) Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert. (BusinessRole) Leverende rol Een kritische risico-indicator is een indicator van de kans van optreden van een risico, de mogelijke schade bij optreden, of beide. (Value) Kritische risico- indicator Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Applicatiefunctie wordt altijd omschreven met een naamwoord van handeling. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. Bijvoorbeeld: onderhouden is dus onderhoud of verwerven is verwerving (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een stuurscenario is een keten van processen waar de woningcorporatie integraal op stuurt. (BusinessInteraction) Stuurscenario Een informatieobject is een verzameling aan elkaar gerelateerde gegevens die als eenheid wordt behandeld. (Representation) Informatieobject AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient AccessRelationship RW ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor AccessRelationship RW RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit AccessRelationship RW AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship voert uit AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship W AggregationRelationship is opgebouwd uit AssociationRelationship heeft betrekking op InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship verantwoordelijk voor AggregationRelationship clustert AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship gekoppeld aan RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship ServingRelationship bedient RealizationRelationship Realiseert AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 28-10-2021 09:04:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 28-10-2021 09:04:16 CEST
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
   
Logo CORA.png

  1. enkelvoudig lukt niet in alle gevallen, maar is wel de schrijfwijze zoals we die zover mogelijk proberen door te voeren