CORA-bedrijfsobjecten Woningwaardering

Het domein Woningwaardering heeft een directe relatie met de domeinen Adres, Energieprestatie, Kadaster (BRK), Relaties en Vastgoed:

Projectontwikkeling is het geheel van activiteiten die de woningcorporatie uitvoert of laat uitvoeren, van idee tot realisatie, die leiden tot een resultaat in vastgoed en/of wijkontwikkeling. (Grouping) Projectontwikkeling CORA domein Projectontwikkeling (ArchiMateView) CORA domein Projectontwikkeling Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. (Grouping) Overeenkomsten CORA domein Overeenkomsten (ArchiMateView) CORA domein Overeenkomsten Onderhoud zijn die inspanningen die worden verricht om het bezit van de woningcorporatie, of het bezit van derden waar een overeenkomst over is afgesloten, zowel op lange als korte termijn op peil te houden conform de gestelde kwaliteitseisen. (Grouping) Onderhoud CORA domein Onderhoud (ArchiMateView) CORA domein Onderhoud Vastgoed is de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, evenals de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. (Grouping) Vastgoed CORA domein Vastgoed (ArchiMateView) CORA domein Vastgoed Een relatie is een persoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie. Synoniem voor een relatie: een stakeholder. (Grouping) Relaties CORA domein Relaties (ArchiMateView) CORA domein Relaties Grouping Energieprestatie CORA domein Energieprestatie (ArchiMateView) CORA domein Energieprestatie Grouping Kadaster (BRK) CORA domein Kadaster (BRK) (ArchiMateView) CORA domein Kadaster (BRK) Grouping Adres (BAG) CORA domein Adres (BAG) (ArchiMateView) CORA domein Adres (BAG) Grouping Financiën CORA domein Financiën (ArchiMateView) CORA domein Financiën Grouping Woningwaardering CORA domein Woningwaardering (ArchiMateView) CORA domein Woningwaardering Grouping Topografie CORA domein Topografie (ArchiMateView) CORA domein Topografie Grouping Inkomen (BRI) Grouping Handelsregister (HR) Grouping Basis registratie personen (BRP) Grouping Waarde onroerende zaken (WOZ) Grouping Akte (BRK) Matching is waarbij vraag en aanbod met digitale ondersteuning wordt gereguleerd. (Grouping) Matching CORA domein Matching (ArchiMateView) CORA domein Matching Publicaties zijn informatieitems die met een specifiek doel wereldkundig worden gemaakt m (Grouping) Publicaties CORA domein Publicaties (ArchiMateView) CORA domein Publicaties ArchiMateNote De domeinen waar tussen haakjes de afkorting van de domeinnaam wordt vermeld, worden niet door CORA gemodelleerd. Van deze domeinen uit het Stelsel van Basisregistraties zijn slechts de voor CORA relevante delen ongewijzigd overgenomen. Grouping Dossier CORA domein Dossier (ArchiMateView) CORA domein Dossier Grouping Gebeurtenissen AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship indien gesplitst vastgoed AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 19-04-2023 14:41:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 14:41:38 CEST
   
   
   
   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   Prototype

Het domein Adres is een uitsnede van het CORA bedrijfsobjectenmodel:

Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
Toon diagram op ware grootte - van daaruit is de plaat ook op te slaan met [CTRL+S]
Grouping Sectorregistratie ArchiMateNote Registratie van Energielabels Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A++++ (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. Het energielabel geeft aan hoe goed een woning is geïsoleerd en hoe zuinig de installaties zijn. Toelichting: Het energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van: - Woningbouw, zoals woningen en appartementen - Utiliteitsbouw, zoals kantoorgebouwen, gebouwen voor gezondheidszorg en overheidsgebouwen. (BusinessObject) Energielabel ArchiMateNote Monumentenregister Een rijksmonument is een door het rijk beschermde onroerende zaak (of zaken) die expliciet in de omschrijving genoemd staat. De identificatie gebeurt aan de hand van onder andere adresgegevens en kadastrale gegevens. Hier hoort ook een omschrijving van het rijksmonument bij. Deze kan kort zijn of wat langer. Beschermd is de onroerende zaak (of zaken) die expliciet in de omschrijving genoemd staat. De registeromschrijving helpt in principe alleen bij de identificatie van het rijksmonument en geeft geen uitsluitsel over de monumentale waarden of de verandermogelijkheden. (BusinessObject) Rijksmonument Grouping Stelsel van Basisregistraties ArchiMateNote Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) De kleinste, bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief, zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. (BusinessObject) BAG_Pand ArchiMateNote Kadaster (BRK) Een onroerende zaak is de grond, de niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. Een onroerende zaak wordt aangeduid met een kadastrale aanduiding, dit is een unieke aanduiding die door het Kadaster wordt vastgesteld. Toelichting: Veralgemenisering van specifiekere onroerende zaken, Perceel, Appartementsrecht en Leidingnetwerk. (BusinessObject) Onroerende zaak Grouping Woningwaardering Ruimte die niet voldoet aan het criterium voor een vertrek maar wel een fysiek afgebakend gedeelte van een bouwwerk betreft dat toegankelijk (betreedbaar) en afsluitbaar is. (BusinessObject) Overige ruimte Een ruimte die aan eisen voldoet zoals daglichttoetreding, minimale breedte en hoogte en met een gebruiksdoel zoals wonen, slapen, koken of douchen. (BusinessObject) Vertrek Privé-buitenruimte is een tot de woning behorende buitenruimte, waarvan de bewoner van de desbetreffende woning krachtens de huurovereenkomst het exclusieve gebruiksrecht heeft. (BusinessObject) Buitenruimte Het soort ruimte op basis van het beoogde gebruik zoals woonkamer, gang, badkamer, douche, slaapkamer, etc. (BusinessObject) Ruimtesoort Landelijke regelgeving ontrent het waarderen van veblijfsruimtes met het gebruiksdoel wonen op basis warvan de wettelijk maximaal toegestane huurprijs bepaald kan worden. (BusinessObject) Grondslag WWD Een monument is een door de lokale, provinciale of rijksoverheid beschermde onroerende zaak (of zaken). Aan een beschermd object mogen niet zonder meer (ver)bouw-, restauratie- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. Beschermd is de onroerende zaak (of zaken) die expliciet in de omschrijving genoemd staat. Rijksmonumenten zijn eveneens in het Erfgoedregister te vinden. (BusinessObject) Monument De in het kader van de woningwaardering te kwantificeren eigen of gemeenschappelijke keuken, lengte van het aanrecht, het aantal vierkante meters extra wandtegels in de keuken, het aantal vierkante meters vloertegels in de keuken die de verhuurder heeft gelegd plus de keukenuitrusting en/of -afwerking (BusinessObject) Keukenvoorziening Het aantal punten conform het woningwaarderingsstelsel dat de grondslag vormt voor de maximale huurprijs van een sociale huurwoning. (BusinessObject) WWS punten opbouw De aanwezigheid van eigen respectievelijk gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen uitgedrukt in soort en ligging en de mate van waterdichtheid van de vloer- en wandafwerking van betreffende voorziening. (BusinessObject) Sanitairvoorziening Vastgoed is de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, evenals de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. (Grouping) Vastgoed Ruimte is een fysiek afgebakend gedeelte van een bouwwerk dat toegankelijk (betreedbaar) is. (BusinessObject) Ruimte Een Verhuurbare Eenheid (VHE) is een eenheid die individueel verhuurbaar is. Verhuurbaar komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verhuurbare eenheid (VHE) Een perceel is een begrensd deel van het Nederlands grondgebied dat kadastraal geïdentificeerd is, met kadastrale grenzen begrensd is en openbaar gedocumenteerd is in het kadaster. Toelichting De kadastrale aanduiding van vlak en object zijn identiek zolang geen sprake is van een splitsing. Zodra sprake is van een splitsing, dan genereert het kadaster een afwijkende aanduiding voor object ten opzichte van vlak (zie domein kadaster). (BusinessObject) Perceel Een relatie is een persoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie. Synoniem voor een relatie: een stakeholder. (Grouping) Relaties Zelfstandig onderdeel van de staat gericht het bestuur van de gemeentedoor de Gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. (BusinessObject) Gemeentebestuur Zelfstandig onderdeel van de staat gericht het bestuur van de provincie door Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten. (BusinessObject) Provinciaal bestuur Zelfstandig onderdeel van de staat, de Nederlandse rijksoverheid, gericht het bestuur van Nederland door het parlement (2e en 1e kamer) en de Ministerraad inclusief de departementen. (BusinessObject) Rijksoverheid AssociationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship bouwjaar AssociationRelationship buiten het bouwwerk gelegen onderdeel van het perceel waarvan het exclusief gebruiksrecht is verleend AssociationRelationship oppervlakte NEN 2580 CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 20-04-2023 11:17:56 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 11:17:56 CEST
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   


Bekijk deze figuur met dynamische legenda's van de concepttypes uit het CORA kennismodel, en andere kenmerken.

Alfabetisch overzicht van CORA bedrijfsobjecten domein Woningwaardering

Kopieren 2.jpg

Helaas is downloaden niet mogelijk, maar je kunt door de regels van onderstaande tabel te selecteren ze heel eenvoudig naar excel kopiëren.


Heb jij een (verbeter)suggestie voor een (ontbrekende) beschrijving, mail je suggestie naar info@corponet.nl.

BedrijfsobjectBeschrijvingGroepeert ...Is een specialisatie van ...Heeft relatie met ...
BuitenruimtePrivé-buitenruimte is een tot de woning behorende buitenruimte, waarvan de bewoner van de desbetreffende woning krachtens de huurovereenkomst het exclusieve gebruiksrecht heeft.Perceel
Grondslag WWDLandelijke regelgeving ontrent het waarderen van veblijfsruimtes met het gebruiksdoel wonen op basis warvan de wettelijk maximaal toegestane huurprijs bepaald kan worden.WWS punten opbouw
KeukenvoorzieningDe in het kader van de woningwaardering te kwantificeren eigen of gemeenschappelijke keuken, lengte van het aanrecht, het aantal vierkante meters extra wandtegels in de keuken, het aantal vierkante meters vloertegels in de keuken die de verhuurder heeft gelegd plus de keukenuitrusting en/of -afwerkingGrondslag WWD
MonumentEen monument is een door de lokale, provinciale of rijksoverheid beschermde onroerende zaak (of zaken). Aan een beschermd object mogen niet zonder meer (ver)bouw-, restauratie- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. Beschermd is de onroerende zaak (of zaken) die expliciet in de omschrijving genoemd staat. Rijksmonumenten zijn eveneens in het Erfgoedregister te vinden.Gemeentebestuur
Grondslag WWD
Provinciaal bestuur
Overige ruimteRuimte die niet voldoet aan het criterium voor een vertrek maar wel een fysiek afgebakend gedeelte van een bouwwerk betreft dat toegankelijk (betreedbaar) en afsluitbaar is.
RijksmonumentEen rijksmonument is een door het rijk beschermde onroerende zaak (of zaken) die expliciet in de omschrijving genoemd staat. De identificatie gebeurt aan de hand van onder andere adresgegevens en kadastrale gegevens. Hier hoort ook een omschrijving van het rijksmonument bij. Deze kan kort zijn of wat langer. Beschermd is de onroerende zaak (of zaken) die expliciet in de omschrijving genoemd staat. De registeromschrijving helpt in principe alleen bij de identificatie van het rijksmonument en geeft geen uitsluitsel over de monumentale waarden of de verandermogelijkheden.Onroerende zaakMonumentRijksoverheid
RuimtesoortHet soort ruimte op basis van het beoogde gebruik zoals woonkamer, gang, badkamer, douche, slaapkamer, etc.Grondslag WWD
Ruimte
SanitairvoorzieningDe aanwezigheid van eigen respectievelijk gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen uitgedrukt in soort en ligging en de mate van waterdichtheid van de vloer- en wandafwerking van betreffende voorziening.Grondslag WWD
VertrekEen ruimte die aan eisen voldoet zoals daglichttoetreding, minimale breedte en hoogte en met een gebruiksdoel zoals wonen, slapen, koken of douchen.
WWS punten opbouwHet aantal punten conform het woningwaarderingsstelsel dat de grondslag vormt voor de maximale huurprijs van een sociale huurwoning.Verhuurbare eenheid (VHE)
WoningwaarderingBuitenruimte
Grondslag WWD
Keukenvoorziening
Monument
Overige ruimte
Ruimtesoort
Sanitairvoorziening
Vertrek
WWS punten opbouw
Adres (BAG)
Energieprestatie
VastgoedIn Kennismodel

Het thema CORA-bedrijfsobjecten Woningwaardering past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA-bedrijfsobjecten Woningwaardering:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice is de zichtbare functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een stap in een werkproces. (ApplicationService) Applicatieservice Een bedrijfsobjectdomein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Bedrijfsobjectdomein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een bedrijfsservice realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak (VERA) Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel één dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Een risico is de kans op het optreden van een onzekere gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie en heeft invloed op het behalen van de organisatie-, afdelings- of procesdoelstellingen van de woningcorporatie. - Een risico beïnvloedt bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot afwijkingen van geplande resultaten. - Een risico wordt bepaald door oorza(a)k(en) en resulterend(e) gevolg(en). - Een risico heeft een kans van voorkomen en een impact (grootte van effect). (Assessment) Risico BusinessService Deelbedrijfsservice Een gegevensobjectdomein is een logisch samenhangende groepering van gegevensobjecten. (Grouping) Gegevensobjectdomein Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject (VERA) Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert. (BusinessRole) Leverende rol Een kritische risico-indicator is een indicator van de kans van optreden van een risico, de mogelijke schade bij optreden, of beide. (Value) Kritische risico- indicator Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Applicatiefunctie wordt altijd omschreven met een naamwoord van handeling. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. Bijvoorbeeld: onderhouden is dus onderhoud of verwerven is verwerving (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een stuurscenario is een keten van processen waar de woningcorporatie integraal op stuurt. (BusinessInteraction) Stuurscenario Een informatieobject is een verzameling aan elkaar gerelateerde gegevens die als eenheid wordt behandeld. (Representation) Informatieobject AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient AccessRelationship RW ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor AccessRelationship RW RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit AccessRelationship RW AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship voert uit AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship W AggregationRelationship is opgebouwd uit AssociationRelationship heeft betrekking op InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship verantwoordelijk voor AggregationRelationship clustert AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship gekoppeld aan RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship ServingRelationship bedient RealizationRelationship Realiseert AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 19-04-2023 13:37:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 13:37:27 CEST
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   Logo CORA.png