(Her)ontwikkelen en opleveren vastgoed

Prototype

Ontwikkelen vastgoed betreft het realiseren van nieuw vastgoed. De woningcorporatie treed op als opdrachtgever en veel woningcorporaties voeren ook zelf de coördinatie van de realisatie. Zodra het vastgoed wordt opgeleverd, dient het te worden overgedragen zodat het vastgoed in exploitatie genomen kan worden om vervolgens te gaan verhuren en/of (gedeeltelijk) te verkopen. In CORA is ontwikkelen en opleveren vastgoed een procesketen.

Herontwikkelen vastgoed betreft het slopen en realiseren van nieuwbouw maar kan ook ingrijpende renovatie van vastgoed betreffen. Omdat het bestaand vastgoed betreft, is de gemene deler dat bewoners verhuizen, het vastgoed leeg wordt opgeleverd aan de aannemer om vervolgens het vastgoed te kunnen slopen of ingrijpend te verbouwen. In CORA is herontwikkelen vastgoed een stuurscenario.

In onderstaande figuur zijn de producten, diensten, processen en daarvoor benodigde bedrijfsfuncties van de procesketen ‘Ontwikkelen vastgoed’ in onderlinge samenhang weergeven met gebruikmaking van de tekenconventies CORA:

Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
Toon diagram op ware grootte - van daaruit is de plaat ook op te slaan met [CTRL+S]
Fysieke eenheid betreft een afgebakende deel van een gebouw en/of perceel met een gebruikersfunctie die geëxploiteerd wordt door woningcorporaties door ze te verhuren of te verkopen (Product) Fysieke eenheid De (her)ontwikkelde eenheid is door de womningcorporatie zelf (her)ontwikkeld om betreffende eenheid te exploiteren eenheid middels verhuur en/of (onder voorwaarden zoals een terugkoopregeling) te verkopen. (BusinessService) (Her)ontwikkelde eenheid BusinessService Definitief ontwerp BusinessService Overdrachtsbesluit BusinessService Bestek BusinessService Voorlopig ontwerp BusinessService Faseverslag BusinessService Realisatiebesluit BusinessService Gecoördineerde vastgoedrealisatie BusinessService Projectgerelateerde nazorg BusinessService Projectevaluatie Voorheen: Te exploiteren eenheid (BusinessService) Geadministreerde Assets- exploitatie BusinessService Uit exploitatie genomen eenheid BusinessService In exploitatie genomen eenheid Gefaciliteerde organisatie is een organisatie die secundaire of ondersteunende diensten aan zichzelf levert en/of door derden laat leveren om daarmee de primaire activiteiten te kunnen uitvoeren gericht op het leveren van producten en diensten aan klanten. (Product) Gefaciliteerde organisatie De woningcorporatie levert extern en intern communicatiediensten en verzorgt de huisstijl van de woningcorporatie (BusinessService) Communicatie diensten BusinessService Externe communicatie BusinessService Geïnformeerde bewoners Van al het vastgoed dat de woningcorporatie exploiteert en/of in beheer heeft worden van ieder gebouw de bouwdelen, de bouwkundige elementen en de installaties geadministreerd en worden daarvan mutaties bijgehouden. Aan deze vastgoedadministratie kunnen diverse aanvullende gegevens worden gekoppeld zoals garanties, beheerovereenkomsten en eigendom om daarmee zicht te krijgen wie waarvoor verantwoordelijk is en welke rechten en plichten de woningcorporatie heeft ten aanzien van het beheer van dat vastgoed. (BusinessService) Geregistreerd vastgoed Dit betreft de mutaties in de administratie van alle relevante vastgoedkenmerken die de woningcorporatie beheerd om zicht te hebben en te houden op de samenstelling en kwaliteit van de gehele vastgoedportefeuille en eventuele betrokkenheid van derden (zoals VVE's). (BusinessService) Geactualiseerde vastgoedgegevens Voor diverse doeleinden (zoals beoordelen onderhoudsverzoeken, periodieke conditiemetingen of bijvoorbeeld woningopleveringen) worden vastgoedinspecties uitgevoerd door (of in opdracht van) de woningcorporatie (BusinessService) Geïnspecteerd vastgoed BusinessService Uitgevoerde inspectie BusinessService Opleverinspectie Inkoopcontracten die zijn gesloten worden geimplementeerd en bewaakt door de woningcorporatie. (BusinessService) Contractmanagement De bewaking van de woningcorporatie dat de te leveren goederen, diensten en/of werrken conform de afgesloten inkoopovereenkomst daadwerkelijk worden geleverd en als dat niet (meer) klopt desgewenst worden bijgestuurd om dit doel alsnog te bereiken. (BusinessService) Gemanaged inkoopcontract Het meten welke goederen, diensten en/of werken daadwerkelijk worden geleverd en waarvan de resultaten worden afgezet tegen de normering die in het inkoopcontract overeen is gekomen. (BusinessService) Beheerde levering Het met leverancier gesloten inkoopcontract dat geimplementeerd is binnen de woningcorporatie en waarvan de verantwoordelijkheden binnen de bedrijfsonderdelen van de woningcorporatie onderling duidelijk zijn belegd. (BusinessService) Geïmplementeerd inkoopcontract Woningcorporaties kopen goederen, diensten en werken in om daarmee diensten te kunnen leveren, zowel aan interne als externe klanten (BusinessService) Inkoopmanagement De leverancier waarmee de woningcorporatie een inkoopcontract sluit voor het laten leveren van goederen, diensten en werken. (BusinessService) Geselecteerde leverancier Een servicecomponent waarvan de behoefte is ontstaan en waarvoor het akkoord van bewoners is verkregen om te kunnen gaan leveren en waarvoor een inkoopcontract is gesloten met een externe leverancier. (BusinessService) Nieuw ingekochte servicecomponent(en) Woningcorporaties betalen op basis van vigerende overeenkomsten facturen van derden (BusinessService) Crediteurenbeheer De factuur van de crediteur van de woningcorporatie die betaalbaar is gesteld. (BusinessService) Betaalde factuur Woningcorporaties houden dagelijks de verlies- en winstrekening bij van de hele organisatie (BusinessService) Financiële administratie De (gedeeltelijke) betaling (a) door een debiteur van een eerder verstuurde factuur of betalingsregeling respectievelijk (b) betaling door de woningcorporatie aan crediteur (BusinessService) Verwerkte betaling Verhuurde eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de huurder het exclusieve gebruiksrecht heeft en op basis van de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft op aanvullende diensten. (Product) Verhuurde eenheid Het exclusieve gebruiksrecht huureenheid aan huurders betreft de overeengekomen dienst waarbij (mede)huurder exclusief het gebruiksrecht heeft verkregen voor de overeengekomen periode van vastgoed dat in eigendom is van de woningcorporatie en waarbij de woningcorporatie zorg draagt voor het adequaat beheer en onderhoud van dit vastgoed. (BusinessService) Exclusief gebruiksrecht huureenheid BusinessService Bewonersbegeleiding tijdelijke bewoning BusinessService Bewonersbegeleiding optiepakket(ten) nieuwbouw/renovatie BusinessService Gemanagde relatie bewoners Klantrelatie is de relatie die de woningcorporatie heeft met haar klanten in brede zin van het woord. Een klant hoeft niet persé een contract te hebben om toch als klant te worden gezien zoals een woningzoekende of een medebewoner. (Product) Klantrelatie Klanten die producten en diensten afnemen van de woningcorporatie kunnen benaderd worden om de waardering van de geleverde dienst of service op (on)gestructureerde wijze te waarderen. (BusinessService) Klanttevredenheidstoets BusinessService Klantbeoordeling geleverd product of dienst De keten waarin de realisatie van vastgoed wordt gerealiseerd en overgedragen aan de beheerder van betreffend vastgoed. (BusinessInteraction) Ontwikkelen en opleveren vastgoed Het zorgdragen voor de aankoop van vastgoed respectievelijk de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen. (BusinessFunction) Vastgoed(her)ontwikkeling Het zorgdragen voor de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen. (BusinessFunction) Vastgoedrealisatie (Her)Ontwikkelen eenheden is het bedrijfsproces waarmee woningcorporaties zelf als opdrachtgever het ontwikkelen en realiseren van vastgoed laten realiseren met als doel om het vastgoed zelf te gaan exploiteren of (gedeeltelijk) te verkopen aan individuele kopers (BusinessProcess) (Her)Ontwikkelen eenheden BusinessProcess Opstellen definitief ontwerp BusinessProcess Samenstellen definitief ontwerp BusinessProcess Vaststellen definitief ontwerp BusinessProcess Realiseren modelwoning BusinessProcess Aanvragen akkoord welstandscommissie BusinessProcess Aanvragen omgevingsvergunni- ng BusinessProcess Verwerken akkoord welstandscommissie BusinessProcess Verwerken goedgekeurde omgevingsvergunni- ng BusinessProcess Overdragen opgeleverd vastgoed BusinessProcess Controle registratie op datavereisten tbv exploitatie BusinessProcess Opstellen overdrachtsdossier BusinessProcess Opstellen bestek BusinessProcess Samenstellen bestek BusinessProcess Vaststellen bestek BusinessProcess Opstellen voorlopig ontwerp BusinessProcess Scenario uitwerken BusinessProcess Ophalen bewonersinput BusinessProcess Opdracht opstellen communicatieplan hier wordt oa bepaald welke gegevens tbv beheer uiteindelijk opgeleverd (BusinessProcess) Bepalen datavereisten explotatie BusinessProcess Samenstellen voorlopig ontwerp BusinessProcess Vaststellen voorlopigontwerp BusinessProcess Opstellen/actualiseren faseverslag BusinessProcess Opstellen faseverslag BusinessProcess Actualiseren faseverslag BusinessProcess Opstellen wijzigingsvoorstellen BusinessProcess Verkrijgen akkoord faseverslag en budget BusinessProcess Besluitvorming realisatie BusinessProcess Opstellen realisatiebesluit BusinessProcess Vaststellen realisatiebesluit BusinessProcess Opstellen planning vastgoedrealisatie BusinessProcess Vaststellen investering BusinessProcess Ophalen goedkeuring ondertekening contract(en) BusinessProcess Aanvragen budget(bijstelling) BusinessProcess Verstrekken opdracht (actualisering) rendementsbereken- ing Ak = algemene kosten? (BusinessProcess) Berekenen interne uren/AK BusinessProcess Toetsen kwaliteit BusinessProcess Bepalen regie uitvoering BusinessProcess Opstellen projectvoorstel bewoners BusinessProcess Opdracht opstellen sociaal plan BusinessProcess Uitvoeren draagvlakmeting BusinessProcess Ophalen akkoordverklaringen BusinessProcess Opstellen vervolgopdrachten BusinessProcess Coördineren realisatie vastgoed BusinessProcess Uitvoeren financiele bewaking realisatie BusinessProcess Bewaken kwaliteit realisatie BusinessProcess Bewaken voortgang realisatie BusinessProcess Besluitvorming meer- en minderwerk BusinessProcess Verkrijgen definitievetekening- en BusinessProcess Verkrijgen prestatieverklaringe- n/realisatieverslagen o.a. verwerken huisnummerbesluit (BusinessProcess) Verwerken definitieve tekeningen BusinessProcess Verwerken prestatieverklaringe- n/realisatieverslagen BusinessProcess Vastleggen project inLAVS (asbestregistratie) BusinessProcess Bewaken registratie vastgoedgegevens BusinessProcess Opdracht uitvoeren opleverinspectie BusinessProcess Leveren nazorg project BusinessProcess Afhandelen garanties BusinessProcess Opdracht informeren bewoners BusinessProcess Leveren akkoordverklaring aannemer Verstrek opdracht voor een inspectie. De inspectie vindt plaats conform proces Inspecteren bouwdeel. Input: Toegekende onderhoudsmelding met inspectie Output: Inspectie opdracht (BusinessProcess) Opdracht verstrekken voor inspectie BusinessProcess Evalueren project BusinessProcess Besluitvorming evaluatie BusinessProcess Leveren evaluatiedocument BusinessProcess Uitvoeren financiele afrekening BusinessProcess Leveren decharge projectteam BusinessProcess Verkrijgen beoordeling opdrachtgever BusinessProcess Opdracht meten klanttevredenheid BusinessEvent Faseverslag geactualiseerd BusinessEvent Opgesteld bestek BusinessEvent Opgeleverd vastgoed geevalueerd Het zorgdragen voor de clustergewijze aankoop en verkoop respectievelijk de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie en vervolgens zorgdragen voor het exploitatiegereed maken van vastgoed en/of de beeindiging van de exploitatie van vastgoed. (BusinessFunction) Vastgoedtransactie Voorheen: In/Uit exploitatie vastgoed Vastgoedexploitatie (BusinessFunction) Vastgoedexploitatie Voorheen: Exploitatiegereed maken eenheden Alternatief: Beheren assetsadministratie of exploteren exploitatie (BusinessProcess) Wijzigen exploitatie BusinessProcess Eenheid uit exploitatie nemen oa Opdracht vastgoedcluster opnemen in MJOB (BusinessProcess) Coördineren administratieve vastlegging Afsluiten: - verhuur - sociaal beheer/leefbaarheid - dagelijks onderhoud - leegstandsbeheer - VvE-beheer (BusinessProcess) Coördineren Uit exploitatie BusinessProcess In exploitatie nemen eenheid BusinessProcess Opdracht splitsen vastgoed oa Opdracht vastgoedcluster opnemen in MJOB (BusinessProcess) Coördineren administratieve vastlegging Opstarten: - verhuur - sociaal beheer/leefbaarheid - planmatig onderhoud (opstellen MJOB) - dagelijks onderhoud - VvE-beheer (BusinessProcess) Coördineren In exploitatie BusinessProcess Opvoeren nieuw vastgoedcluster BusinessProcess Opvoeren en koppelen administratieve eenheden BusinessEvent Lopende exploitatie van eenheid beëindigd BusinessEvent Opgeleverd vastgoed verwerkt BusinessEvent Te exploiteren eenheid Het zorgdragen voor de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie. (BusinessFunction) Vastgoedverkoop Verkopen appartementen is het bedrijfsproces waarmee appartementsrechtenvan van gesplist vastgoed worden verkocht en teruggekocht (BusinessProcess) Verkopen appartementsrechten BusinessProcess Splitsen vastgoed BusinessProcess Verstrekken opdracht aanvragen splitsingsvergunning BusinessProcess Ontvangen en verwerken splitsingsvergunning BusinessProcess Retourneren splitsingsakte en tekening(en) BusinessProcess Verstrekken opdracht tot splitsing BusinessProcess Controleren splitsingsakte en tekening(en) BusinessProcess Opdracht voor opstellen MJOB BusinessProcess Opstellen indicatie PO en VvE-bijdrage BusinessProcess Overdragen aan VvEbeheer In het werkproces verpachten perceel is deze stap alleen van toepassing indien een andere looptijd van erfpachtcanon wordt bepaald dan de standaard. (BusinessProcess) Controleren en verwerken taxatie(s) BusinessProcess Verzamelen benodigde gegevens BusinessProcess Verstrekken opdracht passeren splitsingsvergunnin- g en inschrijven in KvK BusinessProcess Verwerken bezwaren splitsingsvergunning BusinessProcess Verwerken akte van splitsing In het werkproces verpachten perceel is deze stap alleen van toepassing indien een andere looptijd van erfpachtcanon wordt bepaald dan de standaard. (BusinessProcess) Aanvragen taxatie(s) BusinessEvent Opdracht splitsen vastgoed gerealiseerd Het aangaan van de interactie met de klant (en ketenpartners), het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klantbeheer Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactmanagement Managen klantwaardering is het bedrijfsproces waarmee de waardering van klanten over de geleverde producten, diensten en service wordt opgevraagd en gerapporteerd (BusinessProcess) Managen klantwaardering Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek bestaat uit processtappen die nodig zijn om na het leveren van een product of dienst de klanttevredenheid te meten en te bepalen of er wellicht actie nodig is naar aanleiding van de waardering van de klant. De meting kan op verschillende momenten in een procesketen plaatsvinden, bijvoorbeeld meteen nadat een product of dienst geleverd is of wanneer de financiële afhandeling gereed is. (BusinessProcess) Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek Verstuur een klanttevredenheidsenquête naar de klant naar aanleiding van een geleverde dienst of product. Input: Geleverd product of dienst Output: Verstuurde enquête (BusinessProcess) Versturen enquête Ontvang de door de klant ingevulde enquête. Input: Ontvangen enquête Output: Gearchiveerde /verwerkte enquête (BusinessProcess) Ontvangen ingevulde enquête Analyseer de gegeven antwoorden. Input: Ontvangen enquête Output: Beoordeelde antwoorden (BusinessProcess) Beoordelen antwoorden Beoordeel op basis van de gegeven antwoorden welke reactie er gegeven dient te worden of welke actie er genomen dient te worden. Input: Beoordeelde antwoorden Output: Bepaalde (re)actie Inspiratie: Neem altijd contact op met klanten die een lage score geven. (BusinessProcess) Beoordelen gewenste (re)actie BusinessEvent Klanttevredenheids- onderzoek uitgevoerd Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het zorgdragen dat vastgoed met een specifiek doel geïnspecteerd wordt en de daaruit voortkomende bevindingen gerapporteerd wordt zodat voor dat specifieke doel de juiste vervolgacties kunnen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Vastgoedinspectie Inspecteren vastgoed is het werkproces waarbij bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties van vastgoed wordt geïnspecteerd en afhankelijk van de reden voor inspectie oorzaak en gevolgen van schade en/of storingen worden onderzocht ten einde een diagnose te stellen respectievelijk de technische staat aan de hand van criteria te beoordelen en daarover te rapporteren (BusinessProcess) Inspecteren vastgoed Inspecteren element bestaat uit processtappen welke nodig zijn om een element te inspecteren om zo informatie te verzamelen voor de juiste afhandeling van een onderhoudsverzoek. De inspectie kan door interne medewerkers of door een externe partij worden uitgevoerd. Dit werkproces is optioneel en wordt alleen uitgevoerd indien in coördinatie reparatieonderhoud is bepaald dat een inspectie nodig is. (BusinessProcess) Inspecteren element Beoordeel alle informatie rondom de inspectie zodat de juiste inspecteur de juiste inspectie uitvoert en plan de inspectie in wanneer dat nog niet gedaan is. Input: Inspectieopdracht Output: Voorbereide inspectie (BusinessProcess) Voorbereiden inspectie INDIEN INSPECTEREN ELEMENT: Inspecteer het in de reparatiemelding genoemde defecte element in de eenheid. Input: Voorbereidde inspectie Output: Inspectieresultaten/-rapport Hanteer bij het inspecteren van elementen de binnen de corporatie vastgestelde eisen voor basiskwaliteit. INDIEN VASTSTELLEN MJOB: Aanvullend op de conditiemeting kan vastgoed worden geïnspecteerd om te bepalen welke werkzaamheden er nodig zijn om de gewenste kwaliteit en conditie te behalen. Veelal wordt deze inspectie gebruikt om door het systeem voorgestelde maatregelen te toetsen of extra informatie te verzamelen wanneer een complex niet recentelijk onderdeel is geweest van de conditiemeting. Hoe deze inspectie exact vorm wordt gegeven, verschilt per corporatie. Een uitwerking van dit deel van het inspectieproces is hier niet opgenomen. Input: Gestart MJOB proces Output: Uitgevoerde inspectie Variant: De inspecties worden door sommige corporaties uitgevoerd bij het vertalen van de MJOB naar de JOB. (BusinessProcess) Uitvoeren inspectie element Verwerk de gegevens uit de inspectie in de melding zodat deze kan leiden tot een correcte opdracht. Input: Inspectierapport Output: Bijgewerkte melding (BusinessProcess) Verwerken inspectieresultaten BusinessProcess Uitvoeren opleverinspectie BusinessProcess Voorbereiden opleverinspectie INDIEN INSPECTEREN ELEMENT: Inspecteer het in de reparatiemelding genoemde defecte element in de eenheid. Input: Voorbereidde inspectie Output: Inspectieresultaten/-rapport Hanteer bij het inspecteren van elementen de binnen de corporatie vastgestelde eisen voor basiskwaliteit. INDIEN VASTSTELLEN MJOB: Aanvullend op de conditiemeting kan vastgoed worden geïnspecteerd om te bepalen welke werkzaamheden er nodig zijn om de gewenste kwaliteit en conditie te behalen. Veelal wordt deze inspectie gebruikt om door het systeem voorgestelde maatregelen te toetsen of extra informatie te verzamelen wanneer een complex niet recentelijk onderdeel is geweest van de conditiemeting. Hoe deze inspectie exact vorm wordt gegeven, verschilt per corporatie. Een uitwerking van dit deel van het inspectieproces is hier niet opgenomen. Input: Gestart MJOB proces Output: Uitgevoerde inspectie Variant: De inspecties worden door sommige corporaties uitgevoerd bij het vertalen van de MJOB naar de JOB. (BusinessProcess) Uitvoeren inspectie element Verwerk de gegevens uit de inspectie in de melding zodat deze kan leiden tot een correcte opdracht. Input: Inspectierapport Output: Bijgewerkte melding (BusinessProcess) Verwerken inspectieresultaten Controleer de WWS-elementen door de woning te inspecteren op onderdelen die van invloed zijn op de woningwaardering punten zoals: vloeroppervlaktes, aantal slaapkamers, energetische maatregelen, keukenuitrusting etc. Input: Staat van de eenheid Output: Gecontroleerde WWS elementen Variant: Tijdens Corona worden voorinspecties door sommige corporaties tijdelijk digitaal gedaan waarbij lang niet alles zichtbaar is. Pas nadat de sleutels ingeleverd zijn kan er een fysieke inspectie plaatsvinden wat een negatief effect op de doorlooptijd heeft. (BusinessProcess) Controleren woningwaardering Kijk de plattegronden na en geef aan wat de veranderingen zijn. Input: Oude plattegrond en staat van de eenheid Output: Aangepaste plattegrond (BusinessProcess) Controleren plattegronden Controleer of de voor het EPA-label gebruikte uitgangspunten correct zijn. In wezen is dit dus een controle van de gegevens die zijn vastgelegd in het systeem, wellicht zijn de gegevens verouderd of zijn er wijzigingen in de eenheid die van invloed zijn op het EPA-label die nog niet in het systeem waren opgenomen. Input: Oude EPA-gegevens Output: Gecontroleerde EPA-gegevens Een mogelijke variant is om de EPA-adviseur periodiek een check laten doen of heropname nodig is. Het verschilt tussen corporaties of ze zelf mensen in dienst hebben die EPA-labels kunnen aanvragen of dat het extern is uitbesteed. Wanneer je de EPA-adviseur meeneemt tijdens de voorinspectie, kan dit het proces voor het actualiseren van het EPA-label versnellen en daarmee de leegstandsduur verkorten. (BusinessProcess) Controleren EPA label Procesboek: Inspectie opdracht uitgevoerd (BusinessEvent) Vastgoedinspectie uitgevoerd BusinessEvent Opleverinspectie uitgevoerd Het zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatie Leveren communicatie diensten is het bedrijfsproces waarmee de interne en externe communicatiediensten worden gerealiseerd en de huisstijl van de organisatie(onderdelen) worden geleverd (BusinessProcess) Leveren communicatie diensten Informeren bewoners bestaat uit de basisprocesstappen die nodig zijn om bewoners tijdig en correct te informeren over de planning en uitvoering van de werkzaamheden. Afhankelijk van de omvang van het project en de werkzaamheden kan worden volstaan met een communicatieparagraaf in het projectplan of dient een meer uitgebreid communicatieplan te worden opgesteld. Algemene inspiratie voor de communicatie: Door op een centraal punt, bijvoorbeeld een website of een app, alle werkzaamheden te vermelden met de bijbehorende planning kunnen de bewoners gemakkelijk zelf de updates ophalen. (BusinessProcess) Informeren bewoners Stel een communicatieplan en planning op voor het volledig en tijdig informeren van bewoners over de werkzaamheden. Input: Projectbesluit/Vastgestelde Jaarlijkse Onderhoudsbegroting (JOB) Output: Communicatieplan (BusinessProcess) Opstellen projectcommunicati- eplan Actualiseer het communicatieplan bij wijzigingen gedurende de looptijd van het project. Input: Wijzigingen in het project Output: Geactualiseerd communicatieplan (BusinessProcess) Actualiseren communicatieplan Voer de acties uit het communicatieplan uit. Input: Actueel communicatieplan Output: Geïnformeerde bewoner (BusinessProcess) Uitvoeren communicatieplan BusinessProcess Informeren nazorg bewoners BusinessProcess Uitvoeren communicatie nazorg project Procesboek: Opdracht informeren nazorg bewoners uitgevoerd (BusinessEvent) Bewoners geïnformeerd BusinessEvent Communicatieplan projectbesluit gerealiseerd Het zorgdragen dat wijzigingen die aan het vastgoed worden doorgevoerd worden, geadministreerd worden in de vastgoedadministratie. (BusinessFunction) Vastgoedregistratie Registreren vastgoed is het bedrijfsproces waarbij mutaties aan bestaande of registraties van nieuwe bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties worden geadministreerd in de vastgoedadministratie. (BusinessProcess) Registreren vastgoed Actualiseren Vastgoedgegevens is een proces dat wordt doorlopen nadat inspectie of onderhoud in een eenheid of complex is uitgevoerd. Alle essentiële vastgoedelementen welke tijdens de inspectie zijn opgenomen of door het onderhoud zijn aangepast, dienen in de registratie te worden geactualiseerd. Inspiratie: Digitalisering kan in dit proces enorm veel winst opleveren qua tijd, handelingen en datakwaliteit. Tijdens de voor- en eindinspectie bijvoorbeeld kunnen onderstaande gegevens al automatisch zijn verzameld, bijgewerkt en gecontroleerd. Vaak is de vastgoedregistratie versplinterd vastgelegd, verspreid over meerdere afdelingen en systemen. Door vastgoedgegevens te centraliseren voorkom je dubbele registratie en ben je verzekerd van eenduidige en actuele gegevens. Alle stappen in dit proces zijn als optioneel bestempeld, omdat niet bij iedere registratie alle gegevens hoeven worden bijgewerkt. Dat wil niet zeggen dat bijwerken van deze gegevens optioneel is. Aedes ILS: Belangrijk om van tevoren in te richten: waar wordt alle informatie vastgelegd en hoe? Aedes ILS is hierbij een handig hulpmiddel wat zich richt op het gestandaardiseerd vastleggen van (gewijzigde) objecten, bouwdelen en kenmerken/elementen. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van Aedes. Het actualiseren vraagt verder om (periodieke) interne datakwaliteitscontroles zoals controles op volledigheid, juistheid, consistentie, tijdigheid etc. (BusinessProcess) Actualiseren vastgoedgegevens Werk de plattegronden c.q. BIM-modellen bij op basis van de meest actuele informatie. Input: Uitgevoerde inspectie of onderhoud Output: Bijgewerkte plattegronden eenheid (BusinessProcess) Bijwerken plattegronden Werk de vastgoedgegevens bij op basis van de meest actuele informatie, zoals de gegevens over badkamer, keuken en toilet en andere cartotheekitems zoals die van de technische installaties. Verder is het belangrijk om vooraf af te spreken welke vastgoedkenmerken en welke exacte gegevens bijgehouden dienen te worden. Input: Uitgevoerde inspectie of onderhoud Output: Bijgewerkte vastgoedregistratie Met behulp van een app kan tijdens een inspectie eenvoudig worden langsgelopen welke vastgoedgegevens gecontroleerd moeten worden en kunnen deze gegevens naar andere systemen worden verzonden via koppelingen. (BusinessProcess) Bijwerken vastgoedregistratie Werk de woningwaardering bij op basis van de meest actuele informatie. Input: Uitgevoerde inspectie of onderhoud Output: Bijgewerkte woningwaardering (WWS-punten) Het bijwerken van de woningwaardering kan gemakkelijk geautomatiseerd worden. Belangrijk is dat er daarbij een accorderingsstap wordt ingebouwd. (BusinessProcess) Bijwerken woningwaardering Werk de foto’s bij op basis van de meest actuele informatie. Deze foto’s hebben een bredere toepassing: Advertentiedoeleinden. Naar de nieuwe huurder toe. Naar de aannemer toe. Vastlegging van de 'huidige' staat, met name gebruikt voor het aansprakelijk kunnen stellen van huurders voor schade nadat zij weer vertrekken uit de eenheid. Aan de hand van de doeleinden kunnen de foto’s op verschillende locaties worden opgeslagen. Input: Uitgevoerde inspectie of onderhoud Output: Bijgewerkte foto’s Variant: Het vastleggen van foto's is nodig om de staat van de eenheid bij oplevering aan de klant vast te leggen. Doel hiervan is om in schadegevallen aansprakelijkheid te kunnen vaststellen. Foto's vastleggen is echter zeer tijdsintensief. De ene woningcorporatie kiest er daarom voor om de foto's niet vast te leggen en dus het risico te aanvaarden dat in bepaalde gevallen schades van bewoning niet te verhalen zijn. Andere woningcorporaties vinden de vastlegging juist wel heel essentieel. Ook zijn er corporaties die de verantwoordelijkheid voor de bewijslast bij de huurder leggen in geval van aansprakelijkheidsvraagstukken. Inspiratie: Er bestaan mogelijkheden om via een app de huurder zelf de foto’s te laten maken. Zo hoeft er geen afspraak gemaakt te worden en kunnen de beelden direct bij het juiste dossier terecht komen. Digitalisering kan ook een bijdrage leveren door foto’s automatisch op de juiste plek te laten archiveren. (BusinessProcess) Bijwerken foto's Werk informatie over aanwezige ZAV en WMO-aanpassingen bij op basis van de meest actuele informatie. Hierbij kan ook worden vastgelegd of een ZAV is goedgekeurd en of deze door de huurder verwijderd dient te worden bij vertrek. Input: Uitgevoerde inspectie of onderhoud Output: Bijgewerkte informatie over ZAV en WMO-aanpassingen Het bijwerken hiervan kan meteen na de voorinspectie gebeuren, maar er zijn ook corporaties die dit pas bijwerken na sleuteluitgifte omdat pas dan de werkelijke staat van de eenheid na mutatieonderhoud zichtbaar is. (BusinessProcess) Bijwerken gegevens ZAV/WMO Werk de vastgoedgegevens bij op basis waarvan het EPA-label is vastgesteld. Dit label wordt verstrekt door een externe organisatie die de keuring uitvoert. Soms komt het voor dat tijdens de eerste inspectie blijkt dat aangetroffen energetische maatregelen van invloed zijn op het label en moet er een nieuw label aangevraagd worden. (NB. Het actualiseren van het EPA-label zelf is een apart proces). Input: Uitgevoerde inspectie of onderhoud Output: Bijgewerkte informatie over EPA-label. Externe EPA-adviseur heeft toegang tot het systeem van de corporatie en uploadt zelf de geactualiseerde gegevens. Per mail wordt de woningcorporatie hierover geïnformeerd. (BusinessProcess) Bijwerken gegevens EPA label Wanneer de woningwaardering aangepast moet worden, kan hier een akkoord voor nodig zijn van de hiervoor aangewezen afdeling/persoon. Input: voorstel aanpassing woningwaardering Output: geaccordeerde woningwaardering (BusinessProcess) Accorderen woningwaardering Los van de vaste onderdelen van de woninginspectie, kennen sommige corporaties ook een score of een categorie toe aan de woning, met als doel om beter onderhoud te kunnen voorspellen. Ook deze dient bijgewerkt te worden wanneer er zaken gewijzigd zijn in de woning. Input: Uitgevoerde inspectie of onderhoud Output: Bijgewerkte kwaliteitsstaat Om zeker te zijn dat de kwaliteitsstaat van de eenheden in het systeem up-to-date is, kan een APK worden ingericht zodat de informatie niet alleen afkomstig is uit mutaties. (BusinessProcess) Bijwerken kwaliteitsstaat Procesboek: Te actualiseren vastgoedgegevens verwerkt (BusinessEvent) Vastgoedgegevens geactualiseerd Het bewaken van de naleving van de in een contract vastgelegde afspraken. Hierbij wordt zowel de prestatie van de leverancier bewaakt, als de prestatie van de eigen organisatie. (BusinessFunction) Contractmanagement Managen contracten is het bedrijfsproces waarmee het implementeren en managen van het contract en het beheren van de levering wordt gerealiseerd. (BusinessProcess) Managen contracten Implementeren contract bestaat uit processtappen die nodig zijn om een afgesloten contract binnen de organisatie te implementeren, zodat vervolgens zowel het contract, de leverancier als de levering, gemanaged en beheerd kunnen worden. Een goede implementatie en inrichting van het contract in de organisatie en de systemen kan bijdragen aan het soepel verlopen van de gehele procesketen. Bijvoorbeeld door aan de voorkant in te richten welke kosten er door het jaar heen op basis van het contract verwacht worden en dit op te nemen in de facturen, kunnen facturen bij ontvangst gemakkelijk en snel verwerkt worden. (BusinessProcess) Implementeren contract Stel een plan op hoe het contract geïmplementeerd zal worden. Input: Afgesloten contract Output: Implementatieplan (BusinessProcess) Opstellen implementatieplan Stel het implementatieplan vast. Input: Implementatieplan Output: Vastgesteld implementatieplan (BusinessProcess) Vaststellen implementatieplan Richt (administratief en organisatorisch) het contractmanagement voor dit contract in o.b.v. het implementatieplan. Indien hiervoor al een beleid is opgezet hoeft deze stap niet uitgevoerd te worden. Input: Vastgesteld implementatieplan Output: Ingericht contractmanagement (BusinessProcess) Inrichten contractmanageme- nt Richt (administratief en organisatorisch) het contractbeheer voor dit contract in o.b.v. het implementatieplan. Indien hiervoor al een beleid is opgezet hoeft deze stap niet uitgevoerd te worden. Input: Vastgesteld implementatieplan Output: Ingericht contractbeheer (BusinessProcess) Inrichten contractbeheer Bepaal de intensiteit van contract- en leveranciersmanagement met betrekking tot het contract: Licht Contractmanagement (bijv.: 1 x prestatiemeting en 1 evaluatie/jaar). Volledig Contractmanagement. Dit is afhankelijk van het soort service dat geleverd wordt en het contract dat gemanaged moet worden. Input: Afgesloten contract Output: Geclassificeerd contract (BusinessProcess) Classificeren contract Informeer medewerkers over dit contract o.b.v. het implementatieplan. Input: Vastgesteld implementatieplan en afgesloten contract Output: Geïnformeerde medewerkers (BusinessProcess) Communiceren intern Evalueerde implementatie – zijn alle stappen uit het plan gezet en is het contract naar wens geïmplementeerd. Input: Vastgesteld implementatieplan Output: Geëvalueerd implementatieplan (BusinessProcess) Evalueren contractimplementa- tie Managen contract bestaat uit processtappen die nodig zijn om het contract met de leverancier te managen. Binnen een contract kunnen meerdere leveringen zijn vastgelegd. Iedere levering wordt separaat beheerd conform proces Beheren levering. (BusinessProcess) Managen contract Manage gedurende de looptijd van het contract dat de gemaakte afspraken worden nageleefd. Input: Inkoopcontract geïmplementeerd Output: Gemanagede contractafspraken (BusinessProcess) Managen contractafspraken Manage gedurende de looptijd van het contract de samenwerking met de leverancier. Input: Afgesloten contract Output: Gemanagede leverancier (BusinessProcess) Managen leverancier Monitorde door de leverancier geleverde prestaties. Input: Geleverde prestatie Output: Prestatiemonitoring (BusinessProcess) Monitoren prestaties Analyseer welke risico's het contract en de levering met zich meebrengen en hoe deze te mitigeren. Input: Afgesloten contract Output: Geanalyseerde en gemitigeerde risico's (BusinessProcess) Analyseren risico's Stel rapportages op over de in het contract vastgelegde afspraken, bijvoorbeeld op het gebied van de afgesproken prestaties, naleving, kosten en kwaliteit. Input: Afgesloten contract Output: Rapportages (BusinessProcess) Opstellen rapportages Evalueer op basis van de verzamelde prestatiegegevens de samenwerking met c.q. levering door de leverancier. Op basis van de evaluatie kan een verslag worden gemaakt en kunnen bijsturingsacties worden benoemd en opgepakt door de corporatie of de leverancier. Input: Rapportages Output: Evaluatieverslag (BusinessProcess) Evalueren samenwerking/lever- ing Beheren levering bevat alle processtappen die nodig zijn om iedere afzonderlijke levering conform contract te beheren. (BusinessProcess) Beheren levering Geef opdrachten buiten de contractafspraken om, wanneer daar noodzaak toe is. Dit betreft het registreren van incidentele opdrachten die binnen het contract vallen. Denk hierbij aan een schoonmaker die een keer extra langs gaat. Dit zijn opdrachten die niet via de afrekening servicekosten doorbelast (kunnen) worden. Input: Afgesloten contract Output: Opdracht tot additionele leveringen (BusinessProcess) Verstrekken additionele opdrachten Stuur gemaakte afspraken bij wanneer in de operatie blijkt dat de gemaakte afspraken niet volledig, voldoende of juist blijken te zijn. Pas dit aan in het contract wanneer blijkt dat er regelmatig bijgestuurd moet worden. Input: Afgesloten contract Output: Bijgestuurde afspraken (BusinessProcess) Operationeel bijsturen afspraken Meet de voortgang van de gemaakte afspraken. Input: Afgesloten contract + Geleverde services Output: Uitgevoerde voortgangsmeting (BusinessProcess) Uitvoeren voortgangsmeting Controleerde kwaliteit van de geleverde services aan de hand van de in het contract gemaakte kwaliteitsafspraken. Input: Afgesloten contract + Geleverde services Output: Uitgevoerde kwaliteitscontrole (BusinessProcess) Uitvoeren kwaliteitscontrole Houd de prestaties van de leverancier bij en controleer of de bijgehouden prestaties voldoen aan de prestaties/kwaliteit welke de leverancier in het contract verklaard heeft te zullen leveren. Input: Afgesloten contract Output: Bijgehouden prestaties (BusinessProcess) Bijhouden prestaties BusinessEvent Contract gemanaged BusinessEvent Levering beheerd Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop Inkopen goederen, diensten en werken is het bedrijfsproces waarmee goederen, diensten en werken worden ingekocht en de rechten en plichten contractueel worden geborgd inclusief het sluiten van serviceabonnementen ten aanzien van de ingekochte goederen, diensten en werken. (BusinessProcess) Inkopen goederen, diensten en werken Werven en selecteren leverancier(s) bestaat uit processtappen die nodig zijn om een leverancier te selecteren die een gewenst product of dienst gaat leveren. De uitvoering van dit werkproces hangt ervan af of het een dienst is die al door een (vaste) leverancier wordt geleverd of dat het een nieuwe dienst betreft waarvoor nog geen overeenkomst is met een (vaste) leverancier. Wanneer er sprake is van een vaste leverancier of een reeds geselecteerde leverancier, dan is het doorlopen van dit proces niet nodig en is er enkel sprake van een uitbreiding van het contract. Indien de dienst nog niet geleverd wordt, bepaal dan of (alle stappen in dit) werkproces gevolgd moet worden. (BusinessProcess) Werven en selecteren leverancier(s) Stel op basis van de vastgestelde behoeften en het beleid de marktuitvraag met daarin de eisen en wensen op. Input: Te selecteren leverancier Output: Opgestelde marktuitvraag (BusinessProcess) Opstellen marktuitvraag Stel de criteria op, op basis waarvan de offertes van de leveranciers zullen worden beoordeeld en op basis waarvan een leverancier geselecteerd kan gaan worden. Deze scorelijst wordt niet extern gedeeld. Deze stap is optioneel indien er al vaste selectiecriteria in het inkoopbeleid zijn opgenomen. Soms kan het voorkomen dat er los van het beleid een aparte scorelijst wordt opgesteld, omdat de situatie dusdanig afwijkt van het generieke proces. Input: Opgestelde marktuitvraag Output: Opgestelde selectiecriteria (BusinessProcess) Opstellen selectiecriteria Stel een shortlist op van leveranciers om te benaderen voor de marktuitvraag, door te bepalen welke leveranciers het gewenste product of dienst kunnen leveren en voldoen aan algemene inkoopeisen en -beleid. Input: Opgestelde marktuitvraag Output: Shortlist leveranciers (BusinessProcess) Opstellen shortlist leveranciers Bepaal met welke leverancier je op basis van de ontvangen offerte een contract wilt gaan afsluiten. Input: Beoordeelde offertes Output: Intern geselecteerde leverancier (BusinessProcess) Intern selecteren leverancier Stuur een bericht naar de kandidaat leveranciers met daarin gecommuniceerd of zij wel/niet geselecteerd zijn voor de opdracht. Input: Intern geselecteerde leverancier Output: Geïnformeerde leveranciers (BusinessProcess) Informeren leveranciers INDIEN MUTATIEONDERHOUD: Vraag op basis van de conceptopdracht een offerte op voor de werkzaamheden bij één of meerdere aannemers. Deze stap is optioneel en wordt niet uitgevoerd wanneer er al vaste afspraken zijn met de partners zoals bij afkoop of vaste prijsafspraken. Input: Opgestelde onderhoudsorder Output: Verstuurde offerte aanvraag INDIEN NIEUWE SERVICECOMPONENTEN: Zet de marktuitvraag uit bij de leveranciers van de shortlist. Input: Shortlist leveranciers + Opgestelde marktuitvraag Output: Opgevraagde offertes INDIEN REPARATIEONDERHOUD: Vraag een offerte voor de uit te voeren werkzaamheden op. Dit is een optionele stap die afhankelijk van het beleid wordt uitgevoerd. Afhankelijk van dat beleid kan het nodig zijn een offerte op te vragen bij complexe onderhoudstaken of onderhoudstaken waarvan de kosten boven een bepaald bedrag uit zullen komen en die door een externe partij worden uitgevoerd. Input: Opdracht reparatieonderhoud Output: Opgevraagde offerte (BusinessProcess) Opvragen offerte(s) INDIEN MUTATIEONDERHOUD: Beoordeel de ontvangen offertes en keur de calculatie goed. Laat indien akkoord het bedrag accorderen door de (conform procuratie) hiervoor gemachtigde medewerker. Deze stap is optioneel en wordt niet uitgevoerd wanneer er al vaste afspraken zijn met de partners zoals bij afkoop of vaste prijsafspraken. Keur, indien niet akkoord, de offerte af met reden van afkeur en vraag een aangepaste offerte of werkbon op. Input: Offerte of concept werkbon Output: Goedgekeurde offerte of werkbon INDIEN NIEUWE SERVICECOMPONENTEN: Beoordeel de ontvangen offertes aan de hand van de selectiecriteria en de opgestelde scorelijsten. Input: Ontvangen offertes + Selectiecriteria Output: Beoordeelde offertes INDIEN REPARATIEONDERHOUD: Beoordeel de ontvangen offerte(s) op volledigheid, geoffreerde werkzaamheden en kosten. Vaak worden geoffreerde werkzaamheden vergeleken met het complexbeheerplan om te bepalen of deze werkzaamheden passen binnen de strategie van het complex (bijvoorbeeld wanneer een complex gelabeld is voor sloop of er korte termijn voor planmatig onderhoud gepland is, zal je minder grote reparatiewerkzaamheden uitvoeren) Dit is een optionele stap die alleen wordt uitgevoerd wanneer bij voorgaande stap een offerte is aangevraagd. Input: Ontvangen offerte Output: Beoordeelde offerte (BusinessProcess) Beoordelen offerte(s) Contracteren bestaat uit processtappen die gaan over het afsluiten van een leveringscontract met de geselecteerde leverancier. (BusinessProcess) Contracteren leverancier Indien er een (nieuw) contract of contractuitbreiding nodig is, wordt deze opgesteld op basis van voorgaande stappen. Input: Bepaalde contractvoorwaarden Output: Opgesteld(e) contract(uitbreiding) (BusinessProcess) Opstellen contract(uitbreiding) Bepaal welke onderdelen in het contract moeten komen te staan zoals hoeveelheden, ingangsdatum en leverings- en contractvoorwaarden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan factuurspecificatie van exploitatie- en servicekosten. Input: Te sluiten of uit te breiden contract Output: Bepaalde contractonderdelen Het wordt aangeraden om voorwaarden in te regelen om ruimte te hebben tot aanpassingen voor mogelijke digitalisering. Denk hierbij aan een vaste opmaak waardoor de facturen direct juist ingelezen en verwerkt kunnen worden in het systeem. (BusinessProcess) Bepalen contractonderdelen Ondertekenen van het contract(uitbreiding) door leverancier en corporatie. In sommige gevallen is er geen contract maar wordt er wel een verplichting aangegaan. Input: Contract (uitbreiding) Output: Ondertekend(e) contract(uitbreiding) (BusinessProcess) Ondertekenen contract(uitbreiding- )/verplichting INDIEN WERKPROCES CONTRACTEREN LEVERANCIER: Stel een omschrijving op van de door de leverancier binnen het contract te verrichten werkzaamheden. Input: Bepaalde contractonderdelen Output: Opgestelde werkomschrijving INDIEN WERKPROCES INLOPEN GOEDEREN, DIENSTEN EN WERKEN: De exacte werkomschrijving opstellen. Input: Overzicht uit te voeren werkzaamheden; Keuzepakketten Output: Werkomschrijving Afhankelijk van het samenwerkingsverband wordt dit door de corporatie dan wel de partner gedaan. Voordeel van het uit handen geven is dat de partner veel meer inzicht heeft in de operationele taken en dit beter kan inschatten. Meestal wordt de werkomschrijving door een externe partij tegelijkertijd met de kostencalculatie gemaakt. (BusinessProcess) Opstellen werkomschrijving Bepaal het te leveren dienst of product en aanpalende voorwaarden waaraan door de leverancier binnen het contract dient te worden voldaan. Input: Bepaalde contractonderdelen Output: Bepaalde dienstverlening (BusinessProcess) Bepalen dienstverlening Stel Kritische Proces Indicatoren op waarop de levering van de leverancier door de opdrachtgever beoordeeld wordt. Input: Bepaalde contractonderdelen Output: Bepaalde KPI’s (BusinessProcess) Bepalen KPI's Bepaal de contractvoorwaarden waar opdrachtgever en opdrachtnemer zich binnen het contract aan dienen te houden. Input: Bepaalde contractonderdelen en bepaalde KPI’s Output: Bepaalde contractvoorwaarden (BusinessProcess) Bepalen contractvoorwaarde- n Nadat het contract in het systeem is verwerkt, kan het gehele inkoopdossier worden verwerkt. Input: Verwerkt contract Output: Verwerkt inkoopdossier (BusinessProcess) Verwerken inkoopdossier Het zorgdragen voor het ontwerpen van vastgoedconstructies. (BusinessFunction) Architectuur BusinessProcess Bedrijfsproces architect BusinessProcess Werkproces architect BusinessProcess Processtap 1 architect BusinessProcess Processtap 2 architect BusinessProcess Processtap 3 architect BusinessEvent Opdracht opstellen bouwkundig plan gerealiseerd Het zorgdragen voor de realisatie en/of herbouw van vastgoed (BusinessFunction) Aannemerij BusinessProcess Bedrijfsproces aannemer BusinessProcess Werkproces aannemer BusinessProcess Processtap 1 aannemer BusinessProcess Processtap 2 aannemer BusinessProcess Processtap 3 aannemer BusinessEvent Opdracht (ver)bouw- werk gerealiseerd Het zorgdragen voor de liquiditeit, alle inkomende facturen en uitgaande betalingen van de onderneming (BusinessFunction) Financiën ondersteunend Het zorgdragen van de crediteuren administratie en daaruit voortkomende werkzaamheden zoals inkomende facturen betaalbaar stellen. (BusinessFunction) Crediteurenbeheer Voeren crediteurenbeheer is het bedrijfsproces waarmee het controleren, scannen, inboeken en betaalbaar stellen van inkoopfacturen wordt gerealiseerd inclusief het onderhouden van contacten met de bedrijven en externe leveranciers over betaling van facturen en het zorg dragen voor een correcte archivering van de boekhoudkundige stukken. (BusinessProcess) Voeren crediteurenbeheer Verwerken factuur bestaat uit processtappen die nodig zijn om een binnengekomen factuur betaalbaar te stellen. (BusinessProcess) Verwerken factuur Boek de ontvangen factuur in. Input: Ontvangen factuur Output: Ingeboekte factuur (BusinessProcess) Inboeken factuur Splits na het inboeken de factuur uit aan de hand van de kostenplaats. Pas bij het uitsplitsen koppel je de factuur aan de grootboekrekening/kostenplaats en/of aangegane verplichting. Input: Ingeboekte factuur Output: Verwerkte factuur Door aan de voorkant inkooporders te maken met de juiste kostencodes, hoef je achteraf geen handmatige boekingen te doen om facturen op de juiste kostencode vast te leggen. Bij het binnenkomen van de factuur, bestaat de controle dan alleen nog uit het matchen met de inkooporder om te weten dat het goed in het grootboek staat. (BusinessProcess) Uitsplitsen factuur Controleer de factuur aan de hand van het contract en/of indien aanwezig de inkooporders. Het controleren van de factuur gebeurt op basis van de procuratieregeling. Input: Ingeboekte factuur Output: Gecontroleerde factuur (BusinessProcess) Controleren factuur Stel de ingeboekte factuur betaalbaar. Input: Gecontroleerde factuur Output: Betaalbaar gestelde factuur (BusinessProcess) Betaalbaar stellen factuur BusinessEvent Factuur betaald Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel beheer Voeren financiële administratie is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Voeren financiële administratie Nog uit te werken (BusinessProcess) Verwerken betaling Nog uit te werken (BusinessProcess) Verwerken inkomende betaling afletteren betaling (BusinessProcess) Boeken betaling BusinessEvent Betaling verwerkt Het zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. (BusinessFunction) Vastgoedverhuur Het zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. (BusinessFunction) Contracteren Verhuren eenheden is het bedrijfsproces waarmee aangaan en beëindigen van de huurovereenkomst met huurders wordt gerealiseerd inclusief het in rekening brengen van de netto huur (BusinessProcess) Verhuren eenheden Begeleiden bewoners bij projecten geeft de verschillende processtappen aan die nodig zijn om bewoners te begeleiden tijdens de uitvoering van projectwerkzaamheden. Denk hierbij aan het leveren van een rustwoning of wisselwoning en andere zaken. (BusinessProcess) Begeleiden bewoner(s) bij projecten Regel wisselwoning(en) voor bewoners om tijdelijk elders te verblijven gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. Input: Behoefte bewonersbegeleiding bepaald Output: Wisselwoning geregeld (BusinessProcess) Regelen wisselwoning Regel een ruimte waar bewoners gedurende de dag kunnen verblijven wanneer er werkzaamheden in hun eenheid worden uitgevoerd. Input: Behoefte bewonersbegeleiding bepaald Output: Dagopvangruimte geregeld (BusinessProcess) Regelen dagopvangruimte Bepaal aan de hand van de uit te voeren werkzaamheden welke behoefte aan bewonersbegeleiding er in het project zal zijn. Input: Opdracht bewonersbegeleiding Output: Behoefte bewonersbegeleiding bepaald (BusinessProcess) Bepalen behoefte bewonersbegeleidin- g BusinessProcess Begeleiden huurderskeuzes BusinessProcess Opstellen informatiepakket BusinessProcess Inrichten showroom BusinessProcess Informeren huurders/bezichtin- gen showroom BusinessProcess Vastleggen huurderskeuzes BusinessProcess Ondertekenen huurderskeuzes BusinessProcess Controleren uitvoering huurderskeuzes BusinessProcess Coördineren doorbelasting huurderkeuzes BusinessEvent Opdracht bewonersbegeleidin- g gerealiseerd BusinessProcess Begeleiden (toekomstige) bewoners BusinessProcess Uitvoeren warme opname woningen BusinessProcess Organiseren logeerwoningen/ver- huizen BusinessProcess Leveren vergoedingen bewoners BusinessProcess Afhandelen klachten/schade BusinessProcess Opdracht jurische procedures bewoners BusinessProcess Leveren sociale/fysieke hulp bewoners BusinessProcess Leveren nazorg bewoners BusinessProcess Opdracht meten klanttevredenheid BusinessEvent Vastgestelde keuzepakket gekozen BusinessEvent Bewoners- begeleiding gerealiseerd BusinessEvent Factuur ontvangen Procesboek: Ontvangen betaling (BusinessEvent) Betaling dagafschriftontvang- en BusinessEvent Product/dienst geleverd BusinessEvent Realisatie-besluit vastgesteld BusinessEvent Keuzepakketten vastgesteld BusinessEvent Opdracht bewoners- begeleiding verstrekt BusinessEvent Opdracht (ver)bouw- werk verstrekt BusinessEvent Opdracht opstellen bouwkundig plan verstrekt BusinessEvent Opdracht Splitsen vastgoed verstrekt BusinessEvent Vastgoed opgeleverd BusinessEvent Opdrachtdocument vastgesteld BusinessEvent Faseovergang opgetreden BusinessEvent Voorlopig ontwerp gereed BusinessEvent Definitief ontwerp gereed BusinessEvent Realisatie-besluit vastgesteld BusinessEvent Proces verbaal van oplevering gerealiseerd BusinessEvent Vastgoed opgeleverd BusinessEvent Vastgoed opgeleverd Procesboek: Te actualiseren vastgoedgegevens (BusinessEvent) Actualisatie vastgoedgegevens gevraagd Procesboek: Inspectie opdracht (BusinessEvent) Vastgoedinspectie gevraagd Procesboek: Opdracht opleverinspectie (BusinessEvent) Opleverinspectie gevraagd BusinessEvent Inkoopcontract afgesloten BusinessEvent Inkoopcontract geïmplementeerd BusinessEvent Service geleverd Procesboek: Te selecteren leverancier of uit te breiden contract (BusinessEvent) Inkoopbehoefte bepaald Procesboek: Geselecteerde leverancier (BusinessEvent) Leverancier geselecteerd BusinessEvent Projectbesluit genomen Procesboek: Opdracht informeren nazorg bewoners (BusinessEvent) Opdracht informeren nazorg bewoners verstrekt BusinessEvent Sloop vastgesteld BusinessEvent Verkoop vastgesteld BusinessEvent Definitief ontwerp gereed Verkochte eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de eigenaar het eigendomsrecht heeft verkregen of het appartementsrecht waarvan de eigenaar het exclusieve gebruiksrecht heeft verkregen en automatisch lid is van de VvE. (Product) Verkochte eenheid Verkopen appartementen omvat het leveren van het appartementsrecht aan kopers. (BusinessService) Appartementsrecht BusinessService Opgerichte VvE Alle diensten die woningcorporaties extern inkopen om te kunnen leveren aan de externe klant groeperen we in CORA onder het product 'Extern ingekocht' (Product) Extern 'ingekocht' BusinessService Aannemer diensten BusinessService Proces verbaal van ... BusinessService Architectuur diensten BusinessService Bouwkundig ontwerp Ontwikkelingen eenheden realiseert: Fysieke eenheden (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Revisiemodel TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Verkopen appartementen realiseert: Appartementsrecht (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Meten klantwaardering realiseert: Klanttevredenheidstoets (RealizationRelationship) Realiseert TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert TriggeringRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Verhuren eenheden realiseert: Exclusief gebruiksrecht huureenheid (RealizationRelationship) Realiseert TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 20-04-2023 12:36:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 12:36:54 CEST
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   

Bekijk deze figuur met dynamische legenda's van de concepttypes uit het CORA kennismodel, en andere kenmerken.
Logo CORA.png